1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja

KRS 0000115574

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja

KRS 0000115574

Prezent OPP

Troska o dzieci osób osadzonych oraz resocjalizacja i readaptacja społeczna osób karanych.

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu oddziaływań ukierunkowanych na społeczną inkluzję osób doświadczających konfliktu z prawem oraz ich rodzin. Lata obserwacji pozwoliły na postawienie rozpoznania, iż osoby, które weszły w konflikt z prawem oraz ich rodziny doświadczają wykluczenia w swoich społecznościach.

 

Stowarzyszenie jest organizacją przodującą na terenie kraju w obszarze troski o dzieci osób osadzonych, a także w obszarze resocjalizacji i readaptacji społecznej osób karanych sądownie. Jako jedyna organizacja pozarządowa w kraju realizuje wykonanie orzeczeń karnych, ponadto od 2005 roku prowadzi dom pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających bezdomnych opuszczających zakłady karne a także prowadzi działania na rzecz podtrzymywania więzi pomiędzy osadzonym rodzicem a dzieckiem na terenie jednostek penitencjarnych w regionie oraz działania wspierające rodziny osadzonych.

 

Podstawowe cele naszej organizacji to:

 

• ograniczanie szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających Zakłady Karne

• prawidłowa organizacja wykonywania orzeczeń karnych w ramach określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

• pomoc osobom skazanym i członkom ich rodzin

• pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności.

• organizowanie środowisk lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup stygmatyzowanych

• ochrona i promocja zdrowia, w tym poprzez profilaktykę uzależnień od alkoholu lub środków odurzających

• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

• integracja społeczna

• pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pomagamy osobom pokrzywdzonym – by rzeczywiście otrzymały pomoc po traumatycznych wydarzeniach. Pomagamy rodzinom osób, które trafiły do więzienia, mając na uwadze szczególnie dzieci, które przez nieobecność jednego, albo obojga rodziców przeżywają osobistą tragedię. Pomagamy sprawcom przestępstw pełniąc nad nimi dozór by nie popełnili ponownie błędu, który zrujnował ich życie.
Czasami wystarczy jeden krok, znalezienie pracy, wybranie nowego środowiska, podjęcie leczenia lub terapii by zmienić bieg wydarzeń.

 

Cele naszej organizacji realizujemy poprzez:

 

•  tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych mających na celu zarówno pomoc osobom opuszczającym zaklady karne, jak równiez szeroko pojęte dobro i bezpieczenstwo społeczne

•  prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej i leczniczej

•  wpływanie na ograniczenie zjawiska recydywy w okręgu dzialania Stowarzyszenia

•  sprawowanie dozoru nad osobami skazanymi, osobami zwalnianymi z zakladów karnych oraz nadzoru nad osobami nieletnimi

•  propagowanie problematyki o charakterze penitencjarnym i postpenitencjarnym

•  utrzymywanie współpracy z instytucjami rzeądowymi oraz pozarządowymi w celu realizacji wspólnych dzialań określonych statutem

•  inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych mających na celu zapobieganie przestępczości i uaktywnianie spolecznej readaptacji osób skazanych.

•  prowadzenie warsztatów i szkoleń dotyczących: uzależnień oraz szeroko rozumianej patologii społecznej

•  organizowanie warsztatów zawodowych dla osób skazanych

•  pozyskiwanie środków na rzecz projektów realizowanych przez Stowarzyszenie

•  udzielanie pomocy osobom skazanym oraz ich rodzinom, szczególnie w zakresie pomocy: moralnej oraz materialnej

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Probacja powstało aby dbać o dobro człowieka i społeczeństwa.Cele działania Stowarzyszenia obejmują:

 

1) ograniczanie szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających Zakłady Karne,
2) prawidłową organizację wykonywania orzeczeń karnych w ramach określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
3) pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności,
4) organizowanie środowisk lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych,
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup stygmatyzowanych.

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja posiada stały zespół pracowników liczący 9 osób. Kadra posiada specjalistyczne wykształcenie oraz bogate doświadczenie w pracy z grupą docelową oraz innymi grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, także poza granicami kraju (W. Brytania). Cechuje się także wysokim poziomem kompetencji miękkich oraz zaangażowania w sprawy społeczne. Stowarzyszenie od początku swojego istnienia współpracuje z wolontariuszami, przede wszystkim ze studentami krakowskich uczelni wyższych, ale także z byłymi osadzonymi, którzy angażują się w formie samopomocy innym beneficjentom. Aktualnie ze Stowarzyszeniem współpracuje 17 wolontariuszy.

 

Prowadzone działania:

 

Otwarte Drzwi - readaptacja społeczna

Projekt jest realizowany we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Łyszkowicach oraz Zakładem Karnym Kraków Nowa Huta. Stanowi nowatorską formę kształtowania procesu readaptacji społecznej poprzez wzbudzenie w skazanych potrzeby niesienia pomocy ludziom słabszym, dotkniętym przez los i niepełnosprawnym. Skazani objęci tym programem mają szansę na przezwyciężanie skutków przestępstwa i naprawienie wyrządzonych szkód społecznych. Kontakt z pensjonariuszami Domu Pomocy pozwala na wzbudzanie u skazanych pozytywnej motywacji życiowej, a wykonywana na rzecz Domu praca skutkuje rozwojem i zdobywaniem nowych umiejętności.
Skazani z Zakładu Karnego Kraków-Nowa Huta pracowali na terenie DPS nieodpłatnie, w wymiarze 35 godzin tygodniowo. Z ramienia DPS wszyscy pracownicy, którzy byli odpowiedzialni za grupę osób skazanych oraz za realizację i koordynację ich działań również wykonywali swoją pracę bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych. Do obowiązków osób skazanych należało, wspólnie z pracownikami DPS, pełnienie funkcji opiekuńczych nad mieszkańcami Domu oraz prace remontowo-budowlane, prace porządkowe, ogrodnicze i hodowlane. Ponadto osoby skazane uczestniczyły w imprezach integracyjnych (kulturalnych i sportowych) oraz wspólnych posiłkach z mieszkańcami DPS. Projekt kontynuowany.

Polityka karna wobec osób używających narkotyki: oferta szkoleniowa kierowana do sędziów i prokuratorów mającą na celu kształtowanie praktyki karnej polegającej na włączaniu oferty lecznictwa do procesu karnego, w stosunku do osób uzależnionych od środków odurzających i substancji psychoaktywnych. Głównym celem zrealizowanego programu było doprowadzenie do zmian w zakresie stosowania prawa karnego, w szczególności wynikającego z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani - głównie wobec osób używających narkotyków. Cel ten miał być osiągnięty w drodze podniesienia wiedzy uczestników projektu na temat używania nielegalnych środków odurzających oraz uświadomienie alternatyw do uznawanej przez większość osób polityki stosowania prawa karnego wobec przyjmujących narkotyki. Beneficjentami bezpośrednimi projektu byli przede wszystkim sędziowie, kuratorzy, prokuratorzy, asesorzy, przedstawiciele policji, aplikanci (sądowi, prokuratorscy) oraz studenci prawa.

 

Małopolskie Centrum Integracji "Pro Domo"

Projekt jest w trakcie realizacji; Centrum stanowi dom przejściowy, dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze, wobec których orzeczono dozór kuratora. Centrum oferuje do 14 miejsc rotacyjnych umożliwiający pobyt stacjonarny dla mężczyzn, na okres od 3 do 6 miesięcy. Skazani mają możliwość podjęcia zatrudnienia, uczestniczenia w terapii (uzależnienia, stosowanie przemocy i inne). Obecnie Centrum ma siedmiu domowników - do tej pory z oferty hostelu skorzystało 14 osób. W ramach Centrum uruchomiono ogólnodostępny Punkt Konsultacyjny dla osób które weszły w konflikt z prawem i ich rodzin. Konsultacje dotyczą możliwości objęcia terapią, pracą socjalną, aktywizacji zawodowej, rozwiązywania problemów prawnych itp. Z pomocy punktu korzysta dziewięciu klientów. Celem planowanych działań promocyjnych jest m.in. wypromowanie Punktu, dotarcie do beneficjentów ostatecznych. Osoby będące pod dozorem można kierować do Centrum Integracji kontaktując się bezpośrednio z kierownikiem placówki, w celu ustalenia terminu i warunków przyjęcia.

 

Tworzenie lokalnych koalicji pomocy postpenitencjarnej

Projekt został zrealizowany przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej. Zorganizowane warsztaty miały na celu stworzenie podstaw do konsolidacji i usprawnienia działań międzyresortowych w zakresie procesu społecznej readaptacji osób skazanych. W ramach podjętych warsztatów wypracowano porozumienie pomiędzy trzema resortami: sadu, więziennictwa i pomocy społecznej, tak aby wszelakie działania podejmowane w odniesieniu do osób karanych sądownie i ich rodzin miały charakter działań planowanych i realizowały wspólne założenie readaptacji społecznej. Osoby biorące udział w projekcie pracując z tymi samymi beneficjentami przygotowały się w ramach szkoleń, do opracowywania wspólnej strategii działania. Projekt wzbudził szerokie zainteresowanie instytucji polityki społecznej i w 2005r. jest nadal kontynuowany. Dzięki jego realizacji wypracowano warunki współpracy ponadresortowej,czego nie udało się osiągnąć w ramach strategii działań na szczeblu rządowym. W listopadzie b.r. będą zorganizowane kolejne warsztaty, które będą miały na celu przeprowadzenie ewaluacji podjętych działań z zakresu polityki społecznej i opracowanie strategii na kolejny rok.

 

Urząd Pracy

Współpraca merytoryczna przy realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej na rzecz aktywizacji zawodowej osób karanych opuszczających zakłady karne.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000115574
 • Konto:06 1050 1445 1000 0090 8117 3693
 • Adres:ul. Al. Zygmunta Krasińskiego 9 lok. 26A, 31-111 Kraków
 • WWW:www.probacja.org
 • E-mail:sekretariat.probacja@wp.pl
 • Telefon:12 42647 39

Formularze PIT 2023/2024 dla
Małopolskie Stowarzyszenie Probacja

KRS 0000115574

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00