1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
KSON
KRS 0000100516

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Przede wszystkim pomagać :)

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych skupia 12 inwalidzkich organizacji pozarządowych, 38 członków wspierających, w tym zakłady pracy chronionej, działając na rzecz wielu tysięcy członków, a także nie zrzeszonych osób niepełnosprawnych, stając się w ten sposób reprezentantem znacznej części środowiska. Działa w ich imieniu i na ich rzecz funkcjonując jako organizacja parasolowa. KSON jest związkiem stowarzyszeń, a każda z organizacji członkowskich zachowuje pełną suwerenność w swoich działaniach.

Od 8 marca 2004 r. KSON posiada status organizacji pożytku publicznego. W grudniu 2005 r. KSON został uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej z Dolnego Śląska. W czerwcu 2014 roku wyróżniony został tytułem „Zasłużony dla Jeleniej Góry” uchwałą Rady Miasta. Znalazł sie również w gronie Laureatów Plebiscytu Liderów z okazji 25 - lecia PFRON z zaszczytnym II miejscem w 2016 roku.  Jesteśmy członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Ogólnopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. 

Misją Sejmiku jest:

 • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych
 • koordynacja działań organizacji członkowskich oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
 • wspieranie działań na rzecz ochrony równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
 • działalność wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

Statutowym zadaniem KSON jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, a także w miarę kompleksowe rozwiązywanie problemów tych osób poprzez podjęcie szeregu działań - przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

KSON od 2008 roku prowadzi społeczną agencję zatrudnienia i informację dla osób niepełnosprawnych o;

 • działalności urzędów i instytucji administracji rządowej i samorządowej
 • wnioskuje o usuwanie barier architektonicznych i społecznych
 • interweniuje w szczególnych przypadkach dotyczących indywidualnych i zbiorowych problemów inwalidów
 • inicjuje i współorganizuje imprezy sportowe, kulturalne i turystyczne o charakterze integracyjnym, wspierających aktywność osób niepełnosprawnych w tych dziedzinach.

Od 17 lat KSON realizuje projekt Centrum Informacji I Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, poprzez bezpłatne poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, psychoterapeutyczne i dietetyczne. Za pośrednictwem bezpłatnej, ogólnodostępnej infolinii 800 700 025 oraz terenowych biur Sejmiku w Gorzowie, Warszawie, Jeleniej Górze, Cieszynie,  Łodzi, Poznaniu docieramy do wielu tysięcy osób niepełnosprawnych lub ich rodzin, pomagając rozwiązywać ich osobiste problemy.

KSON prowadzi szeroką akcję medialną wydając od 14 lat gazetę pn. „ Niepełnosprawni Tu i Teraz” oraz telewizyjny magazyn informacyjny pn. „Karkonoska Telewizja Integracyjna” od 1,5 roku nadaje audycje w RadioKSON (www.radiokson.pl) 

KSON konsultuje akty prawne dotyczące środowiska - lokalne z radnymi oraz krajowe z parlamentarzystami. KSON aktywnie występuje o środki finansowe na realizację wielu przedsięwzięć oraz imprez na rzecz osób niepełnosprawnych. Specjalizacją KSON są działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i to się coraz częściej udaje. Drugą specjalizacją są działania prozdrowotne i poprawiające dostęp społeczności do usług medycznych. Nową, wdzięczną dziedziną wsparcia jest współpraca z akademickimi kołami naukowymi w zakresie techniki i wynalażczości ułatwiającej życie osobom niepełnosprawnym.  KSON jest organizacją strażniczą, analizującą przejrzystość życia publicznego i orędownikiem ruchu obywatelskiego. Współpracując z Fundacją im. Stefana Batorego, realizuje od 8 lat akcję „Masz Głos, Masz Wybór” , inspirując i poszerzając zasadę dialogu społecznego.

Tyle sucha sprawozdawczość, a w rzeczywistości KSON to grupa zapaleńców i społeczników niosących pomoc każdemu kto na tę pomoc zasłużył, wszystkie środki pozyskane z "1%" bez reszty wypłacamy osobom wskazanym w deklaracjach, a z akcji składamy przewidziane prawem sprawozdania jako opp. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało ......... osób w tym wiele dzieci, dla których darowizna 1% była szansa na przeżycie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki przekazane ze wskazaniem na KSON zasilają wkład własny w projektach głównie prozatrudnieniowych i prozdrowotnych. 

Na przestrzeni ostatnich lat wsparciem zawodowym objęliśmy ponad 300 osób z czego conajmniej połowa znalazła i utrzymała zatrudnienie. Tym samym łamiemy stereotypy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Coraz więcej naszych niepenosprawnych przyjaciół podejmuje pracę i coraz więcej pracodawców przekonuje się, że to rzetelni i solidni pracownicy. 

Skutkiem działań prozdrowotnych KSON jest stała współpraca z NFZ w zakresie kontraktowania usług medycznych, tak aby ich koncentracja dotyczyła najbardziej potrzebnych lokalizacji zbliżonych do miejsc zamieszkania środowisk osób niepełnosprawnych i seniorów. Do sukcesów zaliczyć trzeba poprawę usług medycznych w zakresie operacji zaćmy i leczenia stomatologicznego niepełnosprawnych pacjentów przy wykorzystaniu refundacji NFZ. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Średniorocznie KSON składa od 8 do 10 projektów do różnych instytucji finansujących. Tyleż wniosków realizuje i prawidłowo rozlicza. 

Oto projekty które realizowaliśmy w roku 2018 przy zaangażowaniu środków własnych w kwocie blisko 137 tysięcy złotych.

W Sejmiku funkcjonuje Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej interweniujący w przypadkach konieczności rozwiązywania trudnych problemów osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych społecznym wykluczeniem. W roku 2018 do biura Rzecznika zgłosiło się około 150 osób z problemami dotyczącymi całych rodzin, a interwencje w ich sprawach wspierali prawnicy w ramach akcji pro bono, psycholodzy.

Sejmik od 13 lat prowadzi Społeczną Agencję Zatrudnienia (SAZ). Wprowadzenie zaostrzonych przepisów RODO wymusiło na KSON-ie zmianę formuły świadczenia usług. Obecnie realizowane są konsultacje i doradztwo dla pracodawców i potencjalnych pracowników ze stopniem niepełnosprawności. Porady udzielane są telefonicznie, mailowo i osobiście w siedzibie KSON.

W 2018 roku kontynuując poprzednie działania  aktywizujące zawodowo seniorów i osoby niepełnosprawne KSON realizował projekt Kierunek - PRACA! - aktywizacja osób z niepełnosprawnościami. Projekt współfinansowany ze środków PFRON  z wkładem własnym. Projekt pro-zatrudnieniowy, dwuletni.

W roku 2018 rozpoczęto także realizację projektu Absolwent  dot. wsparcia zatrudnienia dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów. Niepełnosprawni na etacie – to projekt w ramach pilotażowego programu Absolwent dofinansowywanego ze środków PFRON. Pierwsza edycja objęła 37 Uczestników (osoby z niepełnosprawnościami), absolwentów i studentów ostatnich lat uczelni wyższych z terenu całego kraju. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwa II edycja projektu.

W roku 2018 zakończył się 3 letni projekt Praca? Jestem na TAK! aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa 128 osób z niepełnosprawnościami (mieszkańców woj. dolnośląskiego, śląskiego i mazowieckiego) poprzez kompleksowe przygotowanie do pracy, w szczególności w branży usług hotelarskich oraz finansowo-ubezpieczeniowych. Cel ten został osiągnięty poprzez udział Beneficjentów Ostatecznych w cyklu szkoleniowo-doradczym oraz stażach zawodowych. Na przełomie alt 2017/18 w projekcie udział wzięło 65 Beneficjentów Ostatecznych z woj. dolnośląskiego, śląskiego i mazowieckiego z czego 1/3 to mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic.

W ramach działań prozdrowotnych Sejmik w roku 2018 złożył w Ministerstwie Zdrowia wniosek o projekt pn. „Pikniki Zdrowia „Krok po Zdrowie”. Wartość projektu w roku 2018: 361 620,00 zł, finansowane w całości przez Ministerstwo Zdrowia.

W roku 2018 zorganizowano 8 Pikników Zdrowia – zgodnie z założeniami projektu, w których wzięło udział około 1616 osób w tym 4 wolontariuszy. Przebieg pikników: część teoretyczna, warsztatowa, treningi sportowe oraz indywidualne doradztwo. Poszczególne bloki szkoleniowe odbywały się równolegle z sekcjami treningowymi, tak aby wypełnić czas przeznaczony na realizację pikniku w sposób maksymalnie efektywny. Projekt trwa i ma zasięg ogólnopolski.

„Funkcjonariusz 1” - czyli 4-dniowe warsztaty szkoleniowe dotyczące pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej. Wartość projektu w roku 2018: 137 544,00 zł, finansowane w całości przez MSWiA. W projekcie o zasięgu ogólnopolskim zorganizowano 4 warsztaty (4-dniowe) dla funkcjonariuszy oraz pracowników służb resortu spraw wewnętrznych i administracji takich jak kadra kierownicza, dowódcy i wykładowcy szkół Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, instruktorzy sportowi, lekarze, ratownicy, ratownicy medyczni, realizatorzy programów profilaktycznych oraz osób odpowiedzialnych za zbiorowe żywienie. Warsztatami objętych zostało 79 osób. W pojedynczym szkoleniu uczestniczyło  maksymalnie 20 osób (w ostatnim z organizowanych turnusów uczestniczyło 19 osób).

„Funkcjonariusz 2” czyli 4-dniowe warsztaty szkoleniowe dotyczące pozyskania wiedzy z zakresu  zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej. Wartość projektu w roku 2018: 194 435,00 zł, finansowane w całości  przez MSWiA. W projekcie o zasięgu ogólnopolskim zorganizowano 6 warsztatów (4-dniowych). Warsztatami objętych zostało 120 osób. W pojedynczym szkoleniu uczestniczyło  maksymalnie 20 osób przy udziale ogółem 4 wolontariuszy.

Edukacyjny program dla opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnościami typu otępiennego w szczególności z chorobą Alzhaimera – to projekt współfinansowany ze środków UMWD, o wartości 26 245 zł z udziałem wkładu własnego w wysokości 3620 zł. W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań, prelekcji podnoszących wiedzę Uczestników na temat specyfiki chorób otępiennych jak również profilaktyki. Projektem zostało objętych 61 osób w tym 6 Wolontariuszy. II edycja projwktu jest obecnie w stadium realizacji.

W ramach działalności punktu informacji dla osób niepełnosprawnych  (prowadzonego przez KSON tradycyjnie od 17 lat) w 2018 roku po raz kolejny przeprowadzono projekt pn. „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” Projekt współfinansowany ze środków PFRON z wkładem własnym. Wartość projektu w 2018 roku 692 269,89 zł z dotacji 666 610 zł. Projekt obejmował doradztwo i wsparcie prawne, psychologiczne, psychospołeczne, dietetyczne i ogólne. Dodatkowo projekt zapewniał wsparcie Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej. Ze wsparcia i doradztwa skorzystało około 3600 osób, a udzielono 7500 rejestrowanych porad. Projekt trwa.

Od czerwca 2018 roku KSON uruchomił radio internetowe www.radioKSON.pl. Radio nadaje w trybie 24 godzinnym audycje wg opracowanej ramówki dostępnej na stronie internetowej radia. Do końca roku 2018 nadano około 200 audycji autorskich o charakterze edukacyjnym, interwencyjnym i oświatowym. Największa popularnością cieszyły się audycje historyczne „Dźwięki historii” traktujące o wrześniu 1939 i wojnie obronnej, Westerplatte, 40 rocznicy pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, 100 Niepodległości Państwa Polskiego i Powstania Wielkopolskiego. W specjalnym bloku „Nie tylko o zdrowiu” nadano audycje – rozmowy z lekarzami różnych specjalizacji. Radio relacjonuje również wydarzenia sportowe środowiska osób z niepełnosprawnościami obejmując nad nimi patronaty medialne, ważniejsze, bieżące wydarzenia w Regionie i Polsce. W Radio zatrudnieni są dziennikarze i technicy z niepełnosprawnością, osoby z wieloletnim doświadczeniem medialnym i reporterskim ale i młodzi adepci sztuki dziennikarskiej. Radio pełni także rolę informacyjną dla urzędów i instytucji z całej Polski, której niekomercyjne komunikaty zamieszczane są nieodpłatnie. Cieszyć musi fakt, że obserwujemy stały wzrost liczby słuchaczy i korespondentów zarówno na redakcyjny telefon interwencyjny jak i na stronie internetowej radia. Przy obsłudze radia zatrudnionych jest 4 Wolontariuszy.

W roku 2018 KSON zrealizował 3 audycje ”Karkonoskiej Telewizji Integracyjnej” . Ta forma popularyzacji tematyki integracyjnej osób niepełnosprawnych przyjęła się od ośmiu lat w mieście i regionie. Audycje poza emisją telewizyjną są dostępne na stronach internetowych: KSON-u, YouTube, Facebook, Strimeo.tv,  tym samym popularyzują Dolny Śląsk, region Karkonoszy oraz Miasto „Bez Barier” – Jelenią Górę integrując społeczność, przeciwdziałając dyskryminacji i poprawiając wizerunek osób z niepełnosprawnością. Pokazują miasto i region jako przyjazne niepełnosprawnym. Należy zaznaczyć, iż wszystkie audycje są tłumaczone na język migowy i opatrzone napisami dolnymi.

W roku 2018 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze kontynuując dwunastoletnią tradycję tym razem wspólnie z partnerami – organizacjami pozarządowymi z Cieszyna i Gorzowa Wielkopolskiego - wydał 5 numerów Biuletynu Integracyjnego "Niepełnosprawni TU i TERAZ"  w nakładzie 8000 egzemplarzy każdy, w formacie A4, o objętości stron 40 na papierze kredowym (razem 40 000 egzemplarzy). Warto nadmienić, że jedno wydanie zostało wzbogacone o 16- sto stronnicowy dodatek dotyczący rehabilitacji . Do dyspozycji współpracujących z nami przy realizacji tego projektu partnerów w Gorzowie Wlkp. i Cieszynie oddaliśmy średnio po 12 stron na każdego partnera na numer Biuletynu z przeznaczeniem na tematykę dotyczącą integracji osób niepełnosprawnych z terenu województw: śląskiego i lubuskiego pozostawiając dla tematyki dotyczącej regionu jeleniogórskiego podobną ilość stron. Biuletyn oprócz wersji papierowej wydawany był również w formie  e-Biuletynu, co umożliwiło przenoszenie artykułów z poszczególnych numerów Biuletynu z formy papierowej na elektroniczną, dopisywanie komentarzy pod każdym z artykułów, zamieszczanie na portalu artykułów, które nie mogły ukazać się w formie papierowej, a zasługują na publikację oraz umieszczanie na portalu dodatków do Biuletynu.

W roku 2018 KSON obchodził 17 rocznicę swojego funkcjonowania. W związku z tym po raz trzeci zorganizowano KSON-alia - Drugi Jeleniogórski Tydzień Osób Niepełnosprawnych i Seniorów . Projekt ten to podsumowanie 17-letniej pracy Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W ramach obchodów odbyło się szereg spotkań i uroczystości zwieńczonych Galą Integracyjną oraz wręczeniem wyróżnień wolontariuszom oraz Ambasadorom Ludzi Otwartych Serc. Ambasadorami Ludzi Otwartych Serc w tym roku zostali: Agnieszka Więcek, Ryszard Grot i Barbara Ciechanowicz. Materiały z tego wydarzenia (zdjęcia i filmy) znajdują się na stronie internetowej oraz fanpage’a Facebook KSON i na kanale Youtube.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000100516
 • Konto:43 1050 1751 1000 0023 2824 0938
 • Adres:58-500 Jelenie Góra, ul. Osiedle Robotnicze 47a
 • WWW:www.kson.pl
 • E-mail:biuro@kson.pl
 • Telefon:75 75 242 54Formularze PIT 2019/2020 dla
KSON

KRS 0000100516

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

KSON

 • Przede wszystkim pomagać :)

  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych skupia 12 inwalidzkich organizacji pozarządowych, 38 członków wspierających, w tym zakłady pracy chronionej, działając na rzecz wielu tysięcy członków, a także nie zrzeszonych osób niepełnosprawnych, stając się w ten sposób reprezentantem znacznej części środowiska. Działa w ich imieniu i na ich rzecz funkcjonując jako organizacja parasolowa. KSON jest związkiem stowarzyszeń, a każda z organizacji członkowskich zachowuje pełną suwerenność w swoich działaniach.

  Od 8 marca 2004 r. KSON posiada status organizacji pożytku publicznego. W grudniu 2005 r. KSON został uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej z Dolnego Śląska. W czerwcu 2014 roku wyróżniony został tytułem „Zasłużony dla Jeleniej Góry” uchwałą Rady Miasta. Znalazł sie również w gronie Laureatów Plebiscytu Liderów z okazji 25 - lecia PFRON z zaszczytnym II miejscem w 2016 roku.  Jesteśmy członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Ogólnopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. 

  Misją Sejmiku jest:

  • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych
  • koordynacja działań organizacji członkowskich oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
  • wspieranie działań na rzecz ochrony równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
  • działalność wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

  Statutowym zadaniem KSON jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, a także w miarę kompleksowe rozwiązywanie problemów tych osób poprzez podjęcie szeregu działań - przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

  KSON od 2008 roku prowadzi społeczną agencję zatrudnienia i informację dla osób niepełnosprawnych o;

  • działalności urzędów i instytucji administracji rządowej i samorządowej
  • wnioskuje o usuwanie barier architektonicznych i społecznych
  • interweniuje w szczególnych przypadkach dotyczących indywidualnych i zbiorowych problemów inwalidów
  • inicjuje i współorganizuje imprezy sportowe, kulturalne i turystyczne o charakterze integracyjnym, wspierających aktywność osób niepełnosprawnych w tych dziedzinach.

  Od 17 lat KSON realizuje projekt Centrum Informacji I Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, poprzez bezpłatne poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, psychoterapeutyczne i dietetyczne. Za pośrednictwem bezpłatnej, ogólnodostępnej infolinii 800 700 025 oraz terenowych biur Sejmiku w Gorzowie, Warszawie, Jeleniej Górze, Cieszynie,  Łodzi, Poznaniu docieramy do wielu tysięcy osób niepełnosprawnych lub ich rodzin, pomagając rozwiązywać ich osobiste problemy.

  KSON prowadzi szeroką akcję medialną wydając od 14 lat gazetę pn. „ Niepełnosprawni Tu i Teraz” oraz telewizyjny magazyn informacyjny pn. „Karkonoska Telewizja Integracyjna” od 1,5 roku nadaje audycje w RadioKSON (www.radiokson.pl) 

  KSON konsultuje akty prawne dotyczące środowiska - lokalne z radnymi oraz krajowe z parlamentarzystami. KSON aktywnie występuje o środki finansowe na realizację wielu przedsięwzięć oraz imprez na rzecz osób niepełnosprawnych. Specjalizacją KSON są działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i to się coraz częściej udaje. Drugą specjalizacją są działania prozdrowotne i poprawiające dostęp społeczności do usług medycznych. Nową, wdzięczną dziedziną wsparcia jest współpraca z akademickimi kołami naukowymi w zakresie techniki i wynalażczości ułatwiającej życie osobom niepełnosprawnym.  KSON jest organizacją strażniczą, analizującą przejrzystość życia publicznego i orędownikiem ruchu obywatelskiego. Współpracując z Fundacją im. Stefana Batorego, realizuje od 8 lat akcję „Masz Głos, Masz Wybór” , inspirując i poszerzając zasadę dialogu społecznego.

  Tyle sucha sprawozdawczość, a w rzeczywistości KSON to grupa zapaleńców i społeczników niosących pomoc każdemu kto na tę pomoc zasłużył, wszystkie środki pozyskane z "1%" bez reszty wypłacamy osobom wskazanym w deklaracjach, a z akcji składamy przewidziane prawem sprawozdania jako opp. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało ......... osób w tym wiele dzieci, dla których darowizna 1% była szansa na przeżycie.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki przekazane ze wskazaniem na KSON zasilają wkład własny w projektach głównie prozatrudnieniowych i prozdrowotnych. 

  Na przestrzeni ostatnich lat wsparciem zawodowym objęliśmy ponad 300 osób z czego conajmniej połowa znalazła i utrzymała zatrudnienie. Tym samym łamiemy stereotypy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Coraz więcej naszych niepenosprawnych przyjaciół podejmuje pracę i coraz więcej pracodawców przekonuje się, że to rzetelni i solidni pracownicy. 

  Skutkiem działań prozdrowotnych KSON jest stała współpraca z NFZ w zakresie kontraktowania usług medycznych, tak aby ich koncentracja dotyczyła najbardziej potrzebnych lokalizacji zbliżonych do miejsc zamieszkania środowisk osób niepełnosprawnych i seniorów. Do sukcesów zaliczyć trzeba poprawę usług medycznych w zakresie operacji zaćmy i leczenia stomatologicznego niepełnosprawnych pacjentów przy wykorzystaniu refundacji NFZ. 

 • Więcej o nas

  Średniorocznie KSON składa od 8 do 10 projektów do różnych instytucji finansujących. Tyleż wniosków realizuje i prawidłowo rozlicza. 

  Oto projekty które realizowaliśmy w roku 2018 przy zaangażowaniu środków własnych w kwocie blisko 137 tysięcy złotych.

  W Sejmiku funkcjonuje Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej interweniujący w przypadkach konieczności rozwiązywania trudnych problemów osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych społecznym wykluczeniem. W roku 2018 do biura Rzecznika zgłosiło się około 150 osób z problemami dotyczącymi całych rodzin, a interwencje w ich sprawach wspierali prawnicy w ramach akcji pro bono, psycholodzy.

  Sejmik od 13 lat prowadzi Społeczną Agencję Zatrudnienia (SAZ). Wprowadzenie zaostrzonych przepisów RODO wymusiło na KSON-ie zmianę formuły świadczenia usług. Obecnie realizowane są konsultacje i doradztwo dla pracodawców i potencjalnych pracowników ze stopniem niepełnosprawności. Porady udzielane są telefonicznie, mailowo i osobiście w siedzibie KSON.

  W 2018 roku kontynuując poprzednie działania  aktywizujące zawodowo seniorów i osoby niepełnosprawne KSON realizował projekt Kierunek - PRACA! - aktywizacja osób z niepełnosprawnościami. Projekt współfinansowany ze środków PFRON  z wkładem własnym. Projekt pro-zatrudnieniowy, dwuletni.

  W roku 2018 rozpoczęto także realizację projektu Absolwent  dot. wsparcia zatrudnienia dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów. Niepełnosprawni na etacie – to projekt w ramach pilotażowego programu Absolwent dofinansowywanego ze środków PFRON. Pierwsza edycja objęła 37 Uczestników (osoby z niepełnosprawnościami), absolwentów i studentów ostatnich lat uczelni wyższych z terenu całego kraju. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwa II edycja projektu.

  W roku 2018 zakończył się 3 letni projekt Praca? Jestem na TAK! aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa 128 osób z niepełnosprawnościami (mieszkańców woj. dolnośląskiego, śląskiego i mazowieckiego) poprzez kompleksowe przygotowanie do pracy, w szczególności w branży usług hotelarskich oraz finansowo-ubezpieczeniowych. Cel ten został osiągnięty poprzez udział Beneficjentów Ostatecznych w cyklu szkoleniowo-doradczym oraz stażach zawodowych. Na przełomie alt 2017/18 w projekcie udział wzięło 65 Beneficjentów Ostatecznych z woj. dolnośląskiego, śląskiego i mazowieckiego z czego 1/3 to mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic.

  W ramach działań prozdrowotnych Sejmik w roku 2018 złożył w Ministerstwie Zdrowia wniosek o projekt pn. „Pikniki Zdrowia „Krok po Zdrowie”. Wartość projektu w roku 2018: 361 620,00 zł, finansowane w całości przez Ministerstwo Zdrowia.

  W roku 2018 zorganizowano 8 Pikników Zdrowia – zgodnie z założeniami projektu, w których wzięło udział około 1616 osób w tym 4 wolontariuszy. Przebieg pikników: część teoretyczna, warsztatowa, treningi sportowe oraz indywidualne doradztwo. Poszczególne bloki szkoleniowe odbywały się równolegle z sekcjami treningowymi, tak aby wypełnić czas przeznaczony na realizację pikniku w sposób maksymalnie efektywny. Projekt trwa i ma zasięg ogólnopolski.

  „Funkcjonariusz 1” - czyli 4-dniowe warsztaty szkoleniowe dotyczące pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej. Wartość projektu w roku 2018: 137 544,00 zł, finansowane w całości przez MSWiA. W projekcie o zasięgu ogólnopolskim zorganizowano 4 warsztaty (4-dniowe) dla funkcjonariuszy oraz pracowników służb resortu spraw wewnętrznych i administracji takich jak kadra kierownicza, dowódcy i wykładowcy szkół Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, instruktorzy sportowi, lekarze, ratownicy, ratownicy medyczni, realizatorzy programów profilaktycznych oraz osób odpowiedzialnych za zbiorowe żywienie. Warsztatami objętych zostało 79 osób. W pojedynczym szkoleniu uczestniczyło  maksymalnie 20 osób (w ostatnim z organizowanych turnusów uczestniczyło 19 osób).

  „Funkcjonariusz 2” czyli 4-dniowe warsztaty szkoleniowe dotyczące pozyskania wiedzy z zakresu  zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej. Wartość projektu w roku 2018: 194 435,00 zł, finansowane w całości  przez MSWiA. W projekcie o zasięgu ogólnopolskim zorganizowano 6 warsztatów (4-dniowych). Warsztatami objętych zostało 120 osób. W pojedynczym szkoleniu uczestniczyło  maksymalnie 20 osób przy udziale ogółem 4 wolontariuszy.

  Edukacyjny program dla opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnościami typu otępiennego w szczególności z chorobą Alzhaimera – to projekt współfinansowany ze środków UMWD, o wartości 26 245 zł z udziałem wkładu własnego w wysokości 3620 zł. W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań, prelekcji podnoszących wiedzę Uczestników na temat specyfiki chorób otępiennych jak również profilaktyki. Projektem zostało objętych 61 osób w tym 6 Wolontariuszy. II edycja projwktu jest obecnie w stadium realizacji.

  W ramach działalności punktu informacji dla osób niepełnosprawnych  (prowadzonego przez KSON tradycyjnie od 17 lat) w 2018 roku po raz kolejny przeprowadzono projekt pn. „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” Projekt współfinansowany ze środków PFRON z wkładem własnym. Wartość projektu w 2018 roku 692 269,89 zł z dotacji 666 610 zł. Projekt obejmował doradztwo i wsparcie prawne, psychologiczne, psychospołeczne, dietetyczne i ogólne. Dodatkowo projekt zapewniał wsparcie Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej. Ze wsparcia i doradztwa skorzystało około 3600 osób, a udzielono 7500 rejestrowanych porad. Projekt trwa.

  Od czerwca 2018 roku KSON uruchomił radio internetowe www.radioKSON.pl. Radio nadaje w trybie 24 godzinnym audycje wg opracowanej ramówki dostępnej na stronie internetowej radia. Do końca roku 2018 nadano około 200 audycji autorskich o charakterze edukacyjnym, interwencyjnym i oświatowym. Największa popularnością cieszyły się audycje historyczne „Dźwięki historii” traktujące o wrześniu 1939 i wojnie obronnej, Westerplatte, 40 rocznicy pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, 100 Niepodległości Państwa Polskiego i Powstania Wielkopolskiego. W specjalnym bloku „Nie tylko o zdrowiu” nadano audycje – rozmowy z lekarzami różnych specjalizacji. Radio relacjonuje również wydarzenia sportowe środowiska osób z niepełnosprawnościami obejmując nad nimi patronaty medialne, ważniejsze, bieżące wydarzenia w Regionie i Polsce. W Radio zatrudnieni są dziennikarze i technicy z niepełnosprawnością, osoby z wieloletnim doświadczeniem medialnym i reporterskim ale i młodzi adepci sztuki dziennikarskiej. Radio pełni także rolę informacyjną dla urzędów i instytucji z całej Polski, której niekomercyjne komunikaty zamieszczane są nieodpłatnie. Cieszyć musi fakt, że obserwujemy stały wzrost liczby słuchaczy i korespondentów zarówno na redakcyjny telefon interwencyjny jak i na stronie internetowej radia. Przy obsłudze radia zatrudnionych jest 4 Wolontariuszy.

  W roku 2018 KSON zrealizował 3 audycje ”Karkonoskiej Telewizji Integracyjnej” . Ta forma popularyzacji tematyki integracyjnej osób niepełnosprawnych przyjęła się od ośmiu lat w mieście i regionie. Audycje poza emisją telewizyjną są dostępne na stronach internetowych: KSON-u, YouTube, Facebook, Strimeo.tv,  tym samym popularyzują Dolny Śląsk, region Karkonoszy oraz Miasto „Bez Barier” – Jelenią Górę integrując społeczność, przeciwdziałając dyskryminacji i poprawiając wizerunek osób z niepełnosprawnością. Pokazują miasto i region jako przyjazne niepełnosprawnym. Należy zaznaczyć, iż wszystkie audycje są tłumaczone na język migowy i opatrzone napisami dolnymi.

  W roku 2018 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze kontynuując dwunastoletnią tradycję tym razem wspólnie z partnerami – organizacjami pozarządowymi z Cieszyna i Gorzowa Wielkopolskiego - wydał 5 numerów Biuletynu Integracyjnego "Niepełnosprawni TU i TERAZ"  w nakładzie 8000 egzemplarzy każdy, w formacie A4, o objętości stron 40 na papierze kredowym (razem 40 000 egzemplarzy). Warto nadmienić, że jedno wydanie zostało wzbogacone o 16- sto stronnicowy dodatek dotyczący rehabilitacji . Do dyspozycji współpracujących z nami przy realizacji tego projektu partnerów w Gorzowie Wlkp. i Cieszynie oddaliśmy średnio po 12 stron na każdego partnera na numer Biuletynu z przeznaczeniem na tematykę dotyczącą integracji osób niepełnosprawnych z terenu województw: śląskiego i lubuskiego pozostawiając dla tematyki dotyczącej regionu jeleniogórskiego podobną ilość stron. Biuletyn oprócz wersji papierowej wydawany był również w formie  e-Biuletynu, co umożliwiło przenoszenie artykułów z poszczególnych numerów Biuletynu z formy papierowej na elektroniczną, dopisywanie komentarzy pod każdym z artykułów, zamieszczanie na portalu artykułów, które nie mogły ukazać się w formie papierowej, a zasługują na publikację oraz umieszczanie na portalu dodatków do Biuletynu.

  W roku 2018 KSON obchodził 17 rocznicę swojego funkcjonowania. W związku z tym po raz trzeci zorganizowano KSON-alia - Drugi Jeleniogórski Tydzień Osób Niepełnosprawnych i Seniorów . Projekt ten to podsumowanie 17-letniej pracy Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W ramach obchodów odbyło się szereg spotkań i uroczystości zwieńczonych Galą Integracyjną oraz wręczeniem wyróżnień wolontariuszom oraz Ambasadorom Ludzi Otwartych Serc. Ambasadorami Ludzi Otwartych Serc w tym roku zostali: Agnieszka Więcek, Ryszard Grot i Barbara Ciechanowicz. Materiały z tego wydarzenia (zdjęcia i filmy) znajdują się na stronie internetowej oraz fanpage’a Facebook KSON i na kanale Youtube.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000100516
 • Konto:43 1050 1751 1000 0023 2824 0938
 • Adres:58-500 Jelenie Góra, ul. Osiedle Robotnicze 47a
 • WWW:www.kson.pl
 • E-mail:biuro@kson.pl
 • Telefon:75 75 242 54
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00