1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "OGNISKO"
  KRS 0000122277

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Twój 1% zaprocentuje w dobrych rękach !

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” jest organizacją pomocową działającą nieprzerwanie od 25 lat na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością, głównie w województwie małopolskim. Najważniejsze aktywności Stowarzyszenia to: prowadzenie wsparcia instytucjonalnego (obecnie 6 ośrodków dziennego wsparcia dla 187 osób), aktywizacja zawodowa (członek - założyciel Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, ponad 400 osób z niepełnosprawnością dzięki nam znalazło miejsce zatrudnienia), ekonomia społeczna (Stowarzyszenie prowadzi od 2007 roku Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o. zatrudniającą 6 osób z niepełnosprawnością, a od 2014 roku wspólnie z Fundacją „Ognisko” prowadzi Spółdzielnię Socjalną „Ognisko” zatrudniającą 8 osób z niepełnosprawnością), działania informacyjne i formacyjne (m.in. obsługa wizyt studyjnych, panele eksperckie, udział w tworzeniu dokumentów strategicznych m. Krakowa).

Kompetencje Stowarzyszenia:

- administracyjne inicjowanie i prowadzenie pomocy instytucjonalnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  i innymi rodzajami niepełnosprawności we współpracy z samorządem, rodziną, lokalnym środowiskiem,

- wspieranie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez pracę bezpośrednią,

- towarzyszenie osobom z niepełnosprawnością w dorosłym życiu, słuchanie i diagnozowanie potrzeb i generowanie (często nowatorskich) sposobów ich zaspokojenia,

- zarządzanie dużą organizacją pozarządową, w tym kapitałem ludzkim, stałe jej rozwijanie,

- tworzenie i doskonalenie standardu pracy z osobą niepełnosprawną, w szczególności intelektualnie, i jej rodziną.

Jak wykorzystamy 1%

Wpływy z 1% pozwalają nam na realizację potrzebnego wsparcia nawet wtedy, gdy kończy się finansowanie publiczne. Dzięki nim możemy realizować między innymi projekty aktywizacji zawodowej, które wymagają wkładu własnego.

Również niezbędne remonty pomieszczeń, bieżące naprawy sprzętów używanych w naszych ośrodkach są finansowane z darowizn od osób prywatnych, firm oraz 1%.

W naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim potrzebami zgłaszanymi przez naszych podopiecznych dlatego nieustannie bierzemy udział w konkursach, ubiegamy się o dostępne środki na realizację działań oraz podejmujemy nowe wyzwania.

Więcej o nas

Cele ChSON "Ognisko":
- formacja: propagowanie chrześcijańskiej wizji człowieka niepełnosprawnego jako osoby wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa i Kościoła; kształtowanie wobec niej postaw czerpiących swą inspirację z Ewangelii;
- integracja działań: stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych;
- pomoc bezpośrednia: towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wspieranie ich we wszystkich wymiarach życia: duchowym emocjonalnym, intelektualnym oraz w sferze pomocy konkretnej mającej usprawnić ich życie, na co dzień;
- inicjowanie działań na rzecz stworzenia modelu polityki socjalnej sprzyjającej pełnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, ich integracji i normalizacji w społeczeństwie;
- inspirowanie i wspieranie nowych inicjatyw i form działania służących dobru osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Obecnie główne zadania Stowarzyszenia to:

 • prowadzenie ośrodków dziennego wsparcia:

- 3 Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym jednego z filią:  Środowiskowy Dom Samopomocy "Klub Aktywności" ul. Aleksandry 1 w Krakowie, dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami; Filia Środowiskowego Domu Samopomocy  przy ul. Teligi 26 B w Krakowie dla 35 osób; Środowiskowy Dom Samopomocy przy Al. Pokoju 7 w Krakowie, dla 21 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami; Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłocicach (Gmina Słomniki) dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- 2 Warsztatów Terapii Zajęciowej : Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami, ul. Basztowa 3 w Krakowie; Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Pobiedniku Małym (gmina Igołomia-Wawrzeńczyce),

- Ośrodka rehabilitacji i wsparcia dla osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością (działanie projektowe) oś. Stalowe 9 w Krakowie

 • prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością opartej o model zatrudnienia wspomaganego i usług asystenckich, projekty: "Spróbuj Pracy II", "Pomoc Szyta Na Miarę", "„Asystent osobisty wsparciem w drodze ku samodzielności”
 • prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej zatrudniających osoby niepełnosprawne intelektualnie, chorujące psychicznie i długotrwale bezrobotne.: Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o., Spółdzielnia Socjalna „Ognisko”

 Znaczące wyróżnienia jakie otrzymało Stowarzyszenie to: nagroda Pro Publico Bono za całokształt działalności, Kryształy Soli Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych, konkurs "Dobre praktyki EFS" (III m-ce), konkurs "Kopalnia PO(KL)mysłów" (I m-ce) oraz nagroda Amicus Hominum otrzymana przez prezesa Stowarzyszenia – Andrzeja Wolskiego.

Spośród innych organizacji wyróżniają nas miedzy innymi:

- indywidualne podejście pracowników Stowarzyszenia do każdej osoby niepełnosprawnej oraz umiejętność budowania z nią pozytywnych, terapeutycznych relacji, które tworzą atmosferę bezpieczeństwa i sprzyjają pełnemu rozwojowi osób z niepełnosprawnością,

- otwartość na wspieranie osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, które nie znalazły miejsca wsparcia w placówkach prowadzonych przez inne podmioty,

- Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie,

- działania stowarzyszenia porządkuje przyjęty i wdrożony wewnętrzny system zarzadzania jakością.

ChSON "Ognisko" od 2006 roku posiada system zarządzania jakością w zakresie "Wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin w obszarze terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej, w tym zawodowej".


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000122277
 • Konto:28 124 0 14 31 1 111 0000 104 5 10 72
 • Adres:ul. Lubelska 21, 30-003 Kraków
 • WWW:www.ognisko.org.pl
 • E-mail:biuro@ognisko.org.pl
 • Telefon:12 4231231 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "OGNISKO"

  KRS 0000122277

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "OGNISKO"

 • Twój 1% zaprocentuje w dobrych rękach !

  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” jest organizacją pomocową działającą nieprzerwanie od 25 lat na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością, głównie w województwie małopolskim. Najważniejsze aktywności Stowarzyszenia to: prowadzenie wsparcia instytucjonalnego (obecnie 6 ośrodków dziennego wsparcia dla 187 osób), aktywizacja zawodowa (członek - założyciel Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, ponad 400 osób z niepełnosprawnością dzięki nam znalazło miejsce zatrudnienia), ekonomia społeczna (Stowarzyszenie prowadzi od 2007 roku Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o. zatrudniającą 6 osób z niepełnosprawnością, a od 2014 roku wspólnie z Fundacją „Ognisko” prowadzi Spółdzielnię Socjalną „Ognisko” zatrudniającą 8 osób z niepełnosprawnością), działania informacyjne i formacyjne (m.in. obsługa wizyt studyjnych, panele eksperckie, udział w tworzeniu dokumentów strategicznych m. Krakowa).

  Kompetencje Stowarzyszenia:

  - administracyjne inicjowanie i prowadzenie pomocy instytucjonalnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  i innymi rodzajami niepełnosprawności we współpracy z samorządem, rodziną, lokalnym środowiskiem,

  - wspieranie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez pracę bezpośrednią,

  - towarzyszenie osobom z niepełnosprawnością w dorosłym życiu, słuchanie i diagnozowanie potrzeb i generowanie (często nowatorskich) sposobów ich zaspokojenia,

  - zarządzanie dużą organizacją pozarządową, w tym kapitałem ludzkim, stałe jej rozwijanie,

  - tworzenie i doskonalenie standardu pracy z osobą niepełnosprawną, w szczególności intelektualnie, i jej rodziną.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wpływy z 1% pozwalają nam na realizację potrzebnego wsparcia nawet wtedy, gdy kończy się finansowanie publiczne. Dzięki nim możemy realizować między innymi projekty aktywizacji zawodowej, które wymagają wkładu własnego.

  Również niezbędne remonty pomieszczeń, bieżące naprawy sprzętów używanych w naszych ośrodkach są finansowane z darowizn od osób prywatnych, firm oraz 1%.

  W naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim potrzebami zgłaszanymi przez naszych podopiecznych dlatego nieustannie bierzemy udział w konkursach, ubiegamy się o dostępne środki na realizację działań oraz podejmujemy nowe wyzwania.

 • Więcej o nas

  Cele ChSON "Ognisko":
  - formacja: propagowanie chrześcijańskiej wizji człowieka niepełnosprawnego jako osoby wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa i Kościoła; kształtowanie wobec niej postaw czerpiących swą inspirację z Ewangelii;
  - integracja działań: stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych;
  - pomoc bezpośrednia: towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wspieranie ich we wszystkich wymiarach życia: duchowym emocjonalnym, intelektualnym oraz w sferze pomocy konkretnej mającej usprawnić ich życie, na co dzień;
  - inicjowanie działań na rzecz stworzenia modelu polityki socjalnej sprzyjającej pełnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, ich integracji i normalizacji w społeczeństwie;
  - inspirowanie i wspieranie nowych inicjatyw i form działania służących dobru osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  Obecnie główne zadania Stowarzyszenia to:

  • prowadzenie ośrodków dziennego wsparcia:

  - 3 Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym jednego z filią:  Środowiskowy Dom Samopomocy "Klub Aktywności" ul. Aleksandry 1 w Krakowie, dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami; Filia Środowiskowego Domu Samopomocy  przy ul. Teligi 26 B w Krakowie dla 35 osób; Środowiskowy Dom Samopomocy przy Al. Pokoju 7 w Krakowie, dla 21 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami; Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłocicach (Gmina Słomniki) dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  - 2 Warsztatów Terapii Zajęciowej : Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami, ul. Basztowa 3 w Krakowie; Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Pobiedniku Małym (gmina Igołomia-Wawrzeńczyce),

  - Ośrodka rehabilitacji i wsparcia dla osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością (działanie projektowe) oś. Stalowe 9 w Krakowie

  • prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością opartej o model zatrudnienia wspomaganego i usług asystenckich, projekty: "Spróbuj Pracy II", "Pomoc Szyta Na Miarę", "„Asystent osobisty wsparciem w drodze ku samodzielności”
  • prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej zatrudniających osoby niepełnosprawne intelektualnie, chorujące psychicznie i długotrwale bezrobotne.: Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o., Spółdzielnia Socjalna „Ognisko”

   Znaczące wyróżnienia jakie otrzymało Stowarzyszenie to: nagroda Pro Publico Bono za całokształt działalności, Kryształy Soli Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych, konkurs "Dobre praktyki EFS" (III m-ce), konkurs "Kopalnia PO(KL)mysłów" (I m-ce) oraz nagroda Amicus Hominum otrzymana przez prezesa Stowarzyszenia – Andrzeja Wolskiego.

  Spośród innych organizacji wyróżniają nas miedzy innymi:

  - indywidualne podejście pracowników Stowarzyszenia do każdej osoby niepełnosprawnej oraz umiejętność budowania z nią pozytywnych, terapeutycznych relacji, które tworzą atmosferę bezpieczeństwa i sprzyjają pełnemu rozwojowi osób z niepełnosprawnością,

  - otwartość na wspieranie osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, które nie znalazły miejsca wsparcia w placówkach prowadzonych przez inne podmioty,

  - Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie,

  - działania stowarzyszenia porządkuje przyjęty i wdrożony wewnętrzny system zarzadzania jakością.

  ChSON "Ognisko" od 2006 roku posiada system zarządzania jakością w zakresie "Wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin w obszarze terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej, w tym zawodowej".

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000122277
 • Konto:28 124 0 14 31 1 111 0000 104 5 10 72
 • Adres:ul. Lubelska 21, 30-003 Kraków
 • WWW:www.ognisko.org.pl
 • E-mail:biuro@ognisko.org.pl
 • Telefon:12 4231231
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00