1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MAZOWIECKI
KRS 0000134684

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego z prawie 100-letnim dorobkiem w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom potrzebującym wsparcia, troski i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Dbamy o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo. W ciągu dotychczasowej swej historii objęliśmy różnymi formami pomocy, opieki, wychowania, leczenia i rehabilitacji i wypoczynku trudną do zliczenia liczbę dzieci. Odegraliśmy też pionierską rolę w wypracowywaniu nowatorskich form pracy z dzieckiem i jego rodziną.

W dniu dzisiejszym z naszego wsparcia mazowieckiego TPD korzysta prawie 3500 dzieci i młodzieży, a z oferty różnorodnego wypoczynku, kolonii, lata i zimy w mieście zorganizowanego przez mazowieckie TPD w 2017 roku skorzystało 6082 dzieci.

Tym wszystkim dzieciom – przede wszystkim z rodzin ubogich, żyjącym w niekorzystnych warunków mieszkaniowych, mającym często niepowodzenia w nauce szkolnej, sprawiającym trudności wychowawcze – nasze placówki pomagają w nauce szkolnej stwarzając warunki do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

Obecnie, na Mazowszu i w Warszawie prowadzimy 54 placówki wsparcia dziennego (w tym 32 w Warszawie), 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjny, 4 punkty przedszkolne, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz najstarszy w Polsce Ośrodek Adopcyjny.

Działania zainicjowane i podjęte przez TPD, które weszły na trwałe do systemu edukacji i opieki nad dzieckiem i rodziną

1. Uruchomienie na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku na terenie Warszawy i w Międzylesiu (obecny „Helenów”) dwóch nowatorskich domów dziecka, ze względu na fakt, że nie miały w swej nazwie piętnującego słowa „sierociniec”, były koedukacyjne i świeckie.
2. Utworzenie nowatorskiej Poradni Higieniczno-Wychowawczej „Zdrowie Dziecka”, pierwowzoru dla Poradni „D”.
3. Utworzenie pierwszego w kraju profesjonalnego teatrzyku kukiełkowego „Baj” na Żoliborzu.
4. Organizowanie i prowadzenie ognisk przedszkolnych.
5. Stworzenie koncepcji i uruchomienie na terenie całego kraju nowatorskich poradni społeczno-wychowawczych (pierwowzór obecnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych).
6. Opracowanie koncepcji Wioski Dziecięcej: Osiedla Gniazd Rodzinnych im. Tadeusza Kościuszki.
7. Stworzenie koncepcji i uruchomienie 49 Ośrodków Adopcyjno- Opiekuńczych TPD. Pierwszy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Polsce powstał w 1960 roku w Warszawie.
8. Uruchomienie przy Zakładzie Propedeutyki Pediatrii Społecznej w Warszawie Oddziału Preadopcyjnego, pierwowzoru obecnych Interwencyjnych Ośrodków Preadopcyjnych.
9. Stworzenie koncepcji, prowadzenie i rozwój rodzinnych form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej: rodzin zastępczych (spokrewnionych i obcych), rodzin zastępczych terapeutycznych, Rodzinnych Domów Dziecka.
10. Opracowanie koncepcji i prowadzenie Banku Informacji o Dzieciach Zakwalifikowanych do Przysposobienia.
11. Uruchomienie Krajowego Ośrodka Adopcyjnego TPD, który zajmował się powierzaniem do rodzin zagranicznych dzieci, które nie znalazły rodzin adopcyjnych w Polsce ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność.
12. Stworzenie koncepcji i sieci społecznej opieki indywidualnej nad rodzinami niewydolnymi pod względem opiekuńczym i wychowawczym, tzw. opiekunów indywidualnych, pierwowzoru obecnych asystentów rodzinnych.
13. Zapoczątkowanie w 1963 roku społecznej samopomocowej działalności na rzecz dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych (m.in. z cukrzycą, niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, z padaczką, wrodzoną łamliwością kości, fenyloketonurią, mukowiscydozą, rozszczepem wargi i podniebienia, celiakią, wrodzonymi wadami serca, chorobą nowotworową).
14. Organizacja rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych dla rodzin wychowujących przewlekle chore lub niepełnosprawne dziecko.
15. Wypracowanie koncepcji i prowadzenie kolonii zdrowotnych (w tym integracyjnych) dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
16. Organizacja i prowadzenie półkolonii, małych form wczasów i dziecińców wiejskich.
17. „Wszystkie dzieci są nasze” hasło spopularyzowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, którego inicjatorem i przez wiele lat głównym organizatorem było TPD.
18. Zorganizowanie przy Komitecie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD pierwszego Ośrodka Konsultacyjnego oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji dla rodziców posiadających dzieci upośledzone umysłowo.
19. Powołanie przy Komitecie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD Ogólnopolskiego Komitetu Olimpiad Specjalnych. Zorganizowanie pierwszej olimpiady dla tych dzieci.
20. Uruchomienie przy Studium TPD „Helenów” pierwszego w kraju Wydziału Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Uszkodzonym Układem Ruchu.
21. Uruchomienie pierwszego w kraju Ośrodka Szkoleniowego Komunikacji Symbolicznej „Bliss”.
22. Prowadzenie placówek służących organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, świetlic, klubów, obecnych placówek wsparcia dziennego.

Inne nowatorskie działania prowadzone przez TPD

1. Utworzenie w okresie międzywojennym wspólnie z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową na Żoliborzu całościowej koncepcji pracy z dzieckiem i rodziną w miejscu zamieszkania, obejmującej zdrowie, opiekę i wychowanie, oświatę i kulturę (tj. kuchnia mleczna, żłobek, przedszkole, świecka szkoła podstawowa i gimnazjum, świetlica dziecięca, Poradnia higieniczno-wychowawcza, teatrzyk, itd.).
2. Prowadzenie kuchni mlecznych.
3. Punkty opieki nad matką z dzieckiem na wsi, środowiskowe punkty opieki, żłobki, przedszkola społeczne.
4. Prowadzenie świetlic dworcowych.
5. Zainicjowanie i prowadzenie wczasów rodzinnych z pedagogiem dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
6. Prowadzenie turnusów wycieczkowych dla dzieci wsi w atrakcyjnych pod względem turystycznym miastach.
7. Uzyskanie zgody Centralnego Związku Spółdzielczości Mieszkaniowej na udostępnianie mieszkań przez spółdzielnie mieszkaniowe w kraju dla tworzonych przez TPD Rodzinnych Domów Dziecka.
8. Udział przedstawiciela TPD w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych nad Konwencją Praw Dziecka.
9. Przeciwdziałanie wypadkom dzieci w ruchu drogowym, akcja „Stop! Dziecko na drodze”.
10. Akcja „Przy mnie nie pal”, wskazująca na szkodliwość dymu tytoniowego na zdrowie i rozwój dzieci.
11. Uruchomienie z inicjatywy działającego w ramach Towarzystwa PK OMEP audycji telewizyjnej „Domowe Przedszkole”.
12. Wydawanie do dzisiaj czasopisma „Przyjaciel Dziecka”.


Formularze PIT 2020/2021 dla
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MAZOWIECKI

KRS 0000134684

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MAZOWIECKI

 • Więcej o nas

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego z prawie 100-letnim dorobkiem w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom potrzebującym wsparcia, troski i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Dbamy o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo. W ciągu dotychczasowej swej historii objęliśmy różnymi formami pomocy, opieki, wychowania, leczenia i rehabilitacji i wypoczynku trudną do zliczenia liczbę dzieci. Odegraliśmy też pionierską rolę w wypracowywaniu nowatorskich form pracy z dzieckiem i jego rodziną.

  W dniu dzisiejszym z naszego wsparcia mazowieckiego TPD korzysta prawie 3500 dzieci i młodzieży, a z oferty różnorodnego wypoczynku, kolonii, lata i zimy w mieście zorganizowanego przez mazowieckie TPD w 2017 roku skorzystało 6082 dzieci.

  Tym wszystkim dzieciom – przede wszystkim z rodzin ubogich, żyjącym w niekorzystnych warunków mieszkaniowych, mającym często niepowodzenia w nauce szkolnej, sprawiającym trudności wychowawcze – nasze placówki pomagają w nauce szkolnej stwarzając warunki do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

  Obecnie, na Mazowszu i w Warszawie prowadzimy 54 placówki wsparcia dziennego (w tym 32 w Warszawie), 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjny, 4 punkty przedszkolne, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz najstarszy w Polsce Ośrodek Adopcyjny.

  Działania zainicjowane i podjęte przez TPD, które weszły na trwałe do systemu edukacji i opieki nad dzieckiem i rodziną

  1. Uruchomienie na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku na terenie Warszawy i w Międzylesiu (obecny „Helenów”) dwóch nowatorskich domów dziecka, ze względu na fakt, że nie miały w swej nazwie piętnującego słowa „sierociniec”, były koedukacyjne i świeckie.
  2. Utworzenie nowatorskiej Poradni Higieniczno-Wychowawczej „Zdrowie Dziecka”, pierwowzoru dla Poradni „D”.
  3. Utworzenie pierwszego w kraju profesjonalnego teatrzyku kukiełkowego „Baj” na Żoliborzu.
  4. Organizowanie i prowadzenie ognisk przedszkolnych.
  5. Stworzenie koncepcji i uruchomienie na terenie całego kraju nowatorskich poradni społeczno-wychowawczych (pierwowzór obecnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych).
  6. Opracowanie koncepcji Wioski Dziecięcej: Osiedla Gniazd Rodzinnych im. Tadeusza Kościuszki.
  7. Stworzenie koncepcji i uruchomienie 49 Ośrodków Adopcyjno- Opiekuńczych TPD. Pierwszy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Polsce powstał w 1960 roku w Warszawie.
  8. Uruchomienie przy Zakładzie Propedeutyki Pediatrii Społecznej w Warszawie Oddziału Preadopcyjnego, pierwowzoru obecnych Interwencyjnych Ośrodków Preadopcyjnych.
  9. Stworzenie koncepcji, prowadzenie i rozwój rodzinnych form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej: rodzin zastępczych (spokrewnionych i obcych), rodzin zastępczych terapeutycznych, Rodzinnych Domów Dziecka.
  10. Opracowanie koncepcji i prowadzenie Banku Informacji o Dzieciach Zakwalifikowanych do Przysposobienia.
  11. Uruchomienie Krajowego Ośrodka Adopcyjnego TPD, który zajmował się powierzaniem do rodzin zagranicznych dzieci, które nie znalazły rodzin adopcyjnych w Polsce ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność.
  12. Stworzenie koncepcji i sieci społecznej opieki indywidualnej nad rodzinami niewydolnymi pod względem opiekuńczym i wychowawczym, tzw. opiekunów indywidualnych, pierwowzoru obecnych asystentów rodzinnych.
  13. Zapoczątkowanie w 1963 roku społecznej samopomocowej działalności na rzecz dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych (m.in. z cukrzycą, niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, z padaczką, wrodzoną łamliwością kości, fenyloketonurią, mukowiscydozą, rozszczepem wargi i podniebienia, celiakią, wrodzonymi wadami serca, chorobą nowotworową).
  14. Organizacja rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych dla rodzin wychowujących przewlekle chore lub niepełnosprawne dziecko.
  15. Wypracowanie koncepcji i prowadzenie kolonii zdrowotnych (w tym integracyjnych) dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
  16. Organizacja i prowadzenie półkolonii, małych form wczasów i dziecińców wiejskich.
  17. „Wszystkie dzieci są nasze” hasło spopularyzowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, którego inicjatorem i przez wiele lat głównym organizatorem było TPD.
  18. Zorganizowanie przy Komitecie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD pierwszego Ośrodka Konsultacyjnego oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji dla rodziców posiadających dzieci upośledzone umysłowo.
  19. Powołanie przy Komitecie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD Ogólnopolskiego Komitetu Olimpiad Specjalnych. Zorganizowanie pierwszej olimpiady dla tych dzieci.
  20. Uruchomienie przy Studium TPD „Helenów” pierwszego w kraju Wydziału Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Uszkodzonym Układem Ruchu.
  21. Uruchomienie pierwszego w kraju Ośrodka Szkoleniowego Komunikacji Symbolicznej „Bliss”.
  22. Prowadzenie placówek służących organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, świetlic, klubów, obecnych placówek wsparcia dziennego.

  Inne nowatorskie działania prowadzone przez TPD

  1. Utworzenie w okresie międzywojennym wspólnie z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową na Żoliborzu całościowej koncepcji pracy z dzieckiem i rodziną w miejscu zamieszkania, obejmującej zdrowie, opiekę i wychowanie, oświatę i kulturę (tj. kuchnia mleczna, żłobek, przedszkole, świecka szkoła podstawowa i gimnazjum, świetlica dziecięca, Poradnia higieniczno-wychowawcza, teatrzyk, itd.).
  2. Prowadzenie kuchni mlecznych.
  3. Punkty opieki nad matką z dzieckiem na wsi, środowiskowe punkty opieki, żłobki, przedszkola społeczne.
  4. Prowadzenie świetlic dworcowych.
  5. Zainicjowanie i prowadzenie wczasów rodzinnych z pedagogiem dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
  6. Prowadzenie turnusów wycieczkowych dla dzieci wsi w atrakcyjnych pod względem turystycznym miastach.
  7. Uzyskanie zgody Centralnego Związku Spółdzielczości Mieszkaniowej na udostępnianie mieszkań przez spółdzielnie mieszkaniowe w kraju dla tworzonych przez TPD Rodzinnych Domów Dziecka.
  8. Udział przedstawiciela TPD w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych nad Konwencją Praw Dziecka.
  9. Przeciwdziałanie wypadkom dzieci w ruchu drogowym, akcja „Stop! Dziecko na drodze”.
  10. Akcja „Przy mnie nie pal”, wskazująca na szkodliwość dymu tytoniowego na zdrowie i rozwój dzieci.
  11. Uruchomienie z inicjatywy działającego w ramach Towarzystwa PK OMEP audycji telewizyjnej „Domowe Przedszkole”.
  12. Wydawanie do dzisiaj czasopisma „Przyjaciel Dziecka”.

 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000134684
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00