1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie
  KRS 0000150148

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie jest organizacją niedochodową i samopomocową działającą w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako terenowa jednostka organizacyjna. Działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów prawnych. Terenem działania jest miasto Kutno, powiat kutnowski oraz ościenne gminy.

Jak wykorzystamy 1%

1. Rozbudowa bazy lokalowej;

2. Tworzenie nowych placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (np. Środowiskowy Dom Samopomocy);

3. Bieżąca działalność Stowarzyszenia.

Więcej o nas

Organizacja nasza powstała w 1985 roku przy Zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dzięki grupie rodziców wychowujących dzieci głębiej upośledzone umysłowo, którzy wspólnymi siłami postanowili walczyć o prawa dla swoich dzieci. Od 1992 roku działamy w ramach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

PSONI Koło w Kutnie samodzielnie prowadzi:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „Niezabudka” niepubliczną, specjalistyczną placówkę, Uczestnikami OREW „Niezabudka” są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku 3 – 25 lat, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku 6 – 20 lat, które nie mogą realizować obowiązku przedszkolnego i szkolnego w publicznych szkołach.

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, który jest formą rehabilitacji społecznej i wstępnej rehabilitacji zawodowej. Jego uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które zakończyły już edukację szkolną. Głównym celem rehabilitacji społeczno – zawodowej jest udział tych osób w życiu społecznym i zawodowym. Cele te WTZ realizuje poprzez przygotowanie uczestników do podjęcia pracy. Warsztat organizuje praktyki w zakładach pracy działających na terenie miasta Kutna (m.in. w zakładzie fryzjerskim, Kutnowskim Domu Kultury) chcąc w ten sposób pokazać, że osoby niepełnosprawne mogą być dobrymi, sumiennymi pracownikami. Ponadto Uczestniczący uczą się samodzielności i niezależnego decydowania o sobie oraz odpowiedzialności, aby móc samemu funkcjonować w społczeństwie. Opanowują i utrwalają umiejętności życia codziennego, a także te nabyte w funkcjonujących w Warsztacie pracowniach. Poza tym zajęcia w Warsztatach umożliwiają kontakt z rówieśnikami, pracownikami placówki oraz innymi ludźmi, co wpływa pozytywnie na rozwój jednostki i sposób komunikowania się.

 • Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny, którego uczestnicy  posiadają znaczny stopień upośledzenia umysłowego, a także dysfunkcję układu ruchowego (porażenie spastyczne, charakteryzujące się sztywnością kończyn górnych i dolnych w zależności od stopnia porażenia). Zadania Zespołu obejmują w szczególności:
 • oddziaływanie terapeutyczne, które ma na celu eliminowanie bądź zmniejszenie zakresu zaburzeń i problemów uczestników;
 • zapewnienie kompleksowej rehabilitacji, której celem jest poprawa rozwoju ruchowego, ogólnego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej, bądź zapobieganie pogarszaniu się tego stanu;
 • rozwijanie zainteresowań i inwencji twórczej uczestników poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną, itp.;
 • zapewnienie podopiecznym prawidłowej, fachowej i dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej;
 • uczenie prawidłowych sposobów komunikowania się, korygowania zachowań aspołecznych, kształtowanie zasad i norm społecznych;
 • integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez wyjścia do kina, muzeum, pizzeri, itp..
 • Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, która kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w cyklu 3-letnim w zakresie przysposobienia do pracy. Uczniowie mogą uczęszczać do szkoły po ukończeniu gimnazjum.

Stowarzyszenie jest organizatorem różnego rodzaju uroczystości, których celem jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przyczynienie się do uznania ich za osoby pod każdym względem zasługujące na szacunek i godne miejsce w społeczeństwie.

Uroczystościami cyklicznie organizowanymi przez PSONI Koło w Kutnie są:

 • Śniadanie Wielkanocne;
 • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 • Dzień Dziecka i Matki;
 • Zielona Szkoła;
 • Wojewódzka Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 • Wieczerza Wigilijna;
 • Zabawa Choinkowa.

Poza wymienionymi imprezami Stowarzyszenie bierze również udział,  korzystając z zaproszeń innych Stowarzyszeń, w różnego rodzaju obchodach i  konkursach, a także organizuje wycieczki turystyczno – krajoznawcze i wyjścia do Młodzieżowego Domu Kultury, Kutnowskiego Domu Kultury, Aquaparku, Teatru, Muzeum,  itp.

Do zadań PSONI należy:

 1. Organizowanie różnego rodzaju programów i wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania  do pracy, zatrudnienia, udział w kulturze i rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne itp.);
 2. Współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej;
 3. Szkolenia rodziców i profesjonalistów;
 4. Uświadamianie społeczeństwu, że niepełnosprawność fizyczna i intelektualna, tak samo jak kolor skóry, płeć, religia, poglądy polityczne czy pochodzenie społeczne, nie mogą być przyczyną dyskryminacji i niechęci do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby te, tak samo jak inni, uprawnione są do korzystania ze wszystkich wolności i praw bez jakiejkolwiek różnicy.

Misją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest:

 1. Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 2. Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i wspólne życie oraz przekształcać wspólny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Naszym celem jest:

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin (Art. 4 Statut PSONI).


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000150148
 • Konto:98 124 0 31 90 1 110 0104 908 9 60 1
 • Adres:99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 27
 • WWW:kutno.psoni.org.pl
 • E-mail:orew.niezabudka@poczta.onet.pl
 • Telefon:24 2533427 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie

  KRS 0000150148

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie

 • OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie jest organizacją niedochodową i samopomocową działającą w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako terenowa jednostka organizacyjna. Działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów prawnych. Terenem działania jest miasto Kutno, powiat kutnowski oraz ościenne gminy.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1. Rozbudowa bazy lokalowej;

  2. Tworzenie nowych placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (np. Środowiskowy Dom Samopomocy);

  3. Bieżąca działalność Stowarzyszenia.

 • Więcej o nas

  Organizacja nasza powstała w 1985 roku przy Zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dzięki grupie rodziców wychowujących dzieci głębiej upośledzone umysłowo, którzy wspólnymi siłami postanowili walczyć o prawa dla swoich dzieci. Od 1992 roku działamy w ramach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

  PSONI Koło w Kutnie samodzielnie prowadzi:

  • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „Niezabudka” niepubliczną, specjalistyczną placówkę, Uczestnikami OREW „Niezabudka” są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku 3 – 25 lat, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku 6 – 20 lat, które nie mogą realizować obowiązku przedszkolnego i szkolnego w publicznych szkołach.

  • Warsztat Terapii Zajęciowej, który jest formą rehabilitacji społecznej i wstępnej rehabilitacji zawodowej. Jego uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które zakończyły już edukację szkolną. Głównym celem rehabilitacji społeczno – zawodowej jest udział tych osób w życiu społecznym i zawodowym. Cele te WTZ realizuje poprzez przygotowanie uczestników do podjęcia pracy. Warsztat organizuje praktyki w zakładach pracy działających na terenie miasta Kutna (m.in. w zakładzie fryzjerskim, Kutnowskim Domu Kultury) chcąc w ten sposób pokazać, że osoby niepełnosprawne mogą być dobrymi, sumiennymi pracownikami. Ponadto Uczestniczący uczą się samodzielności i niezależnego decydowania o sobie oraz odpowiedzialności, aby móc samemu funkcjonować w społczeństwie. Opanowują i utrwalają umiejętności życia codziennego, a także te nabyte w funkcjonujących w Warsztacie pracowniach. Poza tym zajęcia w Warsztatach umożliwiają kontakt z rówieśnikami, pracownikami placówki oraz innymi ludźmi, co wpływa pozytywnie na rozwój jednostki i sposób komunikowania się.

  • Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny, którego uczestnicy  posiadają znaczny stopień upośledzenia umysłowego, a także dysfunkcję układu ruchowego (porażenie spastyczne, charakteryzujące się sztywnością kończyn górnych i dolnych w zależności od stopnia porażenia). Zadania Zespołu obejmują w szczególności:
  • oddziaływanie terapeutyczne, które ma na celu eliminowanie bądź zmniejszenie zakresu zaburzeń i problemów uczestników;
  • zapewnienie kompleksowej rehabilitacji, której celem jest poprawa rozwoju ruchowego, ogólnego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej, bądź zapobieganie pogarszaniu się tego stanu;
  • rozwijanie zainteresowań i inwencji twórczej uczestników poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną, itp.;
  • zapewnienie podopiecznym prawidłowej, fachowej i dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej;
  • uczenie prawidłowych sposobów komunikowania się, korygowania zachowań aspołecznych, kształtowanie zasad i norm społecznych;
  • integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez wyjścia do kina, muzeum, pizzeri, itp..
  • Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, która kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w cyklu 3-letnim w zakresie przysposobienia do pracy. Uczniowie mogą uczęszczać do szkoły po ukończeniu gimnazjum.

  Stowarzyszenie jest organizatorem różnego rodzaju uroczystości, których celem jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przyczynienie się do uznania ich za osoby pod każdym względem zasługujące na szacunek i godne miejsce w społeczeństwie.

  Uroczystościami cyklicznie organizowanymi przez PSONI Koło w Kutnie są:

  • Śniadanie Wielkanocne;
  • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną;
  • Dzień Dziecka i Matki;
  • Zielona Szkoła;
  • Wojewódzka Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
  • Wieczerza Wigilijna;
  • Zabawa Choinkowa.

  Poza wymienionymi imprezami Stowarzyszenie bierze również udział,  korzystając z zaproszeń innych Stowarzyszeń, w różnego rodzaju obchodach i  konkursach, a także organizuje wycieczki turystyczno – krajoznawcze i wyjścia do Młodzieżowego Domu Kultury, Kutnowskiego Domu Kultury, Aquaparku, Teatru, Muzeum,  itp.

  Do zadań PSONI należy:

  1. Organizowanie różnego rodzaju programów i wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania  do pracy, zatrudnienia, udział w kulturze i rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne itp.);
  2. Współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej;
  3. Szkolenia rodziców i profesjonalistów;
  4. Uświadamianie społeczeństwu, że niepełnosprawność fizyczna i intelektualna, tak samo jak kolor skóry, płeć, religia, poglądy polityczne czy pochodzenie społeczne, nie mogą być przyczyną dyskryminacji i niechęci do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby te, tak samo jak inni, uprawnione są do korzystania ze wszystkich wolności i praw bez jakiejkolwiek różnicy.

  Misją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest:

  1. Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  2. Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i wspólne życie oraz przekształcać wspólny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

  Naszym celem jest:

  Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin (Art. 4 Statut PSONI).

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000150148
 • Konto:98 124 0 31 90 1 110 0104 908 9 60 1
 • Adres:99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 27
 • WWW:kutno.psoni.org.pl
 • E-mail:orew.niezabudka@poczta.onet.pl
 • Telefon:24 2533427
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00