1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
TPZŁ
KRS 0000198329Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Bądźmy lokalni zostawmy 1% podatku w Łasku

Celem działania Towarzystwa Ziemi Łaskiej jest: 

- krzewienie miłości do ziemi łaskiej, popularyzacji jej historii i teraźniejszości oraz związanych z nią pozytywnych wydarzeń i ludzi

- pielęgnowanie i upowszechnianie miejscowych tradycji oraz zwyczajów kulturowych.

- inicjowanie i wspieranie inicjatyw członków Towarzystwa, a także twórców i animatorów kultury - zarówno lokalnych, jak i z zewnątrz - wzbogacających dziedzictwo kulturowe ziemi łaskiej, 

- współpraca z instytucjami i różnymi podmiotami gospodarczymi mogącymi wspierać ekonomicznie działalność Towarzystwa w celu ożywienia życia społecznego i kulturalnego,

- wspomaganie działalności w zakresie kultury, popularyzacji historii, tradycji i teraźniejszości ziemi łaskiej, w tym pozytywnych wydarzeń i ludzi,

- rozwój świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej.

Jak wykorzystamy 1%

    Środki finansowe pozyskane z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej przeznacza na działalność wydawniczą popularyzującą nasz region (foldery, katalogi, informatory, książki, albumiki pocztówkowe ze starymi fotografiami Łasku i okolic itp.) oraz organizowanie spotkań z pisarzami, artystami scen polskich, znanymi  dziennikarzami, naukowcami, ciekawymi osobowościami związanymi historycznie i emocjonalne z Łaskiem. Towarzystwo wspiera działalność Istniejącego od 22 lat  Muzeum Historii Łasku, wykorzystując 1%  na projekty związane z konserwacją wyjątkowo cennych, dla ocalenia historii miasta i jego mieszkańców, starych dokumentów z archiwum i eksponatów z Muzeum Historii Łasku. 

Więcej o nas

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej kontynuuje działalność powstałego w maju 1978 roku Towarzystwa Przyjaciół Łasku, zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Sieradzu 21 czerwca 1978 roku, którego celem podstawowym była poprawa estetyki miasta i włączenie mieszkańców do działań porządkujących i upiększających miasto, a także pokazywanie dorobku Łasku i jego mieszkańców w różnych dziedzinach życia – w szczególności w zakresie szeroko rozumianej kultury.  W dniu 13 grudnia 1981 roku, tj. w dniu wprowadzenia stanu wojennego – zawieszono działalność Towarzystwa.

Jego odrodzenie nastąpiło dopiero 19 lutego 1998 roku, kiedy grupa inicjatywna w składzie: Andrzej Sroczyński, Henryk Hajdukiewicz, Krystyna Kosierb, Zygmunt Frydrychowski i Zbigniew Rybiński, doprowadziła do walnego zgromadzenia członków. Zgromadzanie przyjęło cele Towarzystwa Przyjaciół Łasku i dodało inne, zmieniło też nazwę na Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Towarzystwo zarejestrowane zostało przez Sąd Wojewódzki w  Sieradzu w dniu 31 sierpnia 1998 roku. Siedzibą Towarzystwa została Biblioteka Publiczna w Łasku i tak jest do dziś.

Towarzystwo otrzymało wsparcie organizacyjne i merytoryczne głównie ze strony Biblioteki Publicznej w Łasku, a  od 2009 roku może także liczyć na ścisłą współpracę z Łaskim Domem Kultury.

Celem działania Towarzystwa jest:

 1. krzewienie miłości do ziemi łaskiej, popularyzacji jej historii i teraźniejszości oraz związanych z nią pozytywnych wydarzeń i ludzi,
 2. pielęgnowanie i upowszechnianie miejscowych tradycji oraz zwyczajów kulturowych,
 3. inicjowanie i wspieranie inicjatyw członków Towarzystwa,            także twórców i animatorów kultury – zarówno lokalnych, jak i z zewnątrz – wzbogacających dziedzictwo kulturowe ziemi łaskiej,
 4. współpraca z instytucjami i różnymi podmiotami gospodarczymi mogącymi wspierać ekonomicznie działalność Towarzystwa w celu ożywienia życia społecznego i kulturalnego,
 5. wspomaganie dzielności w zakresie kultury, popularyzacji historii, tradycji i teraźniejszości  ziemi łaskiej, w tym pozytywnych wydarzeń i ludzi,
 6. rozwój świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej.

 Właśnie tym celom służyły bardzo liczne wystawy fotograficzne, malarstwa, rzeźby, prac twórców ludowych. Organizowano spotkania z pisarzami, artystami scen polskich, znanymi dziennikarzami, naukowcami, ciekawymi osobowościami związanymi z Łaskiem. Prowadzona była działalność wydawnicza popularyzująca nasz region (foldery, katalogi, informatory, zeszyty łaskie, itp.). Wydano kilka tomików wierszy poetów łaskich i książki związane z Łaskiem i okolicznymi miejscowościami.

Towarzystwo włączyło się w organizację ważnych uroczystości jubileuszowych, np. w obchody 500 – lecia urodzin Jana Łaskiego Młodszego, 60 – lecie Biblioteki Publicznej w Łasku, 40 i 50 – lecie  grupy literackiej „Grabia 59”, 10 - lecie Muzeum Historii Łasku.

Ciekawą inicjatywą członków Towarzystwa było przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy na zagospodarowanie otoczenia nowego pomnika Niepodległości na placu 11 Listopada w Łasku, w wyniku której zebrano prawie 14 500 zł.

We wszystkich ww. działaniach swój wkład mieli wolontariusze wywodzący się z pracowników obu wymienionych placówek kultury oraz spośród członków i sympatyków Towarzystwa.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej z siedzibą w Łasku  zostało zarejestrowane 5 marca 2004 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego jako stowarzyszenie.

Utworzone zostało na czas nieoznaczony, a nadzór nad nim sprawuje starosta powiatu łaskiego.  Istotnych zmian w statucie Towarzystwo dokonało uchwałami walnych zebrań w dniach 12 grudnia 2003 r., 14 października 2013 r, i 28 listopada postanowieniem z dnia 24 stycznia 2014 roku tegoż Sądu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Aktualnie liczy 44 członków, a tym 4 członków honorowych: prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, prof. dr hab. Marek Koter, Rafał Orlewski - literat, Zbigniew Rybiński – długoletni przewodniczący zarządu Towarzystwa.

Począwszy od 2009 roku Towarzystwo wykonuje powierzone zadania publiczne pod nazwą „Działania kulturalne na terenie gminy Łask, w tym: organizacja imprez kulturalnych w szczególności w formie wystaw, działalność wydawnicza”. Działania te wykonywane są wspólnie z Biblioteką Publiczną w Łasku i Łaskim Domem Kultury, przy wkładzie wolontariuszy wywodzących się z pracowników obu wymienionych placówek kultury oraz członków i sympatyków Towarzystwa.

Wykorzystując środki  budżetu gminy Łask zorganizowano 66 różnego rodzaju imprez.

Szacuje się, że rocznie udział wzięło od 3000 do 5000 mieszkańców  gminy Łask i gości – z różnych grup społecznych i w szerokim przedziale wiekowym.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej stało się organizacją pożytku publicznego 24 stycznia 2014 roku. Fakt ten umożliwił Towarzystwu korzystanie z możliwości pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i przeznaczania ich na realizację celów statutowych.

W 2015 roku na konto Towarzystwa z tego tytułu wpłynęły środki w wysokości 2476,70 zł, w tym środki celowe na koszty organizacji obchodów 100 – lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku w wysokości 90,90 zł.

W 2016 roku na konto TPZŁ wpłynęły środki w wysokości 3774,10 zł,  w tym środki celowe na koszty organizacji obchodów 100 – lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku w wysokości 1815,50 zł oraz 179,90 zł na działalność Muzeum Historii Łasku.

Z pozyskanych  środków Towarzystwo wydatkowało:

 1. 2141,53 zł na zadania związane z jubileuszem 100 – lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku,
 2. 1800 zł na renowację szafy z XIX w. eksponatu Muzeum Historii Łasku,
 3. 319,51 zł na pokrycie części kosztów renowacji mogiły na cmentarzu w Łasku,
 4. 12 zł na przelewy bankowe
 5. 221,40 zł dokonana renowacja dwóch wag szalkowych z ekspozycji etnograficznej Muzeum Historii Łasku.

Łącznie na te działania przeznaczono 4273,04 zł.

W bieżącym roku przedmiotowe wpłaty osiągnęły wartość 4801,20 zł, w tym 88,40 zł przeznaczone jest na wsparcie amatorskiej działalności plastycznej, 114,90 zł na Muzeum Historii Łasku i 62,10 na wsparcie akcji e-life.

Towarzystwo zleciło restaurację eksponatu ze zbiorów Muzeum Historii Łasku „Księgi wypłat tygodniowych”  z okresu II wojny światowej z zakładu ślusarskiego Piotra Łyżwy.  Wartość prac konserwatorskich określono na 2000 zł.

Prowadzone są kwesty na odnowę i restaurację zabytkowych grobów łaskiej nekropoli.

Pierwszy raz kwestę na łaskim cmentarzu zorganizowało Towarzystwo w 2015 roku. Celem zbiórki publicznej było zebranie środków na odnowienie  mogiły zbiorowej, w której złożono trumny zmarłych właścicieli Łasku i infułatów łaskich z XVIII i XIX wieku, usunięte w 1942 roku przez Niemców z podziemi łaskiej kolegiaty. 

Zgodnie z przyjętym zakresem prac:

1) gmina Łask usunęła drzewa i krzewy wraz z karczowaniem, wymieniła ziemię do nasadzeń,  ułożyła agrowókninę, wykonała nasadzenia, uzupełniła wolną przestrzeń kamieniami;

2) Towarzystwo zleciło firmie „Usługi kamieniarsko – betoniarskie” Daniel Błoński z Bachorzyna wykonanie granitowych krawężników  wokół mogiły, granitowej płyty poziomej, granitowej skałki pionowej wraz z napisem informacyjnym.

Łączny koszt odnowienia mogiły wyniósł 9992,00 zł i pokryty został ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej 4789,49 zł, z innych środków Towarzystwa 310,51 zł oraz ze środków  gminy Łask 4892,00 zł.

Ze środków pozyskanych podczas II i III  kwesty uporządkowany został teren wokół nagrobka prawosławnego z 1908 r. Marii Proskurs-Suszczinskiej z rzeźbą Chrystusa. Zmniejszony został teren wokół  nagrobka do wymiaru 300x230 cm, założono krawężniki, zabezpieczono wytyczone miejsce agrowłókniną i wysypano szarym kamieniem płukanym, założono przygotowane  łańcuchy, umyto pomnik i słupki, do których umocowane będą łańcuchy, ułożono od strony północnej i wschodniej płyty ażurowe  w celu umocowania podłoża i przeciwdziałaniu obsypywaniu się ziemi.

Z inicjatywy Towarzystwa doszło do uporządkowania i właściwego zagospodarowania terenu w najbliższym otoczeniu miejsca poświęconego Janowi Łaskiemu – kanclerzowi koronnemu, prymasowi Polski.


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000198329
 • Konto:53 926 3 00 00 0 503 9273 200 5 01 01
 • Adres:98-100 Łask ul. 9 Maja 6
 • WWW:tpzl.lask.pl
 • E-mail:towarzystwotpzl@gmail.com
 • Telefon:438217062Formularze PIT 2019/2020 dla
TPZŁ

KRS 0000198329

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

TPZŁ

 • Bądźmy lokalni zostawmy 1% podatku w Łasku

  Celem działania Towarzystwa Ziemi Łaskiej jest: 

  - krzewienie miłości do ziemi łaskiej, popularyzacji jej historii i teraźniejszości oraz związanych z nią pozytywnych wydarzeń i ludzi

  - pielęgnowanie i upowszechnianie miejscowych tradycji oraz zwyczajów kulturowych.

  - inicjowanie i wspieranie inicjatyw członków Towarzystwa, a także twórców i animatorów kultury - zarówno lokalnych, jak i z zewnątrz - wzbogacających dziedzictwo kulturowe ziemi łaskiej, 

  - współpraca z instytucjami i różnymi podmiotami gospodarczymi mogącymi wspierać ekonomicznie działalność Towarzystwa w celu ożywienia życia społecznego i kulturalnego,

  - wspomaganie działalności w zakresie kultury, popularyzacji historii, tradycji i teraźniejszości ziemi łaskiej, w tym pozytywnych wydarzeń i ludzi,

  - rozwój świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej.

 • Jak wykorzystamy 1%

      Środki finansowe pozyskane z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej przeznacza na działalność wydawniczą popularyzującą nasz region (foldery, katalogi, informatory, książki, albumiki pocztówkowe ze starymi fotografiami Łasku i okolic itp.) oraz organizowanie spotkań z pisarzami, artystami scen polskich, znanymi  dziennikarzami, naukowcami, ciekawymi osobowościami związanymi historycznie i emocjonalne z Łaskiem. Towarzystwo wspiera działalność Istniejącego od 22 lat  Muzeum Historii Łasku, wykorzystując 1%  na projekty związane z konserwacją wyjątkowo cennych, dla ocalenia historii miasta i jego mieszkańców, starych dokumentów z archiwum i eksponatów z Muzeum Historii Łasku. 

 • Więcej o nas

  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej kontynuuje działalność powstałego w maju 1978 roku Towarzystwa Przyjaciół Łasku, zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Sieradzu 21 czerwca 1978 roku, którego celem podstawowym była poprawa estetyki miasta i włączenie mieszkańców do działań porządkujących i upiększających miasto, a także pokazywanie dorobku Łasku i jego mieszkańców w różnych dziedzinach życia – w szczególności w zakresie szeroko rozumianej kultury.  W dniu 13 grudnia 1981 roku, tj. w dniu wprowadzenia stanu wojennego – zawieszono działalność Towarzystwa.

  Jego odrodzenie nastąpiło dopiero 19 lutego 1998 roku, kiedy grupa inicjatywna w składzie: Andrzej Sroczyński, Henryk Hajdukiewicz, Krystyna Kosierb, Zygmunt Frydrychowski i Zbigniew Rybiński, doprowadziła do walnego zgromadzenia członków. Zgromadzanie przyjęło cele Towarzystwa Przyjaciół Łasku i dodało inne, zmieniło też nazwę na Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Towarzystwo zarejestrowane zostało przez Sąd Wojewódzki w  Sieradzu w dniu 31 sierpnia 1998 roku. Siedzibą Towarzystwa została Biblioteka Publiczna w Łasku i tak jest do dziś.

  Towarzystwo otrzymało wsparcie organizacyjne i merytoryczne głównie ze strony Biblioteki Publicznej w Łasku, a  od 2009 roku może także liczyć na ścisłą współpracę z Łaskim Domem Kultury.

  Celem działania Towarzystwa jest:

  1. krzewienie miłości do ziemi łaskiej, popularyzacji jej historii i teraźniejszości oraz związanych z nią pozytywnych wydarzeń i ludzi,
  2. pielęgnowanie i upowszechnianie miejscowych tradycji oraz zwyczajów kulturowych,
  3. inicjowanie i wspieranie inicjatyw członków Towarzystwa,            także twórców i animatorów kultury – zarówno lokalnych, jak i z zewnątrz – wzbogacających dziedzictwo kulturowe ziemi łaskiej,
  4. współpraca z instytucjami i różnymi podmiotami gospodarczymi mogącymi wspierać ekonomicznie działalność Towarzystwa w celu ożywienia życia społecznego i kulturalnego,
  5. wspomaganie dzielności w zakresie kultury, popularyzacji historii, tradycji i teraźniejszości  ziemi łaskiej, w tym pozytywnych wydarzeń i ludzi,
  6. rozwój świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej.

   Właśnie tym celom służyły bardzo liczne wystawy fotograficzne, malarstwa, rzeźby, prac twórców ludowych. Organizowano spotkania z pisarzami, artystami scen polskich, znanymi dziennikarzami, naukowcami, ciekawymi osobowościami związanymi z Łaskiem. Prowadzona była działalność wydawnicza popularyzująca nasz region (foldery, katalogi, informatory, zeszyty łaskie, itp.). Wydano kilka tomików wierszy poetów łaskich i książki związane z Łaskiem i okolicznymi miejscowościami.

  Towarzystwo włączyło się w organizację ważnych uroczystości jubileuszowych, np. w obchody 500 – lecia urodzin Jana Łaskiego Młodszego, 60 – lecie Biblioteki Publicznej w Łasku, 40 i 50 – lecie  grupy literackiej „Grabia 59”, 10 - lecie Muzeum Historii Łasku.

  Ciekawą inicjatywą członków Towarzystwa było przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy na zagospodarowanie otoczenia nowego pomnika Niepodległości na placu 11 Listopada w Łasku, w wyniku której zebrano prawie 14 500 zł.

  We wszystkich ww. działaniach swój wkład mieli wolontariusze wywodzący się z pracowników obu wymienionych placówek kultury oraz spośród członków i sympatyków Towarzystwa.

  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej z siedzibą w Łasku  zostało zarejestrowane 5 marca 2004 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego jako stowarzyszenie.

  Utworzone zostało na czas nieoznaczony, a nadzór nad nim sprawuje starosta powiatu łaskiego.  Istotnych zmian w statucie Towarzystwo dokonało uchwałami walnych zebrań w dniach 12 grudnia 2003 r., 14 października 2013 r, i 28 listopada postanowieniem z dnia 24 stycznia 2014 roku tegoż Sądu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Aktualnie liczy 44 członków, a tym 4 członków honorowych: prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, prof. dr hab. Marek Koter, Rafał Orlewski - literat, Zbigniew Rybiński – długoletni przewodniczący zarządu Towarzystwa.

  Począwszy od 2009 roku Towarzystwo wykonuje powierzone zadania publiczne pod nazwą „Działania kulturalne na terenie gminy Łask, w tym: organizacja imprez kulturalnych w szczególności w formie wystaw, działalność wydawnicza”. Działania te wykonywane są wspólnie z Biblioteką Publiczną w Łasku i Łaskim Domem Kultury, przy wkładzie wolontariuszy wywodzących się z pracowników obu wymienionych placówek kultury oraz członków i sympatyków Towarzystwa.

  Wykorzystując środki  budżetu gminy Łask zorganizowano 66 różnego rodzaju imprez.

  Szacuje się, że rocznie udział wzięło od 3000 do 5000 mieszkańców  gminy Łask i gości – z różnych grup społecznych i w szerokim przedziale wiekowym.

  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej stało się organizacją pożytku publicznego 24 stycznia 2014 roku. Fakt ten umożliwił Towarzystwu korzystanie z możliwości pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i przeznaczania ich na realizację celów statutowych.

  W 2015 roku na konto Towarzystwa z tego tytułu wpłynęły środki w wysokości 2476,70 zł, w tym środki celowe na koszty organizacji obchodów 100 – lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku w wysokości 90,90 zł.

  W 2016 roku na konto TPZŁ wpłynęły środki w wysokości 3774,10 zł,  w tym środki celowe na koszty organizacji obchodów 100 – lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku w wysokości 1815,50 zł oraz 179,90 zł na działalność Muzeum Historii Łasku.

  Z pozyskanych  środków Towarzystwo wydatkowało:

  1. 2141,53 zł na zadania związane z jubileuszem 100 – lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku,
  2. 1800 zł na renowację szafy z XIX w. eksponatu Muzeum Historii Łasku,
  3. 319,51 zł na pokrycie części kosztów renowacji mogiły na cmentarzu w Łasku,
  4. 12 zł na przelewy bankowe
  5. 221,40 zł dokonana renowacja dwóch wag szalkowych z ekspozycji etnograficznej Muzeum Historii Łasku.

  Łącznie na te działania przeznaczono 4273,04 zł.

  W bieżącym roku przedmiotowe wpłaty osiągnęły wartość 4801,20 zł, w tym 88,40 zł przeznaczone jest na wsparcie amatorskiej działalności plastycznej, 114,90 zł na Muzeum Historii Łasku i 62,10 na wsparcie akcji e-life.

  Towarzystwo zleciło restaurację eksponatu ze zbiorów Muzeum Historii Łasku „Księgi wypłat tygodniowych”  z okresu II wojny światowej z zakładu ślusarskiego Piotra Łyżwy.  Wartość prac konserwatorskich określono na 2000 zł.

  Prowadzone są kwesty na odnowę i restaurację zabytkowych grobów łaskiej nekropoli.

  Pierwszy raz kwestę na łaskim cmentarzu zorganizowało Towarzystwo w 2015 roku. Celem zbiórki publicznej było zebranie środków na odnowienie  mogiły zbiorowej, w której złożono trumny zmarłych właścicieli Łasku i infułatów łaskich z XVIII i XIX wieku, usunięte w 1942 roku przez Niemców z podziemi łaskiej kolegiaty. 

  Zgodnie z przyjętym zakresem prac:

  1) gmina Łask usunęła drzewa i krzewy wraz z karczowaniem, wymieniła ziemię do nasadzeń,  ułożyła agrowókninę, wykonała nasadzenia, uzupełniła wolną przestrzeń kamieniami;

  2) Towarzystwo zleciło firmie „Usługi kamieniarsko – betoniarskie” Daniel Błoński z Bachorzyna wykonanie granitowych krawężników  wokół mogiły, granitowej płyty poziomej, granitowej skałki pionowej wraz z napisem informacyjnym.

  Łączny koszt odnowienia mogiły wyniósł 9992,00 zł i pokryty został ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej 4789,49 zł, z innych środków Towarzystwa 310,51 zł oraz ze środków  gminy Łask 4892,00 zł.

  Ze środków pozyskanych podczas II i III  kwesty uporządkowany został teren wokół nagrobka prawosławnego z 1908 r. Marii Proskurs-Suszczinskiej z rzeźbą Chrystusa. Zmniejszony został teren wokół  nagrobka do wymiaru 300x230 cm, założono krawężniki, zabezpieczono wytyczone miejsce agrowłókniną i wysypano szarym kamieniem płukanym, założono przygotowane  łańcuchy, umyto pomnik i słupki, do których umocowane będą łańcuchy, ułożono od strony północnej i wschodniej płyty ażurowe  w celu umocowania podłoża i przeciwdziałaniu obsypywaniu się ziemi.

  Z inicjatywy Towarzystwa doszło do uporządkowania i właściwego zagospodarowania terenu w najbliższym otoczeniu miejsca poświęconego Janowi Łaskiemu – kanclerzowi koronnemu, prymasowi Polski.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000198329
 • Konto:53 926 3 00 00 0 503 9273 200 5 01 01
 • Adres:98-100 Łask ul. 9 Maja 6
 • WWW:tpzl.lask.pl
 • E-mail:towarzystwotpzl@gmail.com
 • Telefon:438217062
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00