1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
ZLOP
KRS 0000169865

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Zostaw swój 1% ze ZLOP w Lubuskiem!

Naszym celem jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc potrzebującym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wspomożemy rozwój dzieci i młodzieży, sfinansujemy leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych, wspomożemy organizacje działające na rzecz społeczności lokalnych i osób zagrożonych wykluczeniem.

Więcej o nas

Więcej o nas

Działalność ZLOP opiera się na:
- tworzeniu płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- pomocy organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością,
- podnoszeniu rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa,
- reprezentowaniu organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.
Sfera działania ZLOP obejmuje zadania w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- ratownictwa i ochrony ludności,
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych wspiera działalność organizacji członkowskich poprzez doradztwo, szkolenia oraz dotacje finansowe na realizację celów statutowych stowarzyszeń i fundacji zrzeszonych w ZLOP. Aby wesprzeć działaność danej organizacji, należy wpisać w celu szczegółowym w zeznaniu PIT nazwę organizacji. 

Zlop wspiera następujące organizacje:

Powiat Krośnieński

1. Polski Klub Lotów Gołębi Młodych – Wspólny Gołębnik z Osiecznicy.

2. Stowarzyszenie „Raduszanka” - Stary Raduszec.

3. Stowarzyszenie Kosierz To My - Kosierz.

4. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr” - Gubin.

5. Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Krosno Odrzańskie.

6. Stowarzyszenie Łochowic Na Fali - Łochowice.

7. Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” - Szczawno.

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Trzebul – Trzebule.

Powiat Gorzowski

1. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych Pies i Koń - Stare Polichno.

2. Fundacja „Palący Problem-Heraclum” - Santok.

3. Jeździecki Klub Sportowy „ROBIR” - Chwalęcice.

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii PW. ŚW. Michała Archanioła - Jenin.

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Santocznej - Santoczno.

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Rybakowa w Rybakowie.

Miasto Gorzów Wielkopolski

1. Fundacja Na Rzecz Zwierząt ALTAMIRA – Gorzów Wlkp.

2. Fundacja na Rzecz Felinoterapii FILEMON – Gorzów Wlkp.

3. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” - Gorzów Wlkp.

4. Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej – Gorzów Wlkp.

5. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” - Gorzów Wlkp.

6. Stowarzyszenie Klub Turystki Pieszej „Nasza Chata” - Gorzów Wlkp.

7. Stowarzyszenie Oddział Zakładowy PTTK STILON – Gorzów Wlkp.

8. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział - Gorzów Wielkopolski.

9. Fundacja „Zdrowsza Szkoła.pl” - Gorzów Wlkp.

Powiat Międzyrzecki

1. Klub Abstynenta „Zdrój” - Skwierzyna.

2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Śpiewaczy „Kęszyczanki” - Kęszyca Leśna.

3. Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie - Międzyrzecz.

4. Stowarzyszenie „Nasz Dom” - Skwierzyna.

5. Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” – Kęszyca Leśna.

6. Stowarzyszenie „New Dance” - Przytoczna.

7. Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym - Międzyrzecz.

8. Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Happy” - Przytoczna.

9. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” - Rokitno.

10. Stowarzyszenie Przyjaciół i Zespołu Tanecznego „Trans” - Skwierzyna.

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” - Przytoczna.

12. Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „Nowinka”zm. na „Dance Family” - Skwierzyna.

13. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skwierzynie.

14. Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołątaja – Skwierzyna.

15. Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego „Obrzanie” - Skwierzyna.

Powiat Nowosolski

1. Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 - Siedlisko.

2. Stowarzyszenie „Czarna Struga” - Książ Śląski.

Powiat Sulęciński

1. Fundacja „NIDUM” na Rzecz Edukacji Społecznej i Obywatelskiej - Lemierzyce.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie „Gimsul” - Sulęcin.

3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat” - Sulęcin.

Powiat Świebodziński

1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności Oddział w Świebodzinie.

2. Fundacja „Otwartych Serc” - Świebodzin.

3. Stowarzyszenie „Alter Ego” na Rzecz Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Świebodzin - Świebodzin.

4. Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie” - Jordanowo.

5. Stowarzyszenie „Bona Fides” ze Świebodzina - Jordanowo.

6. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Szczanieckiej „OSORIA” - Szczaniec.

7. Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt „AZYL NA KOZIEJ” Świebodzin.

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „SZKOŁA MARZEŃ” w Świebodzinie.

9. Stowarzyszenie „ŚWIEBODZIŃSKI PARASOL NADZIEI” - Świebodzin.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki

1. Stowarzyszenie Młodzi Dla Lubuskiego – Strzelce Krajeńskie.

2. Stowarzyszenie „Buszów dla Nas” - Buszów.

3. Stowarzyszenie „Lemko Tower” - Strzelce Krajeńskie.

4. Stowarzyszenie FSD Sport - Strzelce Krajeńskie.

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Gołębnik” - Sidłów.

6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Strzelce Krajeńskie.

7. Stowarzyszenie Strzelecka Orkiestra Dęta – Strzelce Krajeńskie.

8. Stowarzyszenie Nasze Kąty – Łupowo Lubuskie.

Powiat Wschowski

1. Fundacja „I Love Zdrowie” - Wschowa .

2. Stowarzyszenie „Grupa VIRTUS” - Szlichtyngowa.

3. Miejski Klub Sportowy MKS „ORZEŁ” - Szlichtyngowa.

4. Ratownictwo Wodne Sława - Radzyń.

5. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich - Wschowa.

6. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole” - Łysiny.

7. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie.

8. Stowarzyszenie „Huta Pieniacka” - Wschowa.

9. Stowarzyszenie „Witosława” w Sławie.

10. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum - Wschowa.

11. Stowarzyszenie „Czas A.R.T” - Wschowa.

12. Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król we Wschowie.

13. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej - Wschowa.

14. Stowarzyszenie „Las ,Woda & Blues” - Radzyń.

15. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” - Przyczyna Górna.

16. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” - Wschowa.

17. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury” - Wschowa.

18. Stowarzyszenie „Przyjaciół Jedynki” - Wschowa.

19. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wschowie „Bis”.

20. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” - Wschowa.

21. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole NR 1” we Wschowie.

22 .Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” w Sławie.

23. Stowarzyszenie Katolicka Wschowa we Wschowie.

24. Fundacja AUTENTICON Sława – Radzyń.

25. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” - Wschowa.

26. ULKS ZAHIR VOLLY-Wschowa

Powiat Zielonogórski

1. Fundacja Pałac Bojadła.

2. Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Kargowa.

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Brodach.

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Mozowie - Mozów.

5. Spółdzielnia Socjalna „Nasze Zaodrze”w Nietkowicach – Nietkowice.

6. Stowarzyszenie „FIBER” - Nowogród Bobrzański.

7. Stowarzyszenie Aktywny Kalsk - Kalsk.

8. Stowarzyszenie „Dobry Start”- nowa nazwa ; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Drzonków – Racula.

9. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Pomorsku.

10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór -Zabór.

11. Stowarzyszenie Mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Małego i Sudołu – Leśniów Wielki.

12. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa - Nietków.

13. Stowarzyszenie Miłośników Czarnej - Czarna.

14. Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa - Droszków.

15. Stowarzyszenie Miłośników Nietkowic - Nietkowice.

16. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Zagrożonych Niepełnosprawnością oraz Wykluczeniem Społecznym „Dlaczego Nie” w Sulechowie.

17. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wspólnoty Kotowic „KOTVICA” - Kotowice.

18. Stowarzyszenie Obywatel ma Głos -Sulechów.

19. Stowarzyszenie Siedlisko w Grabowcu - Grabowiec.

20. Stowarzyszenie Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Sulechów.

21. Stowarzyszenie Taneczne „Hit”-Czerwieńsk.

22. Stowarzyszenie Wspólna Letnica - Letnica.

23. Towarzystwo Przyjaciół Lubuskie Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze - Drzonów.

24. Stowarzyszenie Sportowe Zielonogórzanka – Przytok.

25. Stowarzyszenie Oświatowe Przyjazna Szkoła – Droszków.

26. Koło Kobiet Wsi Kije - Kije.

27. Koło Gospodyń Wiejskich Milsko-Wianki - Milsko.

28. Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa-Bogaczów.

29. Fundacja Wzajemnej Pomocy Arka - Nowogród Bobrzański

Miasto Zielona Góra

1. Stowarzyszenie Hipolgiczne Pro Hipico Bono – Zielona Góra.

2. Stowarzyszenie dla Rozwoju Jeleniowa „Jelonki” w Zielonej Górze.

3. Stowarzyszenie Kobiet „Raculanka” w Zielonej Górze – Racula.

4. Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Ochla w Zielonej Górze.

5. Stowarzyszenie Nasz Kiełpin – Kiełpin.

6. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek” - Zielona Góra.

7. Towarzystwo Turystyczne „Chapacz” - Zielona Góra.

8. Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka” - Zielona Góra.

9. Zielonogórski Klub Speedrowerowy – Zielona Góra.

10. Związek Młodzieży Wiejskiej, Zarząd Województwa Lubuskiego – Zielona Góra.

11. Stowarzyszenie dla Rozwoju Jarogniewic ”Razem bez Granic” - Jarogniewice.

12. Europejska Fundacja Opieki Senioralnej - Zielona Góra.

13. Fundacja „Boczne Drogi” - nowa nazwa Mindful NVC – Zielona Góra.

14. Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ - Zielona Góra.

15. Fundacja HELFIJU - Zielona Góra

16. Fundacja „Ja, My,Oni” w Zielonej Górze.

17. Fundacja „Opiekun Serca” Joanny Brodzik – Zielona Góra.

18. Fundacja „Klub Otwartych Drzwi”w Zielonej Górze.

19. Fundacja Rozwoju Kultury - Kombinat Kultury – Zielona Góra.

20. Fundacja Street Sport – Zielona Góra.

21. Fundacja „Puzzle Nadziei” - Zielona Góra.

22. Fundacja Dżentelmenów w Zielonej Górze.

23. Fundacja HIFI w Zielonej Górze.

24. Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze.

25. Polski Związek Niewidomych - Zielona Góra.

26. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielnego Oddziału w Zielonej Górze.

27. Polskie Towarzystwo Profesjologiczne - Zielona Góra.

28. Ratownictwo Wodne RESCURE - Zielona Góra.

29. Stowarzyszenie „Rafała Jaszczyńskiego” - Zielona Góra.

30. Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera – Zielona Góra.

31. Stowarzyszenie „Akademia Tradycji” - Zielona Góra.

32. Klub Kiwanis - Zielona Góra Adsun

33. Fundacja Green Sky- Zielona Góra

34. Wojewódzka Rada Koordynacyjna Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej - Zielona Góra

Powiat Żagański

1. Fundacja „Instytut Wsparcia Aktywności Społecznej”- Gozdnica.

2. Stowarzyszenie Miłośników Kolei Ok1- Dzietrzychowice.

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bukowica „Bukowe Wzgórza” - Bukowica.

4. Stowarzyszenie Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Szprotawa.

Powiat Żarski

1. Fundacja „Pomóżmy Wypłynąć” - Biedrzychowice.

2. Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno - Gospodarczego – Żary.

3. Fundacja „Natura Polska” - Żary.

4. Fundacja „Pięknolesie”w Sieniawie Żarskiej.

5. Lubuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Ty i My” - Lubsko

6. Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Olbrachtów” - Olbrachtów.

7. Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Żaranin” - Żary.

8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szyszyny – Biedrzychowice.

9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dobrochowa – Dobrochów.

10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jasienia „Jasieniaki” w Jasieniu.

11. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców „Mirostowia”- Mirostowice Górne.

12. Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Aport” - Żary.

13. Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski - Lubsko.

14. Stowarzyszenie Razem dla Dzieci w Żarach.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000169865
 • Konto:66 2030 0045 1110 0000 0254 0220
 • Adres:ul.Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
 • WWW:zlop.org.pl
 • E-mail:zlop.biuro@gmail.com
 • Telefon:570 217 017Formularze PIT 2020/2021 dla
ZLOP

KRS 0000169865

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

ZLOP

 • Zostaw swój 1% ze ZLOP w Lubuskiem!

  Naszym celem jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc potrzebującym.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wspomożemy rozwój dzieci i młodzieży, sfinansujemy leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych, wspomożemy organizacje działające na rzecz społeczności lokalnych i osób zagrożonych wykluczeniem.

 • Więcej o nas

  Działalność ZLOP opiera się na:
  - tworzeniu płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  - pomocy organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością,
  - podnoszeniu rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa,
  - reprezentowaniu organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.
  Sfera działania ZLOP obejmuje zadania w zakresie:
  - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  - działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia,
  - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  - działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  - wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  - ratownictwa i ochrony ludności,
  - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  - działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  - promocji i organizacji wolontariatu,
  - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych wspiera działalność organizacji członkowskich poprzez doradztwo, szkolenia oraz dotacje finansowe na realizację celów statutowych stowarzyszeń i fundacji zrzeszonych w ZLOP. Aby wesprzeć działaność danej organizacji, należy wpisać w celu szczegółowym w zeznaniu PIT nazwę organizacji. 

  Zlop wspiera następujące organizacje:

  Powiat Krośnieński

  1. Polski Klub Lotów Gołębi Młodych – Wspólny Gołębnik z Osiecznicy.

  2. Stowarzyszenie „Raduszanka” - Stary Raduszec.

  3. Stowarzyszenie Kosierz To My - Kosierz.

  4. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr” - Gubin.

  5. Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Krosno Odrzańskie.

  6. Stowarzyszenie Łochowic Na Fali - Łochowice.

  7. Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” - Szczawno.

  8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Trzebul – Trzebule.

  Powiat Gorzowski

  1. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych Pies i Koń - Stare Polichno.

  2. Fundacja „Palący Problem-Heraclum” - Santok.

  3. Jeździecki Klub Sportowy „ROBIR” - Chwalęcice.

  4. Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii PW. ŚW. Michała Archanioła - Jenin.

  5. Stowarzyszenie Przyjaciół Santocznej - Santoczno.

  6. Stowarzyszenie Przyjaciół Rybakowa w Rybakowie.

  Miasto Gorzów Wielkopolski

  1. Fundacja Na Rzecz Zwierząt ALTAMIRA – Gorzów Wlkp.

  2. Fundacja na Rzecz Felinoterapii FILEMON – Gorzów Wlkp.

  3. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” - Gorzów Wlkp.

  4. Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej – Gorzów Wlkp.

  5. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” - Gorzów Wlkp.

  6. Stowarzyszenie Klub Turystki Pieszej „Nasza Chata” - Gorzów Wlkp.

  7. Stowarzyszenie Oddział Zakładowy PTTK STILON – Gorzów Wlkp.

  8. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział - Gorzów Wielkopolski.

  9. Fundacja „Zdrowsza Szkoła.pl” - Gorzów Wlkp.

  Powiat Międzyrzecki

  1. Klub Abstynenta „Zdrój” - Skwierzyna.

  2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Śpiewaczy „Kęszyczanki” - Kęszyca Leśna.

  3. Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie - Międzyrzecz.

  4. Stowarzyszenie „Nasz Dom” - Skwierzyna.

  5. Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” – Kęszyca Leśna.

  6. Stowarzyszenie „New Dance” - Przytoczna.

  7. Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym - Międzyrzecz.

  8. Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Happy” - Przytoczna.

  9. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” - Rokitno.

  10. Stowarzyszenie Przyjaciół i Zespołu Tanecznego „Trans” - Skwierzyna.

  11. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” - Przytoczna.

  12. Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „Nowinka”zm. na „Dance Family” - Skwierzyna.

  13. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skwierzynie.

  14. Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołątaja – Skwierzyna.

  15. Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego „Obrzanie” - Skwierzyna.

  Powiat Nowosolski

  1. Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 - Siedlisko.

  2. Stowarzyszenie „Czarna Struga” - Książ Śląski.

  Powiat Sulęciński

  1. Fundacja „NIDUM” na Rzecz Edukacji Społecznej i Obywatelskiej - Lemierzyce.

  2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie „Gimsul” - Sulęcin.

  3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat” - Sulęcin.

  Powiat Świebodziński

  1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności Oddział w Świebodzinie.

  2. Fundacja „Otwartych Serc” - Świebodzin.

  3. Stowarzyszenie „Alter Ego” na Rzecz Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Świebodzin - Świebodzin.

  4. Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie” - Jordanowo.

  5. Stowarzyszenie „Bona Fides” ze Świebodzina - Jordanowo.

  6. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Szczanieckiej „OSORIA” - Szczaniec.

  7. Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt „AZYL NA KOZIEJ” Świebodzin.

  8. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „SZKOŁA MARZEŃ” w Świebodzinie.

  9. Stowarzyszenie „ŚWIEBODZIŃSKI PARASOL NADZIEI” - Świebodzin.

  Powiat Strzelecko-Drezdenecki

  1. Stowarzyszenie Młodzi Dla Lubuskiego – Strzelce Krajeńskie.

  2. Stowarzyszenie „Buszów dla Nas” - Buszów.

  3. Stowarzyszenie „Lemko Tower” - Strzelce Krajeńskie.

  4. Stowarzyszenie FSD Sport - Strzelce Krajeńskie.

  5. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Gołębnik” - Sidłów.

  6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Strzelce Krajeńskie.

  7. Stowarzyszenie Strzelecka Orkiestra Dęta – Strzelce Krajeńskie.

  8. Stowarzyszenie Nasze Kąty – Łupowo Lubuskie.

  Powiat Wschowski

  1. Fundacja „I Love Zdrowie” - Wschowa .

  2. Stowarzyszenie „Grupa VIRTUS” - Szlichtyngowa.

  3. Miejski Klub Sportowy MKS „ORZEŁ” - Szlichtyngowa.

  4. Ratownictwo Wodne Sława - Radzyń.

  5. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich - Wschowa.

  6. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole” - Łysiny.

  7. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie.

  8. Stowarzyszenie „Huta Pieniacka” - Wschowa.

  9. Stowarzyszenie „Witosława” w Sławie.

  10. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum - Wschowa.

  11. Stowarzyszenie „Czas A.R.T” - Wschowa.

  12. Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król we Wschowie.

  13. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej - Wschowa.

  14. Stowarzyszenie „Las ,Woda & Blues” - Radzyń.

  15. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” - Przyczyna Górna.

  16. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” - Wschowa.

  17. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury” - Wschowa.

  18. Stowarzyszenie „Przyjaciół Jedynki” - Wschowa.

  19. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wschowie „Bis”.

  20. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” - Wschowa.

  21. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole NR 1” we Wschowie.

  22 .Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” w Sławie.

  23. Stowarzyszenie Katolicka Wschowa we Wschowie.

  24. Fundacja AUTENTICON Sława – Radzyń.

  25. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” - Wschowa.

  26. ULKS ZAHIR VOLLY-Wschowa

  Powiat Zielonogórski

  1. Fundacja Pałac Bojadła.

  2. Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Kargowa.

  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Brodach.

  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Mozowie - Mozów.

  5. Spółdzielnia Socjalna „Nasze Zaodrze”w Nietkowicach – Nietkowice.

  6. Stowarzyszenie „FIBER” - Nowogród Bobrzański.

  7. Stowarzyszenie Aktywny Kalsk - Kalsk.

  8. Stowarzyszenie „Dobry Start”- nowa nazwa ; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Drzonków – Racula.

  9. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Pomorsku.

  10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór -Zabór.

  11. Stowarzyszenie Mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Małego i Sudołu – Leśniów Wielki.

  12. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa - Nietków.

  13. Stowarzyszenie Miłośników Czarnej - Czarna.

  14. Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa - Droszków.

  15. Stowarzyszenie Miłośników Nietkowic - Nietkowice.

  16. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Zagrożonych Niepełnosprawnością oraz Wykluczeniem Społecznym „Dlaczego Nie” w Sulechowie.

  17. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wspólnoty Kotowic „KOTVICA” - Kotowice.

  18. Stowarzyszenie Obywatel ma Głos -Sulechów.

  19. Stowarzyszenie Siedlisko w Grabowcu - Grabowiec.

  20. Stowarzyszenie Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Sulechów.

  21. Stowarzyszenie Taneczne „Hit”-Czerwieńsk.

  22. Stowarzyszenie Wspólna Letnica - Letnica.

  23. Towarzystwo Przyjaciół Lubuskie Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze - Drzonów.

  24. Stowarzyszenie Sportowe Zielonogórzanka – Przytok.

  25. Stowarzyszenie Oświatowe Przyjazna Szkoła – Droszków.

  26. Koło Kobiet Wsi Kije - Kije.

  27. Koło Gospodyń Wiejskich Milsko-Wianki - Milsko.

  28. Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa-Bogaczów.

  29. Fundacja Wzajemnej Pomocy Arka - Nowogród Bobrzański

  Miasto Zielona Góra

  1. Stowarzyszenie Hipolgiczne Pro Hipico Bono – Zielona Góra.

  2. Stowarzyszenie dla Rozwoju Jeleniowa „Jelonki” w Zielonej Górze.

  3. Stowarzyszenie Kobiet „Raculanka” w Zielonej Górze – Racula.

  4. Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Ochla w Zielonej Górze.

  5. Stowarzyszenie Nasz Kiełpin – Kiełpin.

  6. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek” - Zielona Góra.

  7. Towarzystwo Turystyczne „Chapacz” - Zielona Góra.

  8. Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka” - Zielona Góra.

  9. Zielonogórski Klub Speedrowerowy – Zielona Góra.

  10. Związek Młodzieży Wiejskiej, Zarząd Województwa Lubuskiego – Zielona Góra.

  11. Stowarzyszenie dla Rozwoju Jarogniewic ”Razem bez Granic” - Jarogniewice.

  12. Europejska Fundacja Opieki Senioralnej - Zielona Góra.

  13. Fundacja „Boczne Drogi” - nowa nazwa Mindful NVC – Zielona Góra.

  14. Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ - Zielona Góra.

  15. Fundacja HELFIJU - Zielona Góra

  16. Fundacja „Ja, My,Oni” w Zielonej Górze.

  17. Fundacja „Opiekun Serca” Joanny Brodzik – Zielona Góra.

  18. Fundacja „Klub Otwartych Drzwi”w Zielonej Górze.

  19. Fundacja Rozwoju Kultury - Kombinat Kultury – Zielona Góra.

  20. Fundacja Street Sport – Zielona Góra.

  21. Fundacja „Puzzle Nadziei” - Zielona Góra.

  22. Fundacja Dżentelmenów w Zielonej Górze.

  23. Fundacja HIFI w Zielonej Górze.

  24. Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze.

  25. Polski Związek Niewidomych - Zielona Góra.

  26. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielnego Oddziału w Zielonej Górze.

  27. Polskie Towarzystwo Profesjologiczne - Zielona Góra.

  28. Ratownictwo Wodne RESCURE - Zielona Góra.

  29. Stowarzyszenie „Rafała Jaszczyńskiego” - Zielona Góra.

  30. Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera – Zielona Góra.

  31. Stowarzyszenie „Akademia Tradycji” - Zielona Góra.

  32. Klub Kiwanis - Zielona Góra Adsun

  33. Fundacja Green Sky- Zielona Góra

  34. Wojewódzka Rada Koordynacyjna Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej - Zielona Góra

  Powiat Żagański

  1. Fundacja „Instytut Wsparcia Aktywności Społecznej”- Gozdnica.

  2. Stowarzyszenie Miłośników Kolei Ok1- Dzietrzychowice.

  3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bukowica „Bukowe Wzgórza” - Bukowica.

  4. Stowarzyszenie Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Szprotawa.

  Powiat Żarski

  1. Fundacja „Pomóżmy Wypłynąć” - Biedrzychowice.

  2. Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno - Gospodarczego – Żary.

  3. Fundacja „Natura Polska” - Żary.

  4. Fundacja „Pięknolesie”w Sieniawie Żarskiej.

  5. Lubuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Ty i My” - Lubsko

  6. Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Olbrachtów” - Olbrachtów.

  7. Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Żaranin” - Żary.

  8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szyszyny – Biedrzychowice.

  9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dobrochowa – Dobrochów.

  10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jasienia „Jasieniaki” w Jasieniu.

  11. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców „Mirostowia”- Mirostowice Górne.

  12. Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Aport” - Żary.

  13. Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski - Lubsko.

  14. Stowarzyszenie Razem dla Dzieci w Żarach.

 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000169865
 • Konto:66 2030 0045 1110 0000 0254 0220
 • Adres:ul.Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
 • WWW:zlop.org.pl
 • E-mail:zlop.biuro@gmail.com
 • Telefon:570 217 017
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00