1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY"

KRS 0000193829

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY"

KRS 0000193829

Prezent OPP

"Jesteśmy" by pomóc w dążeniu do samodzielności społecznej i zawodowej!

Stowarzyszenie "Jesteśmy" prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Pomorskiego a w szczególności z Powiatu Bytowskiego.

Obecnie jedną z najważniejszych form realizacji celów statutowych jest prowadzenie od 01.04.2004 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Jesteśmy" w Bytowie.
Jest to placówka pobytu dziennego, której celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i fizyczna, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania społecznego umożliwiającego niezależne, maksymalnie samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym oraz podjęcie zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Prowadzimy  działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej oraz  kształtujemy właściwe postawy społeczne przeciwdziałając stygmatyzacji, dyskryminacji, likwidacji stereotypów, błędnych wyobrażeń i mitów wobec osób z niepełnosprawnością.
W Warsztatach rehabilitacją społeczną i zawodową jest objętych 30 osób niepełnosprawnych.
Uczestnikom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności, bądź brak możliwości komunikacyjnych nie są w stanie samodzielnie dojechać do Warsztatu zapewniamy transport.
Warsztaty są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zajęcia pod kierunkiem wykwalifikowanych terapeutów odbywają się w 6 pracowniach: kulinarnej, umiejętności życia społecznego, poligraficzno-komputerowej, tkacko-dziewiarskiej, plastycznej, ogrodniczej i rękodzieła artystycznego.

W Warsztatach mamy także doskonale wyposażoną salę rehabilitacyjną, w której pod opieką specjalisty do spraw rehabilitacji  uczestnicy codziennie ćwiczą.
Ponadto wszystkie osoby niepełnosprawne, a w razie potrzeby także i ich rodziny, mają zapewnioną profesjonalną opiekę psychologa.

W ramach Stowarzyszenia prowadzimy działania w zakresie różnych form wsparcia m.in Stowarzyszenie prowadzi  "Grupę wsparcia". 

Więcej informacji o naszych działniach można uzyskać ze stron: https://www.facebook.com/WTZBYTOW i https://stowarzyszenie-jestesmy.pl

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zdrowotna osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
- poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych,
- poradnictwo rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
- organizowanie i prowadzenie zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej,
- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
- organizowanie mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych,
- organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,
- organizowanie i prowadzenie specjalistycznej opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych,
- organizowanie i prowadzenie usług pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- propagowanie i organizowanie sportu i czynnego wypoczynku osób niepełnosprawnych.
2. Organizowanie i wspieranie grup samopomocy dla osób niepełnosprawnych.
3. Ułatwienie powrotu do społeczeństwa i pomoc osobom niepełnosprawnym .
4. Kształtowanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie osobom niepełnosprawnym.
5. Upowszechnianie wiedzy w środowiskach osób niepełnosprawnych.
6. Inspirowanie i wspieranie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.
7. Współpraca z władzami i organami administracji lokalnej, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.
8. Pozyskiwanie funduszy i środków materialnych na realizację wytyczonych celów i zadań stowarzyszenia.
9. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i placówkami w kraju i za granicą o podobnych celach.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.
2. Pozyskiwanie lokalu na ZAZ i przystosowanie ich do wymogów stawianych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, podpisanie umów na finansowanie kosztów utworzenia i działalności ZAZ.
3. Pozyskanie lokalu na warsztat terapii zajęciowej, dostosowanie ich do wymogów osób niepełnosprawnych oraz podpisanie stosownej umowy na pokrycie kosztów utworzenie i działalności warsztatu.
4. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym kontaktu z odpowiednimi placówkami rehabilitacyjnymi i służby zdrowia.
5. Współdziałanie z miejskimi i gminnymi punktami pomocy społecznej i PCPR w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.
6. Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkolnictwa, organizacjami społecznymi, oświatowymi i administracją państwową w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.
7. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla wszystkich potrzebujących informacji i pomocy.
8. Inspirowanie i prowadzenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu.
9. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
10. Tworzenie programów w celu pozyskania funduszy i środków z organizacjami pozarządowymi.
11. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji samorządowej i rządowej na rzecz osób niepełnosprawnych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000193829
 • Konto:05 9321 0001 0005 3194 2000 0010
 • Adres:Szarych Szeregów 13, 77-100 Bytów
 • WWW:https://stowarzyszenie-jestesmy.pl
 • E-mail:jestesmybytow@gmail.com
 • Telefon:698145602

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY"

KRS 0000193829

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00