1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni

KRS 0000144165

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni

KRS 0000144165

Prezent OPP

Zawsze z Wami

SIO ( Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich) utworzone w 1999 od 2006 OPP w celu wspomagania inicjatyw. Modernizacja ośrodka zdrowia w Trzemeśni, organizowanie czasu wolnego  dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych .

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Modernizacja Ośrodka zdrowia, organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z Trzemeśni i okolicznych miejscowości.

Więcej o nas

Więcej o nas

Cele Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni obejmują:

Budowanie kapitału społecznego, polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja;

Inicjowanie, organizowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury i sztuki, oraz  nauki, sportu, turystyki i rekreacji;

Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;

Działalność charytatywna;

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie patriotyzmu i polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji w tym prowadzenie muzeów, ośrodków kultury itp;

Działalność na rzecz mniejszości narodowych;

Ochronę zdrowia jej promocję i rozwój, oraz propagowanie zdrowego trybu życia ;

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

Upowszechnianie i ochronę praw kobiet i mężczyzn oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

Prowadzenie świetlic dla dzieci, młodzieży, osób starszych, oraz aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa ;

Krajoznawstwo, turystyka, oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Ekologię, ochronę zwierząt, oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

Przeciw działanie negatywnym zmianom klimatu.

Propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

Upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

Wspólne działania z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami,
z którymi współpraca może przyczynić się do rozwoju obszaru działania SIO w Trzemeśni i solidarnego wspierania potrzebujących;

Ratownictwo i ochronę ludności;

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;

Promocję i organizację wolontariatu;

Wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej obszaru działania SIO w tym ochrony zdrowia, edukacji, rekreacji, sportu i turystyki;

Działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej, oraz popieranie i wspomaganie w realizacji inicjatyw mieszkańców;

Realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.

   

SIO realizuje swoje cele poprzez:

Animowanie i propagowanie działań społeczności lokalnej, rozwijanie zdolności manualnej artystycznej i zawodowej mieszkańców i podmiotów działających  na całym obszarze działania SIO;

Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem SIO w Trzemeśni na poziomie krajowym i międzynarodowym;

Organizowanie:

przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów;

imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, występy, koncerty, wystawy, festyny itp., służące promocji, rozwojowi, integracji regionu i jego tożsamości narodowej i kulturowej;

działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym również: opracowywanie i druk książek, albumów, broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze  promocyjnym, edukacyjnym i reklamowym;

Szkolenie pracowników, członków Zarządu, członków zwyczajnych SIO w Trzemeśni, oraz mieszkańców i osób chętnych do działania i promowania SIO w Trzemeśni, oraz jego obszaru działania;

Współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami kulturalnymi, związkami wyznaniowymi, kościołami, organizacjami pozarządowymi, oraz z instytucjami działającymi w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej i oświatowej;

 Uczestnictwo w projektach realizujących cele zbieżne z celami  SIO w Trzemeśni;

Wymianę dzieci i młodzieży, oraz wymianę doświadczeń i dorobku ludzi doświadczonych i starszych;

Organizowanie imprez oświatowych, wychowawczych, historycznych, kulturalnych i rozrywkowych;

Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na projekty sprzyjające rozwojowi obszaru działania SIO w Trzemeśni;

Promocję prowadzonej przez członków działalności, pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych przez Członków i Stowarzyszenie wspólnych przedsięwzięć;

Działania mające na celu budowę, rozbudowę i remonty infrastruktury technicznej, oraz budowę ,rozbudowę i remonty obiektów i budynków służących mieszkańcom, użytkownikom i turystom we wszystkich dziedzinach życia i bytu człowieka;

Wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnychi zleconych, informowanie społeczności lokalnych o celach i przedsięwzięciach SIO w Trzemeśni;

Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych na realizację celów działania SIO w Trzemeśni;

Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi społeczności objętych działaniem SIO w Trzemeśni;

Organizację i udział w szkoleniach, seminariach, wystawach, targach, oraz prezentacjach dorobku i kultury obszaru działania SIO w Trzemeśni;

Nawiązywanie współpracy partnerskiej z organizacjami i stowarzyszeniami państw Unii Europejskiej;

Inne działania wspierające i sprzyjające realizacji statutowych celów SIO w Trzemeśni;

Wspieranie organizacyjne i rzeczowe członków realizujących cele statutowe SIO w Trzemeśni.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000144165
 • Wizytówka:www.pitax.pl/trzemesnia
 • Konto:94 8619 0006 0020 0000 0000 0000
 • Adres:32-425 Trzemeśnia 218
 • WWW:trzemesnia.pl
 • E-mail:trzemesniabiuro@gmail.com
 • Telefon:609516766

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni

KRS 0000144165

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00