1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
KRS 0000195433

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wypełniasz PIT? Pamiętaj o SWS!

Codzienna działalność SWS to przede wszystkim działania na rzecz środowiska dawnej opozycji, monitorowanie przestrzegania wolności słowa w Polsce i na świecie, działania systemowe dążące do wprowadzenia ładu na rynku mediów elektronicznych a także depenalizacja wolności słowa (art. 212 KK).

Do ważnych działań SWS zaliczamy także pomoc świadczoną środowiskom uchodźczym w Polsce, w SWS działa sekcja cudzoziemska skupiająca  opozycję wietnamską, uchodźców z Czeczenii i Ukrainy.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Codzienna działalność SWS to przede wszystkim działania na rzecz środowiska dawnej opozycji, monitorowanie przestrzegania wolności słowa w Polsce i na świecie, działania systemowe dążące do wprowadzenia ładu na rynku mediów elektronicznych a także depenalizacja wolności słowa (art. 212 KK).

Na stałe z SWS współpracują przedstawiciele mediów oraz organizacji dbających o wolność słowa i swobodę wypowiedzi. W kwestiach związanych z art. 212 KK współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych i ich partnerami. Do ważnych działań SWS zaliczamy także pomoc świadczoną środowiskom uchodźczym w Polsce, w SWS działa sekcja cudzoziemska skupiająca opozycję wietnamską, uchodźców z Czeczenii i Ukrainy.

Drugim aspektem codziennej działalności SWS jest promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, od dwóch lat prowadzimy stały cykl spotkań przy książkach „Co tydzień inna historia…” które są transmitowane na żywo w Internecie i możliwością późniejszego ich odtworzenia (jakość transmisji jest zależna od sprzętu którym obecnie dysponujemy).
Lokal SWS przy ulicy Marszałkowskiej 7 w Warszawie udostępniamy innym organizacjom pozarządowym i nieformalnym. To w naszym lokalu spotykają się z Policją mieszkańcy okolicznych wspólnot, w naszym lokalu z rodakami spotykali się m.in. Michael Saakaszwili czy Ahmed Zakajew. W 2009 roku jako jedyni udostępniliśmy swój lokal Szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu na zorganizowanie konferencji prasowej, tu po tym jak został odwołany ze stanowiska. Nikt inny, nawet komercyjnie, nie chciał dać prawa Mariuszowi Kamińskiemu do swobody wypowiedzi.

 

Działalność Stowarzyszeni koncentruje się przy dwóch sposobach realizacji zadań. W oparciu o dotacje na zadania jednorazowe i sporadycznie zadania cykliczne a przede wszystkim na działaniach ciągłych nie związanych z dotacjami. Te działania realizujemy w mniejszymi zakresie z powodu braku wystarczających środków na zwiększenie ich skali. Dzięki zadaniom dofinansowanym ze środków publicznych i 1% dla OPP możemy docierać niemal do wszystkich zakątków Polski a także poza jej granice. Działania SWS nie są obce środowiskom polonijnym w Niemczech, Francji, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii.

Działania Stowarzyszenia Wolnego Słowa adresowane są wielu grup odbiorców. Wśród odbiorców naszych zadań jest młodzież, osoby dorosłe i seniorzy. Każda z tych grup integruje się przy innym zakresie działań SWS, przy czym należy pamiętać, że często wiele z osób uczestniczy w większości działań Stowarzyszenia. Najmocniejszą i najliczniejszą grupą odbiorców są osoby dorosłe w wieku produkcyjnym, zainteresowane bieżącymi wydarzeniami na scenie politycznej i historycznej a także osoby zainteresowane najnowszą historią Polski.

Środki z opdisu 1% podatku dochodowego dla OPP przeznaczamy na realizację misjii i celów Stowarzyszenia. Zgdonie z naszym statutem są to:

1. Działanie na rzecz wolności słowa poprzez:

 1. monitorowanie przejawów naruszania wolności słowa oraz pomoc osobom represjonowanym w wyniku naruszania wolności słowa,
 2. rozwój wolności słowa poprzez działania na rzecz wprowadzenia aktów prawnych gwarantujących swobodę wypowiedzi i prawo pełnego dostępu do informacji oraz opiniowanie rozwiązań legislacyjnych,
 3. rozwijanie wiedzy obywateli o problematyce wolności słowa w Polsce, Europie i na świecie, 
 4. integrację środowisk związanych z niezależną działalnością wydawniczą i kulturalną w kraju i za granicą,
 5. gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie różnego rodzaju świadectw historycznych i literackich związanych z problematyką wolnego słowa,
 6. wspieranie badań nad historią wolności słowa w Polsce,
 7. propagowanie wiedzy o wolności wypowiedzi jako o jednym z najważniejszych elementów demokracji,
 8. reprezentowanie interesów obywateli oraz zainteresowanych środowisk i instytucji w sprawach wolności słowa i dostępu do informacji publicznej, w tym dostępu do zasobów archiwalnych IPN,
 9. organizowanie koleżeńskiej samopomocy oraz wspieranie podwyższania kwalifikacji osób zasłużonych dla wolności słowa,
 10. wspieranie działań na rzecz wolności słowa w krajach, w których ta wolność jest zakazana lub ograniczona.

2. Działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności przez:

 1. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 2. przeciwdziałanie niesprawiedliwości, naruszaniu praw obywatelskich, nietolerancji i patologiom społecznym,
 3. rozwój świadomości obywatelskiej poprzez podtrzymywanie i kultywowanie tradycji demokratycznej i niepodległościowej oraz ochronę dóbr kultury i tradycji,
 4. monitorowanie instytucji publicznych pod kątem ich działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych w Polsce,
 6. promocję zatrudnienia i aktywizacji osób związanych z działalnością na rzecz wolności słowa, pozostających bez pracy bądź zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 7. wspieranie organizacji i instytucji, które mają cele statutowe zbliżone do celów Stowarzyszenia, w tym organizacyjnie, technicznie i poprzez udostępnianie zasobów lokalowych Stowarzyszenia.
 8. upowszechnianie postaw patriotycznych oraz wiedzy o Polakach zasłużonych dla idei wolności i niepodległości.

3. Propagowanie tradycji opozycji demokratycznej w krajach komunistycznych w szczególności poprzez:

 1. pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat historycznej roli i wartości reprezentowanych przez opozycję demokratyczną w Polsce i innych krajach komunistycznych,
 2. wspieranie badań nad historią i tradycjami opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych,
 3. gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie różnego rodzaju świadectw historycznych i literackich związanych z problematyką opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych,
 4. monitorowanie stanu świadomości społecznej w dziedzinie historycznej roli i wartości reprezentowanych przez opozycję demokratyczną w Polsce i innych krajach komunistycznych.

4. Prowadzenie działalności w zakresie:

 1. kultury, sztuki, filmu, mediów, internetu i fotografii,
 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. sportu, turystyki i rekreacji,
 4. charytatywnej,
 5. wspierania przedsiębiorczości i działalności gospodarczej,
 6. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 7. badawczo-rozwojowej
 8. udzielania pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej osobom działającym w przeszłości i obecnie na rzecz praw człowieka i obywatela, a w szczególności na rzecz wolności słowa,
 9. wspierania działań na rzecz praw i wolności człowieka na całym świecie.
 10. wspierania działań w tworzeniu bazy i zaplecza materialnego na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. pobudzania osób niepełnosprawnych do aktywizacji i rehabilitacji zawodowej,
 12. pomagania rozwijać ludziom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym postaw i zdolności artystycznych oraz doskonalić osobowość człowieka w oparciu o wartości moralne i patriotyczne,
 13. zapobiegania dostępnymi środkami rozszerzaniu się patologii społecznej, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych.
Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Wolnego Słowa założyli uczestnicy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego oraz kultury niezależnej.
Stowarzyszenie powstało w 2003 r., zrzesza obecnie ponad tysiąc osób i jest organizacją pożytku publicznego.
Stowarzyszenie zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat oporu wobec władzy komunistycznej w latach 1956-1989 oraz promocją najnowszej historii Polski.
SWS integruje byłych działaczy podziemia oraz wspiera tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej czy zdrowotnej. To wyjątkowo smutne, jak wiele bardzo zasłużonych dla Polski i Wolności osób dotknęła bieda i choroby. Dlatego, w 2012 r.
w ramach Stowarzyszenia Wolnego Słowa powołaliśmy Fundusz Zasłużonych.
Na koncie Funduszu gromadzone są środki pochodzące z darowizn, przeznaczone na pomoc dla działaczy antykomunistycznego ruchu podziemnego, ofiar stanu wojennego, w szczególności dla osób
w przeszłości więzionych i internowanych, znajdujących się dziś w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dla zagwarantowania, że zebrane środki będą wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, Stowarzyszenie powołało Radę Społeczną Funduszu Zasłużonych, która po rozpoznaniu każdego indywidualnego przypadku podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i o jej wysokości .
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa uchwałą
z dnia 27 lutego 2017 r. powołał do Rady:
Mirosława Chojeckiego - działacza opozycji
w PRL, założyciela i pierwszego szefa Niezależnej Oficyny Wydawniczej, członka KSS „KOR”, szefa emigracyjnego „Kontaktu”;
Gabriela Janowskiego - działacza opozycji
w PRL, lidera NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, internowanego, senatora, posła kilku kadencji, ministra rolnictwa;
Przemysława Miśkiewicza - działacza opozycji w PRL, członka Solidarności Walczącej, działacza podziemnego NZS, szefa Stowarzyszenia Pokolenie;
Joannę Onyszkiewicz - działaczkę opozycji
w PRL, współpracowniczkę „Tygodnika Wojennego”, wnuczkę Marszałka Józefa Piłsudskiego;
Jana Wyrowińskiego - działacza opozycji w PRL, internowanego w Potulicach i Strzebielinku, wicemarszałka Senatu RP, współautora ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

W naszej siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie pomagamy przy ubieganiu się o:
- status działacza opozycji antykomunistycznej,
- uzyskanie poświadczenia o działalności na rzecz organizacji antykomunistycznej (uznanie lat do emerytury),
- przyznanie i nadanie odznaczeń państwowych oraz Krzyża Wolności i Solidarności.
Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie inicjowaliśmy i wspieraliśmy dobre rozwiązania w ustawie o działaczach
opozycji antykomunistycznej.
Do naszego dorobku popularyzującego wiedzę o opozycji w powojennej historii Polski należą:
- cztery wyprodukowane przez SWS filmy dokumentalne;
- archiwum liczące ponad 5000 egzemplarzy druków podziemnych;
- blisko 30 przygotowanych wystaw;
- ponad 40 publikacji;
- około 300 zorganizowanych przez SWS konferencji, spotkań środowiskowych, promocji książek;
- ponad 400 godzin przeprowadzonych lekcji „żywej historii” w szkołach ponadpodstawowych;
- nagrania ponad 700 notacji z działaczami opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.

Nasze przedsięwzięcia obejmowali honorowym patronatem m.in. Prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu RP,
Premier, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prezydent m.st. Warszawy.

Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik został powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000195433
 • Konto:09 1240 1024 1111 0010 0741 3451
 • Adres:ul. Marszałkowska 7, 00626 Warszawa
 • WWW:www.sws.org.pl
 • E-mail:sws@sws.org.pl
 • Telefon:224056630Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Wolnego Słowa

KRS 0000195433

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

 • Wypełniasz PIT? Pamiętaj o SWS!

  Codzienna działalność SWS to przede wszystkim działania na rzecz środowiska dawnej opozycji, monitorowanie przestrzegania wolności słowa w Polsce i na świecie, działania systemowe dążące do wprowadzenia ładu na rynku mediów elektronicznych a także depenalizacja wolności słowa (art. 212 KK).

  Do ważnych działań SWS zaliczamy także pomoc świadczoną środowiskom uchodźczym w Polsce, w SWS działa sekcja cudzoziemska skupiająca  opozycję wietnamską, uchodźców z Czeczenii i Ukrainy.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Codzienna działalność SWS to przede wszystkim działania na rzecz środowiska dawnej opozycji, monitorowanie przestrzegania wolności słowa w Polsce i na świecie, działania systemowe dążące do wprowadzenia ładu na rynku mediów elektronicznych a także depenalizacja wolności słowa (art. 212 KK).

  Na stałe z SWS współpracują przedstawiciele mediów oraz organizacji dbających o wolność słowa i swobodę wypowiedzi. W kwestiach związanych z art. 212 KK współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych i ich partnerami. Do ważnych działań SWS zaliczamy także pomoc świadczoną środowiskom uchodźczym w Polsce, w SWS działa sekcja cudzoziemska skupiająca opozycję wietnamską, uchodźców z Czeczenii i Ukrainy.

  Drugim aspektem codziennej działalności SWS jest promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, od dwóch lat prowadzimy stały cykl spotkań przy książkach „Co tydzień inna historia…” które są transmitowane na żywo w Internecie i możliwością późniejszego ich odtworzenia (jakość transmisji jest zależna od sprzętu którym obecnie dysponujemy).
  Lokal SWS przy ulicy Marszałkowskiej 7 w Warszawie udostępniamy innym organizacjom pozarządowym i nieformalnym. To w naszym lokalu spotykają się z Policją mieszkańcy okolicznych wspólnot, w naszym lokalu z rodakami spotykali się m.in. Michael Saakaszwili czy Ahmed Zakajew. W 2009 roku jako jedyni udostępniliśmy swój lokal Szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu na zorganizowanie konferencji prasowej, tu po tym jak został odwołany ze stanowiska. Nikt inny, nawet komercyjnie, nie chciał dać prawa Mariuszowi Kamińskiemu do swobody wypowiedzi.

   

  Działalność Stowarzyszeni koncentruje się przy dwóch sposobach realizacji zadań. W oparciu o dotacje na zadania jednorazowe i sporadycznie zadania cykliczne a przede wszystkim na działaniach ciągłych nie związanych z dotacjami. Te działania realizujemy w mniejszymi zakresie z powodu braku wystarczających środków na zwiększenie ich skali. Dzięki zadaniom dofinansowanym ze środków publicznych i 1% dla OPP możemy docierać niemal do wszystkich zakątków Polski a także poza jej granice. Działania SWS nie są obce środowiskom polonijnym w Niemczech, Francji, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii.

  Działania Stowarzyszenia Wolnego Słowa adresowane są wielu grup odbiorców. Wśród odbiorców naszych zadań jest młodzież, osoby dorosłe i seniorzy. Każda z tych grup integruje się przy innym zakresie działań SWS, przy czym należy pamiętać, że często wiele z osób uczestniczy w większości działań Stowarzyszenia. Najmocniejszą i najliczniejszą grupą odbiorców są osoby dorosłe w wieku produkcyjnym, zainteresowane bieżącymi wydarzeniami na scenie politycznej i historycznej a także osoby zainteresowane najnowszą historią Polski.

  Środki z opdisu 1% podatku dochodowego dla OPP przeznaczamy na realizację misjii i celów Stowarzyszenia. Zgdonie z naszym statutem są to:

  1. Działanie na rzecz wolności słowa poprzez:

  1. monitorowanie przejawów naruszania wolności słowa oraz pomoc osobom represjonowanym w wyniku naruszania wolności słowa,
  2. rozwój wolności słowa poprzez działania na rzecz wprowadzenia aktów prawnych gwarantujących swobodę wypowiedzi i prawo pełnego dostępu do informacji oraz opiniowanie rozwiązań legislacyjnych,
  3. rozwijanie wiedzy obywateli o problematyce wolności słowa w Polsce, Europie i na świecie, 
  4. integrację środowisk związanych z niezależną działalnością wydawniczą i kulturalną w kraju i za granicą,
  5. gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie różnego rodzaju świadectw historycznych i literackich związanych z problematyką wolnego słowa,
  6. wspieranie badań nad historią wolności słowa w Polsce,
  7. propagowanie wiedzy o wolności wypowiedzi jako o jednym z najważniejszych elementów demokracji,
  8. reprezentowanie interesów obywateli oraz zainteresowanych środowisk i instytucji w sprawach wolności słowa i dostępu do informacji publicznej, w tym dostępu do zasobów archiwalnych IPN,
  9. organizowanie koleżeńskiej samopomocy oraz wspieranie podwyższania kwalifikacji osób zasłużonych dla wolności słowa,
  10. wspieranie działań na rzecz wolności słowa w krajach, w których ta wolność jest zakazana lub ograniczona.

  2. Działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności przez:

  1. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  2. przeciwdziałanie niesprawiedliwości, naruszaniu praw obywatelskich, nietolerancji i patologiom społecznym,
  3. rozwój świadomości obywatelskiej poprzez podtrzymywanie i kultywowanie tradycji demokratycznej i niepodległościowej oraz ochronę dóbr kultury i tradycji,
  4. monitorowanie instytucji publicznych pod kątem ich działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
  5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych w Polsce,
  6. promocję zatrudnienia i aktywizacji osób związanych z działalnością na rzecz wolności słowa, pozostających bez pracy bądź zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  7. wspieranie organizacji i instytucji, które mają cele statutowe zbliżone do celów Stowarzyszenia, w tym organizacyjnie, technicznie i poprzez udostępnianie zasobów lokalowych Stowarzyszenia.
  8. upowszechnianie postaw patriotycznych oraz wiedzy o Polakach zasłużonych dla idei wolności i niepodległości.

  3. Propagowanie tradycji opozycji demokratycznej w krajach komunistycznych w szczególności poprzez:

  1. pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat historycznej roli i wartości reprezentowanych przez opozycję demokratyczną w Polsce i innych krajach komunistycznych,
  2. wspieranie badań nad historią i tradycjami opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych,
  3. gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie różnego rodzaju świadectw historycznych i literackich związanych z problematyką opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych,
  4. monitorowanie stanu świadomości społecznej w dziedzinie historycznej roli i wartości reprezentowanych przez opozycję demokratyczną w Polsce i innych krajach komunistycznych.

  4. Prowadzenie działalności w zakresie:

  1. kultury, sztuki, filmu, mediów, internetu i fotografii,
  2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  3. sportu, turystyki i rekreacji,
  4. charytatywnej,
  5. wspierania przedsiębiorczości i działalności gospodarczej,
  6. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  7. badawczo-rozwojowej
  8. udzielania pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej osobom działającym w przeszłości i obecnie na rzecz praw człowieka i obywatela, a w szczególności na rzecz wolności słowa,
  9. wspierania działań na rzecz praw i wolności człowieka na całym świecie.
  10. wspierania działań w tworzeniu bazy i zaplecza materialnego na rzecz osób niepełnosprawnych,
  11. pobudzania osób niepełnosprawnych do aktywizacji i rehabilitacji zawodowej,
  12. pomagania rozwijać ludziom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym postaw i zdolności artystycznych oraz doskonalić osobowość człowieka w oparciu o wartości moralne i patriotyczne,
  13. zapobiegania dostępnymi środkami rozszerzaniu się patologii społecznej, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych.
 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Wolnego Słowa założyli uczestnicy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego oraz kultury niezależnej.
  Stowarzyszenie powstało w 2003 r., zrzesza obecnie ponad tysiąc osób i jest organizacją pożytku publicznego.
  Stowarzyszenie zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat oporu wobec władzy komunistycznej w latach 1956-1989 oraz promocją najnowszej historii Polski.
  SWS integruje byłych działaczy podziemia oraz wspiera tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej czy zdrowotnej. To wyjątkowo smutne, jak wiele bardzo zasłużonych dla Polski i Wolności osób dotknęła bieda i choroby. Dlatego, w 2012 r.
  w ramach Stowarzyszenia Wolnego Słowa powołaliśmy Fundusz Zasłużonych.
  Na koncie Funduszu gromadzone są środki pochodzące z darowizn, przeznaczone na pomoc dla działaczy antykomunistycznego ruchu podziemnego, ofiar stanu wojennego, w szczególności dla osób
  w przeszłości więzionych i internowanych, znajdujących się dziś w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dla zagwarantowania, że zebrane środki będą wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, Stowarzyszenie powołało Radę Społeczną Funduszu Zasłużonych, która po rozpoznaniu każdego indywidualnego przypadku podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i o jej wysokości .
  Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa uchwałą
  z dnia 27 lutego 2017 r. powołał do Rady:
  Mirosława Chojeckiego - działacza opozycji
  w PRL, założyciela i pierwszego szefa Niezależnej Oficyny Wydawniczej, członka KSS „KOR”, szefa emigracyjnego „Kontaktu”;
  Gabriela Janowskiego - działacza opozycji
  w PRL, lidera NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, internowanego, senatora, posła kilku kadencji, ministra rolnictwa;
  Przemysława Miśkiewicza - działacza opozycji w PRL, członka Solidarności Walczącej, działacza podziemnego NZS, szefa Stowarzyszenia Pokolenie;
  Joannę Onyszkiewicz - działaczkę opozycji
  w PRL, współpracowniczkę „Tygodnika Wojennego”, wnuczkę Marszałka Józefa Piłsudskiego;
  Jana Wyrowińskiego - działacza opozycji w PRL, internowanego w Potulicach i Strzebielinku, wicemarszałka Senatu RP, współautora ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

  W naszej siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie pomagamy przy ubieganiu się o:
  - status działacza opozycji antykomunistycznej,
  - uzyskanie poświadczenia o działalności na rzecz organizacji antykomunistycznej (uznanie lat do emerytury),
  - przyznanie i nadanie odznaczeń państwowych oraz Krzyża Wolności i Solidarności.
  Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie inicjowaliśmy i wspieraliśmy dobre rozwiązania w ustawie o działaczach
  opozycji antykomunistycznej.
  Do naszego dorobku popularyzującego wiedzę o opozycji w powojennej historii Polski należą:
  - cztery wyprodukowane przez SWS filmy dokumentalne;
  - archiwum liczące ponad 5000 egzemplarzy druków podziemnych;
  - blisko 30 przygotowanych wystaw;
  - ponad 40 publikacji;
  - około 300 zorganizowanych przez SWS konferencji, spotkań środowiskowych, promocji książek;
  - ponad 400 godzin przeprowadzonych lekcji „żywej historii” w szkołach ponadpodstawowych;
  - nagrania ponad 700 notacji z działaczami opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.

  Nasze przedsięwzięcia obejmowali honorowym patronatem m.in. Prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu RP,
  Premier, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prezydent m.st. Warszawy.

  Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik został powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000195433
 • Konto:09 1240 1024 1111 0010 0741 3451
 • Adres:ul. Marszałkowska 7, 00626 Warszawa
 • WWW:www.sws.org.pl
 • E-mail:sws@sws.org.pl
 • Telefon:224056630
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00