1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaci
  KRS 0000108407

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Nasi pacjenci i ich rodziny nie są anonimowi

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin   i Przyjaciół ,,Feniks’’ w Kołobrzegu 

                Powstało z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia dr Ewy Gizy – specjalista psychiatra – w 2000 roku jako odzew na potrzebę środowiska pacjentów i ich rodzin, z którymi stykała się  zawodowo jako lekarz. We współpracy z personelem Oddziału Psychiatrycznego, którego od wielu lat jest ordynatorem rozpoczęła walkę o godność pacjenta i stworzenie ogólnodostępnego systemu psychiatrii środowiskowej.

W 2010 r. Stowarzyszenie zdobyło status Organizacji Pożytku Publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transparentność.  Myślą przewodnią działań podejmowanych przez członków Stowarzyszenia, jest tworzenie  i udoskonalanie na terenie powiatu kołobrzeskiego kompleksowego, skoordynowanego systemu oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie, który wspomoże proces leczenia i przywróci pacjentom możliwość sprawnego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych,zawodowych, rodzinnych, bez potrzeby hospitalizacji.   

                 Choroba psychiczna nie leczona marginalizuje pacjenta oraz jego rodzinę, zamyka na doświadczanie pełni życia, wyrzuca poza nawias społeczny, zwłaszcza w małych, wiejskich miejscowościach. Dlatego też projekty realizowane przez Stowarzyszenie mają na celu przede wszystkim uzbroić pacjentów w umiejętności społeczne, psychiczne pozwalające w satysfakcjonujący i godny sposób żyć, pomimo choroby. Działania Stowarzyszenia obejmują swoim zasięgiem całą rodzinę, dając wsparcie potrzebujący, niekoniecznie rodzinom osób chorujących psychicznie, ale np. dorastającej młodzieży

Założone cele osiągamy oferując poniższe świadczenia:

 1. Świadczenie medyczne – stacjonarna opieka medyczna tj. oddział psychiatryczny, dzienny oddział psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego, poradnictwo psychologiczne, poradnia uzależnień, konsultacje środowiskowe w domu pacjenta.
 2. Świadczenie społeczne – Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Filia POW w Trzyniku, Klub Samopomocy – grupy wsparcia, Biuro Porad Obywatelskich, Programy Gminne Konsultacyjne Środowiskowe
 3. Profilaktyka – od wielu już lat prowadzimy edukację mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego na temat zdrowia psychicznego, promocji, profilaktyki psychiatrycznej w ramach Szkoły Zdrowia Psychicznego

Stowarzyszenie wniosło niebagatelny wkład w walkę o stworzenie i wprowadzenie do realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w dwóch edycjach , który określa strategię działań mających na celu: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

               Wszystkie działania Stowarzyszenia, rozwijanie skoordynowanych form opieki środowiskowej wpisuje się w działania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego który to Program jest podstawą do przeprowadzenia reformy psychiatrii w kraju. 

Dzień Pracownika Socjalnego 2018 r.

               Nagroda i wyróżnienie  za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej, przyznawane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” zostało uhonorowane wyróżnieniem w kategorii zespołowej – „za tworzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób i rodzin z zaburzeniami psychicznymi, działania edukacyjne przeciwdziałające stygmatyzacji tych osób”, które wręczyła reprezentacji Stowarzyszenia „Feniks” Pani Minister Elżbieta Rafalska.

Nagroda św. Kamila 2016 r.

             Ustanowiona w Polsce w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Główną ideą tej Nagrody jest promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. „Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę czy rodzaj choroby” – (Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Senior Archidiecezji Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody Św. Kamila).

              W 2016 r. wysiłki Stowarzyszenia FENIKS zostały docenione i na ręce dr Ewy Gizy przekazano wyróżnienie „w dowód wdzięczności za stworzenie ogrodu miłości wszystkim podopiecznym głodnym uczuć i zainteresowania. Za darowany uśmiech, czułość i determinację w walce o godność osób stygmatyzowanych”.

Dobre praktyki  

               Działalność stowarzyszenia ,,Feniks’’ został również doceniona i zauważona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Opis naszych działań jako dobrej praktyki w tworzeniu sytemu psychiatrii środowiskowej został umieszczony w raporcie Rzecznika: „Ochrona Zdrowia Psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki”

 

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskane pieniądze z 1% posłuża nam do wsparcia działań zwiżanych z:

 1. Integracją użytkowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz ich rodzin  i przyjaciół.
 2. Promocji zdrowia psychicznego oraz zapobieganiu zaburzeniom psychicznym.
 3. Dążeniu do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej   i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
 4. Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
 5. Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
 6. Świadczenie różnorodnych form pomocy członkom Stowarzyszenia.
 7. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
 8. Prowadzeniu działalności na rzecz integracji społecznej osób bezdomnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności chorych psychicznie, uzależnionych od alkoholu innych środków psychoaktywnych, bezdomnych, bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych.
 9. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Więcej o nas

Działalność Stowarzyszenia ,,Feniks'' 2000-2019

Podczas tych 18 lat działalności Stowarzyszenie realizowało wiele krótkoterminowych projektów, związanych głównie z poradnictwem grupowym i indywidualnym, wsparciem psychologiczno-terapeutycznym, opieką psychiatryczną, edukacją nt. zdrowia psychicznego, integracją, skierowanych zarówno do osób chorujących psychicznie, uzależnionych, współuzależnionych, jak i do członków rodzin. Rocznie stowarzyszenie obejmuje swoją pomocą ok. 1500 osób chorujących psychicznie, członków ich rodzin. 

Dworek w Trzyniku

Trzynik do niewielka miejscowość w gminie Siemyśl oddalona od Kołobrzegu o 26 km. W 2011 roku Stowarzyszenie stało się właścicielem części pałacu z końca XIX w. wraz z parkiem pałacowym o powierzchni 2,5 ha wpisanym do rejestru zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi w dworu filię Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 20 osób, jako zadanie Wojewody Zachodniopomorskiego dla mieszkańców terenów wiejskich., osób przewlekle chorujących psychicznie. Podopieczni Ośrodka dowożeni są busem z domów na zajęcia w Ośrodku, gdzie biorą udział w zajęciach terapeutycznych, aktywizacyjnych, zajęciach z psychologiem i są konsultowani przez lekarza psychiatrę. Realizowane są tam również inne doraźne projekty mające na celu integrację z mieszkańcami i rehabilitację społeczno-zawodową np. zawodowy kurs na glazurnika i kucharza.

Stowarzyszenie planuje w Trzyniku organizowanie miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie i bezrobotnych mieszkańców popegeerowskiej wsi w ramach działań z zakresu ekonomii społecznej. 

Poniżej przedstawiamy kilka projektów realizowanych już od wielu lat, które stanowią bieżącą działalność Stowarzyszenia:

 1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu (2007-2018) filia POW w Trzyniku gm. Siemyśl (od września 2016) w którym łącznie 55 podopiecznym pod okiem terapeutów, psychologów i lekarza psychiatry uczestniczy w procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej;
 2. Projekt „Pomoc Rodzinie” (2012-2018) – oferujący bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodzin , które potrzebują wsparcia oraz pomocy w poradzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami, kryzysami; oraz warsztaty umiejętności wychowawczych mające na celu wzmocnić kompetencje rodzicielskie pomocne w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem, wzajemnego szacunku; projekt realizowany jest na terenie miasta Kołobrzeg, Drzonowa, Grzybowa, gminy Kołobrzeg
 3. Program edukacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców gminy Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie (2006-2018) – bezpłatne konsultacji psychiatryczno-psychologiczne dla mieszkańców prowadzone w wyznaczonych miejscach i w domu pacjenta; mające na celu udzielenie bezpłatnego poradnictwa wsparcia i zapewnienia kontynuacji procesu terapeutycznego dla mieszkańców mniejszych miejscowości gdzie dostęp do takiej pomocy jest utrudniony
 4. Biuro Porad Obywatelskich (2008-2018) – jest miejscem udostepniającym bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w szerokim zakresie spraw (mieszkaniowe, rodzinne, prawo pracy, postępowania sądowego, administracyjnego, zdrowia, pomocy społecznej) dla mieszkańców miasta Kołobrzeg i okolic, bez względu na status majątkowy, wiek, płeć itp. (nie tylko dla osób chorujących psychicznie)
 5. Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową (2012-2018) – mająca na celu przezwyciężenie poczucia wstydu, poczucia bezradności, osamotnienia wobec faktu bycia ofiara przemocy
 6. Ekspert przez doświadczenie EX-IN (2016-2019) – jesteśmy partnerem w realizacji unijnego projektu POW-ER 4.3 , jest to innowacyjne podejście do terapeutycznej roli pacjentów w leczeniu innych chorych , specjalistyczny kurs zwiększający kompetencje i umiejętności społeczne przygotowujący do roli Instruktora Zdrowienia –pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie – dla profesjonalistów (terapeutów, psychologów, psychiatrów) oraz osób mających za sobą doświadczenie kryzysu psychicznego.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000108407
 • Konto:60 116 0 22 02 0 000 0000 617 4 84 69
 • Adres:Rejestr Stowarzyszeń Województwo Zachodniopomorskie
 • WWW:www.feniks.kolobrzeg.pl
 • E-mail:fenikskg@op.pl
 • Telefon:509636324 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaci

  KRS 0000108407

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaci

 • Nasi pacjenci i ich rodziny nie są anonimowi

  Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin   i Przyjaciół ,,Feniks’’ w Kołobrzegu 

                  Powstało z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia dr Ewy Gizy – specjalista psychiatra – w 2000 roku jako odzew na potrzebę środowiska pacjentów i ich rodzin, z którymi stykała się  zawodowo jako lekarz. We współpracy z personelem Oddziału Psychiatrycznego, którego od wielu lat jest ordynatorem rozpoczęła walkę o godność pacjenta i stworzenie ogólnodostępnego systemu psychiatrii środowiskowej.

  W 2010 r. Stowarzyszenie zdobyło status Organizacji Pożytku Publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transparentność.  Myślą przewodnią działań podejmowanych przez członków Stowarzyszenia, jest tworzenie  i udoskonalanie na terenie powiatu kołobrzeskiego kompleksowego, skoordynowanego systemu oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie, który wspomoże proces leczenia i przywróci pacjentom możliwość sprawnego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych,zawodowych, rodzinnych, bez potrzeby hospitalizacji.   

                   Choroba psychiczna nie leczona marginalizuje pacjenta oraz jego rodzinę, zamyka na doświadczanie pełni życia, wyrzuca poza nawias społeczny, zwłaszcza w małych, wiejskich miejscowościach. Dlatego też projekty realizowane przez Stowarzyszenie mają na celu przede wszystkim uzbroić pacjentów w umiejętności społeczne, psychiczne pozwalające w satysfakcjonujący i godny sposób żyć, pomimo choroby. Działania Stowarzyszenia obejmują swoim zasięgiem całą rodzinę, dając wsparcie potrzebujący, niekoniecznie rodzinom osób chorujących psychicznie, ale np. dorastającej młodzieży

  Założone cele osiągamy oferując poniższe świadczenia:

  1. Świadczenie medyczne – stacjonarna opieka medyczna tj. oddział psychiatryczny, dzienny oddział psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego, poradnictwo psychologiczne, poradnia uzależnień, konsultacje środowiskowe w domu pacjenta.
  2. Świadczenie społeczne – Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Filia POW w Trzyniku, Klub Samopomocy – grupy wsparcia, Biuro Porad Obywatelskich, Programy Gminne Konsultacyjne Środowiskowe
  3. Profilaktyka – od wielu już lat prowadzimy edukację mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego na temat zdrowia psychicznego, promocji, profilaktyki psychiatrycznej w ramach Szkoły Zdrowia Psychicznego

  Stowarzyszenie wniosło niebagatelny wkład w walkę o stworzenie i wprowadzenie do realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w dwóch edycjach , który określa strategię działań mających na celu: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

                 Wszystkie działania Stowarzyszenia, rozwijanie skoordynowanych form opieki środowiskowej wpisuje się w działania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego który to Program jest podstawą do przeprowadzenia reformy psychiatrii w kraju. 

  Dzień Pracownika Socjalnego 2018 r.

                 Nagroda i wyróżnienie  za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej, przyznawane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” zostało uhonorowane wyróżnieniem w kategorii zespołowej – „za tworzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób i rodzin z zaburzeniami psychicznymi, działania edukacyjne przeciwdziałające stygmatyzacji tych osób”, które wręczyła reprezentacji Stowarzyszenia „Feniks” Pani Minister Elżbieta Rafalska.

  Nagroda św. Kamila 2016 r.

               Ustanowiona w Polsce w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Główną ideą tej Nagrody jest promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. „Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę czy rodzaj choroby” – (Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Senior Archidiecezji Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody Św. Kamila).

                W 2016 r. wysiłki Stowarzyszenia FENIKS zostały docenione i na ręce dr Ewy Gizy przekazano wyróżnienie „w dowód wdzięczności za stworzenie ogrodu miłości wszystkim podopiecznym głodnym uczuć i zainteresowania. Za darowany uśmiech, czułość i determinację w walce o godność osób stygmatyzowanych”.

  Dobre praktyki  

                 Działalność stowarzyszenia ,,Feniks’’ został również doceniona i zauważona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Opis naszych działań jako dobrej praktyki w tworzeniu sytemu psychiatrii środowiskowej został umieszczony w raporcie Rzecznika: „Ochrona Zdrowia Psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki”

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskane pieniądze z 1% posłuża nam do wsparcia działań zwiżanych z:

  1. Integracją użytkowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz ich rodzin  i przyjaciół.
  2. Promocji zdrowia psychicznego oraz zapobieganiu zaburzeniom psychicznym.
  3. Dążeniu do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej   i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
  4. Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
  5. Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
  6. Świadczenie różnorodnych form pomocy członkom Stowarzyszenia.
  7. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
  8. Prowadzeniu działalności na rzecz integracji społecznej osób bezdomnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności chorych psychicznie, uzależnionych od alkoholu innych środków psychoaktywnych, bezdomnych, bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych.
  9. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

   

 • Więcej o nas

  Działalność Stowarzyszenia ,,Feniks'' 2000-2019

  Podczas tych 18 lat działalności Stowarzyszenie realizowało wiele krótkoterminowych projektów, związanych głównie z poradnictwem grupowym i indywidualnym, wsparciem psychologiczno-terapeutycznym, opieką psychiatryczną, edukacją nt. zdrowia psychicznego, integracją, skierowanych zarówno do osób chorujących psychicznie, uzależnionych, współuzależnionych, jak i do członków rodzin. Rocznie stowarzyszenie obejmuje swoją pomocą ok. 1500 osób chorujących psychicznie, członków ich rodzin. 

  Dworek w Trzyniku

  Trzynik do niewielka miejscowość w gminie Siemyśl oddalona od Kołobrzegu o 26 km. W 2011 roku Stowarzyszenie stało się właścicielem części pałacu z końca XIX w. wraz z parkiem pałacowym o powierzchni 2,5 ha wpisanym do rejestru zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi w dworu filię Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 20 osób, jako zadanie Wojewody Zachodniopomorskiego dla mieszkańców terenów wiejskich., osób przewlekle chorujących psychicznie. Podopieczni Ośrodka dowożeni są busem z domów na zajęcia w Ośrodku, gdzie biorą udział w zajęciach terapeutycznych, aktywizacyjnych, zajęciach z psychologiem i są konsultowani przez lekarza psychiatrę. Realizowane są tam również inne doraźne projekty mające na celu integrację z mieszkańcami i rehabilitację społeczno-zawodową np. zawodowy kurs na glazurnika i kucharza.

  Stowarzyszenie planuje w Trzyniku organizowanie miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie i bezrobotnych mieszkańców popegeerowskiej wsi w ramach działań z zakresu ekonomii społecznej. 

  Poniżej przedstawiamy kilka projektów realizowanych już od wielu lat, które stanowią bieżącą działalność Stowarzyszenia:

  1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu (2007-2018) filia POW w Trzyniku gm. Siemyśl (od września 2016) w którym łącznie 55 podopiecznym pod okiem terapeutów, psychologów i lekarza psychiatry uczestniczy w procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej;
  2. Projekt „Pomoc Rodzinie” (2012-2018) – oferujący bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodzin , które potrzebują wsparcia oraz pomocy w poradzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami, kryzysami; oraz warsztaty umiejętności wychowawczych mające na celu wzmocnić kompetencje rodzicielskie pomocne w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem, wzajemnego szacunku; projekt realizowany jest na terenie miasta Kołobrzeg, Drzonowa, Grzybowa, gminy Kołobrzeg
  3. Program edukacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców gminy Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie (2006-2018) – bezpłatne konsultacji psychiatryczno-psychologiczne dla mieszkańców prowadzone w wyznaczonych miejscach i w domu pacjenta; mające na celu udzielenie bezpłatnego poradnictwa wsparcia i zapewnienia kontynuacji procesu terapeutycznego dla mieszkańców mniejszych miejscowości gdzie dostęp do takiej pomocy jest utrudniony
  4. Biuro Porad Obywatelskich (2008-2018) – jest miejscem udostepniającym bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w szerokim zakresie spraw (mieszkaniowe, rodzinne, prawo pracy, postępowania sądowego, administracyjnego, zdrowia, pomocy społecznej) dla mieszkańców miasta Kołobrzeg i okolic, bez względu na status majątkowy, wiek, płeć itp. (nie tylko dla osób chorujących psychicznie)
  5. Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową (2012-2018) – mająca na celu przezwyciężenie poczucia wstydu, poczucia bezradności, osamotnienia wobec faktu bycia ofiara przemocy
  6. Ekspert przez doświadczenie EX-IN (2016-2019) – jesteśmy partnerem w realizacji unijnego projektu POW-ER 4.3 , jest to innowacyjne podejście do terapeutycznej roli pacjentów w leczeniu innych chorych , specjalistyczny kurs zwiększający kompetencje i umiejętności społeczne przygotowujący do roli Instruktora Zdrowienia –pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie – dla profesjonalistów (terapeutów, psychologów, psychiatrów) oraz osób mających za sobą doświadczenie kryzysu psychicznego.
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000108407
 • Konto:60 116 0 22 02 0 000 0000 617 4 84 69
 • Adres:Rejestr Stowarzyszeń Województwo Zachodniopomorskie
 • WWW:www.feniks.kolobrzeg.pl
 • E-mail:fenikskg@op.pl
 • Telefon:509636324
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00