1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost

KRS 0000097425

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost

KRS 0000097425

Prezent OPP

Możesz uratować życie! Pomóż nam w walce z depresją!

Już ponad 24 lata działamy na polu zdrowia psychicznego. Pomagamy osobom w różnym wieku „stanąć na nogi” po okresie walki z chorobą.  Aby pomóc ludziom z doświadczeniem kryzysu psychicznego działamy na wielu płaszczyznach. Angażujemy się w projekty, przeprowadzamy badania, staramy się poprawić i zmienić podejście do pacjenta w opiece psychiatrycznej.

Formy wsparcia jakie oferujemy :

- W siedzibie naszego Stowarzyszenia działa Regionalne Centrum Wolontariatu. Aktywizujemy poprzez pracę wolontarystyczną. Rozwijamy i promujemy wolontariat w woj. łódzkim.

- Przy Stowarzyszeniu działa Środowiskowy Dom Samopomocy Przystań oraz Klub Pomost, gdzie osoby po kryzysach psychicznych zdrowieją, odbudowują swoje relacje społeczne oraz wzmacniają poczucie bycia pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.

- Wyszliśmy tez naprzeciw potrzebom osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego dotyczącym usamodzielniania się i aktywizacji społecznej. Tak powstał pomysł na prowadzenie Mieszkań Wspomaganych.

- W Stowarzyszeniu Pomost narodziła się idea naprawiania relacji pacjent - psychiatryczna służba zdrowia, uświadamiania genezy powstawania zaburzenia psychicznego i konieczności jak najszybszej interwencji.

- Ponadto udzielamy bezpłatnych konsultacji osobom doświadczającym trudności życiowych. Konsultacje odbywają się raz w roku w Dzień Zdrowia Psychicznego 10 października.

- Prowadzimy Poradnię Zdrowia Psychicznego, gdzie porad udziela wielu dobrych psychologów i lekarz psychiatra.

- Prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy "Tacy Sami" dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W tym samym obiekcie znajduje się także Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych "Złota Jesień"

- Aktywnie prowadzimy działania profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, projekt "Świadomi depresji! Nie oceniaj - reaguj!"

Działamy wielokierunkowo oferując osobom po kryzysach różne możliwości zdrowienia i ścieżki rozwoju. Jesteśmy wrażliwi na ich potrzeby tak by rozwinąć ich potencjał i odzyskać dla społeczności. Możesz wspomóc nasze działania przekazując nam swoje 1,5%.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

W Stowarzyszeniu Pomost osoby z problemami psychicznymi odnajdują siebie i swoje miejsce w rodzinie, wśród najbliższych oraz role w społeczeństwie, stając się jego aktywnymi członkami często w wolontariacie.

Pomagamy już od 24 lat wrócić do zdrowia po przebyciu kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego. 19 lat temu doprowadziliśmy do powstania Środowiskowego Domu Samopomocy Przystań, finansowanego ze środków ministerialnych, oraz Centerko, obecnie Regionalne Centrum Wolontariatu. Wydaliśmy książkę promującą wolontariat i jego dobroczynny wpływ na zdrowie psychiczne.

Zapraszamy do Naszego Stowarzyszenia o nazwie „Pomost” czyli miejsca, gdzie trzeba się zatrzymać, żeby odpocząć, wzmocnić się i wyruszyć dalej w rejs życia.

Gdy trzeba coś naprawić po burzy oferujemy miejsce w „Przystani” na dłuższy czas z możliwością zajęć w Klubie po południu. Zajmujemy się też profilaktyką zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.

Abyśmy mogli utrzymać i rozwijać się bardzo ważne jest aby:
– korzystający z pomocy,
– pracownicy,
– rodziny i przyjaciele wzmacniali nas:

Corocznym 1,5% na naszą organizację społeczną jaką jest Pomost. Zapisali się w grono członków, wpłacając zaledwie 5zł miesięcznie na nasze konto. Wpłacali darowizny w dowolnej kwocie, gdy poczują, że chcą nas wzmocnić, pomóc się utrzymać i rozwijać.

Zapraszamy do korzystania z naszych placówek tj:

- Niepublicznej Poradni Zdrowia Psychicznego

- Biura Księgowości

- Centrum Wolontariatu „Centerko”

- Mieszkań Wspomaganych

- Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"

- Środowiskowego Domu Pomocy "Tacy Sami"

- Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych

- Konsultacji doświadczonego psychiatry – w razie niepewności tego czego nam trzeba, za „cegiełkę” na działalność „Pomostu” 20, 50, lub 100 zł zależnie od możliwości.

1,5% przeznaczymy na dofinansowanie wszelkich działań wspierających zdrowie psychiczne tj:

- między innymi pomoc psychologiczną – pedagogiczną

- kampanie edukacyjne promujące zdrowy styl życia, będące podstawą zdrowia psychicznego

- organizację bezpłatnych warsztatów, szkoleń, doradztwa i konsultacji ze specjalistami w znalezieniu pracy lub podjęciu wolontariatu

- profilaktykę zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży

Członkowie naszego stowarzyszenia to:

- osoby pełnoletnie doświadczone kryzysami psychicznymi

- założycielami są rodziny tych osób, tak doświadczanych

Naszym celem jest promowanie najnowszej wiedzy dotyczącej powstania i leczenia w obszarze zdrowia psychicznego.

Najnowsze nurty to:

1. Otwarty Dialog, który opiera się na zaangażowaniu i włączeniu kręgu osób (najlepiej jak najszybciej) które w porozumieniu ze sobą, zidentyfikują przyczynę kryzysu i pomogą go pokonać. Te osoby to rodzina, przyjaciele i specjaliści.

2. Metoda Reanimacji Emocjonalnej, która zakłada, bardzo osobisty kontakt z pacjentem, w dążeniu do porozumienia z osobą doświadczającą kryzysu. Poprzez okazywanie współczucia, słuchania i bycia uważnym. Następnie wprowadzenie w proces wzmacniania, aby osoba w kryzysie poczuła się bezpiecznie. To pozwala uwolnić się od cierpienia i przejść do poczucia własnej mocy i odzyskania woli. Kolejnym etap to spełnianie swoich pragnień oraz ułatwienie nawiązywania kontaktów społecznych – relacji.

1,5% zbieramy we współpracy z Przejdź do: PITax.pl Łatwe podatki.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie POMOST powstało w 2000 roku z myślą o młodych osobach chorujących psychicznie (głównie opuszczających opiekę szpitalną dzienną i całodobową) potrzebujących wsparcia w aktywizacji społecznej, reintegracji z grupą rówieśniczą, pomocy w powrocie do szkoły i/lub aktywności zawodowej. Organizacja została założona przez rodziny tych osób, które wyraźnie odczuwały potrzeby w tym zakresie, a także same potrzebowały wsparcia i wewnętrznej integracji. Na gruncie tych potrzeb rozwinęła się działalność Stowarzyszenia, która obecnie opiera się w dużej mierze na prowadzeniu placówki rehabilitacyjnej - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie (działanie stałe), a także na realizacji różnorodnych programów aktywizujących społecznie i/lub zawodowo osoby chorujące psychicznie. Prowadzone są one w formie projektów finansowanych ze środków unijnych, rządowych i samorządowych, a także pochodzących z Funduszu PFRON. Ponadto ze środków własnych i na bazie pracy wolontaryjnej prowadzone są spotkania grupy wsparcia i grupy samopomocowej. Stowarzyszenie podjęło się także nowych działań, jakimi są prowadzenie od 2021 r. mieszkań wspomaganych, w których pobyt ma przygotować osoby z doświadczeniem kryzysu do usamodzielnienia się, a także objęcie pieczą Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych i Osób Starszych. Rozdzielił się on później na dwie placówki: Środowiskowy dom Pomocy “Tacy Sami”, który obejmuje opieką osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych “Złota Jesień”, gdzie aktywizowani są seniorzy.  

Z oferty rocznie korzysta kilkadziesiąt osób chorujących i około 30-tu członków rodzin. 

Dodatkowo organizacja prowadzi działania upowszechniające wiedzę dot. zdrowia psychicznego. Od ponad 5 lat organizowane są obchody Dnia Zdrowia Psychicznego o zasięgu wojewódzkim, w ramach których prowadzone są specjalistyczne konsultacje, warsztaty i wykłady szerzące wiedzę n/t profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz możliwości i zasad korzystania z pomocy psychologów i psychiatrów. Na stałe dostępne są bezpłatne konsultacje dla osób poszukujących wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego swojego i swoich bliskich finansowane ze środków pochodzących z 1,5% podatku. 

POMOST współpracuje z placówkami ochrony zdrowia (szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego w regionie), innymi organizacjami o podobnych celach w regionie i w całej Polsce takimi jak Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA", a także z firmami wspierającymi naszą działalność. Wśród nich najbardziej zaangażowane to: Janssen - Cilag Polska (firma farmaceutyczna), Navi Concept (agencja reklamowa, drukarnia) oraz portal Medycyna Praktyczna mp.pl. 

Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. 

W wymiarze międzynarodowym organizacja współpracuje z Europejską Federacją Rodzin Osób z Chorobą Psychiczną (EUFAMI) a także z Europejskim Forum Pacjentów (EPF). 

Dodatkową działalnością Stowarzyszenia, która rozwinęła się po kilku latach od jego utworzenia jest rozwój i promocja wolontariatu w regionie. Początkowo uruchomiona jako alternatywna forma aktywności społeczno-zawodowej dla osób przechodzących rehabilitację psychiatryczną, obecnie funkcjonująca jako integracyjne biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej zarówno dla osób zdrowych jak i chorujących lub mających inne problemy życiowe, dla których działalność prospołeczna stanowi także formę rozwoju osobistego i pokonywania własnych słabości. Biuro obsługuje rocznie ponad 100 wolontariuszy. Prowadzi także szkolenia dot. wolontariatu i akcje animacyjne promujące wolontariat. 

Cele działalności Stowarzyszenia ujęte w statucie to: 

1/ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem choroby psychicznej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2/ ochrona i promocję zdrowia – w szczególności zdrowia psychicznego; 

3/ rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej; 

4/ aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w szczególności z powodu występujących zaburzeń psychicznych; 

5/ upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów; 

6/ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich osób chorujących psychicznie; 

7/ działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w szczególności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego; 

8/ promocja i wspieranie wolontariatu 

9/ upowszechnianie kultury i sztuki wśród młodzieży i osób dorosłych w szczególności wśród osób chorujących psychicznie 

 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000097425
 • Wizytówka:www.pitax.pl/pomost
 • Konto:12 2030 0045 1110 0000 0020 5820
 • Adres:Próchnika 7, 90-408 Łódź
 • WWW:pomost-lodz.org
 • E-mail:pomost.s@poczta.fm
 • Telefon:42 632 08 66

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost

KRS 0000097425

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00