• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  ZLOP
  KRS 0000169865

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Zostaw swój 1% ze ZLOP w Lubuskiem!

Naszym celem jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc potrzebującym.

Jak wykorzystamy 1%

Wspomożemy rozwój dzieci i młodzieży, sfinansujemy leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych, wspomożemy organizacje działające na rzecz społeczności lokalnych i osób zagrożonych wykluczeniem.

Więcej o nas

Działalność ZLOP opiera się na:
- tworzeniu płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- pomocy organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością,
- podnoszeniu rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa,
- reprezentowaniu organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.
Sfera działania ZLOP obejmuje zadania w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- ratownictwa i ochrony ludności,
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


  • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
  • Obszar działania:województwo lubuskie
  • KRS:0000169865
  • Adres:ul.Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
  • WWW:zlop.org.pl
  • E-mail:zlop.biuro@gmail.com
  • Telefon:684 527 271  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   ZLOP

   KRS 0000169865

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika