1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja EMERYT

KRS 0000161452

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja EMERYT

KRS 0000161452

Prezent OPP

POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE

Fundacja EMERYT została założona w 1992r. Fundacja powstała w celu niesienia samopomocy i pomocy środowiskowej, występowania do władz w obronie szeroko rozumianego bytu ludzi starszych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pomoc seniorom w zakresie edukacji prozdrowotnej, obywatelskiej, komputerowej itp. Występowanie do władz w obronie szeroko rozumianego bytu seniora. Utrzymanie lokalu przyjaznego seniorom.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja EMERYT została założona w 1992 roku przez grupę emerytów i rencistów jako organizacja samopomocowa, apolityczna, neutralna światopoglądowo której celem jest pobudzanie aktywności seniorów, jej organizowanie i pożyteczne zagospodarowywanie dla udzielania pomocy i samopomocy środowiskowej, a także występowania do władz w obronie szeroko rozumianego godnego bytu osób starszych. Jest organizacją pozarządową bez kapitału finansowego założycielskiego, prowadzącą działalność pożytku publicznego, posiadającą od roku 2006 r. STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, KRS 0000161452.
Kapitałem Fundacji są ludzie - emeryci i renciści, którzy ją stworzyli i w ramach jej struktur działają oddając swoją wiedzę, umiejętności nabyte w czasie długoletniego doświadczenia zawodowego i życiowego oraz czas w myśl przyjętej idei - POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE.

Działalność nasza koncentruje się w obszarach:
1. Pomocy materialnej, finansowej i doradztwa prawnego
2. Występowania do władz w obronie  szeroko rozumianego bytu osób starszych.

Przyjęta statutem forma działania bardzo trudna i ambitna wzbudzała powszechne zainteresowanie społeczne, środowisk naukowych, władz, mediów, a nade wszystko rzesz osób starszych potrzebujących różnorodnej pomocy. Był to trudny okres początku transformacji ustrojowej. Z jednej strony tzw. emerytury pomostowe w likwidowanych zakładach, zakaz pracy emerytów, wysokie bezrobocie oraz w 1993 r. ustawą budżetową obniżenie zwaloryzowanych kwotą bazową świadczeń emerytalno-rentowych ze 100% do 91%. Lawinowo rosła liczba osób objętych pomocą zwaną DNI DOBROCZYNNOŚCI przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi. Paczki z artykułami spożywczymi, środkami czystości i higienicznymi oraz ogólno dostępnymi środkami farmaceutycznymi. Była też znacząca pomoc powodzianom roku 1997.
 Pomoc ta realizowana była do roku 2010, aktualnie  ma niewielki wymiar z uwagi na brak środków finansowych oraz zamianę charakteru pomocy na intensywniejszą szeroko rozumianą edukację.
Od 31 grudnia 2012 r. prowadzimy Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Od początku działalności rozumieliśmy iż dotyka nas wielka niesprawiedliwość i rażąca dyskryminacja – jako szczególna kara za przedwczesne urodzenie, a zatem praca i życie w niesłusznych czasach, a teraz jesteśmy obciążeniem tzw. „socjomasą balastową” dla nowych czasów – młodego aktywnego pokolenia. Tak przez wiele lat usprawiedliwiano nierównomierne obciążenie kosztami transformacji ustrojowej. Przeciwko temu systematycznie protestowaliśmy uczestnicząc w różnorodnych seminariach, konferencjach oraz organizując konferencje naukową już w 1996r. wspólnie
z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym pt. STARSI LUDZIE W OKRESIE PRZEMIAN USTROJOWYCH. Wielokrotnie występowaliśmy pisemnie do władz – szczegóły większości naszych wystąpień do władz zamieszczone są na stronie internetowej www.fundacja-emeryt.org zakładka KALENDARIUM WYSTĄPIEŃ DO WŁADZ.
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Warszawie  w RAPORCIE O ROZWOJU SPOŁECZNYM POLSKA 1999 pt. Ku godnej i aktywnej starości rodz. 5 Ludzie starsi dla siebie
oraz dla społeczeństwa tab. 5.7. Przykłady organizacji własnych osób starszych str.88 wymienia Fundację „EMERYT” na pierwszym miejscu.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (Mon. Pol. Nr 2 poz.45) za zasługi w działalności społeczno-zawodowej na rzecz społeczności emerytów i rencistów kombatantów i osób niepełnosprawnych Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została Zofia Czesława Niczke, Współzałożyciel i Prezes Fundacji „EMERYT”.

Zmieniające się otoczenie zewnętrzne społeczno-gospodarczo- prawne i galopujące wręcz zmiany technologiczne wpływają na zmiany sposobu i obszarów działalności Fundacji z pomocy materialnej i finansowej na pomoc w zakresie szeroko rozumianej edukacji. Edukacji przydatnej w życiu codziennym umożliwiającej korzystanie z należnych praw, uczestnictwa w życiu społecznym, dbałości o zdrowie stosując zdrowy styl życia i żywienia, rozważne dysponowanie majątkiem, nabyciem umiejętności posługiwania się urządzeniami cyfrowymi. Itp.
Edukując seniorów w różnorodnych projektach własnych uczestniczyliśmy aktywnie w dużych imprezach organizowanych przez ministerstwa wspólnie z U.E. p.n. Europejski Rok Wolontariatu 2011, był to okres prezydencji Polski w UE. Parlament Europejski i Rada Europy Nr. 940/2011/UE w dniu   14 września 2011 r. przyjęli wspólną decyzje ogłaszając ROK 2012 EUROPEJSKIM ROKIEM AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ. Postanowiliśmy wykorzystać tę sytuację: Opracowaliśmy dokument pt. STANOWISKO EMERYTÓW adresowanie do WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ W SPRAWIE GODNEJ STAROŚCI. Adresatami tego STANOWISKA uczyniliśmy wszystkie ważne dla rozwiązania problemu organy władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Sygnatariuszami było liczne grono organizacji seniorskich oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. osób starszych. Nareszcie zadziałało: W roku 2012 Minister Pracy i Polityki Społecznej w strukturach swojego urzędu wydzielił Departament Polityki Senioralnej oraz powołał Komisję ds. Polityki Senioralnej jako organ konsultacyjno-doradczy. Senat R.P. rok 2012 ogłosił ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I INNYCH ORGANIZACJI SENIORSKICH. Nastąpiło opamiętanie i zwrot polityki państwa
i myślenia społecznego oraz działania właściwych organów państwa w kierunku upodmiotowienia i równouprawnienia osób starszych. Powstały zapisy prawne pozwalające na powołanie Rad Seniorów przy samorządach terytorialnych. Regulaminem Sejm RP powołał Sejmową Komisję ds. Polityki Senioralnej. 11 września 215r. Sejm RP uchwalił ustawę o osobach starszych.
W ostatnich latach nastąpił wyraźny regres realizowania obowiązków Państwa wobec osób starszych:
- zlikwidowano oddziały geriatryczne w szpitalach
- nie udostępnia się Sali Sejmowej dla przeprowadzenia jeden raz w roku w dniu 1 października obrad Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
- i wiele innych dyskryminujących działań.

Twój 1 % PIT spowoduje, że nie umilknie rozważny głos seniorów w sprawach ważnych dla obecnego i przyszłych pokoleń seniorów,  a Twoja starość ma szanse być godna.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000161452
 • Konto:77 1240 1037 1111 0010 0063 2770
 • Adres:ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa
 • WWW:www.fundacja-emeryt.org
 • E-mail:seniorzy@fundacja-emeryt.org
 • Telefon:22 620 4044

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja EMERYT” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja EMERYT

KRS 0000161452

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00