1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
KTA OT w Stalowej Woli
KRS 0000173505

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Oddział Terenowy KTA zrzesza rodziców/opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia dla dzieci autystycznych i ich rodzin, które ze względu na specyfikę zaburzeń ze spektrum, generujących niezrozumiałe dla otoczenia, często nieadekwatne do sytuacji zachowania-są zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparcie jakiego udziela Stowarzyszenie ma charakter doradczy, integracyjny, informacyjny, a także cykliczny - w formie zajęć  rehabilitacyjnych i ruchowych dostosowanych do potrzeb osób z autyzmem. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w terapii jest znaczącym punktem działalności Stowarzyszenia, ponieważ większość dzieci z autyzmem wymaga ciągłej stymulacji i specjalistycznych terapii, zajęć i interwencji, koniecznych do poprawy funkcjonowania i poziomu samodzielności , których koszty znacznie przekraczają budżet domowy przeciętnej rodziny.

Jak wykorzystamy 1%

Darowizny z 1% przeznaczamy na sfinansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu należących do Stowarzyszenia takich jak hipoterapia, zajęcia z zakresu integracji sensorycznej w sali zabaw, zajęcia na basenie, dofinasowanie do wyjazdów integracyjnych oraz szkoleń związanych z autyzmem.

Więcej o nas

Oddział Terenowy KTA zrzesza rodziców/opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu oraz inne osób, które chcą wspierać nasze cele.

Nasze działania finansujemy ze środków przyznawanych w ramach zadania publicznego w zakresie Ochrona i promocja zdrowia przez Gminę Stalowa Wola, wpłat 1% podatku oraz darowizn instytucji i osób prywatnych. Staramy się aktywnie o uzyskanie pomocy z różnych źródeł.

Pomoc udzielona w ubiegłym roku pozwoliła nam na nieprzerwany cykl zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dzieci autystycznych w formie hipoterapii i zajęć na basenie. Od roku 2013 różnicujemy wachlarz zajęć, poszerzając go o nowe formy (art-terapia, animaloterapia, zajęcia ruchowe, różnego rodzaju warsztaty i wyjazdy integracyjne) oraz działań na rzecz integracji środowisk działających dla dzieci szczególnej troski. Staramy się także zwiększać świadomość społeczeństwa dotyczącą autyzmu oraz innych dysfunkcji psychofizycznych, uwrażliwiać na potrzeby tych osób i wzmacniać samodzielność funkcjonowania w społeczeństwie.

Rodzice dzieci z autyzmem mogą znaleźć u nas wsparcie psychiczne, pomoc w zakresie informacji o placówkach i sposobach terapii, odżywiania a także inne wskazówki wypracowane w codziennym zmaganiu się z problemem autyzmu.

Wszystkie nasze działania mają na celu rozwijanie potencjału dzieci z autyzmem w celu zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu w przyszłości, oraz wspieranie indywidualnie dla każdego dziecka stosowanych działań terapeutycznych , zmierzających w kierunku socjalizacji i przystosowania do podjęcia samodzielnych działań w przyszłości. Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia dla dzieci autystycznych i ich rodzin, które ze względu na specyfikę zaburzeń ze spektrum, generujących niezrozumiałe dla otoczenia, często nieadekwatne do sytuacji zachowania-są zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparcie jakiego udziela Stowarzyszenie ma charakter doradczy, integracyjny, informacyjny a także cykliczny -w formie zajęć  rehabilitacyjnych i ruchowych dostosowanych do potrzeb osób z autyzmem. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w terapii jest znaczącym punktem działalności Stowarzyszenia, ponieważ większość dzieci z autyzmem wymaga ciągłej stymulacji i specjalistycznych terapii, zajęć i interwencji, koniecznych do poprawy funkcjonowania i poziomu samodzielności , których koszty znacznie przekraczają budżet domowy przeciętnej rodziny. Adresatami  naszych działań są dzieci autystyczne oraz ich rodziny. Członkami naszego Stowarzyszenia są osoby – rodzice, opiekunowie, którzy wychowują dzieci autystyczne. Dlatego też są oni osobiście zainteresowani prowadzeniem stałej rehabilitacji swoich podopiecznych, a także sami wymagają pomocy i wsparcia, zarówno psychologicznego  w formie grupy wsparcia lub doradztwa ze strony doświadczonych lub wykwalifikowanych członków stowarzyszenia-jak i finansowego- w postaci możliwości korzystania z zajęć terapeutycznych organizowanych dla dzieci przez nasze stowarzyszenie. Rodziny dotknięte problemem autyzmu są narażone na wykluczenie społeczne a także na zagrożenie ubóstwem. Część rodziców ze względu na mnogość zaburzeń rozwoju, problemy zdrowotne , zmienność nasilenia trudnych zachowań dzieci-nie może podjąć pracy zarobkowej, pozostając na zasiłku opiekuńczym . Mnogość zalecanych interwencji terapeutycznych jest często poza możliwościami finansowymi rodzin.  Dzięki możliwości skorzystania z pomocy Stowarzyszenia jego członkowie mają szansę na pozyskania realnego wsparcia.

Zakres wiekowy dzieci autystycznych jest bardzo zróżnicowany i kształtuje się od 2 do 23 lat. Obecnie w szeregach stowarzyszenia znajduje się około 20 rodzin zamieszkujących powiat stalowowolski i okolice, w których zaburzeniami ze spektrum autyzmu dotknięte jest przynajmniej jedno dziecko. W ramach integracji środowisk zajmujących się opieką i terapią dzieci szczególnej troski zamierzamy kontynuować partnerską umowę użyczenia pomieszczeń Szkoły Specjalnej  a także nawiązać szerszą współpracę ,z organizacjami pokrewnymi, również obejmującymi opieką dzieci dotknięte niepełnosprawnością. . Nasze dzieci wymagają kompleksowej rehabilitacji i pomocy na wielu poziomach życia i funkcjonowania. Spotkania podczas grupowych zajęć terapeutycznych wpływają znacząco na poprawę relacji społecznych u dzieci autystycznych. W tym zakresie maja one największe i najtrudniejsze do nadrobienia deficyty. Lęki i nadwrażliwości zmysłów wywołane są najczęściej przez nieprawidłowo funkcjonujący układ przedsionkowy. Uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie układu, powoduje liczne zaburzenia zmysłów, które częstokroć utrudniają a nawet uniemożliwiają dzieciom prawidłowy rozwój poznawczy, społeczny a także komunikację z otoczeniem. Terapia i integracja, oswajanie dzieci do przebywania w dużej grupie, zachęcanie do współpracy, naśladownictwa, nauki poprzez zabawę. Zakładane przez nas cele są najważniejszymi aspektami dominującymi efektywność i powodzenie w dążeniach do poprawy stanu zdrowia i poziomu relacji społecznych u osób z autyzmem.

Naszym celem jest polepszenie stanu zdrowia i zwiększenie możliwości czynnego uczestnictwa w życiu codziennym co przyczynia się do sprawniejszego współdziałania i komunikowania się z innymi osobami w środowisku dziecka. W szeregach stowarzyszenia mamy trójkę oligofrenopedagogów wykwalifikowanych zarówno pod kątem doboru rodzajów terapii uniwersalnych jak i indywidualnych. Doradztwo, wymiana doświadczeń , wsparcie psychologiczne w ramach spotkań członków grupy, udzielane są zarówno przez wykwalifikowanych specjalistów jak i rodziców starszych dzieci- dysponujących doświadczeniem. Działalność wewnętrzna (doradztwo, pomoc) członków stowarzyszenie jest działalnością nieodpłatną, realizowaną w ramach wsparcia dla członków stowarzyszenia.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe stowarzyszenia wszelkie koszty administracyjne ponosimy we własnym zakresie. Koszt  do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy polega na koordynacji przebiegu zajęć, przygotowania pomieszczenia i materiałów przed i po zajęciach, sprawowania opieki podczas przejazdu grupowego i zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu grupy.

W pierwszym półroczu 2005 r. zorganizowaliśmy wycieczkę do stadniny koni w Żabnie, która miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie dzieci w społeczeństwie. Ten efekt był dowodem na potrzebę dalszego kontynuowania takiej terapii.  

We wrześniu 2005 r. przystąpiliśmy do realizacji zadania publicznego „Rehabilitacja, integracja i adaptacja w społeczeństwie osób dotkniętych niepełnosprawnością umysłową, psychiczną i ruchową” w ramach, którego zorganizowaliśmy zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, zajęcia na basenie, masaż wirowy i klasyczny. Wzbogaciliśmy bazę dydaktyczną w programy multimedialne oraz zorganizowaliśmy ognisko integracyjne dla wszystkich członków Oddziału Terenowego KTA w Stalowej Woli.

W roku 2006, 2007 i 2008 w ramach zadania publicznego realizowaliśmy podobne przedsięwzięcia tj. hipoterapia,  zajęcia na basenie, zakup paczek mikołajkowych. Zorganizowaliśmy również wyjazdy integracyjne dla dzieci autystycznych i osób zrzeszonych w stowarzyszeniu.

W roku 2009 i 2010 wykonywaliśmy zadanie publiczne pn. „Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z chorobą psychiczną”, w ramach którego odbyły się zajęcia na basenie, szkolenia dla rodziców i opiekunów, zajęcia z hipoterapii i rekreacji konnej,  wyjazd integracyjno-wypoczynkowy i spotkanie integracyjno-mikołajkowe.

W latach 2005 - 2017 wykonywaliśmy zadanie publiczne pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z chorobą psychiczną”, w ramach którego odbyły się zajęcia na basenie, zajęcia z hipoterapii i rekreacji konnej, wyjazd integracyjno-wypoczynkowy i spotkanie integracyjno-mikołajkowe.

Powyższe działania od roku 2005 do 2017 były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z Gminy Stalowa Wola, wpłat z 1% oraz darowizn.

Rezultaty dotychczasowych działań były wymierne i miały znaczący wpływ na rozwój psychofizyczny i społeczny osób autystycznych.

😮1


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000173505
 • Konto:32 943 0 00 06 0 023 7507 200 0 00 01
 • Adres:37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 21
 • WWW:https://ktastalowa.wordpress.com/
 • E-mail:kta.stalowawola@o2.pl
 • Telefon:733 201 355

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
KTA OT w Stalowej Woli

KRS 0000173505

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

KTA OT w Stalowej Woli

 • Oddział Terenowy KTA zrzesza rodziców/opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu

  Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia dla dzieci autystycznych i ich rodzin, które ze względu na specyfikę zaburzeń ze spektrum, generujących niezrozumiałe dla otoczenia, często nieadekwatne do sytuacji zachowania-są zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparcie jakiego udziela Stowarzyszenie ma charakter doradczy, integracyjny, informacyjny, a także cykliczny - w formie zajęć  rehabilitacyjnych i ruchowych dostosowanych do potrzeb osób z autyzmem. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w terapii jest znaczącym punktem działalności Stowarzyszenia, ponieważ większość dzieci z autyzmem wymaga ciągłej stymulacji i specjalistycznych terapii, zajęć i interwencji, koniecznych do poprawy funkcjonowania i poziomu samodzielności , których koszty znacznie przekraczają budżet domowy przeciętnej rodziny.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Darowizny z 1% przeznaczamy na sfinansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu należących do Stowarzyszenia takich jak hipoterapia, zajęcia z zakresu integracji sensorycznej w sali zabaw, zajęcia na basenie, dofinasowanie do wyjazdów integracyjnych oraz szkoleń związanych z autyzmem.

 • Więcej o nas

  Oddział Terenowy KTA zrzesza rodziców/opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu oraz inne osób, które chcą wspierać nasze cele.

  Nasze działania finansujemy ze środków przyznawanych w ramach zadania publicznego w zakresie Ochrona i promocja zdrowia przez Gminę Stalowa Wola, wpłat 1% podatku oraz darowizn instytucji i osób prywatnych. Staramy się aktywnie o uzyskanie pomocy z różnych źródeł.

  Pomoc udzielona w ubiegłym roku pozwoliła nam na nieprzerwany cykl zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dzieci autystycznych w formie hipoterapii i zajęć na basenie. Od roku 2013 różnicujemy wachlarz zajęć, poszerzając go o nowe formy (art-terapia, animaloterapia, zajęcia ruchowe, różnego rodzaju warsztaty i wyjazdy integracyjne) oraz działań na rzecz integracji środowisk działających dla dzieci szczególnej troski. Staramy się także zwiększać świadomość społeczeństwa dotyczącą autyzmu oraz innych dysfunkcji psychofizycznych, uwrażliwiać na potrzeby tych osób i wzmacniać samodzielność funkcjonowania w społeczeństwie.

  Rodzice dzieci z autyzmem mogą znaleźć u nas wsparcie psychiczne, pomoc w zakresie informacji o placówkach i sposobach terapii, odżywiania a także inne wskazówki wypracowane w codziennym zmaganiu się z problemem autyzmu.

  Wszystkie nasze działania mają na celu rozwijanie potencjału dzieci z autyzmem w celu zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu w przyszłości, oraz wspieranie indywidualnie dla każdego dziecka stosowanych działań terapeutycznych , zmierzających w kierunku socjalizacji i przystosowania do podjęcia samodzielnych działań w przyszłości. Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia dla dzieci autystycznych i ich rodzin, które ze względu na specyfikę zaburzeń ze spektrum, generujących niezrozumiałe dla otoczenia, często nieadekwatne do sytuacji zachowania-są zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparcie jakiego udziela Stowarzyszenie ma charakter doradczy, integracyjny, informacyjny a także cykliczny -w formie zajęć  rehabilitacyjnych i ruchowych dostosowanych do potrzeb osób z autyzmem. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w terapii jest znaczącym punktem działalności Stowarzyszenia, ponieważ większość dzieci z autyzmem wymaga ciągłej stymulacji i specjalistycznych terapii, zajęć i interwencji, koniecznych do poprawy funkcjonowania i poziomu samodzielności , których koszty znacznie przekraczają budżet domowy przeciętnej rodziny. Adresatami  naszych działań są dzieci autystyczne oraz ich rodziny. Członkami naszego Stowarzyszenia są osoby – rodzice, opiekunowie, którzy wychowują dzieci autystyczne. Dlatego też są oni osobiście zainteresowani prowadzeniem stałej rehabilitacji swoich podopiecznych, a także sami wymagają pomocy i wsparcia, zarówno psychologicznego  w formie grupy wsparcia lub doradztwa ze strony doświadczonych lub wykwalifikowanych członków stowarzyszenia-jak i finansowego- w postaci możliwości korzystania z zajęć terapeutycznych organizowanych dla dzieci przez nasze stowarzyszenie. Rodziny dotknięte problemem autyzmu są narażone na wykluczenie społeczne a także na zagrożenie ubóstwem. Część rodziców ze względu na mnogość zaburzeń rozwoju, problemy zdrowotne , zmienność nasilenia trudnych zachowań dzieci-nie może podjąć pracy zarobkowej, pozostając na zasiłku opiekuńczym . Mnogość zalecanych interwencji terapeutycznych jest często poza możliwościami finansowymi rodzin.  Dzięki możliwości skorzystania z pomocy Stowarzyszenia jego członkowie mają szansę na pozyskania realnego wsparcia.

  Zakres wiekowy dzieci autystycznych jest bardzo zróżnicowany i kształtuje się od 2 do 23 lat. Obecnie w szeregach stowarzyszenia znajduje się około 20 rodzin zamieszkujących powiat stalowowolski i okolice, w których zaburzeniami ze spektrum autyzmu dotknięte jest przynajmniej jedno dziecko. W ramach integracji środowisk zajmujących się opieką i terapią dzieci szczególnej troski zamierzamy kontynuować partnerską umowę użyczenia pomieszczeń Szkoły Specjalnej  a także nawiązać szerszą współpracę ,z organizacjami pokrewnymi, również obejmującymi opieką dzieci dotknięte niepełnosprawnością. . Nasze dzieci wymagają kompleksowej rehabilitacji i pomocy na wielu poziomach życia i funkcjonowania. Spotkania podczas grupowych zajęć terapeutycznych wpływają znacząco na poprawę relacji społecznych u dzieci autystycznych. W tym zakresie maja one największe i najtrudniejsze do nadrobienia deficyty. Lęki i nadwrażliwości zmysłów wywołane są najczęściej przez nieprawidłowo funkcjonujący układ przedsionkowy. Uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie układu, powoduje liczne zaburzenia zmysłów, które częstokroć utrudniają a nawet uniemożliwiają dzieciom prawidłowy rozwój poznawczy, społeczny a także komunikację z otoczeniem. Terapia i integracja, oswajanie dzieci do przebywania w dużej grupie, zachęcanie do współpracy, naśladownictwa, nauki poprzez zabawę. Zakładane przez nas cele są najważniejszymi aspektami dominującymi efektywność i powodzenie w dążeniach do poprawy stanu zdrowia i poziomu relacji społecznych u osób z autyzmem.

  Naszym celem jest polepszenie stanu zdrowia i zwiększenie możliwości czynnego uczestnictwa w życiu codziennym co przyczynia się do sprawniejszego współdziałania i komunikowania się z innymi osobami w środowisku dziecka. W szeregach stowarzyszenia mamy trójkę oligofrenopedagogów wykwalifikowanych zarówno pod kątem doboru rodzajów terapii uniwersalnych jak i indywidualnych. Doradztwo, wymiana doświadczeń , wsparcie psychologiczne w ramach spotkań członków grupy, udzielane są zarówno przez wykwalifikowanych specjalistów jak i rodziców starszych dzieci- dysponujących doświadczeniem. Działalność wewnętrzna (doradztwo, pomoc) członków stowarzyszenie jest działalnością nieodpłatną, realizowaną w ramach wsparcia dla członków stowarzyszenia.

  Z uwagi na ograniczone środki finansowe stowarzyszenia wszelkie koszty administracyjne ponosimy we własnym zakresie. Koszt  do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy polega na koordynacji przebiegu zajęć, przygotowania pomieszczenia i materiałów przed i po zajęciach, sprawowania opieki podczas przejazdu grupowego i zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu grupy.

  W pierwszym półroczu 2005 r. zorganizowaliśmy wycieczkę do stadniny koni w Żabnie, która miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie dzieci w społeczeństwie. Ten efekt był dowodem na potrzebę dalszego kontynuowania takiej terapii.  

  We wrześniu 2005 r. przystąpiliśmy do realizacji zadania publicznego „Rehabilitacja, integracja i adaptacja w społeczeństwie osób dotkniętych niepełnosprawnością umysłową, psychiczną i ruchową” w ramach, którego zorganizowaliśmy zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, zajęcia na basenie, masaż wirowy i klasyczny. Wzbogaciliśmy bazę dydaktyczną w programy multimedialne oraz zorganizowaliśmy ognisko integracyjne dla wszystkich członków Oddziału Terenowego KTA w Stalowej Woli.

  W roku 2006, 2007 i 2008 w ramach zadania publicznego realizowaliśmy podobne przedsięwzięcia tj. hipoterapia,  zajęcia na basenie, zakup paczek mikołajkowych. Zorganizowaliśmy również wyjazdy integracyjne dla dzieci autystycznych i osób zrzeszonych w stowarzyszeniu.

  W roku 2009 i 2010 wykonywaliśmy zadanie publiczne pn. „Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z chorobą psychiczną”, w ramach którego odbyły się zajęcia na basenie, szkolenia dla rodziców i opiekunów, zajęcia z hipoterapii i rekreacji konnej,  wyjazd integracyjno-wypoczynkowy i spotkanie integracyjno-mikołajkowe.

  W latach 2005 - 2017 wykonywaliśmy zadanie publiczne pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z chorobą psychiczną”, w ramach którego odbyły się zajęcia na basenie, zajęcia z hipoterapii i rekreacji konnej, wyjazd integracyjno-wypoczynkowy i spotkanie integracyjno-mikołajkowe.

  Powyższe działania od roku 2005 do 2017 były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z Gminy Stalowa Wola, wpłat z 1% oraz darowizn.

  Rezultaty dotychczasowych działań były wymierne i miały znaczący wpływ na rozwój psychofizyczny i społeczny osób autystycznych.

  😮1

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000173505
 • Konto:32 943 0 00 06 0 023 7507 200 0 00 01
 • Adres:37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 21
 • WWW:https://ktastalowa.wordpress.com/
 • E-mail:kta.stalowawola@o2.pl
 • Telefon:733 201 355
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00