1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Usłyszeć Świat
KRS 0000109042

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomóż Światu nas usłyszeć!

Przez sześć dni w tygodniu w Ośrodku prowadzona jest wielospecjalistyczna terapia dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu i innymi dysfunkcjami, otaczamy opieką całą rodzinę.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Dzięki Państwa wpłacie i zebranym w ten sposób środkom możemy zapewnić dzieciom niesłyszącym i ich rodzinom wieloaspektową rehabilitację. Środki uzyskane w ramach Akcji 1% umożliwiają nam również starania o pozyskanie kolejnych programów, których celem jest zapewnienie stałej terapii wszystkim potrzebującym dzieciom niesłyszącym i tym, które napotykają trudności w swoim rozwoju.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opieki dzieciom i młodzieży będących pod opieką Stowarzyszenia we wszystkich sprawach życiowych.

Cel ten Stowarzyszenie realizuje poprzez:


 1. organizowanie poradnictwa dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami oraz ich rodziców,                                                                        
 2. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
 3. popularyzowanie wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
 4. inspirowanie i wspieranie działalności rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
 5. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów z udziałem profesjonalistów różnych dziedzin medycyny, terapii i edukacji,
 6. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych , grup kolonijnych i innych form integrowania środowiskowego mających na celu tworzenie korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci i                  młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
 7. organizowanie spotkań z wychowawcami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych pod opieką których pozostają dzieci i młodzież z wadą            słuchu i innymi dysfunkcjami,
 8. współpracę ze wszystkimi organizacjami i towarzystwami o podobnych zainteresowaniach, działających na rzecz dzieci i młodzieży, a szczególnie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach            edukacyjnych,
 9. organizowanie, prowadzenie i wspieranie niepublicznych placówek prowadzących leczenie, kompleksową edukację, terapię dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami oraz ich                rodzin.
10. organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
11. współpracę z właściwymi organami władzy i administracji, zakładami pracy, instytucjami, organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
12. występowanie do organów i organizacji, o których mowa w pkt 11, w sprawach dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
13. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych potrzeb dzieci  
      i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami oraz ich rodzin,
14. organizowanie szkoleń dotyczących problematyki dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,  
15. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami, w tym osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
16. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami.
17 pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
18 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
19 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
20 ochronę i promocję zdrowia,  
21 działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
22 wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

23 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka,
24 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000109042
 • Konto:88 1020 1042 0000 8102 0010 5262
 • Adres:ul. Nocznickiego 13A Lok. 1 01-948 Warszawa
 • WWW:http://uslyszecswiat.org.pl/
 • E-mail:elaosa33@gmail.com
 • Telefon:604 161 333

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Usłyszeć Świat

KRS 0000109042

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Usłyszeć Świat

 • Pomóż Światu nas usłyszeć!

  Przez sześć dni w tygodniu w Ośrodku prowadzona jest wielospecjalistyczna terapia dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu i innymi dysfunkcjami, otaczamy opieką całą rodzinę.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki Państwa wpłacie i zebranym w ten sposób środkom możemy zapewnić dzieciom niesłyszącym i ich rodzinom wieloaspektową rehabilitację. Środki uzyskane w ramach Akcji 1% umożliwiają nam również starania o pozyskanie kolejnych programów, których celem jest zapewnienie stałej terapii wszystkim potrzebującym dzieciom niesłyszącym i tym, które napotykają trudności w swoim rozwoju.

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opieki dzieciom i młodzieży będących pod opieką Stowarzyszenia we wszystkich sprawach życiowych.

  Cel ten Stowarzyszenie realizuje poprzez:


   1. organizowanie poradnictwa dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami oraz ich rodziców,                                                                        
   2. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
   3. popularyzowanie wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
   4. inspirowanie i wspieranie działalności rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
   5. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów z udziałem profesjonalistów różnych dziedzin medycyny, terapii i edukacji,
   6. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych , grup kolonijnych i innych form integrowania środowiskowego mających na celu tworzenie korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci i                  młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
   7. organizowanie spotkań z wychowawcami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych pod opieką których pozostają dzieci i młodzież z wadą            słuchu i innymi dysfunkcjami,
   8. współpracę ze wszystkimi organizacjami i towarzystwami o podobnych zainteresowaniach, działających na rzecz dzieci i młodzieży, a szczególnie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach            edukacyjnych,
   9. organizowanie, prowadzenie i wspieranie niepublicznych placówek prowadzących leczenie, kompleksową edukację, terapię dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami oraz ich                rodzin.
  10. organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
  11. współpracę z właściwymi organami władzy i administracji, zakładami pracy, instytucjami, organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
  12. występowanie do organów i organizacji, o których mowa w pkt 11, w sprawach dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,
  13. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych potrzeb dzieci  
        i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami oraz ich rodzin,
  14. organizowanie szkoleń dotyczących problematyki dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami,  
  15. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami, w tym osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
  16. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami.
  17 pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  18 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  19 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  20 ochronę i promocję zdrowia,  
  21 działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  22 wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

  23 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  24 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
   

   

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000109042
 • Konto:88 1020 1042 0000 8102 0010 5262
 • Adres:ul. Nocznickiego 13A Lok. 1 01-948 Warszawa
 • WWW:http://uslyszecswiat.org.pl/
 • E-mail:elaosa33@gmail.com
 • Telefon:604 161 333
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00