1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Skrawek Nieba

KRS 0000207657

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Skrawek Nieba

KRS 0000207657

Prezent OPP

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Młodzieżowej Świetlicy Socjoterapeutycznej

Cele statutowe stowarzyszenia:

1. działanie na rzecz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz poprawy warunków materialnych i socjalnych dzieci i młodzieży,

2. podejmowanie na rzecz środowisk wychowawczych (rodziny, szkoły, środowiska lokalnego) działań stymulujących wzrost kompetencji zawodowych oraz aktywności wychowawczo- opiekuńczej,

3. przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej (w tym w szczególności ubóstwu, bezrobociu, różnym formom uzależnień, chorobom psychicznym, niedostosowaniu społecznemu),

4. promowanie zdrowego stylu życia,

5. propagowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na krzywdę ludzką oraz idei wspierania potrzebujących pomocy,

6. pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

7. wspieranie rodziny i pieczy zastępczej,

8. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

9. działalność charytatywna i dobroczynność,

10. ochrona i promocja zdrowia,

11. kultura fizyczna i sport,

12. turystyka i krajoznawstwo,

13. wspieranie wolontariatu,

14. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na realizację celów statutowych stowarzyszenia, przede wszystkim na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Młodzieżowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Skrawek Nieba".

Celem Stowarzyszenia jest : działanie na rzecz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz poprawy warunków materialnych i socjalnych dzieci i młodzieży, podejmowanie na rzecz środowisk wychowawczych (rodziny, szkoły, środowiska lokalnego) działań stymulujących wzrost kompetencji zawodowych oraz aktywności wychowawczo- opiekuńczej, przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej (w tym w szczególności ubóstwu, bezrobociu, różnym formom uzależnień, chorobom psychicznym, niedostosowaniu społecznemu), promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na krzywdę ludzką oraz idei wspierania potrzebujących pomocy, pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działalność charytatywna i dobroczynność, ochrona i promocja zdrowia, kultura fizyczna i sport, turystyka i krajoznawstwo, wspieranie wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w szczególności poprzez: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, organizowanie i dofinansowywanie wypoczynku letniego i zimowego dla wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin o złej sytuacji materialnej, organizowanie imprez okolicznościowych dla wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin o złej sytuacji materialnej, inicjowanie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego oraz kształtowanie postaw społecznie pożądanych dzieci i młodzieży, prowadzenie dla osób wykazujących zaburzenia emocjonalne oraz intelektualne różnych form terapii w tym : socjoterapii, psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz terapii rodzinnej, prowadzenie dla nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży różnych form edukacyjnych (m.in. kursów, warsztatów, prelekcji), w celu dostarczenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych oraz rodzicielskich, organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób chorych i potrzebujących pomocy, działalność oświatową i edukacyjną, działalność wydawniczą, działalność promocyjną i informacyjną, działalność stypendialną, działalność sportową i kulturalną, udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej, działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych, misje, wizyty studyjne służące wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji, konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo, promocja i organizacja wolontariatu, udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez, promowanie i propagowanie idei Stowarzyszenia z wykorzystaniem Internetu, prowadzenie sprzedaży towarów i usług w ramach działalności statutowej, współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Działanie na rzecz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem bezrobocia, ubóstw. Głównym celem jest organizowanie sytuacji wychowawczych i terapeutycznych umożliwiających dzieciom doświadczanie radości.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi Młodzieżową Świetlicę Socjoterapeutyczną "Skrawek Nieba". Do Świetlicy uczęszcza kilkadziesiąt dzieci z rodzin z różnych powodów niewypełniających swoich funkcji wychowawczych. Dzieci codziennie otrzymują posiłek, odrabiają lekcje, rozwijają swoje zainteresowania. W okresie ferii zimowych i wakacji wyjeżdżają na obozy i biwaki. Poza tym dzieci uczestniczą w różnych formach terapii.

Celem Stowarzyszenia jest :

działanie na rzecz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz poprawy warunków materialnych i socjalnych dzieci i młodzieży,

podejmowanie na rzecz środowisk wychowawczych (rodziny, szkoły, środowiska lokalnego) działań stymulujących wzrost kompetencji zawodowych oraz aktywności wychowawczo- opiekuńczej,

przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej (w tym w szczególności ubóstwu, bezrobociu, różnym formom uzależnień, chorobom psychicznym, niedostosowaniu społecznemu),

promowanie zdrowego stylu życia,

propagowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na krzywdę ludzką oraz idei wspierania potrzebujących pomocy,

pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

wspieranie rodziny i pieczy zastępczej,

nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

działalność charytatywna i dobroczynność,

ochrona i promocja zdrowia,

kultura fizyczna i sport,

turystyka i krajoznawstwo,

wspieranie wolontariatu,

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w szczególności poprzez :

prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,

organizowanie i dofinansowywanie wypoczynku letniego i zimowego dla wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin o złej sytuacji materialnej,

organizowanie imprez okolicznościowych dla wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin o złej sytuacji materialnej,

inicjowanie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego oraz kształtowanie postaw społecznie pożądanych dzieci i młodzieży,

prowadzenie dla osób wykazujących zaburzenia emocjonalne oraz intelektualne różnych form terapii w tym : socjoterapii, psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz terapii rodzinnej,

prowadzenie dla nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży różnych form edukacyjnych (m.in. kursów, warsztatów, prelekcji), w celu dostarczenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych oraz rodzicielskich,

organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób chorych i potrzebujących pomocy,

działalność oświatową i edukacyjną,

działalność wydawniczą,

działalność promocyjną i informacyjną,

działalność stypendialną,

działalność sportową i kulturalną,

udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej,

działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych,

misje, wizyty studyjne służące wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji,

konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo,

promocja i organizacja wolontariatu,

 

udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez,

promowanie i propagowanie idei Stowarzyszenia z wykorzystaniem Internetu,

prowadzenie sprzedaży towarów i usług w ramach działalności statutowej,

współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000207657
 • Konto:42 1050 1142 1000 0022 8407 9403
 • Adres:ul. Krakowska 80 bl. 3
 • E-mail:poczta@skraweknieba.com.pl
 • Telefon:48343671344

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Skrawek Nieba” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Skrawek Nieba

KRS 0000207657

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00