1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Centrum Inicjatyw Lokalnych

KRS 0000215720

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Centrum Inicjatyw Lokalnych

KRS 0000215720

Prezent OPP

Pomagajmy razem!

Wspieramy aktywność społeczną, chcesz się przyłączyć?

Nasza organizacja powstała w 2004 roku w Zawierciu. Od tego czasu zrealizowaliśmy wiele projektów, których celem było promowanie inicjatyw społecznych, rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców czy chronienie od zapomnienia historii miasta Zawiercie. A to tylko ułamek naszych wieloletnich działań!

Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja zawodowa, a także ochrona historii i budowanie poczucia tożsamości narodowej oraz kulturowej. 

Wspieramy organizacje społeczne i kulturalne. Organizujemy akcje charytatywne na rzecz dzieci chorych, potrzebujących i niepełnosprawnych. Wspieramy rozwój i edukację dzieci i młodzieży. Aktywizujemy środowiska senioralne.

Przekazując 1,5% podatku na rzecz Centrum Inicjatyw Lokalnych wspierasz naszą działalność, a co za tym idzie przyczyniasz się do pozytywnych zmian w swoim środowisku i pomagasz tym, którzy tego potrzebują!

Okaż nam swoje zaufanie i wsparcie, przekaż swój 1,5% podatku na Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. To tylko krótka chwila, która na zawsze może odmienić czyjeś życie! 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Twoje 1,5% ma wielką moc!

Przekazując 1,5% podatku na rzecz Centrum Inicjatyw Lokalnych okazujesz nam swoje zaufanie i wspierasz nasze działania.

Twoje 1,5% daje nam możliwość przyznawania stypendiów naukowych dla najzdolniejszych, realizowania programu stypendialnego „Zostańcie w Zawierciu”, wdrażania Programu „Działaj Lokalnie” czy wydawanie kalendarzy z serii „Dawne Zawiercie” . To z Twoją pomocą, od lat wydajemy pismo „Zawiercianin”, organizujemy konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, Kongresy Zdrowia Seniorów oraz festyny rodzinne dla mieszkańców. Każdego dnia działamy na rzecz lokalnej społeczności, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, chronimy historię i budujemy poczucie tożsamości narodowej oraz kulturowej. Współpracujemy z wieloma gminami i dbamy o naszą wspólną tożsamość, kulturę i historię.

Wymienione działania są możliwe dzięki temu, że dajesz coś od siebie – swoje 1,5%! Skorzystaj z tej możliwości i przekaż nam 1,5% podatku dochodowego wskazując numer KRS: 0000 215 720.

Więcej o nas

Więcej o nas

Centrum Inicjatyw Lokalnych to Organizacja Pożytku Publicznego, która od 17 lat zajmuje się szeroko pojętą aktywizacją społeczną i zawodową. 

Przez ponad 17 lat działalności przyczyniliśmy się do:

podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

ochrony i promocji zdrowia;

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży;

upowszechniania i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym propagowanie samorządności;

działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

działań na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

działań w zakresie kultury fizycznej i sportu;

promowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

promocji i organizacji wolontariatu;

działalności wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;

pomocy w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych młodemu człowiekowi w jego przyszłej aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej;

działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

działań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

prowadzenia działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

prowadzenia i wspierania działalności charytatywnej;

prowadzenia działań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, a także mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

wspierania osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych;

prowadzenia działań wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz promowania wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

promowania i wspierania działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;

działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000215720
 • Konto:60 1050 1591 1000 0023 2017 2683
 • Adres:Senatorska 14, 42-400 Zawiercie
 • WWW:https://cil.org.pl/pomagajmyrazem
 • E-mail:cil@cil.org.pl
 • Telefon:326702014

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Centrum Inicjatyw Lokalnych” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Centrum Inicjatyw Lokalnych

KRS 0000215720

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00