1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Oratorium
KRS 0000111794

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Oratorium to dom, szkoła, parafia i boisko.

Jesteśmy świetlicą, w której stwarza się warunki edukacyjne zmierzające do indywidualizacji i kompensacji, stymulowania rozwoju dziecka wolnego od zahamowań i uprzedzeń, otwartego na drugiego człowieka, tolerancyjnego i bogatego w doświadczenia pozytywne pełnego nadziei, która pozwala ujrzeć to, co niewidzialne, dotknąć tego, co nieuchwytne, dotknąć tego, co niemożliwe.

Tworzymy warunki wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju dzieci i młodzieży, czyli naszych wychowanków.

W naszym Oratorium każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane. Tu poznaje swoje prawa i obowiązki. Dzień swoich urodzin (imienin) świętuje z całą oratoryjną „rodziną”.

W „kołach zainteresowań” poznaje świat i wzbogaca doświadczenia, rozbudza swoje zainteresowania, wyobraźnię, uzdolnienia i realizuje się. W rodzinnej atmosferze, pod kierunkiem profesjonalnego grona nauczycielskiego, rozwija się wszechstronnie  i poznaje wzorce potrzebne do budowania prawidłowych relacji w społeczeństwie.

Oratorium kultywuje wartości wywodzące się z rodzinnej kultury  i tradycji oraz pielęgnuje tradycje oratoryjne – wypracowane wspólnie z rodzicami i dziećmi. Rodzice naszych wychowanków korzystają ze swojego prawa udziału w edukacji własnych pociech i w życiu Oratoryjnym.

WIZJA ORATORIUM

Oratorium to placówka bezpieczna, przyjazna, „otwarta”, wykorzystująca elementy innowacyjnych metod nauczania, nastawiona na osiąganie sukcesu, jak i przyjmowanie porażek.

Oratorium umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Program Oratorium umożliwia wszechstronny rozwój osobowości małego człowieka, uwzględnia jego potrzeby, możliwości i prawidłowe relacje z dorosłymi.

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca aktywne metody wychowawczo-dydaktyczne, wykorzystująca nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W naszym Oratorium każdemu dziecku:

 Stwarzamy:

 • Optymalne warunki do wcielania się dzieci i młodzieży w role wybranych sztuk teatralnych.
 • Możliwości do rozwoju tężyzny fizycznej

 Umożliwiamy:

 • Eliminowanie negatywnych emocji poprzez warsztaty terapii zajęciowej. Malowanie na szkle, drama, pontomima, trening autogenny, to niektóre z form stosowane na zajęciach wdrażających do radzenia sobie ze stresem, kształtujący umiejętności interpersonalne oraz postawę asertywną.
 • Rozwój zainteresowań modelarskich pod kierunkiem dwukrotnego mistrza świata.
 • Rozwój zainteresowań kulinarnych.

 Organizujemy:

 • Bale karnawałowe i inne zabawy okolicznościowe integrujące wspólnotę oratoryjną
 • Spotkania dla przyjaciół Oratorium.

Obecnie w różnych programach wychowawczych realizowanych przez nasze Stowarzyszenie bierze udział ponad 160 dzieci i młodzieży. Nasze programy wychowawcze pozwalają młodemu człowiekowi zdobyć umiejętności i wiedzę przydatna w dorosłym życiu. Oratorium przygotowuje młodego człowieka do pracy na rzecz społeczeństwa, wszędzie tam, gdzie posyła go Bóg.

         Wychowankowie i wychowawcy tworzą jedna rodzinę, która pracuje na rzecz misji dobrego wychowania młodego pokolenia Torunian. Wspólne więzi i przyjacielską atmosferę, które są bardzo ważne dla młodych ludzi, tworzymy wspólnie spędzając najważniejsze uroczystości i święta.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Do tej pory m.in. dzięki Waszej pomocy w postaci 1% mogliśmy:

 • wyremontować nowe pomieszczenia, w której dzieciaki odrabiają lekcje, pogłębiają wiedzę,
 • powstała sala do zajęć plastycznych, sala taneczna, sala rekreacyjna, sala konferencyjna oraz nowa część sanitarna,
 • ponad 100 dzieci rocznie korzysta z wypoczynku letniego i zimowego.
 • wyposażyliśmy sale w pomoce dydaktyczne.
 • od 24 lat organizujemy znany w całym Toruniu festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka p.n. „Michayland”,
 • nasze dzieci wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki krajoznawcze,
 • organizujemy dla nich wystawy prac plastycznych,
 • wieczorki poetyckie i różne konkursy.
 • przeprowadziliśmy kompleksowy remont kuchni, co powoduje przygotowywanie smacznych posiłków dla dzieci potrzebujących wsparcia, 
 • wyremontowaliśmy jadalnię, w której wydajemy ok. 35 000 posiłków rocznie,
 • zmodernizowaliśmy kotłownie – dokonano wymiany starego pieca C.O. na bardziej wydajny i ekologiczny,
 • wymieniliśmy część instalacji grzewczej, a wszystko po to, by stworzyć dla dzieci w naszej placówce dobre warunki do nauki i zabawy,
Więcej o nas

Więcej o nas

ORATORIUM JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE SPRZYJAJĄCE INTEGRALNEMU ROZWOJU MŁODEGO CZŁOWIEKA

Toruńskie Oratorium  im. bł. ks. Bronisława Markiewicza jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego to środowisko wychowawcze, którego celem jest integralny rozwój młodego człowieka (wszystkich wymiarów jego osobowości). Dla dzieci i młodzieży w praktyce to miejsce, środowisko
i klimat. Tu można przyjść, spędzić czas przy zabawie, włączyć się
w działalność różnych kół zainteresowań, uzyskać pomoc w nauce. Panuje tu przyjazna atmosfera, można tu spotkać przyjaznych i chętnych do pomocy wolontariuszy. Jest to miejsce, gdzie człowiek może stawać się lepszy, wzrastać w swoim człowieczeństwie oraz przybliżać się do Boga.

Nasze Oratorium ma:

Coś z domu - stwarza poczucie bezpieczeństwa, atmosferę miłości, radości; zauważa się każdego człowieka, interesuje się jego problemami; to dom, który przygarnia, gdzie zawsze czeka ktoś bliski.

Coś ze szkoły - pomaga młodemu człowiekowi w zdobyciu wiedzy, by osiągnął właściwy ogląd rzeczywistości i umiał w niej funkcjonować; Oratorium jest szkołą, która przystosowuje do życia.

Coś z parafii - dąży do rozwoju religijnego, prowadzi do podstawowej wiedzy religijnej poprzez życie zgodne z zasadami naszej wiary, prowadzi młodego człowieka do przyjaźni z Bogiem.

Coś z boiska, podwórka - stwarza atmosferę zabawy, nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.

1. ORATORIUM TO DOM, KTÓRY PRZYGARNIA

Dom jest najważniejszą przestrzenią dla każdego człowieka. Prawdziwy dom to nie tylko ściany z cegieł, okna i dach.Wyraz dom posiada dużo znaczeń, dosłownych i  przenośnych.

W dosłownych znaczeniu dom to:

-przystosowany pod względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek, przeznaczony do celów mieszkalnych;

- są różne rodzaje domów, np. blok, dom jednorodzinny, wielorodzinny
i kawalerka czyli wynajęte przez daną osobę małe mieszkanie.

W przenośnym znaczeniu dom to:

- cała rodzinna atmosfera gdzie czujemy się bezpieczni, otoczeni ciepłem rodzinnym, to miejsce w którym dorastamy, odpoczywamy po ciężkim dniu
w pracy czy szkole;

- jest to ważny element w życiu człowieka.

2. ORATORIUM TO SZKOŁA, KTÓRA UCZY ŻYCIA

Szkoła to miejsce zdobywania wiedzy. Tutaj młody człowiek dowiaduje się ważnych dla niego prawd o sobie samym, o świecie, o Bogu. Szkoła to miejsce zdobywania zawodu. Tutaj uczy się wykonywania pewnych prac i ubogaca się przez nabywanie nowych sprawności. Szkoła to również miejsce uczenia się właściwych relacji z innymi osobami. Tutaj człowiek poznaje prawa rządzące w grupie, w społeczeństwie, we wspólnocie oraz ubogaca swoją umiejętność komunikacji.

O roli wiedzy i umiejętności w kształtowaniu się ludzkiej osobowości dobrze wiedzieli zarówno ksiądz Bosco jak i ks. Markiewicz, którzy na te wartości kładli duży nacisk w swoich systemach wychowawczych. Chłopcom chcieli zapewnić takie środowisko wychowawcze, które zawiera elementy szkoły. Pragnęli, aby w ich ośrodkach wychowawczych pierwszym nauczycielem wszystkich był Chrystus. Jemu pozwalali przemawiać, na Niego w swoich naukach się powoływali, od Niego też sami wciąż się uczyli.

3. ORATORIUM JAKO PARAFIA, KTÓRA EWANGELIZUJE

Kościół, choć jest wspólnotą ludzi różnych narodów, języków i kultur, konkretnemu człowiekowi jawi się w swoich lokalnych strukturach jako parafia. Parafia jest miejscem obecności i zbawczego działania pierwszego
i najwyższego Wychowawcy - Boga w Chrystusie. Parafia - to miejsce przepowiadania Słowa Bożego, miejsce sprawowania sakramentów, a także braterskiej posługi bliźniemu.

Nic więc dziwnego, że ksiądz Bosco, człowiek wielkiej wiary, chciał zapewnić takie środowisko wychowawcze, jakie tworzy, albo powinna tworzyć parafia. Pragnął, aby w oratorium pierwszym wychowawcą wszystkich był Chrystus. Jego przywoływał, do Niego prowadził, Jemu pozwalał oddziaływać na chłopców. Od Niego też sam wciąż się uczył. Dlatego do swoich wychowanków mawiał: "Moją troskę i miłość do was przepełnia pragnienie ratowania waszych dusz". Jego pragnienie i działania odnosiły się do zbawienia duszy, pokoju serca, dobrego samopoczucia i spokojnego sumienia wychowanków. Każde działanie podejmowane przez księdza Bosco miało więc religijne ukierunkowanie. Religia była obecna we wszystkich działaniach świętego. Była punktem wyjścia i celem.

W praktyce wychowawczej Zgromadzenia św. Michała Archanioła wychowanie w wierze i do wiary winny być wpisane w całokształt wychowania. Proces markiewiczowskiego wychowania integruje życie z wiarą.

Ks. Markiewicz pisał: „Człowiek każdy wskutek grzechu pierworodnego od urodzenia jest więcej do złego skłonny, aniżeli do dobrego. Dlatego dziecko samo nie zdoła swych złych skłonności pokonać własnymi siłami; ono potrzebuje do tego pomocy Bożej – przez łaskę i pomocy ludzkiej – przez wychowanie.

To, co wyróżniało religijną pedagogikę ks. Bronisława od metod wychowawczych XIX wieku, było realistyczne podejście do wartości wiary i jej konsekwencji w praktyce. Wymagał tego od siebie i swoich najbliższych współpracowników. Rozumiał to jako katechezę, praktykowanie sakramentów św., szczególnie spowiedzi i komunii św., codzienną Msza św., modlitwy poranne i wieczorne, różaniec i nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Zasadą uzupełniającą religię i rozum była miłość wychowawcza. Te trzy profile mogą się rozwijać swoim rytmem, ale mimo to nieustannie oddziaływają na siebie. Jeżeli rozwijają się harmonijnie, doprowadzą do dojrzałej osobowości. Wychowanie w wierze i dla wiary stwarzało sztab ludzi z mocnym charakterem człowieka obywatela i chrześcijanina.

4. ORATORIUM TO BOISKO, PODWÓRKO NA KTÓRYM DZIECI BAWIĄ SIĘ

Boisko Żywe – diabeł martwy;

boisko martwe – diabeł żywy!”

 /św. Jan Bosco/

Boisko, podwórko, to teren rozumiany jako „pierwsza przestrzeń publiczna”, której doświadcza młody człowiek. Możemy ją zobrazować następująco: dom to bezpieczeństwo, szkoła to systematyczność, a boisko, podwórko to kreatywność i aktywność. W tak pojmowanym wychowaniu integralnym istnieje duża szansa na zaspokojenie podstawowych potrzeb wychowanka, które służą zarówno jego socjalizacji, jak i autorealizacji. Boisko czy podwórko są to miejsca, w których spotykają się przyjaciele. Może być to przyjaźń zarówno na jeden dzień, jak i na całe życie. Mogą się tutaj spotkać, porozmawiać, pobawić czy pograć w jakąś grę. Zawsze wszyscy będą dobrze przyjęci.

Recepta księdza Bosco na świętość zawiera nie tylko modlitwę i naukę, ale także zabawę w gronie kolegów. Kiedy Dominik Savio poprosił księdza Bosco o przepis na świętość, wtedy ten w kilku zdaniach podał mu receptę, która do dziś nie straciła na aktualności. Ksiądz Bosco poprosił Dominika przede wszystkim o to, aby był radosny. Następnie zalecił mu, aby dobrze wypełniał swoje podstawowe obowiązki szkolne (obecność, pilność na zajęciach, odrabianie lekcji) i chrześcijańskie (modlitwa, Msza św. i spowiedź). Na końcu przypomniał chłopcu, aby zawsze brał udział w rekreacji,
w momentach odpoczynku i beztroskiej zabawy w gronie swoich kolegów.

To bardzo ciekawe, że przepis księdza Bosco na świętość zawiera nie tylko modlitwę i naukę, ale także zabawę w gronie kolegów. Wychowawca młodych wiedział jednak, że bez podwórka, bez tego rodzaju spotkania
z młodymi, na jakie pozwala podwórko, nie zdoła dotrzeć do serc chłopców
i nie będzie mógł im pomóc, poprowadzić przez życie. W broszurze „System prewencyjny w wychowaniu młodzieży” św. Jan Bosco tak o tym pisał: „Trzeba zostawić chłopcom wolność, niech skaczą, biegają, wrzeszczą do woli. Gimnastyka, muzyka, deklamacje, teatrzyk, piesze wycieczki stanowią środki
w budowaniu dyscypliny i sprzyjają moralności i świętości”. Tak rozumiane podwórko, z toczącym się na nim życiem, stanowi jeden z fundamentów strategii wychowawczej księdza Bosco. Jest prawdziwym pomostem pomiędzy szkołą i kościołem, pomiędzy doświadczeniami związanymi z rozwojem ludzkim i wzrostem religijnym wychowanka. Dzięki podwórku to wszystko ma szansę się spotkać i współgrać w procesie wychowania.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000111794
 • Konto:98 1240 1936 1111 0000 1322 0541
 • Adres:87-100 Toruń, ul. Rybaki 59
 • WWW:www.oratorium.torun.pl
 • E-mail:oratorium@oratorium.torun.pl
 • Telefon:566221015Formularze PIT 2019/2020 dla
Oratorium

KRS 0000111794

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Oratorium

 • Oratorium to dom, szkoła, parafia i boisko.

  Jesteśmy świetlicą, w której stwarza się warunki edukacyjne zmierzające do indywidualizacji i kompensacji, stymulowania rozwoju dziecka wolnego od zahamowań i uprzedzeń, otwartego na drugiego człowieka, tolerancyjnego i bogatego w doświadczenia pozytywne pełnego nadziei, która pozwala ujrzeć to, co niewidzialne, dotknąć tego, co nieuchwytne, dotknąć tego, co niemożliwe.

  Tworzymy warunki wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju dzieci i młodzieży, czyli naszych wychowanków.

  W naszym Oratorium każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane. Tu poznaje swoje prawa i obowiązki. Dzień swoich urodzin (imienin) świętuje z całą oratoryjną „rodziną”.

  W „kołach zainteresowań” poznaje świat i wzbogaca doświadczenia, rozbudza swoje zainteresowania, wyobraźnię, uzdolnienia i realizuje się. W rodzinnej atmosferze, pod kierunkiem profesjonalnego grona nauczycielskiego, rozwija się wszechstronnie  i poznaje wzorce potrzebne do budowania prawidłowych relacji w społeczeństwie.

  Oratorium kultywuje wartości wywodzące się z rodzinnej kultury  i tradycji oraz pielęgnuje tradycje oratoryjne – wypracowane wspólnie z rodzicami i dziećmi. Rodzice naszych wychowanków korzystają ze swojego prawa udziału w edukacji własnych pociech i w życiu Oratoryjnym.

  WIZJA ORATORIUM

  Oratorium to placówka bezpieczna, przyjazna, „otwarta”, wykorzystująca elementy innowacyjnych metod nauczania, nastawiona na osiąganie sukcesu, jak i przyjmowanie porażek.

  Oratorium umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

  Program Oratorium umożliwia wszechstronny rozwój osobowości małego człowieka, uwzględnia jego potrzeby, możliwości i prawidłowe relacje z dorosłymi.

  Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca aktywne metody wychowawczo-dydaktyczne, wykorzystująca nowoczesne pomoce dydaktyczne.

  W naszym Oratorium każdemu dziecku:

   Stwarzamy:

  • Optymalne warunki do wcielania się dzieci i młodzieży w role wybranych sztuk teatralnych.
  • Możliwości do rozwoju tężyzny fizycznej

   Umożliwiamy:

  • Eliminowanie negatywnych emocji poprzez warsztaty terapii zajęciowej. Malowanie na szkle, drama, pontomima, trening autogenny, to niektóre z form stosowane na zajęciach wdrażających do radzenia sobie ze stresem, kształtujący umiejętności interpersonalne oraz postawę asertywną.
  • Rozwój zainteresowań modelarskich pod kierunkiem dwukrotnego mistrza świata.
  • Rozwój zainteresowań kulinarnych.

   Organizujemy:

  • Bale karnawałowe i inne zabawy okolicznościowe integrujące wspólnotę oratoryjną
  • Spotkania dla przyjaciół Oratorium.

  Obecnie w różnych programach wychowawczych realizowanych przez nasze Stowarzyszenie bierze udział ponad 160 dzieci i młodzieży. Nasze programy wychowawcze pozwalają młodemu człowiekowi zdobyć umiejętności i wiedzę przydatna w dorosłym życiu. Oratorium przygotowuje młodego człowieka do pracy na rzecz społeczeństwa, wszędzie tam, gdzie posyła go Bóg.

           Wychowankowie i wychowawcy tworzą jedna rodzinę, która pracuje na rzecz misji dobrego wychowania młodego pokolenia Torunian. Wspólne więzi i przyjacielską atmosferę, które są bardzo ważne dla młodych ludzi, tworzymy wspólnie spędzając najważniejsze uroczystości i święta.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Do tej pory m.in. dzięki Waszej pomocy w postaci 1% mogliśmy:

  • wyremontować nowe pomieszczenia, w której dzieciaki odrabiają lekcje, pogłębiają wiedzę,
  • powstała sala do zajęć plastycznych, sala taneczna, sala rekreacyjna, sala konferencyjna oraz nowa część sanitarna,
  • ponad 100 dzieci rocznie korzysta z wypoczynku letniego i zimowego.
  • wyposażyliśmy sale w pomoce dydaktyczne.
  • od 24 lat organizujemy znany w całym Toruniu festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka p.n. „Michayland”,
  • nasze dzieci wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki krajoznawcze,
  • organizujemy dla nich wystawy prac plastycznych,
  • wieczorki poetyckie i różne konkursy.
  • przeprowadziliśmy kompleksowy remont kuchni, co powoduje przygotowywanie smacznych posiłków dla dzieci potrzebujących wsparcia, 
  • wyremontowaliśmy jadalnię, w której wydajemy ok. 35 000 posiłków rocznie,
  • zmodernizowaliśmy kotłownie – dokonano wymiany starego pieca C.O. na bardziej wydajny i ekologiczny,
  • wymieniliśmy część instalacji grzewczej, a wszystko po to, by stworzyć dla dzieci w naszej placówce dobre warunki do nauki i zabawy,
 • Więcej o nas

  ORATORIUM JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE SPRZYJAJĄCE INTEGRALNEMU ROZWOJU MŁODEGO CZŁOWIEKA

  Toruńskie Oratorium  im. bł. ks. Bronisława Markiewicza jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego to środowisko wychowawcze, którego celem jest integralny rozwój młodego człowieka (wszystkich wymiarów jego osobowości). Dla dzieci i młodzieży w praktyce to miejsce, środowisko
  i klimat. Tu można przyjść, spędzić czas przy zabawie, włączyć się
  w działalność różnych kół zainteresowań, uzyskać pomoc w nauce. Panuje tu przyjazna atmosfera, można tu spotkać przyjaznych i chętnych do pomocy wolontariuszy. Jest to miejsce, gdzie człowiek może stawać się lepszy, wzrastać w swoim człowieczeństwie oraz przybliżać się do Boga.

  Nasze Oratorium ma:

  Coś z domu - stwarza poczucie bezpieczeństwa, atmosferę miłości, radości; zauważa się każdego człowieka, interesuje się jego problemami; to dom, który przygarnia, gdzie zawsze czeka ktoś bliski.

  Coś ze szkoły - pomaga młodemu człowiekowi w zdobyciu wiedzy, by osiągnął właściwy ogląd rzeczywistości i umiał w niej funkcjonować; Oratorium jest szkołą, która przystosowuje do życia.

  Coś z parafii - dąży do rozwoju religijnego, prowadzi do podstawowej wiedzy religijnej poprzez życie zgodne z zasadami naszej wiary, prowadzi młodego człowieka do przyjaźni z Bogiem.

  Coś z boiska, podwórka - stwarza atmosferę zabawy, nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.

  1. ORATORIUM TO DOM, KTÓRY PRZYGARNIA

  Dom jest najważniejszą przestrzenią dla każdego człowieka. Prawdziwy dom to nie tylko ściany z cegieł, okna i dach.Wyraz dom posiada dużo znaczeń, dosłownych i  przenośnych.

  W dosłownych znaczeniu dom to:

  -przystosowany pod względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek, przeznaczony do celów mieszkalnych;

  - są różne rodzaje domów, np. blok, dom jednorodzinny, wielorodzinny
  i kawalerka czyli wynajęte przez daną osobę małe mieszkanie.

  W przenośnym znaczeniu dom to:

  - cała rodzinna atmosfera gdzie czujemy się bezpieczni, otoczeni ciepłem rodzinnym, to miejsce w którym dorastamy, odpoczywamy po ciężkim dniu
  w pracy czy szkole;

  - jest to ważny element w życiu człowieka.

  2. ORATORIUM TO SZKOŁA, KTÓRA UCZY ŻYCIA

  Szkoła to miejsce zdobywania wiedzy. Tutaj młody człowiek dowiaduje się ważnych dla niego prawd o sobie samym, o świecie, o Bogu. Szkoła to miejsce zdobywania zawodu. Tutaj uczy się wykonywania pewnych prac i ubogaca się przez nabywanie nowych sprawności. Szkoła to również miejsce uczenia się właściwych relacji z innymi osobami. Tutaj człowiek poznaje prawa rządzące w grupie, w społeczeństwie, we wspólnocie oraz ubogaca swoją umiejętność komunikacji.

  O roli wiedzy i umiejętności w kształtowaniu się ludzkiej osobowości dobrze wiedzieli zarówno ksiądz Bosco jak i ks. Markiewicz, którzy na te wartości kładli duży nacisk w swoich systemach wychowawczych. Chłopcom chcieli zapewnić takie środowisko wychowawcze, które zawiera elementy szkoły. Pragnęli, aby w ich ośrodkach wychowawczych pierwszym nauczycielem wszystkich był Chrystus. Jemu pozwalali przemawiać, na Niego w swoich naukach się powoływali, od Niego też sami wciąż się uczyli.

  3. ORATORIUM JAKO PARAFIA, KTÓRA EWANGELIZUJE

  Kościół, choć jest wspólnotą ludzi różnych narodów, języków i kultur, konkretnemu człowiekowi jawi się w swoich lokalnych strukturach jako parafia. Parafia jest miejscem obecności i zbawczego działania pierwszego
  i najwyższego Wychowawcy - Boga w Chrystusie. Parafia - to miejsce przepowiadania Słowa Bożego, miejsce sprawowania sakramentów, a także braterskiej posługi bliźniemu.

  Nic więc dziwnego, że ksiądz Bosco, człowiek wielkiej wiary, chciał zapewnić takie środowisko wychowawcze, jakie tworzy, albo powinna tworzyć parafia. Pragnął, aby w oratorium pierwszym wychowawcą wszystkich był Chrystus. Jego przywoływał, do Niego prowadził, Jemu pozwalał oddziaływać na chłopców. Od Niego też sam wciąż się uczył. Dlatego do swoich wychowanków mawiał: "Moją troskę i miłość do was przepełnia pragnienie ratowania waszych dusz". Jego pragnienie i działania odnosiły się do zbawienia duszy, pokoju serca, dobrego samopoczucia i spokojnego sumienia wychowanków. Każde działanie podejmowane przez księdza Bosco miało więc religijne ukierunkowanie. Religia była obecna we wszystkich działaniach świętego. Była punktem wyjścia i celem.

  W praktyce wychowawczej Zgromadzenia św. Michała Archanioła wychowanie w wierze i do wiary winny być wpisane w całokształt wychowania. Proces markiewiczowskiego wychowania integruje życie z wiarą.

  Ks. Markiewicz pisał: „Człowiek każdy wskutek grzechu pierworodnego od urodzenia jest więcej do złego skłonny, aniżeli do dobrego. Dlatego dziecko samo nie zdoła swych złych skłonności pokonać własnymi siłami; ono potrzebuje do tego pomocy Bożej – przez łaskę i pomocy ludzkiej – przez wychowanie.

  To, co wyróżniało religijną pedagogikę ks. Bronisława od metod wychowawczych XIX wieku, było realistyczne podejście do wartości wiary i jej konsekwencji w praktyce. Wymagał tego od siebie i swoich najbliższych współpracowników. Rozumiał to jako katechezę, praktykowanie sakramentów św., szczególnie spowiedzi i komunii św., codzienną Msza św., modlitwy poranne i wieczorne, różaniec i nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Zasadą uzupełniającą religię i rozum była miłość wychowawcza. Te trzy profile mogą się rozwijać swoim rytmem, ale mimo to nieustannie oddziaływają na siebie. Jeżeli rozwijają się harmonijnie, doprowadzą do dojrzałej osobowości. Wychowanie w wierze i dla wiary stwarzało sztab ludzi z mocnym charakterem człowieka obywatela i chrześcijanina.

  4. ORATORIUM TO BOISKO, PODWÓRKO NA KTÓRYM DZIECI BAWIĄ SIĘ

  Boisko Żywe – diabeł martwy;

  boisko martwe – diabeł żywy!”

   /św. Jan Bosco/

  Boisko, podwórko, to teren rozumiany jako „pierwsza przestrzeń publiczna”, której doświadcza młody człowiek. Możemy ją zobrazować następująco: dom to bezpieczeństwo, szkoła to systematyczność, a boisko, podwórko to kreatywność i aktywność. W tak pojmowanym wychowaniu integralnym istnieje duża szansa na zaspokojenie podstawowych potrzeb wychowanka, które służą zarówno jego socjalizacji, jak i autorealizacji. Boisko czy podwórko są to miejsca, w których spotykają się przyjaciele. Może być to przyjaźń zarówno na jeden dzień, jak i na całe życie. Mogą się tutaj spotkać, porozmawiać, pobawić czy pograć w jakąś grę. Zawsze wszyscy będą dobrze przyjęci.

  Recepta księdza Bosco na świętość zawiera nie tylko modlitwę i naukę, ale także zabawę w gronie kolegów. Kiedy Dominik Savio poprosił księdza Bosco o przepis na świętość, wtedy ten w kilku zdaniach podał mu receptę, która do dziś nie straciła na aktualności. Ksiądz Bosco poprosił Dominika przede wszystkim o to, aby był radosny. Następnie zalecił mu, aby dobrze wypełniał swoje podstawowe obowiązki szkolne (obecność, pilność na zajęciach, odrabianie lekcji) i chrześcijańskie (modlitwa, Msza św. i spowiedź). Na końcu przypomniał chłopcu, aby zawsze brał udział w rekreacji,
  w momentach odpoczynku i beztroskiej zabawy w gronie swoich kolegów.

  To bardzo ciekawe, że przepis księdza Bosco na świętość zawiera nie tylko modlitwę i naukę, ale także zabawę w gronie kolegów. Wychowawca młodych wiedział jednak, że bez podwórka, bez tego rodzaju spotkania
  z młodymi, na jakie pozwala podwórko, nie zdoła dotrzeć do serc chłopców
  i nie będzie mógł im pomóc, poprowadzić przez życie. W broszurze „System prewencyjny w wychowaniu młodzieży” św. Jan Bosco tak o tym pisał: „Trzeba zostawić chłopcom wolność, niech skaczą, biegają, wrzeszczą do woli. Gimnastyka, muzyka, deklamacje, teatrzyk, piesze wycieczki stanowią środki
  w budowaniu dyscypliny i sprzyjają moralności i świętości”. Tak rozumiane podwórko, z toczącym się na nim życiem, stanowi jeden z fundamentów strategii wychowawczej księdza Bosco. Jest prawdziwym pomostem pomiędzy szkołą i kościołem, pomiędzy doświadczeniami związanymi z rozwojem ludzkim i wzrostem religijnym wychowanka. Dzięki podwórku to wszystko ma szansę się spotkać i współgrać w procesie wychowania.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000111794
 • Konto:98 1240 1936 1111 0000 1322 0541
 • Adres:87-100 Toruń, ul. Rybaki 59
 • WWW:www.oratorium.torun.pl
 • E-mail:oratorium@oratorium.torun.pl
 • Telefon:566221015
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00