1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Dum Spiro, Spero
KRS 0000204960

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Dopóki żyję, nie tracę nadziei.

Nasza Fundacja działa przede wszystkim w obszarze rehabilitacji, również społecznej osób z niepełnosprawnością lub niedostosowanych. Finansujemy turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację w miejscu zamieszkania oraz rehabilitację domową. Poprzez dofnansowania do zakupu zaopatrzenia ortopedycznego, leków, środków pielęgnacyjnych, konsultacji lekarskich, leczenia, w tym operacynjego, naszych Podopiecznych staramy się poprawiać jakość ich życia, zwiększać samodzielność i podnosić poziom aktywności własnej. Organizujemy również turnusy rehabiltacyjne, wspieramy działania Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Szkół Secjalnych, szczególnie w zakresie rehabilitacji społecznej Wychowanków. W zakresie  celów statutowych związanych z dziedzictwem narodowym organizujemy wystawy i obywatelskie obchody Święta Niepodległości. Współpracujemy z innymi organizacjami realizujacymi zbieżne cele we wspólnych działaniach.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki, które pozyskujemy z 1% podatku dochodowego przeznaczamy przede wszystkim na rehabilitację naszych Podopiecznych. Finansujemy turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację w miejscu zamieszkania oraz rehabilitację domową. Wyposażamy Podopiecznych w sprzęt ortopedyczny, leki, materiały i środki do pielęgnacji. W przypadku pozyskania dotacji z innych źródeł z 1% finansujemy wkład własny do realizowanych zadań. Naszą pomoc kierujemy do ponad 50 indywidualnych Podopiecznych i kilkuset Wychowanków Ośrodków Szkolno-Wychowawczych  i Szkół Specjalnych, z którymi od wielu lat współpracujemy. Współorganizujmy i dofinansowujemy Zloty Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP zrzeszającego niepełnosprawnych harcerzy oraz osoby niedostosowane. Pozyskane środki pozwolą nam kontynuować nasze działania i zapewnić stałą konskwentną pomoc i rehabilitację naszych Podopiecznych. Zamierzamy zoganizować turnusy rehabiltacyjne dla dzieci i młodzieży, które będą również formą rehabilitacji społecznej. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Dum Spiro, Spero została założona w dniu 8 stycznia 2004 r. Nazwa oznacza – Nie tracę nadziei, dopóki żyję. Fundatorami jest jedenaścioro osób fizycznych, zaangażowanych w pracy społecznej, głównie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wśród nas są lekarze, prawnicy, przemysłowcy, urzędnicy, a także wieloletni pedagodzy, pracujący z niesłyszącymi i niewidzącymi, również z harcerzami Nieprzetartego Szlaku ZHP. Działamy społecznie. Od 15 marca 2005 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. 

Cele statutowe nasze Fundacji to: 

- działalność naukowa, oświatowa, edukacyjna,

- działalność kulturalna, w tym polegająca na m.in. na wspieraniu i promowaniu działalności Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy,

- działalność w zakresie propagowania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

- działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz osób niepełnosprawnych,a zwłaszcza dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,

- zorganizowanie i wspieranie działalności ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ofiar wypadków komunikacyjnych,

- działalność wspierająca funkcjonowanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy wraz z organizowaniem leczenia i rehabilitacji podopiecznych w kraju i za granicą,

- wspieranie działalności harcerskiej w zakresie Nieprzetartego Szlaku,

- działalność promocyjna i organizatorska, wspierająca różne formy leczenia i rehabilitacji innych schorzeń, m.in. poprzez wymianę wzajemną międzynarodowej kadry lekarskiej,

- pomoc ofiarom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieciom,

- działalność inicjująca, promująca i wspierająca w kraju i za granicą różne kierunki rozwoju regionu Kujawsko-Pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny społeczno-gospodarczej, dziedzictwa kulturowego i zabytków,

- działalność promująca i wspierająca funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w regionie Kujawsko-Pomorskim,

- działalność skupiająca wokół wymienionych idei przedstawicieli środowisk naukowych, krajowych i zagranicznych,

- działalność wspomagająca integrację ze strukturami Unii Europejskiej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i poszkodowanej w wypadkach komunikacyjnych,

- profilaktyka kardiologiczno-onkologiczna mieszkańców Województwa  Kujawsko-Pomorskiego,

- ochrona zdrowia,

- ochrona środowiska,

- ochrona dóbr naruszonych lub zagrożonych przestępstwem,

- wspieranie i promocja wolontariatu.

Cele statutowe realizujemy poprzez:

- organizowanie zbiórek publicznych, pozyskiwanie sponsorów i finansowanie: - stypendiów i nagród dla osób wspierających i realizujących cele Fundacji,

- organizowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji,

- współpracę w realizacji celów Fundacji z przedstawicielami środowisk, w szczególności naukowych, kulturowych, gospodarczych i sportowych,

- organizowanie happeningów promujących działalność Fundacji, nawiązywanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,

- częściowe lub pełne finansowanie pobytu podopiecznych Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Maczka w Bydgoszczy na turnusach kolonijnych, rehabilitacyjnych lub integracyjnych, udzielanie tym podopiecznym zapomóg finansowych lub przekazywanie darowizn rzeczowych,

- pełne lub częściowe finansowanie uroczystości, zlotów i obozów, w których biorą udział harcerze Nieprzetartego Szlaku; udzielanie tym harcerzom zapomóg finansowych lub przekazywanie darowizn rzeczowych,

- następujące formy pomocy ofiarom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz osobom niepełnosprawnym z innych przyczyn, a w szczególności dzieciom: a) częściowe lub pełne finansowanie kosztów turnusów lub zabiegów rehabilitacyjnych oraz, w razie potrzeby,  częściowe lub pełne sfinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, b) częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu lekarstw lub sprzętu rehabilitacyjnego, c) udzielanie zapomóg finansowych lub przekazywanie darowizn rzeczowych,

- częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu lekarstw – w zakresie ochrony zdrowia,

- następujące formy pomocy w wypadku naruszenia dóbr osobistych lub zagrożenia przestępstwem: a) częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu lekarstw i materiałów opatrunkowych – dla osób poszkodowanych, b) częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – dla osób poszkodowanych, c) częściowe lub pełne finansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych – dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000204960
 • Konto:06 1240 1183 1111 0010 3547 9036
 • Adres:Łochowska 67, 85-372 Bydgoszcz
 • E-mail:fundacja.dum@gmail.com
 • Telefon:600012664Formularze PIT 2021/2022 dla
Fundacja Dum Spiro, Spero

KRS 0000204960

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Dum Spiro, Spero

 • Dopóki żyję, nie tracę nadziei.

  Nasza Fundacja działa przede wszystkim w obszarze rehabilitacji, również społecznej osób z niepełnosprawnością lub niedostosowanych. Finansujemy turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację w miejscu zamieszkania oraz rehabilitację domową. Poprzez dofnansowania do zakupu zaopatrzenia ortopedycznego, leków, środków pielęgnacyjnych, konsultacji lekarskich, leczenia, w tym operacynjego, naszych Podopiecznych staramy się poprawiać jakość ich życia, zwiększać samodzielność i podnosić poziom aktywności własnej. Organizujemy również turnusy rehabiltacyjne, wspieramy działania Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Szkół Secjalnych, szczególnie w zakresie rehabilitacji społecznej Wychowanków. W zakresie  celów statutowych związanych z dziedzictwem narodowym organizujemy wystawy i obywatelskie obchody Święta Niepodległości. Współpracujemy z innymi organizacjami realizujacymi zbieżne cele we wspólnych działaniach.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki, które pozyskujemy z 1% podatku dochodowego przeznaczamy przede wszystkim na rehabilitację naszych Podopiecznych. Finansujemy turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację w miejscu zamieszkania oraz rehabilitację domową. Wyposażamy Podopiecznych w sprzęt ortopedyczny, leki, materiały i środki do pielęgnacji. W przypadku pozyskania dotacji z innych źródeł z 1% finansujemy wkład własny do realizowanych zadań. Naszą pomoc kierujemy do ponad 50 indywidualnych Podopiecznych i kilkuset Wychowanków Ośrodków Szkolno-Wychowawczych  i Szkół Specjalnych, z którymi od wielu lat współpracujemy. Współorganizujmy i dofinansowujemy Zloty Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP zrzeszającego niepełnosprawnych harcerzy oraz osoby niedostosowane. Pozyskane środki pozwolą nam kontynuować nasze działania i zapewnić stałą konskwentną pomoc i rehabilitację naszych Podopiecznych. Zamierzamy zoganizować turnusy rehabiltacyjne dla dzieci i młodzieży, które będą również formą rehabilitacji społecznej. 

 • Więcej o nas

  Fundacja Dum Spiro, Spero została założona w dniu 8 stycznia 2004 r. Nazwa oznacza – Nie tracę nadziei, dopóki żyję. Fundatorami jest jedenaścioro osób fizycznych, zaangażowanych w pracy społecznej, głównie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wśród nas są lekarze, prawnicy, przemysłowcy, urzędnicy, a także wieloletni pedagodzy, pracujący z niesłyszącymi i niewidzącymi, również z harcerzami Nieprzetartego Szlaku ZHP. Działamy społecznie. Od 15 marca 2005 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. 

  Cele statutowe nasze Fundacji to: 

  - działalność naukowa, oświatowa, edukacyjna,

  - działalność kulturalna, w tym polegająca na m.in. na wspieraniu i promowaniu działalności Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy,

  - działalność w zakresie propagowania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

  - działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz osób niepełnosprawnych,a zwłaszcza dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,

  - zorganizowanie i wspieranie działalności ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ofiar wypadków komunikacyjnych,

  - działalność wspierająca funkcjonowanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy wraz z organizowaniem leczenia i rehabilitacji podopiecznych w kraju i za granicą,

  - wspieranie działalności harcerskiej w zakresie Nieprzetartego Szlaku,

  - działalność promocyjna i organizatorska, wspierająca różne formy leczenia i rehabilitacji innych schorzeń, m.in. poprzez wymianę wzajemną międzynarodowej kadry lekarskiej,

  - pomoc ofiarom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieciom,

  - działalność inicjująca, promująca i wspierająca w kraju i za granicą różne kierunki rozwoju regionu Kujawsko-Pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny społeczno-gospodarczej, dziedzictwa kulturowego i zabytków,

  - działalność promująca i wspierająca funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w regionie Kujawsko-Pomorskim,

  - działalność skupiająca wokół wymienionych idei przedstawicieli środowisk naukowych, krajowych i zagranicznych,

  - działalność wspomagająca integrację ze strukturami Unii Europejskiej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i poszkodowanej w wypadkach komunikacyjnych,

  - profilaktyka kardiologiczno-onkologiczna mieszkańców Województwa  Kujawsko-Pomorskiego,

  - ochrona zdrowia,

  - ochrona środowiska,

  - ochrona dóbr naruszonych lub zagrożonych przestępstwem,

  - wspieranie i promocja wolontariatu.

  Cele statutowe realizujemy poprzez:

  - organizowanie zbiórek publicznych, pozyskiwanie sponsorów i finansowanie: - stypendiów i nagród dla osób wspierających i realizujących cele Fundacji,

  - organizowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

  - współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji,

  - współpracę w realizacji celów Fundacji z przedstawicielami środowisk, w szczególności naukowych, kulturowych, gospodarczych i sportowych,

  - organizowanie happeningów promujących działalność Fundacji, nawiązywanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,

  - częściowe lub pełne finansowanie pobytu podopiecznych Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Maczka w Bydgoszczy na turnusach kolonijnych, rehabilitacyjnych lub integracyjnych, udzielanie tym podopiecznym zapomóg finansowych lub przekazywanie darowizn rzeczowych,

  - pełne lub częściowe finansowanie uroczystości, zlotów i obozów, w których biorą udział harcerze Nieprzetartego Szlaku; udzielanie tym harcerzom zapomóg finansowych lub przekazywanie darowizn rzeczowych,

  - następujące formy pomocy ofiarom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz osobom niepełnosprawnym z innych przyczyn, a w szczególności dzieciom: a) częściowe lub pełne finansowanie kosztów turnusów lub zabiegów rehabilitacyjnych oraz, w razie potrzeby,  częściowe lub pełne sfinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, b) częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu lekarstw lub sprzętu rehabilitacyjnego, c) udzielanie zapomóg finansowych lub przekazywanie darowizn rzeczowych,

  - częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu lekarstw – w zakresie ochrony zdrowia,

  - następujące formy pomocy w wypadku naruszenia dóbr osobistych lub zagrożenia przestępstwem: a) częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu lekarstw i materiałów opatrunkowych – dla osób poszkodowanych, b) częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – dla osób poszkodowanych, c) częściowe lub pełne finansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych – dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000204960
 • Konto:06 1240 1183 1111 0010 3547 9036
 • Adres:Łochowska 67, 85-372 Bydgoszcz
 • E-mail:fundacja.dum@gmail.com
 • Telefon:600012664
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00