1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
AIM
KRS 0000153188

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wyrównujemy szanse młodych ludzi z małych miejscowości!

Akademia Inicjatyw Młodzieżowych stowarzyszenie Pożytku Publicznego, działające na terenie miasta Gostynina to wyrównywanie szans młodych ludzi w małych miasteczkach, w których brakuje inicjatyw dla dzieci i młodzieży. Sztab młodych ludzi tworzących kadrę Akademii Inicjatyw Młodzieżowych tworzy te inicjatywy. AIM znane juz z wielu stron, uczy i pokazuje młodzieży, że mogą w małym Gostyninie znaleźć swoje miejsce, dają im dawkę wiedzy, umiejętności i możliwości na rozwój pasji. Odnajdujemy nowe ciekawe aktywności dla młodych ludzi i robimy wszystko by mogli z nich skorzystać Ci, którzy mieszkają właśnie w miejscu, w którym dostęp do tego typu nowinek jest ograniczony. Zajmujemy, sie organizacją wypoczynków letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży, organizujemy różne ciekawe wydarzenia jk np. Miasteczko Extreme gdzie młodzi mogą spróbowac wspinaczki, paintballu, łucnictwa, kuli Zorby i wielu innych atrakcji. Razem z młodymi tworzymy spektakle teatralne we współpracy z najlepszymi aktorami, reżyserami, scenografami i innymi specjalistami z branzy teatralnej. Dajemy im również wolność i możliwość popełniania błędów i uczenia sie na nich. Oni sami decydują jakie projkty chcą realizowac i z naszym wsparciem osiągają to co często wydawało im sie nie możliwym. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskany 1 % podatku zostanie przekazany na działalnośc statutową stowarzyszenia. Zostana zorganizoawanie wydarzenia i zajęcia dla dzieci i młodziezy z miasta Gostynina. Zostaną zorganizowane zajecia sportowe oraz artystyczne

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Akademii jest:

 1. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci  i młodzieży.
 2. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych, w tym rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej.
 4. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
  i zainteresowań rekreacyjnych i sportowych.
 5. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży 
  w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Akademii.
 6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu w tym sportów ekstremalnych.
 8. Rozwój turystyki, krajoznawstwa.
 9. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 10. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności kulturalnej i artystycznej.
 11. Działalność naukowa, naukowo techniczna i oświatowa
 12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 13. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 14. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
 15. Pomoc społeczna, wyrównywanie szans w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom wykluczonym społecznie oraz wyrównywania szans tych rodzin, osób.
 16. Organizowanie czasu wolnego oraz praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i patologicznych.
 17. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
 18. Działalność na rzecz ochrony zdrowia.
 19. Działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 20. Prowadzenie działalności charytatywnej (dobroczynność).
 21. Promocja i organizacja wolontariatu.
 22. Realizacja innych – nie wymienionych powyżej - rodzajów przedsięwzięć, mających na celu działania na rzecz dzieci i młodzieży.

  Swoje cele statutowe Akademia realizuje poprzez następujące działania:
 23. Organizowanie imprez sportowym, rekreacyjnym.
 24. Organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów, kursów, konferencji,  i innych form edukacyjnych rozwijających kompetencje uczestników zgodnie z celami  zawartymi w  Paragrafie 5
 25. Organizowanie imprez kulturalnych m. in wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych.
 26. Tworzenie, realizacja programów o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, pomocowym,  odpowiadającym na aktualne potrzeby społeczne.
 27. Tworzenie,  wydawanie książek,  materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
 28. Organizowanie i prowadzenie sekcji tematycznych sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 29.  Organizowanie i prowadzenie sekcji tematycznych sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 30. Organizowanie i prowadzenie sekcji kulturowo - artystycznych dla dzieci i młodzieży.

 

 1. Udostępnianie własnych zasobów rzeczowo-osobowych instytucjom i osobom działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 2. Organizację wypoczynku (półkolonii, obozów, biwaków, zielonych szkół itp.) dla dzieci i młodzieży.
 3. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
 4. Organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.
 5. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
 6. Pozyskiwanie dotacji, darowizn, środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Akademii.
 7. Przekazywanie dotacji, darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną.
 8. Wspieranie przedsięwzięć swych członków w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
 9. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi.
 10. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.
 11. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami.
 12. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Akademii.
 13. Wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Akademii.
 14.  Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań.


Prowadzone działania Akademia Inicjatyw Młodzieżowych to organizacja zajmująca się całorocznym działaniem z dziećmi i młodzieżą. Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie im aktywnego wypoczynku oraz twórczej rozrywki.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000153188
 • Konto:15 1240 3187 1111 0000 3141 3453
 • Adres:Jarosława Iwaszkiewicza 15, 09-500 Gostynin
 • WWW:www.aim.org.pl
 • E-mail:biuro@aim.org.pl
 • Telefon:508155159Formularze PIT 2019/2020 dla
AIM

KRS 0000153188

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

AIM

 • Wyrównujemy szanse młodych ludzi z małych miejscowości!

  Akademia Inicjatyw Młodzieżowych stowarzyszenie Pożytku Publicznego, działające na terenie miasta Gostynina to wyrównywanie szans młodych ludzi w małych miasteczkach, w których brakuje inicjatyw dla dzieci i młodzieży. Sztab młodych ludzi tworzących kadrę Akademii Inicjatyw Młodzieżowych tworzy te inicjatywy. AIM znane juz z wielu stron, uczy i pokazuje młodzieży, że mogą w małym Gostyninie znaleźć swoje miejsce, dają im dawkę wiedzy, umiejętności i możliwości na rozwój pasji. Odnajdujemy nowe ciekawe aktywności dla młodych ludzi i robimy wszystko by mogli z nich skorzystać Ci, którzy mieszkają właśnie w miejscu, w którym dostęp do tego typu nowinek jest ograniczony. Zajmujemy, sie organizacją wypoczynków letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży, organizujemy różne ciekawe wydarzenia jk np. Miasteczko Extreme gdzie młodzi mogą spróbowac wspinaczki, paintballu, łucnictwa, kuli Zorby i wielu innych atrakcji. Razem z młodymi tworzymy spektakle teatralne we współpracy z najlepszymi aktorami, reżyserami, scenografami i innymi specjalistami z branzy teatralnej. Dajemy im również wolność i możliwość popełniania błędów i uczenia sie na nich. Oni sami decydują jakie projkty chcą realizowac i z naszym wsparciem osiągają to co często wydawało im sie nie możliwym. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskany 1 % podatku zostanie przekazany na działalnośc statutową stowarzyszenia. Zostana zorganizoawanie wydarzenia i zajęcia dla dzieci i młodziezy z miasta Gostynina. Zostaną zorganizowane zajecia sportowe oraz artystyczne

 • Więcej o nas

  Celem Akademii jest:

  1. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci  i młodzieży.
  2. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych, w tym rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.
  3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej.
  4. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
   i zainteresowań rekreacyjnych i sportowych.
  5. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży 
   w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Akademii.
  6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
  7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu w tym sportów ekstremalnych.
  8. Rozwój turystyki, krajoznawstwa.
  9. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  10. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności kulturalnej i artystycznej.
  11. Działalność naukowa, naukowo techniczna i oświatowa
  12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  13. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  14. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
  15. Pomoc społeczna, wyrównywanie szans w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom wykluczonym społecznie oraz wyrównywania szans tych rodzin, osób.
  16. Organizowanie czasu wolnego oraz praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i patologicznych.
  17. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
  18. Działalność na rzecz ochrony zdrowia.
  19. Działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  20. Prowadzenie działalności charytatywnej (dobroczynność).
  21. Promocja i organizacja wolontariatu.
  22. Realizacja innych – nie wymienionych powyżej - rodzajów przedsięwzięć, mających na celu działania na rzecz dzieci i młodzieży.

   Swoje cele statutowe Akademia realizuje poprzez następujące działania:
  23. Organizowanie imprez sportowym, rekreacyjnym.
  24. Organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów, kursów, konferencji,  i innych form edukacyjnych rozwijających kompetencje uczestników zgodnie z celami  zawartymi w  Paragrafie 5
  25. Organizowanie imprez kulturalnych m. in wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych.
  26. Tworzenie, realizacja programów o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, pomocowym,  odpowiadającym na aktualne potrzeby społeczne.
  27. Tworzenie,  wydawanie książek,  materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
  28. Organizowanie i prowadzenie sekcji tematycznych sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  29.  Organizowanie i prowadzenie sekcji tematycznych sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  30. Organizowanie i prowadzenie sekcji kulturowo - artystycznych dla dzieci i młodzieży.

   

  1. Udostępnianie własnych zasobów rzeczowo-osobowych instytucjom i osobom działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
  2. Organizację wypoczynku (półkolonii, obozów, biwaków, zielonych szkół itp.) dla dzieci i młodzieży.
  3. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
  4. Organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.
  5. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
  6. Pozyskiwanie dotacji, darowizn, środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Akademii.
  7. Przekazywanie dotacji, darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną.
  8. Wspieranie przedsięwzięć swych członków w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
  9. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi.
  10. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.
  11. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami.
  12. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Akademii.
  13. Wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Akademii.
  14.  Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań.


  Prowadzone działania Akademia Inicjatyw Młodzieżowych to organizacja zajmująca się całorocznym działaniem z dziećmi i młodzieżą. Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie im aktywnego wypoczynku oraz twórczej rozrywki.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000153188
 • Konto:15 1240 3187 1111 0000 3141 3453
 • Adres:Jarosława Iwaszkiewicza 15, 09-500 Gostynin
 • WWW:www.aim.org.pl
 • E-mail:biuro@aim.org.pl
 • Telefon:508155159
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00