1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Canis
KRS 0000128172

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Canis
KRS 0000128172

Prezent OPP

Niesienie pomocy niechcianym, zagubionym, wyrzucanym zwierzętom

Fundacja Opieki nad Zwierzętami CANIS działa na terenie Warszawy na rzecz bezdomnych zwierząt, głównie kotów, została założona 15 lipca 1992 r. przez Danutę Skarbek. Powstała z potrzeby niesienia pomocy niechcianym, zagubionym, wyrzucanym zwierzętom w odpowiedzi na stale pogarszające się warunki ich bytowania w mieście.

Fundacja CANIS jest organizacją charytatywną a od 26 listopada 2012 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego i znajduje się na liście Organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z posiadanych przez nas środków organizujemy wszechstronną pomoc dla zwierząt. Przede wszystkim współpracujemy z kilkunastoma lecznicami weterynaryjnymi, które leczą oraz wykonują zabiegi sterylizacji bezdomnych zwierząt. Organizujemy czasową opiekę nad bezdomnymi psami i kotami nad zwierzętami chorymi i po zabiegu sterylizacji. Szukamy dla nich odpowiedzialnych i kochających domów poprzez nasze Ośrodki Adopcyjne.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

 • Zapobieganie nadliczebności zwierząt poprzez przeprowadzanie sterylizacji.
 • Leczenie chorych i niedożywionych zwierząt pod naszą opieką, leczenie zwierząt po wypadkach, finansowanie pobytów w szpitalach/lecznicach chorych zwierząt, 
 • Opieka nad zwierzętami w zakresie utrzymania sierści, strzyżenie, odrobaczanie, szczepienie, badania.
 • Pomoc materialna karmicielom w zakresie dokarmiania, leczenia i sterylizacji bezdomnych zwierząt.
 • Tworzenie azyli dla kotów wolnożyjacych.
 • Szukanie domów dla bezdomnych kotó i psów.
 • Pomoc materialna schroniskom i przytuliskom dla psów i kotów.
 • Działania edukacyjne w zakresie opieki nad zwierzętami, humanitarnego traktowania zwierząt i ochrony środowiska
Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Propagowanie wśród społeczeństwa zasad zawartych w światowej deklaracji praw zwierząt oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami. Stwarzanie wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania ich naturalnych instynktów. Zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających im ból i cierpienie.
Propagowanie idei tworzenia azyli dla kotów - miejsc bezpiecznych do bytowania i dokarmiania kotów wolnożyjących w lokalnych społecznościach (na osiedlach). Rozwijanie idei tworzenia Ośrodków Adopcyjnych dla psów i kotów - w prywatnych domach i mieszkaniach wolontariuszy, w których zwierzęta przebywają czasowo do momentu adopcji (jedyny ratunek przed schroniskiem).
Szerzenie idei sterylizacji psów i kotów jako jedynej humanitarnej metody zapobiegania bezdomnosci zwierząt - rozszerzanie współpracy z lecznicami weterynaryjnymi w Warszawie.

Prowadzone działania
Zapobieganie nadliczebności zwierząt poprzez przeprowadzanie sterylizacji. Pomoc materialna karmicielom w zakresie dokarmiania, leczenia i sterylizacji bezdomnych zwierząt. Tworzenie azyli dla kotów wolnożyjacych. Adopcje kotów i psów, przebywajacych pod opieką Fundacji w Ośrodkach Adopcyjnych. Pomoc materialna schroniskom i przytuliskom dla psów i kotów. Udostępnianie możliwości sterylizacji swojego zwierzęcia osobom niezamożnym poprzez talony rabatowe (ok. 50% rabatu). Propagowanie Światowej Deklaracji Praw Zwierząt.

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczną. Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie: opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym a w szczególności:

1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką.

2. Przeciwdziałania wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt.

3. Niesienia pomocy porzuconym zwierzętom i walki z bezdomnością zwierząt.

4. Ograniczania populacji wolno żyjących zwierząt domowych.

5. Kształtowania w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

6. Krzewienia wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę ze schroniskami dla zwierząt i Towarzystwami Opieki nad Zwierzętami i innymi organizacjami zajmującymi się światem zwierząt.

2. Propagowanie wśród społeczeństwa zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Zwierząt oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem.

3. Kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

4. Prowadzenie i sponsorowanie akcji propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych.

5. Leczenie, w tym realizowanie i finansowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt.

6. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.

7. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.

8. Pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt.

9. Pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt, organizację i rozdział darów.

10. Występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.

11. Popierania prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska.

12. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami.

13. Działania w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla praw zwierząt i propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie.

14. Wspierania, stwarzania wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania ich naturalnych instynktów.

15. Zapobiegania i zwalczania fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

16. Organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych.

17. Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu.

18. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000128172
 • Konto:96 1020 1026 0000 1602 0102 2938
 • Adres:Magiera 7A, 01-873 Warszawa
 • WWW:canis.org.pl
 • E-mail:canis.org@gmail.com
 • Telefon:693349978

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2022/2023 dla
Canis

KRS 0000128172

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00