1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie "Dla Rodziny"
KRS 0000207011

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego

Stowarzyszenie „Dla Rodziny”, podejmuje działania na rzecz rozwoju wszelkich form oparcia, służących zdrowiu psychicznemu społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu z nami osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny, które uważają za celowe korzystanie z fachowej pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów, znalezieniu pracy, wspieraniu terapii.

Chcemy by rodzina była najważniejszym środowiskiem życia człowieka, by była środowiskiem jak najzdrowszym, umożliwiającym harmonijny i pełny rozwój każdego z jej członków. Wspierając rodzinę pomagamy sobie nawzajem. Otwarci jesteśmy na różne poglądy ale stronimy od ideologii a najważniejszy jest kontakt indywidualny z każdym człowiekiem, poświęcony czas, zaangażowanie, wspólnie podejmowane działania i zrozumienie.

W ciągu 15 lat funkcjonowania realizowaliśmy następujące formy pomocy: • zespoły leczenia domowego, • konsultacje indywidualne z psychologiem, • spotkania grupowe, prowadzone przez psychologa na zasadzie grup wsparcia, • spotkania psychoedukacyjne z lekarzem psychiatrą, • wyjazdy integracyjne oraz • szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, psychoedukacji i ekonomii społecznej • program aktywizacji zawodowej, wydawaliśmy ogólnopolski kwartalnik POL-FAMILIA, organizowaliśmy kampanie społeczne na rzecz zdrowia psychicznego ( obchody Dnia Zdrowia Psychicznego, "Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi", Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, przemarsz ulicą Piotrkowską i inne.)

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

W roku 2019 chcemy wspierać bieżącą działalność ośrodka oraz wykonać niezbędne prace adaptacyjne w nowej siedzibie Stowarzyszenia, która wymaga jeszcze wielu nakładów.  Przez wiele lat Stowarzyszenie przenosiło się z miejsca na miejsce. W listopadzie 2017 roku znaleźliśmy stałą lokalizację - lokal wynajmowany od Miasta Łódź -  w centrum Łodzi w  podwórku przy ul. Piotrkowskiej 38.  Z  ośrodka Stowarzyszenia korzysta wiele osób. Prowadzony jest tu program Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, program psychoedukacyjny dla rodzin osób z niepełnosprawnością, m.in. dla osób chorujących psychicznie oraz prowadzone są zajęcia aktywizacyjne pod wspólną ideą Klubu Aktywności Społecznej i Aktywizacji "KASIA". W roku 2019 będziemy kontynuować rozpoczęte prace  remontowe, tworząc przyjazną, społeczną przestrzeń sprzyjającą integracji, powrotowi do zdrowia i aktywności. W nowej siedzibie uruchomimy zajęcia dzienne, realizowany będzie autorski program psychoedukacyjny "Zdrowa Rodzina", programy aktywizacji zawodowej, program Asystent ON, powstaną stanowiska pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

W dużym stopniu dzięki przekazanym przez Państwa środkom będziemy mogliśmy właczać osoby po kryzysach, osoby z niepełnosprawnością do świata ludzi zdrowych i aktywnych, będziemy mogli tworzyć miejsca pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przy Stowarzyszeniu, prowadzić Klub Aktywności Społecznej, realizować większe  zadania poprzez zapewnienie wkładu własnego do tak potrzebnych projektów jak Asystent Osoby Niepełnosprawnej, gdzie pod opieką Stowarzyszenia pozostaje obecnie 35 podopiecznych, czy projekt Trener Pracy z zakresu aktywizacji zawodowej.

Liczymy na Waszą pomoc! Dziękujemy!

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” skupia i reprezentuje rodziny oraz opiekunów potrzebujących wsparcia w procesie leczenia i opieki nad osobą, która zachorowała psychicznie. Stowarzyszenie jest jednym z wielu ogniw w systemie opieki psychiatrycznej. Jesteśmy organizacją pacjencką, czyli taką, która angażuje do swojej działalności także osoby doświadczone danym problemem, czyli w naszym przypadku są to rodziny osób chorujących, niepełnosprawnych. Do współpracy zachęcamy osoby, które w toku - nieraz trudnych doświadczeń z leczenia i sprawowania opieki nad osobą chorą - zdobyły umiejętności, więdzę, która mogą podzielić się z innymi.  Z drugiej strony Stowarzyszenie korzysta z w wiedzy i umiejętności profesjonalistów - terapeutów, lekarzy i innych specjalistów. Dopiero to połaczenie tworzy funkcjonalną całość.

Stowarzyszenie popiera wszelkie działania wspierające zdrowie psychiczne społeczeństwa, przyczyniające się do powstawania nowych i rozwoju  istniejących form oparcia dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin. W miarę możliwości samo podejmuje działania na rzecz wymienionych celów, organizujące formy wsparcia pomocy poza szpitalnej tzw. psychiatrii środowiskowej.

Członkowie stowarzyszenia oraz podopieczni korzystają z cyklicznych spotkań grupy wsparcia i warsztatów psychoedukacyjnych. Obecnie odbywa się to w ramach programu "Transfer", realizowanego w partnerstwie i dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, które jest jego liderem. 

TRANSFER - innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu

W ramach projektu  Stowarzyszenie „Dla Rodziny” jako partner nr 3 realizuje zadanie nr 11 Wsparcie dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi:

 • punkt poradnictwa specjalistycznego dla rodzin
 • warsztaty psychoedukacyjne z lekarzami psychiatrii i terapeutami
 • konsultacje indywidualne z psychologiem, porady prawne i socjalne

Warsztaty są przeznaczone głównie dla rodzin i opiekunów osób zmagających się z chorobą psychiczną bliskiej osoby. Wśród tematów poruszanych na spotkaniach i warsztatach są:

 • omówienie sieci  oparcia, pomocy i leczenia dla osób chorujących i rodzin – omówienie roli poszczególnych form
 • przyczyny schizofrenii i współczensne formy leczenia
 • rola psychoterapii w leczeniu i zapobieganiu rozwojowi chorób psychicznych
 • rozpoznawanie sygnałów zwiastunowych choroby, sposoby zapobiegania
 • rola rodziny w procesie leczenia, komunikacja w rodzinie,  struktura rodziny w ujęciu psychoterapii systemowej
 • zaburzenia
 • psychiatria wieku podeszłego,
 • współczesne leczenie farmakologiczne,
 • skutki uboczne długotrwałego brania leków i sposoby zapobiegania,

 Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z dziedziny psychologii, psychologii klinicznej i psychiatrii.

Program wsparcia dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi realizowany będzie do września 2021roku. 

Projekt: Rozwój usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i psychologa

 • pomoc Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej dla 35 osób ON
 • opieka Psychologa

Program został zapoczątkowany w 2015 roku dzięki pomocy i partnerstwie z warszawską Fundacją „Hej Koniku”. Powstał w odpowiedzi na szczególnie trudną sytuację osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie funkcjonowania w swoim środowisku. Celem programu jest wspieranie osób niepełnosprawnych utrzymaniu i poprawie aktywności społecznej. Docelową grupę osób, korzystających z programu stanowią osoby ze znacznym i umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności. W programie każdego roku uczestniczy ponad dwadzieścia osób niepełnosprawnych. Zespół merytoryczny projektu składa się z: psychologa, asystentów, opiekuna merytorycznego, wolontariuszy. Zadaniem asystenta ON jest pomoc poprzez pobudzenie aktywności osoby chorującej, wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach związanych z dojazdami, rehabilitacją, uczestnictwem w życiu towarzyskim i kulturalnym. Usługa asystenta jest nieodpłatna i obejmuje wizyty w domu podopiecznego i spędzanie z nim czasu 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.

Opieką programu objęte są następujące niepełnosprawności jak ADHD, schizofrenia, zespół paranoidalny, porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy, nowotwór (oponiak), zanik mięśni, zaburzenia intelektualne, psychoza,    sialidoza, amputacja nogi, wodogłowie wrodzone,  wada wzroku (niedowidzenie), psychoza, zanik mięśni, przeszczep wątroby, Zespół Sjogrena, epilepsja.

Program okazał się bardzo potrzebny w województwie łódzkim, osoby niepełnosprawne, które korzystały z usług asystentów nabyły lub poprawiły umiejętności samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem i wyrażają chęć oraz potrzebę do dalszego uczestnictwa w tym programie.

Klub Aktywności Społecznej i Aktywizacji „KASiA”

 • warsztaty,  zajęcia klubowe, stanowiska pracy dla ON, staże wolontariat

Zakjęcia realizowane pod ideą Klubu Aktywności Społecznej i Aktywizacji w skrócie „KASIA”  mają na celu wszechstronną aktywizację społeczną, zawodową, środowiskową i towarzyską. Podejmowane są wielokierunkowe działania, w oparciu o zainteresowania, zasoby i umiejętności  zespołu i członków Stowarzyszenia przy wykorzystaniu różnorodnych metody wsparcia środowiskowego. Zajęcia mają na celu pomóc każdemu z uczestników zbudować osobisty potencjał, który umocni poczucie własnej wartości i przynależności społecznej, który rozbudzi potrzeby kulturalne i towarzyskie oraz pomoże w ich zaspokojeniu. Spotkania klubowe przyczyniają się do lepszego funkcjonowania osób chorujących w najbliższym otoczeniu, integracji społeczności lokalnej, poprawy relacji rodzinnych i skuteczniejszego rozwiązywania problemów dnia codziennego. Członkami klubu mogą zostać podopieczni, ich rodziny i opiekunowie, osoby starsze, wolontariusze np. studencji kierunków społęcznych i inne osoby, którym bliska jest działalność społęczna i idea aktywności społecznej.

ADRES

ul. Piotrkowska 38 lok 9U, podwórko, parter,  prawa oficyna

tel. 42 616 05 16, e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl, www.dla-rodziny.org.pl

Poniedziałek – Piątek:  9.00-17.00


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000207011
 • Konto:08 1140 2004 0000 3702 7806 1240
 • Adres:ul. Piotrkowska 38 lok 9 U 90-265 Łódź
 • WWW:www.dla-rodziny.org.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl
 • Telefon:42 616 05 16

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

KRS 0000207011

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

 • Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego

  Stowarzyszenie „Dla Rodziny”, podejmuje działania na rzecz rozwoju wszelkich form oparcia, służących zdrowiu psychicznemu społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu z nami osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny, które uważają za celowe korzystanie z fachowej pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów, znalezieniu pracy, wspieraniu terapii.

  Chcemy by rodzina była najważniejszym środowiskiem życia człowieka, by była środowiskiem jak najzdrowszym, umożliwiającym harmonijny i pełny rozwój każdego z jej członków. Wspierając rodzinę pomagamy sobie nawzajem. Otwarci jesteśmy na różne poglądy ale stronimy od ideologii a najważniejszy jest kontakt indywidualny z każdym człowiekiem, poświęcony czas, zaangażowanie, wspólnie podejmowane działania i zrozumienie.

  W ciągu 15 lat funkcjonowania realizowaliśmy następujące formy pomocy: • zespoły leczenia domowego, • konsultacje indywidualne z psychologiem, • spotkania grupowe, prowadzone przez psychologa na zasadzie grup wsparcia, • spotkania psychoedukacyjne z lekarzem psychiatrą, • wyjazdy integracyjne oraz • szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, psychoedukacji i ekonomii społecznej • program aktywizacji zawodowej, wydawaliśmy ogólnopolski kwartalnik POL-FAMILIA, organizowaliśmy kampanie społeczne na rzecz zdrowia psychicznego ( obchody Dnia Zdrowia Psychicznego, "Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi", Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, przemarsz ulicą Piotrkowską i inne.)

 • Jak wykorzystamy 1%

  W roku 2019 chcemy wspierać bieżącą działalność ośrodka oraz wykonać niezbędne prace adaptacyjne w nowej siedzibie Stowarzyszenia, która wymaga jeszcze wielu nakładów.  Przez wiele lat Stowarzyszenie przenosiło się z miejsca na miejsce. W listopadzie 2017 roku znaleźliśmy stałą lokalizację - lokal wynajmowany od Miasta Łódź -  w centrum Łodzi w  podwórku przy ul. Piotrkowskiej 38.  Z  ośrodka Stowarzyszenia korzysta wiele osób. Prowadzony jest tu program Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, program psychoedukacyjny dla rodzin osób z niepełnosprawnością, m.in. dla osób chorujących psychicznie oraz prowadzone są zajęcia aktywizacyjne pod wspólną ideą Klubu Aktywności Społecznej i Aktywizacji "KASIA". W roku 2019 będziemy kontynuować rozpoczęte prace  remontowe, tworząc przyjazną, społeczną przestrzeń sprzyjającą integracji, powrotowi do zdrowia i aktywności. W nowej siedzibie uruchomimy zajęcia dzienne, realizowany będzie autorski program psychoedukacyjny "Zdrowa Rodzina", programy aktywizacji zawodowej, program Asystent ON, powstaną stanowiska pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

  W dużym stopniu dzięki przekazanym przez Państwa środkom będziemy mogliśmy właczać osoby po kryzysach, osoby z niepełnosprawnością do świata ludzi zdrowych i aktywnych, będziemy mogli tworzyć miejsca pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przy Stowarzyszeniu, prowadzić Klub Aktywności Społecznej, realizować większe  zadania poprzez zapewnienie wkładu własnego do tak potrzebnych projektów jak Asystent Osoby Niepełnosprawnej, gdzie pod opieką Stowarzyszenia pozostaje obecnie 35 podopiecznych, czy projekt Trener Pracy z zakresu aktywizacji zawodowej.

  Liczymy na Waszą pomoc! Dziękujemy!

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” skupia i reprezentuje rodziny oraz opiekunów potrzebujących wsparcia w procesie leczenia i opieki nad osobą, która zachorowała psychicznie. Stowarzyszenie jest jednym z wielu ogniw w systemie opieki psychiatrycznej. Jesteśmy organizacją pacjencką, czyli taką, która angażuje do swojej działalności także osoby doświadczone danym problemem, czyli w naszym przypadku są to rodziny osób chorujących, niepełnosprawnych. Do współpracy zachęcamy osoby, które w toku - nieraz trudnych doświadczeń z leczenia i sprawowania opieki nad osobą chorą - zdobyły umiejętności, więdzę, która mogą podzielić się z innymi.  Z drugiej strony Stowarzyszenie korzysta z w wiedzy i umiejętności profesjonalistów - terapeutów, lekarzy i innych specjalistów. Dopiero to połaczenie tworzy funkcjonalną całość.

  Stowarzyszenie popiera wszelkie działania wspierające zdrowie psychiczne społeczeństwa, przyczyniające się do powstawania nowych i rozwoju  istniejących form oparcia dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin. W miarę możliwości samo podejmuje działania na rzecz wymienionych celów, organizujące formy wsparcia pomocy poza szpitalnej tzw. psychiatrii środowiskowej.

  Członkowie stowarzyszenia oraz podopieczni korzystają z cyklicznych spotkań grupy wsparcia i warsztatów psychoedukacyjnych. Obecnie odbywa się to w ramach programu "Transfer", realizowanego w partnerstwie i dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, które jest jego liderem. 

  TRANSFER - innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu

  W ramach projektu  Stowarzyszenie „Dla Rodziny” jako partner nr 3 realizuje zadanie nr 11 Wsparcie dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi:

  • punkt poradnictwa specjalistycznego dla rodzin
  • warsztaty psychoedukacyjne z lekarzami psychiatrii i terapeutami
  • konsultacje indywidualne z psychologiem, porady prawne i socjalne

  Warsztaty są przeznaczone głównie dla rodzin i opiekunów osób zmagających się z chorobą psychiczną bliskiej osoby. Wśród tematów poruszanych na spotkaniach i warsztatach są:

  • omówienie sieci  oparcia, pomocy i leczenia dla osób chorujących i rodzin – omówienie roli poszczególnych form
  • przyczyny schizofrenii i współczensne formy leczenia
  • rola psychoterapii w leczeniu i zapobieganiu rozwojowi chorób psychicznych
  • rozpoznawanie sygnałów zwiastunowych choroby, sposoby zapobiegania
  • rola rodziny w procesie leczenia, komunikacja w rodzinie,  struktura rodziny w ujęciu psychoterapii systemowej
  • zaburzenia
  • psychiatria wieku podeszłego,
  • współczesne leczenie farmakologiczne,
  • skutki uboczne długotrwałego brania leków i sposoby zapobiegania,

   Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z dziedziny psychologii, psychologii klinicznej i psychiatrii.

  Program wsparcia dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi realizowany będzie do września 2021roku. 

  Projekt: Rozwój usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i psychologa

  • pomoc Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej dla 35 osób ON
  • opieka Psychologa

  Program został zapoczątkowany w 2015 roku dzięki pomocy i partnerstwie z warszawską Fundacją „Hej Koniku”. Powstał w odpowiedzi na szczególnie trudną sytuację osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie funkcjonowania w swoim środowisku. Celem programu jest wspieranie osób niepełnosprawnych utrzymaniu i poprawie aktywności społecznej. Docelową grupę osób, korzystających z programu stanowią osoby ze znacznym i umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności. W programie każdego roku uczestniczy ponad dwadzieścia osób niepełnosprawnych. Zespół merytoryczny projektu składa się z: psychologa, asystentów, opiekuna merytorycznego, wolontariuszy. Zadaniem asystenta ON jest pomoc poprzez pobudzenie aktywności osoby chorującej, wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach związanych z dojazdami, rehabilitacją, uczestnictwem w życiu towarzyskim i kulturalnym. Usługa asystenta jest nieodpłatna i obejmuje wizyty w domu podopiecznego i spędzanie z nim czasu 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.

  Opieką programu objęte są następujące niepełnosprawności jak ADHD, schizofrenia, zespół paranoidalny, porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy, nowotwór (oponiak), zanik mięśni, zaburzenia intelektualne, psychoza,    sialidoza, amputacja nogi, wodogłowie wrodzone,  wada wzroku (niedowidzenie), psychoza, zanik mięśni, przeszczep wątroby, Zespół Sjogrena, epilepsja.

  Program okazał się bardzo potrzebny w województwie łódzkim, osoby niepełnosprawne, które korzystały z usług asystentów nabyły lub poprawiły umiejętności samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem i wyrażają chęć oraz potrzebę do dalszego uczestnictwa w tym programie.

  Klub Aktywności Społecznej i Aktywizacji „KASiA”

  • warsztaty,  zajęcia klubowe, stanowiska pracy dla ON, staże wolontariat

  Zakjęcia realizowane pod ideą Klubu Aktywności Społecznej i Aktywizacji w skrócie „KASIA”  mają na celu wszechstronną aktywizację społeczną, zawodową, środowiskową i towarzyską. Podejmowane są wielokierunkowe działania, w oparciu o zainteresowania, zasoby i umiejętności  zespołu i członków Stowarzyszenia przy wykorzystaniu różnorodnych metody wsparcia środowiskowego. Zajęcia mają na celu pomóc każdemu z uczestników zbudować osobisty potencjał, który umocni poczucie własnej wartości i przynależności społecznej, który rozbudzi potrzeby kulturalne i towarzyskie oraz pomoże w ich zaspokojeniu. Spotkania klubowe przyczyniają się do lepszego funkcjonowania osób chorujących w najbliższym otoczeniu, integracji społeczności lokalnej, poprawy relacji rodzinnych i skuteczniejszego rozwiązywania problemów dnia codziennego. Członkami klubu mogą zostać podopieczni, ich rodziny i opiekunowie, osoby starsze, wolontariusze np. studencji kierunków społęcznych i inne osoby, którym bliska jest działalność społęczna i idea aktywności społecznej.

  ADRES

  ul. Piotrkowska 38 lok 9U, podwórko, parter,  prawa oficyna

  tel. 42 616 05 16, e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl, www.dla-rodziny.org.pl

  Poniedziałek – Piątek:  9.00-17.00

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000207011
 • Konto:08 1140 2004 0000 3702 7806 1240
 • Adres:ul. Piotrkowska 38 lok 9 U 90-265 Łódź
 • WWW:www.dla-rodziny.org.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl
 • Telefon:42 616 05 16
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00