• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000205257

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Gromadzić różne środowiska osób wokół dobra, jakim jest człowiek i ze szczerą dobrocią wychodzić naprzeciw troskom, potrzebom i zagrożeniom dzieci, ubogich i chorych.

Celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalność oświatowa i opiekuńczo-wychowawcza oraz charytatywna i dobroczynna, pomoc osobom chorym, starszym i samotnym;
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy podejmujących realizację celów Stowarzyszenia;
- organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka według metod Edmunda Bojanowskiego;
- ochrona i promocja zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym, podejmowana w celu zapobiegania patologii dzieci i młodzieży;
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
- działanie na rzecz integracji społecznej osób, do których Stowarzyszenie kieruje swoje posłannictwo;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- podtrzymywanie tradycji narodowych, praca nad podnoszeniem poziomu świadomości narodowej i kulturowej osób oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań w duchu Edmunda Bojanowskiego.

Prowadzone działania:
- wsparcie realizacji programów profilaktycznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Promyki Nadziei" w Dębicy - skierowane do dzieci, młodzieży, ich rodzin (szczególnie rodziców) - ok. 150 osób ze środowisk ubogich, dotkniętych problemem choroby, bezrobocia, uzależnień, rodzin niepełnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- spotkania i zajęcia integracyjne dla wychowanków przedszkola integracyjnego i świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, domu dziennego pobytu dla seniorów i ich rodzin o charakterze rekreacyjnym, informacyjnym, religijnym i międzypokoleniowym,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD - z bezpłatnego dożywiania korzysta 108 osób w wieku od 2 do 24 lat, artykuły spożywcze otrzymują osoby z najuboższych środowisk, które nie otrzymują pomocy z innych źródeł,
- prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych, chorych, ubogich i samotnych - "Dom Symeona i Anny" w Dębicy,
- rozwijanie wolontariatu i zaangażowanie wolontariuszy w działania ośrodka integracyjnego oraz w środowisku na rzecz dzieci, seniorów, osób samotnych i chorych,
- tworzenie miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i realizacja programów aktywizacji zawodowej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000205257

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika