1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego
KRS 0000129924

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pielęgnowanie wiary, tradycji i kultury.

Rozpoczęła się akcja rozliczania rocznych zeznań podatkowych i każda organizacja pożytku publicznego (OPP) zachęca do przekazania 1% podatku na swoją działalność. Bractwo św. św. Cyryla i Metodego jest pierwszą prawosławną organizacją, która uzyskała status OPP. Od lat otrzymywane od Państwa środki przeznaczamy na działania statutowe, w większości nakierowane na prawosławną edukację, działalność wydawniczą, charytatywną oraz pomoc doraźną.

W 2020 roku:

 • brackie Przedszkole w Siemiatyczach cieszyło się coraz większym zainteresowaniem, doganiając oddziały w Hajnówce i Bielsku Podlaskim,
 • kontynuowaliśmy cykl otwartych wykładów Wszechnicy Kultury Prawosławnej,
 • wznowiliśmy wydanie książki poświęconej św. Starcowi Porfiriuszowi,
 • wydaliśmy książkę ,,Rosjanie w miastach guberni warszawskiej w latach 1864-1915”,
 • kontynuowaliśmy wydawanie Biuletynu Informacyjnego, poprzez który informujemy Państwa o naszych działaniach,
 • przyznaliśmy stypendia socjalno-naukowe,
 • wspomagaliśmy finansowo potrzebujące parafie i instytucje.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

W 2021 roku:

 • najważniejszą inwestycją będzie budowa nowego budynku dla przedszkola w Hajnówce, co wiązać się będzie z dużymi kosztami,
 • zamierzamy uruchomić wyremontowane już przedszkole w Lublinie,
 • będziemy kontynuować działalność wydawniczą, w tym wydawanie Biuletynu Informacyjnego,
 • dofinansujemy wyjazdy pielgrzymkowe organizowane w kołach terenowych,
 • zamierzamy kontynuować wypłacanie stypendiów naukowo-socjalnych,

Wymienione inicjatywy to jedynie część szerokiej działalności, jaką prowadzi nasze Stowarzyszenie.

Bractwo wielką rolę przywiązuje do edukacji, kształcenia i wychowania w duchu prawosławia. Pod naszymi skrzydłami uczy się i wychowuje setki dzieci i młodzieży, które w przyszłości kultywować będą tradycje naszych przodków.

Więcej o nas

Więcej o nas

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi cztery placówki edukacyjne: Niepubliczną Szkołę Podstawową św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku oraz trzy Niepubliczne Przedszkola: w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach. Wkrótce ruszy kolejne Przedszkole w Lublinie.

Inne nasze cele realizujemy poprzez wspomaganie osób potrzebujących (osób niepełnosprawnych, uczniów i studentów z trudną sytuacją materialną, osób ubogich). Realizujemy także projekty (w tym europejskie) edukacyjne, z których korzystają dzieci różnych wyznań. Wspomagamy wydawanie pozycji i czasopism przybliżających wiarę i kulturę prawosławną. 

Naszą misją jest:
1. pielęgnowanie ducha tożsamości i łączności wśród ludności prawosławnej zgodnie ze swym wyznaniem, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach,
2. zapoznawanie społeczeństwa z nauką, tradycjami i dziedzictwem Kościoła Prawosławnego i propagowanie ich,
3. rozwijanie i popieranie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo-wychowawczej w duchu porozumienia i współpracy między różnymi wyznaniami i religiami,
4. współdziałanie z innymi organizacjami w dziedzinie sprawowania opieki nad zabytkami kultury prawosławnej,
5. rozszerzanie udziału prawosławnych w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju,
6. umacnianie więzi społeczności prawosławnej w Polsce ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach,
7. współdziałanie z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i pomoc w realizacji jego misji

8. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

9.promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,

10.tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji        życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),

11. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin           wieloproblemowych,

12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,

13.działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego

14. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,

15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oraz mniejszości narodowych i etnicznych (np. białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, łemkowskiej i innych),

16. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej,

17.upowszechnianie (propagowanie) i naukę języka cerkiewno-słowiańskiego, będącego świadectwem znaczenia świętych braci z Salonik Cyryla i Metodego i ich kulturowego wpływu na chrystianizację Słowian i rozwój piśmiennictwa słowiańskiego.

Stowarzyszenie realizuje i osiąga swoje cele statutowe poprzez:

 1. pogłębianie wspólnoty i więzi ludności prawosławnej,
 2. propagowanie w społeczeństwie polskim nauki, tradycji, dorobku materialnego i duchowego dziedzictwa Kościoła prawosławnego.
 3. szerzenie i umacnianie w społeczeństwie polskim zasad tolerancji religijnej oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom patologii społecznej, tendencjom nacjonalistycznym i ich skutków,
 4. szerzenie idei pokoju oraz pokojowego współżycia narodów i grup etnicznych,
 5. organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, charytatywno-opiekuńczej oraz współpraca z Kościołem prawosławnym w tej dziedzinie,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i kolportażowej oraz gospodarczo-usługowej dla zabezpieczenia statutowych celów w wyodrębnionych formach organizacyjnych,
 7. współpraca z odpowiednimi instytucjami organizacjami krajowymi, zagranicznymi międzynarodowymi,
 8. gromadzenie i ochronę pomników cerkiewnej kultury materialnej,
 9. organizowanie pielgrzymek, wycieczek i obozów,
 10. współpraca ze środkami masowego przekazu,
 11. prowadzenie własnej działalności edukacyjnej i oświatowo wychowawczej w wyodrębnionych placówkach oraz innych formach organizacyjnych oraz fundowanie stypendiów ,
 12. prowadzenie działalności wspierającej ochronę środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.
 13. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej i społecznej,
 14. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez jednostki terenowe Stowarzyszenia bądź inne zewnętrzne podmioty, również podmioty nieposiadające osobowości prawnej,
 15. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
 16. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
 17. powoływanie i współorganizowanie fundacji,
 18. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych,
 19. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
 20. wymianę i edukację kulturalną,
 21. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
 22. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
 23. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
 24. nagradzanie i wyróżnianie członków Stowarzyszenia na podstawie odrębnych regulaminów.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000129924
 • Konto:04 1240 5211 1111 0010 8198 5567
 • Adres:ul. Waryńskiego 30, 15-461 Białystok
 • WWW:www.bractwocim.pl
 • E-mail:bractwocim@cerkiew.pl
 • Telefon:698985777

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

KRS 0000129924

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

 • Pielęgnowanie wiary, tradycji i kultury.

  Rozpoczęła się akcja rozliczania rocznych zeznań podatkowych i każda organizacja pożytku publicznego (OPP) zachęca do przekazania 1% podatku na swoją działalność. Bractwo św. św. Cyryla i Metodego jest pierwszą prawosławną organizacją, która uzyskała status OPP. Od lat otrzymywane od Państwa środki przeznaczamy na działania statutowe, w większości nakierowane na prawosławną edukację, działalność wydawniczą, charytatywną oraz pomoc doraźną.

  W 2020 roku:

  • brackie Przedszkole w Siemiatyczach cieszyło się coraz większym zainteresowaniem, doganiając oddziały w Hajnówce i Bielsku Podlaskim,
  • kontynuowaliśmy cykl otwartych wykładów Wszechnicy Kultury Prawosławnej,
  • wznowiliśmy wydanie książki poświęconej św. Starcowi Porfiriuszowi,
  • wydaliśmy książkę ,,Rosjanie w miastach guberni warszawskiej w latach 1864-1915”,
  • kontynuowaliśmy wydawanie Biuletynu Informacyjnego, poprzez który informujemy Państwa o naszych działaniach,
  • przyznaliśmy stypendia socjalno-naukowe,
  • wspomagaliśmy finansowo potrzebujące parafie i instytucje.
 • Jak wykorzystamy 1%

  W 2021 roku:

  • najważniejszą inwestycją będzie budowa nowego budynku dla przedszkola w Hajnówce, co wiązać się będzie z dużymi kosztami,
  • zamierzamy uruchomić wyremontowane już przedszkole w Lublinie,
  • będziemy kontynuować działalność wydawniczą, w tym wydawanie Biuletynu Informacyjnego,
  • dofinansujemy wyjazdy pielgrzymkowe organizowane w kołach terenowych,
  • zamierzamy kontynuować wypłacanie stypendiów naukowo-socjalnych,

  Wymienione inicjatywy to jedynie część szerokiej działalności, jaką prowadzi nasze Stowarzyszenie.

  Bractwo wielką rolę przywiązuje do edukacji, kształcenia i wychowania w duchu prawosławia. Pod naszymi skrzydłami uczy się i wychowuje setki dzieci i młodzieży, które w przyszłości kultywować będą tradycje naszych przodków.

 • Więcej o nas

  Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi cztery placówki edukacyjne: Niepubliczną Szkołę Podstawową św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku oraz trzy Niepubliczne Przedszkola: w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach. Wkrótce ruszy kolejne Przedszkole w Lublinie.

  Inne nasze cele realizujemy poprzez wspomaganie osób potrzebujących (osób niepełnosprawnych, uczniów i studentów z trudną sytuacją materialną, osób ubogich). Realizujemy także projekty (w tym europejskie) edukacyjne, z których korzystają dzieci różnych wyznań. Wspomagamy wydawanie pozycji i czasopism przybliżających wiarę i kulturę prawosławną. 

  Naszą misją jest:
  1. pielęgnowanie ducha tożsamości i łączności wśród ludności prawosławnej zgodnie ze swym wyznaniem, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach,
  2. zapoznawanie społeczeństwa z nauką, tradycjami i dziedzictwem Kościoła Prawosławnego i propagowanie ich,
  3. rozwijanie i popieranie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo-wychowawczej w duchu porozumienia i współpracy między różnymi wyznaniami i religiami,
  4. współdziałanie z innymi organizacjami w dziedzinie sprawowania opieki nad zabytkami kultury prawosławnej,
  5. rozszerzanie udziału prawosławnych w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju,
  6. umacnianie więzi społeczności prawosławnej w Polsce ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach,
  7. współdziałanie z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i pomoc w realizacji jego misji

  8. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

  9.promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,

  10.tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji        życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),

  11. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin           wieloproblemowych,

  12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,

  13.działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego

  14. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,

  15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oraz mniejszości narodowych i etnicznych (np. białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, łemkowskiej i innych),

  16. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej,

  17.upowszechnianie (propagowanie) i naukę języka cerkiewno-słowiańskiego, będącego świadectwem znaczenia świętych braci z Salonik Cyryla i Metodego i ich kulturowego wpływu na chrystianizację Słowian i rozwój piśmiennictwa słowiańskiego.

  Stowarzyszenie realizuje i osiąga swoje cele statutowe poprzez:

  1. pogłębianie wspólnoty i więzi ludności prawosławnej,
  2. propagowanie w społeczeństwie polskim nauki, tradycji, dorobku materialnego i duchowego dziedzictwa Kościoła prawosławnego.
  3. szerzenie i umacnianie w społeczeństwie polskim zasad tolerancji religijnej oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom patologii społecznej, tendencjom nacjonalistycznym i ich skutków,
  4. szerzenie idei pokoju oraz pokojowego współżycia narodów i grup etnicznych,
  5. organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, charytatywno-opiekuńczej oraz współpraca z Kościołem prawosławnym w tej dziedzinie,
  6. prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i kolportażowej oraz gospodarczo-usługowej dla zabezpieczenia statutowych celów w wyodrębnionych formach organizacyjnych,
  7. współpraca z odpowiednimi instytucjami organizacjami krajowymi, zagranicznymi międzynarodowymi,
  8. gromadzenie i ochronę pomników cerkiewnej kultury materialnej,
  9. organizowanie pielgrzymek, wycieczek i obozów,
  10. współpraca ze środkami masowego przekazu,
  11. prowadzenie własnej działalności edukacyjnej i oświatowo wychowawczej w wyodrębnionych placówkach oraz innych formach organizacyjnych oraz fundowanie stypendiów ,
  12. prowadzenie działalności wspierającej ochronę środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.
  13. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej i społecznej,
  14. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez jednostki terenowe Stowarzyszenia bądź inne zewnętrzne podmioty, również podmioty nieposiadające osobowości prawnej,
  15. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
  16. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
  17. powoływanie i współorganizowanie fundacji,
  18. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych,
  19. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
  20. wymianę i edukację kulturalną,
  21. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
  22. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
  23. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
  24. nagradzanie i wyróżnianie członków Stowarzyszenia na podstawie odrębnych regulaminów.

   

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000129924
 • Konto:04 1240 5211 1111 0010 8198 5567
 • Adres:ul. Waryńskiego 30, 15-461 Białystok
 • WWW:www.bractwocim.pl
 • E-mail:bractwocim@cerkiew.pl
 • Telefon:698985777
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00