1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie "Życzliwa Dłoń"
KRS 0000106569

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

POMAGAJ RAZEM Z NAMI!

Stowarzyszenie działa przede wszystkim na rzezcz niepełnosprawnych oraz dzieci, młodzieży i ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzone działania to wczesna profilaktyka wśród dzieci nieuczęszczających do przedszkola. Zapobieganie niepełnosprawności, opieka ciągła, stała, wielospecjalistyczna w wypadku dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, wczesna profilaktyka uzależnień, integracja środowiska lokalnego, pomoc dla rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Stowarzyszenie od 2000 roku rzetelnie realizuje cele statutowe prowadząc:

1. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka”-Niepołomice ul. 3 Maja 4:

-Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

-Punkt Przedszkolny „Pliszka”

-Klub Malucha „Pliszka”

2. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jaskółka”- Szarów 346:

-Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

-Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka”

-Centrum Wsparcia Rodziny

3. Placówka Wsparcia Dziennego Brzezie 362

 

Placówki te funkcjonują 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, przez 12 miesięcy. Zajęcia prowadzone są według wcześniej ustalonego planu, a godziny realizacji form wsparcia dostosowane są do potrzeb i możliwości podopiecznych oraz ich rodziców i opiekunów.

Ponadto stwarzamy warunki integrowania dzieci i młodzieży z różnych środowisk, zarówno zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szeroko wykwalifikowany zespół specjalistów czuwa i dba o rozwój intelektualny i fizyczny podopiecznych, w formie zajęć wyrównujących, rehabilitacji, poradnictwa i doradztwa, a także poprzez wspomaganie rozwoju dziecka (zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, relaksacyjne oraz integracyjne).

Bierzemy udział w różnych projektach, które pozwalają nam dotrzeć do większej liczby osób potrzebujących pomocy i je wspierać.

Organizujemy wypoczynek, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Ponadto pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe na działalność statutową Stowarzyszenia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Dzięki 1% możemy realizować nasze główne założenia:

 • Adaptacja schowka na pomieszczenie sanitarne w PWD „Jaskółka”
 • Zakup sprzętu do integracji sensorycznej
 • Wykonanie bramki zapewniającej lepsze bezpieczeństwo podczas wyjścia z budynku
 • Likwidacja barier architektonicznych – zbudowanie niezbędnych podjazdów
 • Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych
Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest działanie w sferze zadań publicznych i jest to szeroko rozumiane działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i działanie w zakresie pomocy społecznej, w szczególności inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla dzieci i młodzieży oraz niesienie pomocy rodzinom i osobom będącym w potrzebie, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Cele określone w statucie, Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie, leczenia w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
4. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach w których przebywają.
5. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, miedzy innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną.
6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób jako grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu, itp. oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych w ramach systemu oparcia społecznego.
8. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności:
- grup wsparcia,
- grup samopomocowych,
- placówek czasowego pobytu,
- usług domowych,
- doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, itp.
- turnusów rehabilitacyjnych.
9. Prowadzenie na zlecenie, a w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej oraz ze środków własnych form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
10. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
11. Realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych.
12. Pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz usług na działalność statutową Stowarzyszenia. Organizowanie masowych akcji, festiwali i innych form działania dla osiągnięcia celów statutowych.
13. Prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej, informacyjno-promocyjnej związanej z działalnością Stowarzyszenia. Organizowanie sympozjów, konferencji, wystaw, prelekcji i innych działań propagujących idee Stowarzyszenia oraz w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych i integrowania członków Stowarzyszenia. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
14. Prowadzenie działań w zakresie zdrowego stylu życia, ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej.
15. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, opiekuńczo-wychowawczej. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacja i wychowaniem.
16. Organizowanie wypoczynku, zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
17. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi, leczniczymi i innymi instytucjami dla realizacji celów statutowych.
18. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania dla realizacji celów statutowych. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
19. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy.
20. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, organizowaniem pozytywnych form społecznej aktywności. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
21. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia oraz podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonym , zmierzającym do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
22. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
23. Możliwość prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000106569
 • Konto:92 1600 1462 1847 6848 2000 0001
 • Adres:Kłaj 805, 32-015 Kłaj
 • WWW:https://zyczliwadlon.org/
 • E-mail:kontakt@zyczliwadoln.org
 • Telefon:603334633Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie "Życzliwa Dłoń"

KRS 0000106569

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Życzliwa Dłoń"

 • POMAGAJ RAZEM Z NAMI!

  Stowarzyszenie działa przede wszystkim na rzezcz niepełnosprawnych oraz dzieci, młodzieży i ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzone działania to wczesna profilaktyka wśród dzieci nieuczęszczających do przedszkola. Zapobieganie niepełnosprawności, opieka ciągła, stała, wielospecjalistyczna w wypadku dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, wczesna profilaktyka uzależnień, integracja środowiska lokalnego, pomoc dla rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  Stowarzyszenie od 2000 roku rzetelnie realizuje cele statutowe prowadząc:

  1. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka”-Niepołomice ul. 3 Maja 4:

  -Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

  -Punkt Przedszkolny „Pliszka”

  -Klub Malucha „Pliszka”

  2. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jaskółka”- Szarów 346:

  -Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

  -Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka”

  -Centrum Wsparcia Rodziny

  3. Placówka Wsparcia Dziennego Brzezie 362

   

  Placówki te funkcjonują 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, przez 12 miesięcy. Zajęcia prowadzone są według wcześniej ustalonego planu, a godziny realizacji form wsparcia dostosowane są do potrzeb i możliwości podopiecznych oraz ich rodziców i opiekunów.

  Ponadto stwarzamy warunki integrowania dzieci i młodzieży z różnych środowisk, zarówno zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Szeroko wykwalifikowany zespół specjalistów czuwa i dba o rozwój intelektualny i fizyczny podopiecznych, w formie zajęć wyrównujących, rehabilitacji, poradnictwa i doradztwa, a także poprzez wspomaganie rozwoju dziecka (zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, relaksacyjne oraz integracyjne).

  Bierzemy udział w różnych projektach, które pozwalają nam dotrzeć do większej liczby osób potrzebujących pomocy i je wspierać.

  Organizujemy wypoczynek, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

  Ponadto pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe na działalność statutową Stowarzyszenia.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki 1% możemy realizować nasze główne założenia:

  • Adaptacja schowka na pomieszczenie sanitarne w PWD „Jaskółka”
  • Zakup sprzętu do integracji sensorycznej
  • Wykonanie bramki zapewniającej lepsze bezpieczeństwo podczas wyjścia z budynku
  • Likwidacja barier architektonicznych – zbudowanie niezbędnych podjazdów
  • Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest działanie w sferze zadań publicznych i jest to szeroko rozumiane działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i działanie w zakresie pomocy społecznej, w szczególności inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla dzieci i młodzieży oraz niesienie pomocy rodzinom i osobom będącym w potrzebie, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

  Cele określone w statucie, Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie, leczenia w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
  2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
  3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
  4. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach w których przebywają.
  5. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, miedzy innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną.
  6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób jako grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
  7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu, itp. oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych w ramach systemu oparcia społecznego.
  8. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności:
  - grup wsparcia,
  - grup samopomocowych,
  - placówek czasowego pobytu,
  - usług domowych,
  - doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, itp.
  - turnusów rehabilitacyjnych.
  9. Prowadzenie na zlecenie, a w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej oraz ze środków własnych form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
  10. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
  11. Realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych.
  12. Pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz usług na działalność statutową Stowarzyszenia. Organizowanie masowych akcji, festiwali i innych form działania dla osiągnięcia celów statutowych.
  13. Prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej, informacyjno-promocyjnej związanej z działalnością Stowarzyszenia. Organizowanie sympozjów, konferencji, wystaw, prelekcji i innych działań propagujących idee Stowarzyszenia oraz w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych i integrowania członków Stowarzyszenia. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
  14. Prowadzenie działań w zakresie zdrowego stylu życia, ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej.
  15. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, opiekuńczo-wychowawczej. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacja i wychowaniem.
  16. Organizowanie wypoczynku, zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  17. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi, leczniczymi i innymi instytucjami dla realizacji celów statutowych.
  18. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania dla realizacji celów statutowych. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
  19. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy.
  20. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, organizowaniem pozytywnych form społecznej aktywności. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  21. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia oraz podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonym , zmierzającym do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
  22. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
  23. Możliwość prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

   

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000106569
 • Konto:92 1600 1462 1847 6848 2000 0001
 • Adres:Kłaj 805, 32-015 Kłaj
 • WWW:https://zyczliwadlon.org/
 • E-mail:kontakt@zyczliwadoln.org
 • Telefon:603334633
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00