1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

CPES Parasol

KRS 0000214730

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

CPES Parasol

KRS 0000214730

Prezent OPP

Moc pozytywnych chwil!

Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL działa nieprzerwanie od 2004 r. na terenie Krakowa, a od 2007 jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych zamieszkujących miasto Kraków i okolice.

Wszystkim naszym działaniom przyświeca misja Stowarzyszenia: "W Parasolu wychodzimy do ludzi, towarzyszymy, motywujemy do zmian i odpowiedzialnie ich wspieramy, szanując godność każdego człowieka": -

WYCHODZIMY DO LUDZI - pracujemy metodą streetworkingu. CPES Parasol jest pionierem tego rodzaju działań w Polsce. Streetworking (praca podwórkowa) to forma pracy prowadzona w środowisku otwartym: na ulicach, podwórkach, skwerach, w parkach. Docieramy do osób nie objętych wsparciem instytucji pomocowych, które większość swego czasu spędzają w przestrzeni miejskiej. 

MOTYWUJEMY DO ZMIAN - zachęcamy odbiorców naszych działań do samodzielnej odpowiedzi na pytanie, co chcieliby zmienić w swoim życiu.

TOWARZYSZYMY I ODPOWIEDZIALNIE ICH WSPIERAMY - w CPES Parasol wierzymy, że ludzie są ekspertami swojego życia, pomagamy im, tworząc warunki do samodzielnego podejmowania decyzji.

SZANUJĄC GODNOŚĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA - uważamy, że każda osoba, bez względu na swe przeszłe doświadczenia, zasługuje na szacunek i godne traktowanie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki z 1% darowane nam przez podatników w całości przeznaczamy na działania bezpośrednio skierowane do ludzi. Do dzieci i młodzieży, do ich rodziców i bliskich. Pomagają wspierać ich rozwój i talenty.

Więcej o nas

Więcej o nas

W Stowarzyszeniu Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, realizując swoje działania, kierujemy się następującą misją:

„W Parasolu wychodzimy do ludzi, towarzyszymy, motywujemy do zmian i odpowiedzialnie ich wspieramy, szanując godność każdego człowieka.”.

Zgodnie z misją głównym obszarem działań organizacji jest praca z grupami marginalizowanymi społecznie, w szczególności z dziećmi i młodzieżą.

Najważniejszym obszarem działalności Stowarzyszenia, jest streetworking, czyli praca w środowisku otwartym, to znaczy na ulicach, podwórkach, skwerach. CPES Parasol pioniersko w skali kraju łączy streetworking z pracą stacjonarną (Centrum dla dzieci i młodzieży). Streetworkerzy docierają do miejsc spotkań odbiorców, gdzie prowadzą działania edukacyjne, informują o dostępnych formach oferty pomocowej i udzielają wsparcia w sytuacjach trudnych. Adresaci to osoby dyskryminowane, wykluczone społecznie, znajdujące się niejednokrotnie w stanie silnego kryzysu i marginalizowane, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, ale również ich rodzin oraz środowiska lokalnego. Pracujemy także z więźniami, osobami uzależnionymi i świadczącymi usługi seksualne z terenu Krakowa, jak i Małopolski. Stowarzyszenie prowadzi również Parasolowe Centrum Terapii oraz program wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Zespół zaangażowany w realizację programów CPES Parasol to osoby, które mają ukończone lub kończą studia wyższe, głównie są to pracownicy socjalni, socjologowie, pedagodzy. Stale podnoszą oni swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach. Pracują z nami certyfikowani specjaliści z zakresu uzależnień, certyfikowani edukatorzy HIV/AIDS, specjalista z zakresu socjoterapii, absolwent Szkoły Praw Człowieka, absolwent Podyplomowego Studia Wychowania Seksualnego. Pracownicy CPES Parasol mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą jak i ludźmi dorosłymi, działając na polu rozwiązywania problemów społecznych. jak również doświadczenia badawcze. Praca merytoryczna w CPES Parasol podlega systematycznej superwizji.

 

Obecnie CPES Parasol realizuje następujące działania:

Program Rakowicka 10 - terenowo-stacjonarny program skierowany do dzieci i młodzieży.

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w ramach programu Rakowicka 10 kieruje swoje działania do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i demoralizacją. Beneficjentami programu są tak zwane „dzieci żyjące na ulicy”, które większość swojego wolnego czasu spędzają na ulicy podejmując działania, zagrażające ich prawidłowemu rozwojowi społecznemu.

 • Dzięki pracy streetworkerów (pracowników terenowych) rekrutowane są osoby do udziału w programie. Streetworkerzy prowadzą działania o charakterze profilaktycznym i wychowawczym w środowisku otwartym. Równolegle do pracy terenowej, prowadzone jest Centrum Izaaka 5, w którym beneficjenci mogą bezpiecznie i kreatynie spędzić czas.
 • Poprzez bliski i intensywny kontakt z dziećmi, otwiera się możliwość do pracy z rodzinami beneficjentów. Otwiera się możliwość do pomocy rodzinie, które w dużej mierze są nie wydolne wychowawczo, rodzicie często są bezrobotni i nie poradni życiowo. Dzięki pracy z rodzinami możliwa jest zmiana sytuacji życiowej dziecka. Oprócz tego prowadzone są działania skierowane do instytucji, z których korzystają beneficjenci, często ma to charakter mediacji między instytucją a beneficjentem.
 • Dzięki zintegrowanym i kompleksowym działaniom skierowanym bezpośrednio na dzieci, ich rodziny i instytucje, jest możliwa realna zmiana sytuacji dziecka. Beneficjenci wykazują zmniejszenie działań im zagrażających, zaczynają korzystać z miejsc, które są dla nich przeznaczone (kluby młodzieżowe, świetlice) gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

 

Poradnia Parasolowe Centrum Terapii - świadczenia finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • Udziela świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym dla osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych niż alkohol oraz ich rodzin.
 • W Parasolowym Centrum Terapii realizujemy jest holistyczny program leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich. Program naszej Poradni działa w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracy z osobami doświadczającymi uzależnienia oraz najnowszymi kierunkami rozwoju lecznictwa odwykowego. Plan leczenia jest ustalany wspólnie z pacjentem w czasie procesu diagnostycznego i jest dostoswany do jego potrzeb.
 • Leczenie obejmuje sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej, jak również w miarę potrzeb konsultacje lekarskie – lekarz psychiatra.
 • Nie musisz być ubezpieczony.

 

FreD goes Net w Krakowie - program wczesnej interwencji profilaktycznej dla młodzieży w związku z używaniem środków psychoaktywnych. 

 • Program FreD zakłada regularne wizyty w instytucjach oraz spotkania podsumowujące współpracę. Dzięki temu zasięg programu zdecydowanie się zwiększy. Globalnym rezultatem będzie zmiana w postawach, zachowaniu i wiedzy wśród odbiorców. Problem używania narkotyków przez młode osoby jest od kilkunastu lat coraz częściej analizowanym zjawiskiem społecznym. W kontekście zapobiegania rozwoju uzależnienia i ograniczania rozmiarów zjawiska, istotnym elementem jest efektywna profilaktyka. Jest ona zdecydowanie bardziej opłacalna w aspekcie ekonomicznym niż działania terapeutyczne i lecznicze w odniesieniu do uzależnienia. Efektywna profilaktyka obniża również koszty związane z funkcjonowaniem organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości.
 • Program FreD opiera się na założeniu, iż odkrycie faktu używania substancji psychoaktywnych powinno skutkować odpowiednim działaniem zaradczym, dlatego też wdrażamy program wczesnej interwencji o potwierdzonej skuteczności, adresowany do osób używających narkotyków na terenie województwa małopolskiego. Jest to interwencja, której istotą jest założenie, że osoby przyłapane na używaniu narkotyków należą do grupy wysokiego ryzyka, a działania skupiają się na jednostce, która została skierowana do programu.
 • Program FreD goes Net jest opracowanym w Niemczech programem opartym o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej. Realizowany jest on w formie zajęć w małych grupach (7-10 osób), z wykorzystaniem podejścia motywującego. Spotkania mają formę cyklu. Prowadzenie ich oparte jest o wskazówki znajdujące się w podręczniku FreD.

 

Parasol Dla Rodzin - projekt skierowany jest do członków rodzin osób eksperymentujących, używających szkodliwie bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Powstał jako odpowiedź na potrzebę rodzin osób zgłaszających się do programu wczesnej interwencji FreD goes net - pytających o dodatkowe wsparcie opiekunów młodych eksperymentatorów. Cel to:

 • nabycie stosownej wiedzy oraz wzrost poziomu umiejętności wychowawczych pozwolił to rodzinom uniknąć w przyszłości trudności wynikających z zainteresowania tematyką substancji psychoaktywnych oraz ich używania;
 • wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w adekwatnych sytuacjach (trening) w relacjach z członkami rodzin i bliskimi zagrożonymi problemami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

 

Ponadto CPES Parasol rozwija współpracę z władzami lokalnymi na przykład poprzez wsparcie merytoryczne akcji „Dając pieniądze odbierasz dzieciństwo”. Środowiskiem akademickim dając poparcie nowo tworzonemu kierunkowi Praca Socjalna na Uniwersytecie Jagielloński, Instytut Socjologii.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000214730
 • Konto:29 1500 1487 1214 8005 1527 0000
 • Adres:ul. Rakowicka 10a, 31-511 Kraków
 • WWW:www.parasol.org.pl
 • E-mail:info@parasol.org.pl
 • Telefon:124300318

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „CPES Parasol” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
CPES Parasol

KRS 0000214730

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00