1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  FUNDACJA WDD
  KRS 0000121930

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Świadczenie pomocy społecznej i medycznej niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i seniorom .

Fundacja realizuje swoje cele poprzez ;

 1. udzielanie fachowej pomocy medycznej, materialnej, techniczno-organizacyjnej;

 2. aktywizowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów i zadań Fundacji;

 3. ułatwianie dostępu i nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami nauki i praktyki, korzystanie z urządzeń i aparatury medycznej, a także uczestnictwo w pracach badawczych i wdrożeniowych;

 4. finansowanie i organizowanie programów naukowych, akcji szkolnych i propagandowych, wymiany naukowo – technicznej;

 5. upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji założonych celów;

 6. pomoc w realizacji inicjatyw mających na celu tworzenie ośrodków rehabilitacji, miejsc pracy i innych dla osób niepełnosprawnych oraz
  w podeszłym wieku objętych działalnością Fundacji;

 7. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, kolonii leczniczych, turnusów sanatoryjnych, lecznictwa w kraju i za granicą, wczasów zdrowotnych, hipoterapii i tym podobnych w szczególności dla dzieci, młodzieży oraz osób w podeszłym wieku;

 8. wdrażanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
  i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi oraz osób w podeszłym wieku;

 9. wdrażanie i prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w różnych formach, takich jak kolonie, obozy, zimowiska, białe i zielone szkoły itp.;

 10. gromadzenie środków finansowych oraz zasobów materialnych na rzecz realizacji celów i zadań Fundacji.

Fundacja „Wszystko dla Dzieci” jako organizacja pożytku publicznego , realizuje swoje cele przez pomaganie niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz osobom w podeszłym wieku. Szczególnie dzieciom z porażeniem mózgowym i wadami narządów ruchu pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich, zagrożonych patologiami społecznymi . Najlepszym sposobem na uzyskanie poprawy stanu ich zdrowia jest rehabilitacja stymulująca pracę mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych, pobudzających zmysły i rozwijanie mowy. Koszty związane z rehabilitacją często przekraczają możliwości finansowe rodziny,dlatego też Fundacja dzięki ofiarodawcom pomaga poprzez dofinansowania do:

1/Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

2/Turnusy – pobyty rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży w ośrodkach sanatoryjnych

3/ Zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

4/Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących niepełnosprawnych

5/Turnusy „Rehabilitacja wad postawy-zajęcia korekcyjne w basenie” z instruktorem w sanatorium dla dzieci i młodzieży

6/Realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w formie grup zorganizowanych „Zielona Szkoła”,”Obóz rehabilitacyjno-wypoczynkowy” ,

7/ Akcja Charytatywna„Wakacje przez cały rok”- inhalacje w grocie solnej

8/„Bieszczady z Mamą”- poprawa stanu zdrowia,sprawności psycho -fizycznej oraz udany wypoczynek

9/ Leczenie i rehabilitacja chorych na porażenie mózgowe - Podopieczni Fundacji – umowy subkonta

10/ Turnusy Rehabilitacyjno-wypoczynkowe SENIOR

11/Organizacja festynu na zakończenie turnusu „Rehabilitacja wad postawy – zajęcia korekcyjne w basenie „

12/ Organizacja zabawy i wypoczynku - Mecz piłki nożnej dzieci niepełnosprawnych

13/ Pomoc rzeczowa – dla dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy.

Jak wykorzystamy 1%

Fundacja WDD w roku 2017 jako organizacja pożytku publicznego z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ramach działalności statutowej OPP zarządzała i administrowała 18 subkontami podopiecznych.

1/ Leczenie i rehabilitacja chorych na porażenie mózgowe Podopieczni Fundacji – umowy subkonta

Pomoc finansowa

Wydatki na podopiecznych - umowy subkonta .

Z wpływu 1% dofinansowano do kosztów leczenia , rehabilitacji ,badań specjalistycznych, zakup środków czystości i materiałów rehabilitacyjnych, okularów korekcyjnych, lekarstw niezbędnych do przeżycia pacjenta z porażeniem mózgowym, tj:.

- wyjazdy terapeutyczne-weekendowe kroki ku samodzielności

- wyjazdy terapeutyczno-integracyjne

- terapia Psychologiczno-Pedagogiczna

- terapia pedagogiczno-kinezjologiczna – czaszkowo-krzyżowa

- pomoce dydaktyczne

- terapia logopedyczna

- konsultacje specjalistyczne

- rehabilitacja indywidualna

- turnusy rehabilitacyjne

- usługi edukacyjne NSPPP

- terapia zajęciowa

- zakup lekarstw

- zakup -sterownik za uszny do procesora dźwięku Fredom

2/ Indywidualne turnusy rehabilitacyjne i sprzęt

Indywidualne turnusy rehabilitacyjne- zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowano dla 11 dzieci z opiekunami

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Rozalii w sanatorium , cierpiącej na przepuklinę oponowo-rdzeniową,

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Wiktorii w sanatorium , cierpiącej na porażenie mózgowe,

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Klaudii w sanatorium, cierpiącej na kurczowe porażenie kończyn dolnych,

- dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego Pionizatora dla Jakuba cierpiącego na porażenie mózgowe,

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Joanny w sanatorium, cierpiącej na porażenie mózgowe,

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Wiktorii w sanatorium, cierpiącej na porażenie mózgowe,

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Kamili i Patrycji w sanatorium, cierpiących na porażenie mózgowe,

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Sandry w sanatorium, cierpiącej na porażenie mózgowe.

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Rozalii w sanatorium, cierpiącej na porażenie mózgowe.

- dofinansowano do pobytu sanatoryjnego, na turnusie rehabilitacyjno - profilaktycznym dla podopiecznego - osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem jako nagrody za udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży Niepełnosprawne j Impresje Artystyczne w Ciechocinku

3/ Dofinansowanie do zabiegów w grocie solnej

Akcja Charytatywna„Wakacje przez cały rok”- inhalacje w grocie solnej

Fundacja dofinansowała do Rehabilitacji dzieci i młodzieży – korzystających z inhalacji w grocie solnej. Kuracja w grocie wskazana jest jako terapia lecznicza i rekreacyjna. Z zabiegów korzystały dzieci i młodzież mające problemy zdrowotne ,pochodzące z biednych rodzin.

Ogółem dofinansowano do 620 osób- dzieci i młodzieży- do 1038 zabiegów /do inhalacji indywidualnej i zbiorowej

4/ Dofinansowanie do zajęć w basenie

Bezpłatna profilaktyka zdrowotna schorzeń kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa na basenie

Dofinansowania do Turnusów „Rehabilitacja wad postawy - zajęcia korekcyjne w basenie” z instruktorem w sanatorium dla dzieci i młodzieży w formie grup zorganizowanych .

Celem ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie było osiągnięcie jak najlepszej sprawności fizycznej oraz korekcji wad postawy. Założone cele realizowane były poprzez wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych,zwiększenie zakresu ruchomość stawów,doskonalenie reakcji równoważnych, normalizację napięcia mięśniowego, obniżenie dolegliwości bólowych,oraz poprawę ogólnego stanu psychofizycznego podopiecznych.

W wodzie rehabilitowano wady postawy ,oraz dolegliwości,które można wyleczyć,są to m.in.: skrzywienie kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej,strzałkowej i poprzecznej, deformacje klatki piersiowej, bóle kręgosłupa, dyskopatie, dystrofie mięśniowe , stany pourazowe, walka z otyłością. Środowisko wodne ,które było wykorzystane do ćwiczeń zapewniło wiele korzyści,większość z nich jest wspólna, ale dla poszczególnych grup niektóre odgrywają większą rolę:

dzieci przejmują lęk przed wodą i oswajają się z nią,woda hartuje organizm przed zmianami temperatury,zwiększa wentylację płuc i rozwój tkanki mięśniowej,wspólne zabawy wpływają korzystnie na psychikę i intelekt dziecka oraz powodują wzrost kontaktów społecznych.

Zajęcia przeznaczone były dla dzieci i młodzieży u których zdiagnozowano wady kręgosłupa i problemy z nadwagą, z rodzin o niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem społecznym i takich, których nie stać na opłacenie wstępu na basen. Po przez dofinansowanie przez Fundację ,dzieci i młodzież pochodząca z biednych rodzin,mogła korzystać z rehabilitacji.

W zajęciach brały udział dzieci i młodzież ze szkół oraz dzieci otoczone opieką Urzędu Gminy. Ogółem dofinansowano do 5.100 szt zajęć, w dwóch turnusach do 340 dzieci:

5/ Koszty organizacji wpływów z 1% podatku

wydatki sfinansowano z wpływów z 1%- druk ulotek

Więcej o nas

Realizacja celów statutowych przez FUNDACJĘ „Wszystko dla Dzieci” w 2017 r.

Celem Fundacji jest otaczanie opieką, świadczenie pomocy społecznej
i medycznej niepełnosprawnym, cierpiącym na zaburzenia w rozwoju ruchowym, a w szczególności:

 1. dzieciom i młodzieży z porażeniem mózgowym;
 2. dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi;
 3. osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, zwłaszcza dzieciom i młodzieży będącej ofiarami tych wypadków; 
 4. osobom w podeszłym wieku.

a/ Turnusy rehabilitacyjne, sanatoryjne, wypoczynkowe.

Ogółem dofinansowano do 4 dzieci z opiekunami

Fundacja dofinansowała do pobytów dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami na turnusach rehabilitacyjnych w sanatoriach .Z dofinansowania skorzystały dzieci ze schorzeniami narządów ruchu. Dzieci uczestniczące w turnusach leczniczych korzystały z najnowszych form rehabilitacji pod opieką wykwalifikowanego zespołu medycznego. Dofinansowano do pobytu sanatoryjnego, na turnusie rehabilitacyjno -profilaktycznym dla podopiecznego - osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem jako nagrody za udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne w Ciechocinku .

b/ Indywidualne turnusy rehabilitacyjne- zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Pomocy udzielono dla 10 dzieci z opiekunami- dofinansowano:

- do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Rozalii - cierpiącej na przepuklinę oponowo-rdzeniową,

- do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Wiktorii – cierpiącej na porażenie mózgowe,

- do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Klaudii – cierpiącej na kurczowe porażenie kończyn dolnych,

- do kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego Pionizatora dla Jakuba cierpiącego na porażenie mózgowe,

- do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Joanny – cierpiącej na porażenie mózgowe,

- do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Wiktorii – cierpiącej na porażenie mózgowe,

- do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Kamili i Patrycji – cierpiących na porażenie mózgowe,

- do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Sandry – cierpiącej na porażenie mózgowe.

- do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Rozalii – cierpiącej na porażenie mózgowe.

c/ Bezpłatna profilaktyka zdrowotna schorzeń kończyn i kręgosłupa w basenie.Turnusy „Rehabilitacja wad postawy- zajęcia korekcyjne w baseniez instruktorem w sanatorium dla dzieci i młodzieży

Fundacja dofinansowała do zajęć w basenie .

Celem ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie było osiągnięcie jak najlepszej sprawności fizycznej oraz korekcji wad postawy.Zajęcia przeznaczone były dla dzieci i młodzieży u których zdiagnozowano wady kręgosłupa i problemy z nadwagą, z rodzin o niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem społecznym i takich, których nie stać na opłacenie wstępu na basen.

Po przez dofinansowanie przez Fundację ,dzieci i młodzież pochodząca z biednych rodzin,mogła korzystać z rehabilitacji.

W zajęciach brały udział dzieci i młodzież ze szkół oraz dzieci otoczone opieką Urzędu Gminy. Ogółem dofinansowano do 5.100 szt zajęć, w dwóch turnusach do 340 dzieci

d/ Zielona Szkoła 2017-realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w formie grup zorganizowanych

Fundacja dofinansowała do wypoczynku dzieci i młodzieży „Zielona Szkoła”,pokrywając koszty zakwaterowania i wyżywienia . Z pomocy skorzystały dzieci i młodzież wychowująca się w środowisku wiejskim, zagrożonym dużą stopą bezrobocia i ubogich .

Istotnym elementem projektu był program działań profilaktyczno-terapeutycznych i edukacyjnych głównie z przyrody i historii, aby zachęcić do aktywnego spędzenia czasu.

Realizacji tych celów sprzyjało miejsce pobytu – ciekawe pod względem turystyczno-krajoznawczym, a przede wszystkim różnorodność zaproponowanych uczestnikom zajęć rekreacyjno -rozrywkowych i edukacyjno- wychowawczych.

Cel programu :

- zorganizowanie dzieciom wyjazdu pełnego pozytywnych wrażeń, ukazanie różnych sposobów na ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu,

- zajęcia integracyjne,

-pokazanie nowych możliwości i kierunków własnego rozwoju,

-pokazanie dzieciom jak mogą dbać o środowisko,

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania własne i grupy,

-gry i zabawy ogólnorozwojowe.

Ogółem dofinansowano do 54 osób dzieci i młodzieży.

e/ Akcja Charytatywna„Wakacje przez cały rok”- inhalacje w grocie solnej

Fundacja dofinansowała do Rehabilitacji dzieci i młodzieży – korzystających z inhalacji w grocie solnej. Kuracja w grocie wskazana jest jako terapia lecznicza i rekreacyjna. Z zabiegów korzystały dzieci i młodzież mające problemy zdrowotne ,pochodzące z biednych rodzin.

Ogółem dofinansowano do 620 osób- dzieci i młodzieży- do 1038 zabiegów /do inhalacji indywidualnej i zbiorowej .

f/Leczenie i rehabilitacja chorych na porażenie mózgowe Podopieczni Fundacjiumowy subkonta

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego uzyskuje wpływy z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach działalności statutowej OPP Fundacja zarządzała i administrowała 18 subkontami podopiecznych.

Wydatkowano na podopiecznych - umowy subkonta - pokrywając koszty leczenia , rehabilitacji ,badań specjalistycznych, zakup środków czystości i materiałów rehabilitacyjnych, okularów korekcyjnych, lekarstw niezbędnych do przeżycia pacjenta z porażeniem mózgowym, tj:.

- wyjazdy terapeutyczne-weekendowe kroki ku samodzielności

- wyjazdy terapeutyczno-integracyjne

- terapia Psychologiczno-Pedagogiczna

- terapia pedagogiczno-kinezjologiczna – czaszkowo-krzyżowa

- pomoce dydaktyczne

- terapia logopedyczna

- konsultacje specjalistyczne

- rehabilitacja indywidualna

- turnusy rehabilitacyjne

- usługi edukacyjne NSPPP

- terapia zajęciowa

- zakup lekarstw

- zakup -sterownik za uszny do procesora dźwięku Fredom

g/ Turnusy Rehabilitacyjno - lecznicze ,wypoczynkowe SENIOR

Fundacja dofinansowała do :

- turnusów leczniczych, ogólnousprawniające dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych i osób mających problemy zdrowotne.

- turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych.

Osoby potrzebujące pomocy kierowane były do Ośrodków przystosowanych do rehabilitacji i wypoczynku. W ramach turnusu rehabilitacyjnego Fundacja dofinansowała do kosztów pobytu i zabiegów rehabilitacyjnych .

Ogółem dofinansowano do 75 Seniorów .

h/ Organizacja festynu na zakończenie turnusuRehabilitacja wad postawyzajęcia korekcyjne w basenie

Fundacja zorganizowała festyn. Zabawa była podsumowaniem akcji zajęcia w basenie, w którym udział wzięli uczniowie szkół z Podkarpacia.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody. Organizatorzy festynu przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych. Podczas festynu zespoły szkolne mogły zaprezentować swoje umiejętności artystyczne na scenie. Najlepszych nagrodzono drobnymi upominkami/koszulki, czapeczki./ Wszystkie dzieci ze szkół wraz z opiekunami zostały ugoszczone ciepłym posiłkiem. Na imprezie nie zabrakło również tego co dzieci lubią najbardziej -słodkich przysmaków, fontanny czekoladowej, malowania twarzy, świetnej zabawy oraz licznych konkursów z nagrodami.Ogółem wzięło udział 140 uczestników.

i/ Pomoc rzeczowa

Fundacja organizowała zbiórki darów rzeczowych na rzecz rodzin ubogich, niepełnych, zagrożonych patologiami społecznymi, wychowujących niepełnosprawne dzieci. W ramach kontynuowania współpracy ze Szkołami i firmami wspierającymi akcję przekazywania darów rzeczowych dzieciom ze ściany wschodniej, szczególnie okrutnie potraktowanych przez los zorganizowano w ciągu roku Akcję pt.” Człowiek jest tyle wart ile może pomóc innym”. Akcja objęła zabawki, książki i bajki, zeszyty, przybory do pisania, rysowania, malowania, inne rzeczy, które można ofiarować jako prezenty. Zebraną odzież używaną, zabawki, przybory szkolne, książki, słodycze przekazano w postaci paczek dla dzieci potrzebujących. Obdarowano 130 dzieci


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000121930
 • Konto:57 102 0 11 69 0 000 8402 000 9 54 71
 • Adres:02-790 WARSZAWA,UL.MARIANA SENGERA "CICHEGO" 14/2a
 • WWW:www.wdd.org.pl
 • E-mail:fundacja@wdd.org.pl
 • Telefon:228943640 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  FUNDACJA WDD

  KRS 0000121930

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

FUNDACJA WDD

 • Świadczenie pomocy społecznej i medycznej niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i seniorom .

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez ;

  1. udzielanie fachowej pomocy medycznej, materialnej, techniczno-organizacyjnej;

  2. aktywizowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów i zadań Fundacji;

  3. ułatwianie dostępu i nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami nauki i praktyki, korzystanie z urządzeń i aparatury medycznej, a także uczestnictwo w pracach badawczych i wdrożeniowych;

  4. finansowanie i organizowanie programów naukowych, akcji szkolnych i propagandowych, wymiany naukowo – technicznej;

  5. upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji założonych celów;

  6. pomoc w realizacji inicjatyw mających na celu tworzenie ośrodków rehabilitacji, miejsc pracy i innych dla osób niepełnosprawnych oraz
   w podeszłym wieku objętych działalnością Fundacji;

  7. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, kolonii leczniczych, turnusów sanatoryjnych, lecznictwa w kraju i za granicą, wczasów zdrowotnych, hipoterapii i tym podobnych w szczególności dla dzieci, młodzieży oraz osób w podeszłym wieku;

  8. wdrażanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
   i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi oraz osób w podeszłym wieku;

  9. wdrażanie i prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w różnych formach, takich jak kolonie, obozy, zimowiska, białe i zielone szkoły itp.;

  10. gromadzenie środków finansowych oraz zasobów materialnych na rzecz realizacji celów i zadań Fundacji.

  Fundacja „Wszystko dla Dzieci” jako organizacja pożytku publicznego , realizuje swoje cele przez pomaganie niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz osobom w podeszłym wieku. Szczególnie dzieciom z porażeniem mózgowym i wadami narządów ruchu pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich, zagrożonych patologiami społecznymi . Najlepszym sposobem na uzyskanie poprawy stanu ich zdrowia jest rehabilitacja stymulująca pracę mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych, pobudzających zmysły i rozwijanie mowy. Koszty związane z rehabilitacją często przekraczają możliwości finansowe rodziny,dlatego też Fundacja dzięki ofiarodawcom pomaga poprzez dofinansowania do:

  1/Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

  2/Turnusy – pobyty rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży w ośrodkach sanatoryjnych

  3/ Zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

  4/Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących niepełnosprawnych

  5/Turnusy „Rehabilitacja wad postawy-zajęcia korekcyjne w basenie” z instruktorem w sanatorium dla dzieci i młodzieży

  6/Realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w formie grup zorganizowanych „Zielona Szkoła”,”Obóz rehabilitacyjno-wypoczynkowy” ,

  7/ Akcja Charytatywna„Wakacje przez cały rok”- inhalacje w grocie solnej

  8/„Bieszczady z Mamą”- poprawa stanu zdrowia,sprawności psycho -fizycznej oraz udany wypoczynek

  9/ Leczenie i rehabilitacja chorych na porażenie mózgowe - Podopieczni Fundacji – umowy subkonta

  10/ Turnusy Rehabilitacyjno-wypoczynkowe SENIOR

  11/Organizacja festynu na zakończenie turnusu „Rehabilitacja wad postawy – zajęcia korekcyjne w basenie „

  12/ Organizacja zabawy i wypoczynku - Mecz piłki nożnej dzieci niepełnosprawnych

  13/ Pomoc rzeczowa – dla dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundacja WDD w roku 2017 jako organizacja pożytku publicznego z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ramach działalności statutowej OPP zarządzała i administrowała 18 subkontami podopiecznych.

  1/ Leczenie i rehabilitacja chorych na porażenie mózgowe Podopieczni Fundacji – umowy subkonta

  Pomoc finansowa

  Wydatki na podopiecznych - umowy subkonta .

  Z wpływu 1% dofinansowano do kosztów leczenia , rehabilitacji ,badań specjalistycznych, zakup środków czystości i materiałów rehabilitacyjnych, okularów korekcyjnych, lekarstw niezbędnych do przeżycia pacjenta z porażeniem mózgowym, tj:.

  - wyjazdy terapeutyczne-weekendowe kroki ku samodzielności

  - wyjazdy terapeutyczno-integracyjne

  - terapia Psychologiczno-Pedagogiczna

  - terapia pedagogiczno-kinezjologiczna – czaszkowo-krzyżowa

  - pomoce dydaktyczne

  - terapia logopedyczna

  - konsultacje specjalistyczne

  - rehabilitacja indywidualna

  - turnusy rehabilitacyjne

  - usługi edukacyjne NSPPP

  - terapia zajęciowa

  - zakup lekarstw

  - zakup -sterownik za uszny do procesora dźwięku Fredom

  2/ Indywidualne turnusy rehabilitacyjne i sprzęt

  Indywidualne turnusy rehabilitacyjne- zakup sprzętu rehabilitacyjnego

  Dofinansowano dla 11 dzieci z opiekunami

  - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Rozalii w sanatorium , cierpiącej na przepuklinę oponowo-rdzeniową,

  - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Wiktorii w sanatorium , cierpiącej na porażenie mózgowe,

  - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Klaudii w sanatorium, cierpiącej na kurczowe porażenie kończyn dolnych,

  - dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego Pionizatora dla Jakuba cierpiącego na porażenie mózgowe,

  - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Joanny w sanatorium, cierpiącej na porażenie mózgowe,

  - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Wiktorii w sanatorium, cierpiącej na porażenie mózgowe,

  - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Kamili i Patrycji w sanatorium, cierpiących na porażenie mózgowe,

  - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Sandry w sanatorium, cierpiącej na porażenie mózgowe.

  - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Rozalii w sanatorium, cierpiącej na porażenie mózgowe.

  - dofinansowano do pobytu sanatoryjnego, na turnusie rehabilitacyjno - profilaktycznym dla podopiecznego - osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem jako nagrody za udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży Niepełnosprawne j Impresje Artystyczne w Ciechocinku

  3/ Dofinansowanie do zabiegów w grocie solnej

  Akcja Charytatywna„Wakacje przez cały rok”- inhalacje w grocie solnej

  Fundacja dofinansowała do Rehabilitacji dzieci i młodzieży – korzystających z inhalacji w grocie solnej. Kuracja w grocie wskazana jest jako terapia lecznicza i rekreacyjna. Z zabiegów korzystały dzieci i młodzież mające problemy zdrowotne ,pochodzące z biednych rodzin.

  Ogółem dofinansowano do 620 osób- dzieci i młodzieży- do 1038 zabiegów /do inhalacji indywidualnej i zbiorowej

  4/ Dofinansowanie do zajęć w basenie

  Bezpłatna profilaktyka zdrowotna schorzeń kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa na basenie

  Dofinansowania do Turnusów „Rehabilitacja wad postawy - zajęcia korekcyjne w basenie” z instruktorem w sanatorium dla dzieci i młodzieży w formie grup zorganizowanych .

  Celem ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie było osiągnięcie jak najlepszej sprawności fizycznej oraz korekcji wad postawy. Założone cele realizowane były poprzez wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych,zwiększenie zakresu ruchomość stawów,doskonalenie reakcji równoważnych, normalizację napięcia mięśniowego, obniżenie dolegliwości bólowych,oraz poprawę ogólnego stanu psychofizycznego podopiecznych.

  W wodzie rehabilitowano wady postawy ,oraz dolegliwości,które można wyleczyć,są to m.in.: skrzywienie kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej,strzałkowej i poprzecznej, deformacje klatki piersiowej, bóle kręgosłupa, dyskopatie, dystrofie mięśniowe , stany pourazowe, walka z otyłością. Środowisko wodne ,które było wykorzystane do ćwiczeń zapewniło wiele korzyści,większość z nich jest wspólna, ale dla poszczególnych grup niektóre odgrywają większą rolę:

  dzieci przejmują lęk przed wodą i oswajają się z nią,woda hartuje organizm przed zmianami temperatury,zwiększa wentylację płuc i rozwój tkanki mięśniowej,wspólne zabawy wpływają korzystnie na psychikę i intelekt dziecka oraz powodują wzrost kontaktów społecznych.

  Zajęcia przeznaczone były dla dzieci i młodzieży u których zdiagnozowano wady kręgosłupa i problemy z nadwagą, z rodzin o niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem społecznym i takich, których nie stać na opłacenie wstępu na basen. Po przez dofinansowanie przez Fundację ,dzieci i młodzież pochodząca z biednych rodzin,mogła korzystać z rehabilitacji.

  W zajęciach brały udział dzieci i młodzież ze szkół oraz dzieci otoczone opieką Urzędu Gminy. Ogółem dofinansowano do 5.100 szt zajęć, w dwóch turnusach do 340 dzieci:

  5/ Koszty organizacji wpływów z 1% podatku

  wydatki sfinansowano z wpływów z 1%- druk ulotek

 • Więcej o nas

  Realizacja celów statutowych przez FUNDACJĘ „Wszystko dla Dzieci” w 2017 r.

  Celem Fundacji jest otaczanie opieką, świadczenie pomocy społecznej
  i medycznej niepełnosprawnym, cierpiącym na zaburzenia w rozwoju ruchowym, a w szczególności:

  1. dzieciom i młodzieży z porażeniem mózgowym;
  2. dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi;
  3. osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, zwłaszcza dzieciom i młodzieży będącej ofiarami tych wypadków; 
  4. osobom w podeszłym wieku.

  a/ Turnusy rehabilitacyjne, sanatoryjne, wypoczynkowe.

  Ogółem dofinansowano do 4 dzieci z opiekunami

  Fundacja dofinansowała do pobytów dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami na turnusach rehabilitacyjnych w sanatoriach .Z dofinansowania skorzystały dzieci ze schorzeniami narządów ruchu. Dzieci uczestniczące w turnusach leczniczych korzystały z najnowszych form rehabilitacji pod opieką wykwalifikowanego zespołu medycznego. Dofinansowano do pobytu sanatoryjnego, na turnusie rehabilitacyjno -profilaktycznym dla podopiecznego - osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem jako nagrody za udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne w Ciechocinku .

  b/ Indywidualne turnusy rehabilitacyjne- zakup sprzętu rehabilitacyjnego

  Pomocy udzielono dla 10 dzieci z opiekunami- dofinansowano:

  - do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Rozalii - cierpiącej na przepuklinę oponowo-rdzeniową,

  - do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Wiktorii – cierpiącej na porażenie mózgowe,

  - do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Klaudii – cierpiącej na kurczowe porażenie kończyn dolnych,

  - do kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego Pionizatora dla Jakuba cierpiącego na porażenie mózgowe,

  - do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Joanny – cierpiącej na porażenie mózgowe,

  - do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Wiktorii – cierpiącej na porażenie mózgowe,

  - do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Kamili i Patrycji – cierpiących na porażenie mózgowe,

  - do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Sandry – cierpiącej na porażenie mózgowe.

  - do turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium dla Rozalii – cierpiącej na porażenie mózgowe.

  c/ Bezpłatna profilaktyka zdrowotna schorzeń kończyn i kręgosłupa w basenie.Turnusy „Rehabilitacja wad postawy- zajęcia korekcyjne w baseniez instruktorem w sanatorium dla dzieci i młodzieży

  Fundacja dofinansowała do zajęć w basenie .

  Celem ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie było osiągnięcie jak najlepszej sprawności fizycznej oraz korekcji wad postawy.Zajęcia przeznaczone były dla dzieci i młodzieży u których zdiagnozowano wady kręgosłupa i problemy z nadwagą, z rodzin o niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem społecznym i takich, których nie stać na opłacenie wstępu na basen.

  Po przez dofinansowanie przez Fundację ,dzieci i młodzież pochodząca z biednych rodzin,mogła korzystać z rehabilitacji.

  W zajęciach brały udział dzieci i młodzież ze szkół oraz dzieci otoczone opieką Urzędu Gminy. Ogółem dofinansowano do 5.100 szt zajęć, w dwóch turnusach do 340 dzieci

  d/ Zielona Szkoła 2017-realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w formie grup zorganizowanych

  Fundacja dofinansowała do wypoczynku dzieci i młodzieży „Zielona Szkoła”,pokrywając koszty zakwaterowania i wyżywienia . Z pomocy skorzystały dzieci i młodzież wychowująca się w środowisku wiejskim, zagrożonym dużą stopą bezrobocia i ubogich .

  Istotnym elementem projektu był program działań profilaktyczno-terapeutycznych i edukacyjnych głównie z przyrody i historii, aby zachęcić do aktywnego spędzenia czasu.

  Realizacji tych celów sprzyjało miejsce pobytu – ciekawe pod względem turystyczno-krajoznawczym, a przede wszystkim różnorodność zaproponowanych uczestnikom zajęć rekreacyjno -rozrywkowych i edukacyjno- wychowawczych.

  Cel programu :

  - zorganizowanie dzieciom wyjazdu pełnego pozytywnych wrażeń, ukazanie różnych sposobów na ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu,

  - zajęcia integracyjne,

  -pokazanie nowych możliwości i kierunków własnego rozwoju,

  -pokazanie dzieciom jak mogą dbać o środowisko,

  -kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania własne i grupy,

  -gry i zabawy ogólnorozwojowe.

  Ogółem dofinansowano do 54 osób dzieci i młodzieży.

  e/ Akcja Charytatywna„Wakacje przez cały rok”- inhalacje w grocie solnej

  Fundacja dofinansowała do Rehabilitacji dzieci i młodzieży – korzystających z inhalacji w grocie solnej. Kuracja w grocie wskazana jest jako terapia lecznicza i rekreacyjna. Z zabiegów korzystały dzieci i młodzież mające problemy zdrowotne ,pochodzące z biednych rodzin.

  Ogółem dofinansowano do 620 osób- dzieci i młodzieży- do 1038 zabiegów /do inhalacji indywidualnej i zbiorowej .

  f/Leczenie i rehabilitacja chorych na porażenie mózgowe Podopieczni Fundacjiumowy subkonta

  Fundacja jako organizacja pożytku publicznego uzyskuje wpływy z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  W ramach działalności statutowej OPP Fundacja zarządzała i administrowała 18 subkontami podopiecznych.

  Wydatkowano na podopiecznych - umowy subkonta - pokrywając koszty leczenia , rehabilitacji ,badań specjalistycznych, zakup środków czystości i materiałów rehabilitacyjnych, okularów korekcyjnych, lekarstw niezbędnych do przeżycia pacjenta z porażeniem mózgowym, tj:.

  - wyjazdy terapeutyczne-weekendowe kroki ku samodzielności

  - wyjazdy terapeutyczno-integracyjne

  - terapia Psychologiczno-Pedagogiczna

  - terapia pedagogiczno-kinezjologiczna – czaszkowo-krzyżowa

  - pomoce dydaktyczne

  - terapia logopedyczna

  - konsultacje specjalistyczne

  - rehabilitacja indywidualna

  - turnusy rehabilitacyjne

  - usługi edukacyjne NSPPP

  - terapia zajęciowa

  - zakup lekarstw

  - zakup -sterownik za uszny do procesora dźwięku Fredom

  g/ Turnusy Rehabilitacyjno - lecznicze ,wypoczynkowe SENIOR

  Fundacja dofinansowała do :

  - turnusów leczniczych, ogólnousprawniające dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych i osób mających problemy zdrowotne.

  - turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych.

  Osoby potrzebujące pomocy kierowane były do Ośrodków przystosowanych do rehabilitacji i wypoczynku. W ramach turnusu rehabilitacyjnego Fundacja dofinansowała do kosztów pobytu i zabiegów rehabilitacyjnych .

  Ogółem dofinansowano do 75 Seniorów .

  h/ Organizacja festynu na zakończenie turnusuRehabilitacja wad postawyzajęcia korekcyjne w basenie

  Fundacja zorganizowała festyn. Zabawa była podsumowaniem akcji zajęcia w basenie, w którym udział wzięli uczniowie szkół z Podkarpacia.

  Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody. Organizatorzy festynu przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych. Podczas festynu zespoły szkolne mogły zaprezentować swoje umiejętności artystyczne na scenie. Najlepszych nagrodzono drobnymi upominkami/koszulki, czapeczki./ Wszystkie dzieci ze szkół wraz z opiekunami zostały ugoszczone ciepłym posiłkiem. Na imprezie nie zabrakło również tego co dzieci lubią najbardziej -słodkich przysmaków, fontanny czekoladowej, malowania twarzy, świetnej zabawy oraz licznych konkursów z nagrodami.Ogółem wzięło udział 140 uczestników.

  i/ Pomoc rzeczowa

  Fundacja organizowała zbiórki darów rzeczowych na rzecz rodzin ubogich, niepełnych, zagrożonych patologiami społecznymi, wychowujących niepełnosprawne dzieci. W ramach kontynuowania współpracy ze Szkołami i firmami wspierającymi akcję przekazywania darów rzeczowych dzieciom ze ściany wschodniej, szczególnie okrutnie potraktowanych przez los zorganizowano w ciągu roku Akcję pt.” Człowiek jest tyle wart ile może pomóc innym”. Akcja objęła zabawki, książki i bajki, zeszyty, przybory do pisania, rysowania, malowania, inne rzeczy, które można ofiarować jako prezenty. Zebraną odzież używaną, zabawki, przybory szkolne, książki, słodycze przekazano w postaci paczek dla dzieci potrzebujących. Obdarowano 130 dzieci

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000121930
 • Konto:57 102 0 11 69 0 000 8402 000 9 54 71
 • Adres:02-790 WARSZAWA,UL.MARIANA SENGERA "CICHEGO" 14/2a
 • WWW:www.wdd.org.pl
 • E-mail:fundacja@wdd.org.pl
 • Telefon:228943640
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00