• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000106569

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest działanie w sferze zadań publicznych i jest to szeroko rozumiane działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i działanie w zakresie pomocy społecznej, w szczególności inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla dzieci i młodzieży oraz niesienie pomocy rodzinom i osobom będącym w potrzebie, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Cele określone w statucie, Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie, leczenia w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
4. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach w których przebywają.
5. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, miedzy innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną.
6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób jako grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu, itp. oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych w ramach systemu oparcia społecznego.
8. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności:
- grup wsparcia,
- grup samopomocowych,
- placówek czasowego pobytu,
- usług domowych,
- doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, itp.
- turnusów rehabilitacyjnych.
9. Prowadzenie na zlecenie, a w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej oraz ze środków własnych form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
10. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
11. Realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych.
12. Pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz usług na działalność statutową Stowarzyszenia. Organizowanie masowych akcji, festiwali i innych form działania dla osiągnięcia celów statutowych.
13. Prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej, informacyjno-promocyjnej związanej z działalnością Stowarzyszenia. Organizowanie sympozjów, konferencji, wystaw, prelekcji i innych działań propagujących idee Stowarzyszenia oraz w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych i integrowania członków Stowarzyszenia. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
14. Prowadzenie działań w zakresie zdrowego stylu życia, ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej.
15. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, opiekuńczo-wychowawczej. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacja i wychowaniem.
16. Organizowanie wypoczynku, zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
17. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi, leczniczymi i innymi instytucjami dla realizacji celów statutowych.
18. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania dla realizacji celów statutowych. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
19. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy.
20. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, organizowaniem pozytywnych form społecznej aktywności. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
21. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia oraz podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonym , zmierzającym do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
22. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
23. Możliwość prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Prowadzone działania:
Wczesna profilaktyka wśród dzieci nieuczęszczających do przedszkola. Zapobieganie niepełnosprawności, opieka ciągła, stała, wielospecjalistyczna w wypadku dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, wczesna profilaktyka uzależnień, integracja środowiska lokalnego, pomoc dla rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Działania te prowadzone są w:
Placówka Wsparcia Dziennego "Pliszka" w Niepołomicach ul. Piękna 4,
Placówka Wsparcia Dziennego "Jaskółka" w Szarowie 346, gmina Kłaj.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000106569

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika