1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe
KRS 0000135268

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

Informujemy, że Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe,  jako organizacja pożytku publicznego posiada możliwość przekazania 1% od podatku na działalność statutową. Bardzo miło nam będzie jeżeli zdecydują się Państwo na przekazanie 1% podatku na sportowy rozwój naszego Miasta. W zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000135268

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% wydany zostanie na cele statutowe Stowarzyszenia, czyli mające na celu popularyzację sportu w Puszczykowie.

Więcej o nas

Więcej o nas

Jak zostać członkiem PTS?

Roczna składka w wysokości 40,00 zł, uprawnia do:

Członkostwa w jednej z największych i najdłużej działających organizacji pożytku publicznego w Puszczykowie.
Zniżek cenowych we wpisowym na turnieje i imprezy sportowe organizowane przez PTS
Korzystanie z sali gimnastycznej na preferencyjnych warunkach (dzieci i dorośli).
Możliwość reprezentowania naszej organizacji na arenie sportowych zmagań.
Zabierania głosu na Walnych Zebraniach jako członek zrzeszony, wybieranie władz Towarzystwa, współudział w podejmowaniu decyzji.
*Składka dla osób spoza Puszczykowa wynosi 150zł za rok

**Składka do sekcji badmintona wynosi 50zł/miesięcznie i uprawnia do uczestnictwa w treningach 3 razy w tygodniu pod okiem doświadczonych trenerów.

Statut

STATUT Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego Rozdział IPostanowienia ogólne § 1 1. Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zwane dalej PTS posiada osobowość prawną2. Nazwa PTS jest prawnie zastrzeżona. § 2 Terenem działania PTS jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą władz miasto Puszczykowo. § 3 PTS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swychspraw może zatrudniać pracowników. § 4 PTS może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. § 5 1. PTS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. I, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków. Rozdział IICele i sposoby działania § 6 Celem PTS jest: l) Rozwój kultury fizycznej na terenie miasta 2) Prowadzenie sekcji sportowych 3) Koordynowanie działań zmierzających do upowszechnienia sportu i rekreacji wśród mieszkańców Puszczykowa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży 4) Udzielanie pomocy w organizowaniu zawodów i zgrupowań sportowych. 5) Poszukiwanie źródeł finansowania działalności PTS oraz racjonalne gospodarowanie uzyskanymi środkami finansowymi i materialnymi. § 7 PTS realizuje swoje cele poprzez: 1) Popularyzacja sportu i rekreacji na terenie miasta wśród mieszkańców 2) Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 3) Udzielanie sekcjom sportowym pomocy w prowadzeniu treningów i innej działalności szkoleniowej 4) Pomoc w budowie i eksploatacji obiektów i urządzeń sportowych 5) Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością PTS 6) Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. § 8 PTS może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności i gospodarczej PTS służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Rozdział IIICzłonkowie ich prawa i obowiązki §9 1. Członkami PTS mogą być osoby fizyczne i prawne 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym PTS. § 10 Członkowie PTS dzielą się na: 1) Członków zwyczajnych 2) Członków wspierających 3) Członków honorowych. § 11 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele PTS 2. Małoletni w wieku poniżej 16 lat może być członkiem zwyczajnym bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTS. Warunkiem przynależności osoby małoletniej do PTS Jest zgoda przedstawiciela ustawowego udzielona na piśmie i załączona do deklaracji członkowskiej. - 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością PTS, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w PTS przez swojego przedstawiciela. 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład, w rozwój idei PTS lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla PTS 5. Członków zwyczajnych l wspierających przyjmuje, w drodze uchwały zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu. § 12 1. Członek zwyczajny ma prawo do: 1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTS, 2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. organizowanych przez władze PTS, 3) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz PTS, 4) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy PTS, 5) zaskarżania do walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu PTS, o skreśleniu z listy członków. 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów PTS, 2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PTS, 3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w PTS. § 13 l . Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §12 ust. 1 pkt. 2-5 .


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000135268
 • Konto:50 1240 6595 1111 0010 5273 7821
 • Adres:ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo
 • WWW:http://ptspuszczykowo.pl/
 • E-mail:pts@ptspuszczykowo.pl
 • Telefon:697695723Formularze PIT 2020/2021 dla
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

KRS 0000135268

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

 • Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

  Informujemy, że Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe,  jako organizacja pożytku publicznego posiada możliwość przekazania 1% od podatku na działalność statutową. Bardzo miło nam będzie jeżeli zdecydują się Państwo na przekazanie 1% podatku na sportowy rozwój naszego Miasta. W zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000135268

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% wydany zostanie na cele statutowe Stowarzyszenia, czyli mające na celu popularyzację sportu w Puszczykowie.

 • Więcej o nas

  Jak zostać członkiem PTS?

  Roczna składka w wysokości 40,00 zł, uprawnia do:

  Członkostwa w jednej z największych i najdłużej działających organizacji pożytku publicznego w Puszczykowie.
  Zniżek cenowych we wpisowym na turnieje i imprezy sportowe organizowane przez PTS
  Korzystanie z sali gimnastycznej na preferencyjnych warunkach (dzieci i dorośli).
  Możliwość reprezentowania naszej organizacji na arenie sportowych zmagań.
  Zabierania głosu na Walnych Zebraniach jako członek zrzeszony, wybieranie władz Towarzystwa, współudział w podejmowaniu decyzji.
  *Składka dla osób spoza Puszczykowa wynosi 150zł za rok

  **Składka do sekcji badmintona wynosi 50zł/miesięcznie i uprawnia do uczestnictwa w treningach 3 razy w tygodniu pod okiem doświadczonych trenerów.

  Statut

  STATUT Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego Rozdział IPostanowienia ogólne § 1 1. Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zwane dalej PTS posiada osobowość prawną2. Nazwa PTS jest prawnie zastrzeżona. § 2 Terenem działania PTS jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą władz miasto Puszczykowo. § 3 PTS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swychspraw może zatrudniać pracowników. § 4 PTS może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. § 5 1. PTS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. I, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków. Rozdział IICele i sposoby działania § 6 Celem PTS jest: l) Rozwój kultury fizycznej na terenie miasta 2) Prowadzenie sekcji sportowych 3) Koordynowanie działań zmierzających do upowszechnienia sportu i rekreacji wśród mieszkańców Puszczykowa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży 4) Udzielanie pomocy w organizowaniu zawodów i zgrupowań sportowych. 5) Poszukiwanie źródeł finansowania działalności PTS oraz racjonalne gospodarowanie uzyskanymi środkami finansowymi i materialnymi. § 7 PTS realizuje swoje cele poprzez: 1) Popularyzacja sportu i rekreacji na terenie miasta wśród mieszkańców 2) Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 3) Udzielanie sekcjom sportowym pomocy w prowadzeniu treningów i innej działalności szkoleniowej 4) Pomoc w budowie i eksploatacji obiektów i urządzeń sportowych 5) Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością PTS 6) Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. § 8 PTS może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności i gospodarczej PTS służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Rozdział IIICzłonkowie ich prawa i obowiązki §9 1. Członkami PTS mogą być osoby fizyczne i prawne 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym PTS. § 10 Członkowie PTS dzielą się na: 1) Członków zwyczajnych 2) Członków wspierających 3) Członków honorowych. § 11 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele PTS 2. Małoletni w wieku poniżej 16 lat może być członkiem zwyczajnym bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTS. Warunkiem przynależności osoby małoletniej do PTS Jest zgoda przedstawiciela ustawowego udzielona na piśmie i załączona do deklaracji członkowskiej. - 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością PTS, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w PTS przez swojego przedstawiciela. 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład, w rozwój idei PTS lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla PTS 5. Członków zwyczajnych l wspierających przyjmuje, w drodze uchwały zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu. § 12 1. Członek zwyczajny ma prawo do: 1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTS, 2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. organizowanych przez władze PTS, 3) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz PTS, 4) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy PTS, 5) zaskarżania do walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu PTS, o skreśleniu z listy członków. 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów PTS, 2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PTS, 3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w PTS. § 13 l . Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §12 ust. 1 pkt. 2-5 .

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000135268
 • Konto:50 1240 6595 1111 0010 5273 7821
 • Adres:ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo
 • WWW:http://ptspuszczykowo.pl/
 • E-mail:pts@ptspuszczykowo.pl
 • Telefon:697695723
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00