1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

KRS 0000158391

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

KRS 0000158391

Prezent OPP

Państwa 1,5% może pomóc Kombatantom Misji Pokojowych ONZ w codziennym funkcjonowaniu.

Codzienna działalność Stowarzyszenia to, poza integracją środowiska i pomocą oso­bom poszkodowanym podczas służby i ich rodzinom, również popularyzacja idei obronności i wychowanie patriotyczne, zwłaszcza młodzieży. Nasi repre­zentanci biorą udział w wielu konferencjach i sympozjach naukowych, spotykają się z młodzieżą. W szkołach i uczelniach członkowie Stowa­rzyszenia prowadzą wykłady o udziale Polaków w misjach zagranicznych, organizują wy­stawy, konkursy historyczne, plastyczne, zawody strzeleckie, konferencje naukowe, inspirujemy działalność wydawniczą, wspieramy studentów Wyższych Uczelni, w pisaniu prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich nt. misji, w których Polacy brali i biorą udział.

Stowarzyszenie utrzymuje się ze skromnych składek członkowskich, ponieważ więk­szość naszych członków to emeryci lub renciści oraz darowizn. Podstawową część wydat­ków stanowi pomoc weteranom i ich rodzinom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji bytowej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pomagamy inwalidom i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej weteranom oraz rodzinom tych, co zmarli lub polegli na misjach.

Więcej o nas

Więcej o nas

Od 1953 roku Polska aktywnie uczestniczy w misjach i operacjach pokojo­wych, stabilizacyjnych i humanitarnych poza granicami państwa, dotychczas w takich misjach uczestniczyło ponad 120 tysięcy Polaków, głównie żołnierzy a 120 z nich zapłaciło za tę służbę cenę najwyższą.

Powracający do kraju z misji i operacji pokojowych żołnierze, pragnąc kultywować idee i tradycje służby dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, popularyzować osiągnięcia na tym polu wśród społeczeństwa, oraz stymulować aktyw­ność społeczną byłych peacekeeperów i podtrzymywać nawiązane w trudnych i niebezpiecznych warunkach służby więzi i przyjaźnie, przystąpili do organizowania Stowarzyszenia. Głównym celem jego działalności była integracja środowiska peacekeeperów oraz powołanie do życia organizacji społecznej, która reprezentowa­łaby interesy tej grupy weteranów wobec władz państwowych.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ powstało w maju 1999 roku, w lipcu 2000 r. Stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodnie, z którym, obie strony zobowiązały się do współdziałania w określonych dziedzinach i do wzajem­­nych świadczeń. W grudniu 2011 roku Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Od listopada 2012 roku jest członkiem Światowej Federacji Weteranów WVF (The World Veterans Federation) skupiającej 181 organizacji weteranów z 96 państwa reprezentujących rzeszę ok. 30 milionów weteranów i kombatantów z całego świata.

Członkami stowarzyszenia są byli uczest­nicy misji pokojowych, stabilizacyj­nych i humanitarnych ONZ oraz innych organizacji między­narodowych, realizowanych z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Do stowarzyszenia należą zarówno byli i obecni żołnierze i funkcjonariusze, jak i osoby cywilne.

W stowarzyszeniu funkcjonuje 40 kół w większych garnizonach na terenie całego kraju skupiających ponad 3000 członków, w tym kilkadziesiąt kobiet i kilku duchownych.

Cele statutowe stowarzyszenia można ująć w pięciu zasadniczych grupach, a mianowicie:

integracja środowiska i stałe poszerzanie bazy członkowskiej;

reprezentowanie i obrona interesów weteranów dzia­łań poza granicami państwa wobec władz państwowych, wojskowych i samo­rzą­do­wych;

działanie na rzecz prawnego uregulowania statusu weterana działań poza granicami państwa;

rozpoznawanie sytuacji socjalno-bytowej weteranów i rodzin po poległych i zmarłych kolegach i udzielanie - w miarę posiadanych możliwości – pomo­cy materialnej;

popularyzowanie w polskim społeczeństwie, a zwłaszcza młodzieży, celów i zadań misji pokojowych.

Codzienna działalność Stowarzyszenia to, poza pomocą osobom poszkodowanym i rodzinom tych, co na misjach oddali życie, popularyzacja w społeczeństwie celów i zadań misji i operacji pokojowych, idei obronności oraz wychowanie patriotyczne. Członkowie stowarzyszenia biorą udział w wielu konferencjach i sympozjach naukowych, spotykają się z młodzieżą. W szkołach i uczelniach członkowie Stowarzyszenia prowadzą wykłady o udziale Polaków w misjach zagranicznych, organizują wystawy, konkursy historyczne, plastyczne, konferencje naukowe, inspirujemy działalność wydawniczą, wspieramy studentów wyższych uczelni, w pisaniu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich nt. misji poza granicami państwa.

Prowadząc systematyczną pracę wychowawczą próbujemy budować szacunku społeczeństwa dla weteranów działań poza granicami państwa. Od wielu lat weterani, członkowie Stowarzyszenia przeprowadzą lekcje wychowania obywatelskiego, spotkania i prelekcje w szkołach oraz na uczelniach. Ich celem jest upowszechnianie wiedzy o roli ONZ w zapewnianiu globalnego bezpieczeństwa i pokojowego rozwiązywania konfliktów, a zwłaszcza wiedzy o zaangażowaniu Wojska Polskiego w operacjach pokojowych. Pomagamy również w urządzaniu patriotycznych izb pamięci.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000158391
 • Konto:42 1020 1068 0000 1802 0066 2114
 • Adres:ul. Aleja Niepodległości 141, 02-570 Warszawa
 • WWW:http://skmponz.pl/
 • E-mail:skmponz@jmdi.pl
 • Telefon:48 261 842 456

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

KRS 0000158391

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00