1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
PSMK
KRS 0000216091

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Twój 1% zamieniamy w setki* (*setki metrów kwadratowych wyremontowanego dachu Parowozowni)

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei jest organizacją społeczną, skupiającą fascynatów piękna dawnej kolei z całej Polski. Stowarzyszenie działa od 1987 roku m.in. na rzecz: popularyzacji tematyki kolejowej w społeczeństwie, popierania indywidualnych i społecznych zainteresowań kolejnictwem, dokumentowania historii polskich kolei oraz prowadzenia aktywnej formy ochrony zabytków kolejnictwa. Szczegółowe cele działalności PSMK i metody ich realizacji sprecyzowane zostały w § 6 i 7 Statutu.

Najważniejszym przedmiotem działalności PSMK jest organizacja własnego, żywego muzeum dawnej kolei na terenie zabytkowej Parowozowni Skierniewice. Pragniemy, aby historia każdego zgromadzonego pod jej dachem pojazdu i urządzenia stanowiła pretekst do inteligentnej rozrywki i edukacji, zachęcając do samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozwijania osobowości każdego, kto się z nią zetknie. Tradycje skierniewickiej „szopy” sięgają początków Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej sprzed półtora wieku, a zręby pod część obecnej zabudowy położono z górą 130 lat temu. Jest to zatem jedna z najstarszych parowozowni, które do dziś nie utraciły swych pierwotnych funkcji.

W Parowozowni zgromadzono wiele cennych przedmiotów, urządzeń technicznych, a przede wszystkim ponad setkę wagonów i lokomotyw. Niektóre liczą sobie ponad 120 lat, co najmniej kilka jest unikatami na skalę europejską. Większość zabezpieczonych pojazdów nadal oczekuje remontu. Stale konserwowane są także zabytkowe budynki. Więcej o naszych bieżących projektach piszemy w dziale Aktualności.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy oraz rzeczowej pomocy naszych sympatyków – osób i instytucji doceniających potrzebę niekomercyjnych działań w sferze kultury. 

Jak wykorzystamy 1%

W  2020 roku, uzyskane dzięki Państwa wsparciu środki zamierzamy przeznaczyć podobnie jak w latach ubiegłych przede wszystkim na wkłady własne do dotacji na remont obiektów Parowozowni – głównie zaś na wymianę poszycia dachów kolejnych budynków kompleksu Parowozowni oraz w miarę pozyskanych środków także kontynuację odbudowy świetlika! W zależności od możliwości finansowych i wyników konkursów na realizację zadań publicznych, w których chcemy brać udział, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót przy kolejnych 11 obiektach kompleksu Parowozowni.
Zamierzamy też kontynuować prace przy Ty51-1, TKp 6042 i piwiarce oraz wystawach tematycznych dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej.

Więcej o nas

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei jest organizacją społeczną, skupiającą fascynatów piękna dawnej kolei z całej Polski. Stowarzyszenie działa od 1987 roku m.in. na rzecz: popularyzacji tematyki kolejowej w społeczeństwie, popierania indywidualnych i społecznych zainteresowań kolejnictwem, dokumentowania historii polskich kolei oraz prowadzenia aktywnej formy ochrony zabytków kolejnictwa. Szczegółowe cele działalności PSMK i metody ich realizacji sprecyzowane zostały w § 6 i 7 Statutu.

Stowarzyszenie współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Grupy PKP, Państwową Służbą Ochrony Zabytków, wydawnictwami i filmem, służąc swoją wiedzą historyczną i pomocą w dziele ochrony materialnego dziedzictwa tej szczególnej cząstki naszej cywilizacji, jaką jest kolej…

Najważniejszym przedmiotem działalności PSMK jest organizacja własnego, żywego muzeum dawnej kolei na terenie zabytkowej Parowozowni Skierniewice. Pragniemy, aby historia każdego zgromadzonego pod jej dachem pojazdu i urządzenia stanowiła pretekst do inteligentnej rozrywki i edukacji, zachęcając do samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozwijania osobowości każdego, kto się z nią zetknie. Tradycje skierniewickiej „szopy” sięgają początków Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej sprzed półtora wieku, a zręby pod część obecnej zabudowy położono z górą 130 lat temu. Jest to zatem jedna z najstarszych parowozowni, które do dziś nie utraciły swych pierwotnych funkcji.

W Parowozowni zgromadzono wiele cennych przedmiotów, urządzeń technicznych, a przede wszystkim ponad setkę wagonów i lokomotyw. Niektóre liczą sobie ponad 120 lat, co najmniej kilka jest unikatami na skalę europejską. Większość zabezpieczonych pojazdów nadal oczekuje remontu. Stale konserwowane są także zabytkowe budynki. Więcej o naszych bieżących projektach piszemy w dziale Aktualności.

Dnia 31 października 1991 roku po 146 latach Parowozownia Skierniewice przestała istnieć jako jednostka organizacyjna PKP. Kiedy likwidacja pracy trakcyjnej  była już przesądzona, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei podjęło inicjatywę stworzenia w najstarszej zachowanej parowozowni Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej zaplecza remontowego dla zabytkowego taboru PKP – zbliżał się bowiem wielki jubileusz 150-lecia kolei na ziemiach polskich. Z przyczyn finansowych PKP zrezygnowały jednak ostatecznie z eksploatacji obiektu, nad którym zawisła groźba fizycznej likwidacji lub, w najlepszym razie, przebudowy i adaptacji na cele nie związane z koleją.

W tej sytuacji PSMK podjęło się społecznym wysiłkiem (choć nie bez pomocy ze strony Centralnej DOKP i Dyrekcji Generalnej PKP) „zakonserwować” parowozownię jako czynny skansen techniki kolejowej i muzeum zabytkowego taboru. Niestety, nie wszystkie urządzenia udało się uratować przed pocięciem na złom lub wywiezieniem do innych jednostek.

Równocześnie trwało gromadzenie eksponatów pozyskiwanych przez PSMK: lokomotyw i wagonów, oczekujących złomowania w różnych zakątkach kraju, starych semaforów i innych urządzeń. Porządkowano też teren i zabezpieczano obiekty, usuwano skutki wandalizmu i wizyt nieproszonych „gości”. W 1994 r. dzięki staraniom PSMK i zrozumieniu służb konserwatorskich zespół parowozowni został wpisany do rejestru zabytków. Dopiero wówczas faktycznie ustała prowadzona od 1992 r. likwidacja „szopy”.

W końcu grudnia 1992 roku, ówczesna Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie wystąpiła z propozycją przejęcia przez Stowarzyszenie niepotrzebnej już wtedy Kolei lokomotywowni. Po dwu tygodniach zostawionych władzom PSMK do namysłu, Stowarzyszenie propozycję przyjęło a Centralna DOKP nadała bieg tej, wtedy nowatorskiej, sprawie. Procedury okazały się znacznie bardziej skomplikowane niż się początkowo wydawało. Mimo życzliwości wszystkich stron biorących udział w przekazaniu obiektu, działania trwały niemal dziesięć lat. Dopiero 8 listopada 2002 r. PSMK stało się pełnoprawnym właścicielem zasadniczej części kompleksu byłej skierniewickiej parowozowni (oprócz jednego budynku, co do którego ówczesne władze miasta miały inne plany). Finał procesu nastąpił po kolejnych blisko 15 latach – 20 kwietnia 2017 r. Tego dnia, działający w imieniu Skarbu Państwa Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk podpisał akt notarialny przekazujący nam na własność ostatnią działkę wraz ze stojącym na niej budynkiem socjalno-administracyjnym mieszczącym niegdyś biura Parowozowni.

Przyjęcie obiektu na własność umożliwiło podjęcie nowych aktywności i prac remontowych na znacznie większą niż dotąd skalę. W maju 2005 r. ruszyło udostępnianie Parowozowni turystom w trakcie regularnych Dni Otwartych – dotąd miało ono charakter stricte okazjonalny, np. związany z Dniem Dziecka czy projektów realizowanych wspólnie ze środowiskami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. W maju 2010 r. do kalendarza imprez realizowanych przez nas w Skierniewicach dołączyła Noc Muzeów. Warto podkreślić, ze byliśmy tu prekursorami – przed nami w grodzie na Łupią nikt nie podejmował wcześniej takiej inicjatywy.  W 2016 r. na stałe do kalendarza imprez weszły także realizowane w odstępach dwumiesięcznych plenery fotograficzne.

Podjętych zostało jednocześnie, m.in. dzięki wsparciu Miasta Skierniewice, wiele działań inwestycyjnych. Zostały odbudowane brakujące tory i posadzki wewnątrz hali wachlarzowej oraz brama wjazdowa prowadząca na kanał nr 12. Prace te nierzadko poprzedzało ręczne przemieszczanie mas ziemnych i zasypywanie pozostałych po poprzednim gospodarzu wykopów. W kolejnych latach  wysiłek członków PSMK koncentrował się na remoncie obrotnicy (zabudowa nowych podkładów, renowacja mostu itp.) oraz sukcesywnej wymianie podkładów w najbardziej wyeksploatowanych fragmentach torowiska, obejmujące także bardziej skomplikowane prace przy rozjazdach. Prace tego typu są i nadal będą kontynuowane w najbliższych latach.

W 2012 r. otworzył się nowy rozdział w dziejach gospodarzenia PSMK w Skierniewicach – rozpoczęły się szerokozakrojone prace remontowe budynków kompleksu skierniewickiej Parowozowni. Na pierwszy „ogień” poszedł dach hali wachlarzowej i tzw. przybudówka łowicka wymagająca bardziej kompleksowego remontu. W 2017 r. do grona remontowanych obiektów doszła znajdująca się nad rzeką Łupią tzw. pompownia. Prace te są prowadzone dzięki wsparciu szerokiego spektrum instytucji – przede wszystkim z zakresu administracji publicznej takich jak: Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Miasto Skierniewice oraz środków pochodzących z 1% podatku i sponsorów prywatnych.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy oraz rzeczowej pomocy naszych sympatyków – osób i instytucji doceniających potrzebę niekomercyjnych działań w sferze kultury. Materialną podstawę tworzą składki członkowskie oraz darowizny Sponsorów. Członkiem PSMK może zostać każda osoba pełnoletnia (młodzież od 16 do 18 roku życia za zgodą rodziców) po:

 • złożeniu wypełnionej deklaracji ze zdjęciem,
 • odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej – na pierwsze spotkanie zapraszamy do skierniewickiej Parowozowni.

O przyjęciu w poczet członków PSMK decyduje Zarząd Główny, podejmując stosowną uchwałę na najbliższym zebraniu. Odbiór legitymacji może nastąpić po opłaceniu składek członkowskich za minimum 6 miesięcy. Składka członkowska wynosi 9zł miesięcznie, przy czym uczniom, studentom i emerytom przysługuje zniżka 50%. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na ręce Skarbnika lub na konto bankowe stowarzyszenia.

Od członków Stowarzyszenia oczekujemy zaangażowania w działalność statutową realizowaną w skierniewickiej Parowozowni; pozyskiwanie eksponatów, działania organizacyjne lub inne, rozwijane zgodnie z osobistymi zainteresowaniami. Jeśli chcesz w ramach Stowarzyszenia rozwinąć w sposób szczególny jakąś dziedzinę kolejowego hobby (modelarstwo, imprezy kolejowe, działalność propagandowa…), możesz zostać jej animatorem!

Nasze szeregi są zawsze otwarte dla ludzi aktywnych i zaangażowanych w ideę popularyzacji kolei i pielęgnowania jej tradycji.


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000216091
 • Konto:52 124 0 62 18 1 111 0000 461 7 35 35
 • Adres:Plac Defilad 1 (Muzeum Techniki)
 • WWW:www.psmk.org.pl
 • E-mail:zarzad@psmk.org.pl
 • Telefon:697858781Formularze PIT 2019/2020 dla
PSMK

KRS 0000216091

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

PSMK

 • Twój 1% zamieniamy w setki* (*setki metrów kwadratowych wyremontowanego dachu Parowozowni)

  Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei jest organizacją społeczną, skupiającą fascynatów piękna dawnej kolei z całej Polski. Stowarzyszenie działa od 1987 roku m.in. na rzecz: popularyzacji tematyki kolejowej w społeczeństwie, popierania indywidualnych i społecznych zainteresowań kolejnictwem, dokumentowania historii polskich kolei oraz prowadzenia aktywnej formy ochrony zabytków kolejnictwa. Szczegółowe cele działalności PSMK i metody ich realizacji sprecyzowane zostały w § 6 i 7 Statutu.

  Najważniejszym przedmiotem działalności PSMK jest organizacja własnego, żywego muzeum dawnej kolei na terenie zabytkowej Parowozowni Skierniewice. Pragniemy, aby historia każdego zgromadzonego pod jej dachem pojazdu i urządzenia stanowiła pretekst do inteligentnej rozrywki i edukacji, zachęcając do samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozwijania osobowości każdego, kto się z nią zetknie. Tradycje skierniewickiej „szopy” sięgają początków Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej sprzed półtora wieku, a zręby pod część obecnej zabudowy położono z górą 130 lat temu. Jest to zatem jedna z najstarszych parowozowni, które do dziś nie utraciły swych pierwotnych funkcji.

  W Parowozowni zgromadzono wiele cennych przedmiotów, urządzeń technicznych, a przede wszystkim ponad setkę wagonów i lokomotyw. Niektóre liczą sobie ponad 120 lat, co najmniej kilka jest unikatami na skalę europejską. Większość zabezpieczonych pojazdów nadal oczekuje remontu. Stale konserwowane są także zabytkowe budynki. Więcej o naszych bieżących projektach piszemy w dziale Aktualności.

  Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy oraz rzeczowej pomocy naszych sympatyków – osób i instytucji doceniających potrzebę niekomercyjnych działań w sferze kultury. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  W  2020 roku, uzyskane dzięki Państwa wsparciu środki zamierzamy przeznaczyć podobnie jak w latach ubiegłych przede wszystkim na wkłady własne do dotacji na remont obiektów Parowozowni – głównie zaś na wymianę poszycia dachów kolejnych budynków kompleksu Parowozowni oraz w miarę pozyskanych środków także kontynuację odbudowy świetlika! W zależności od możliwości finansowych i wyników konkursów na realizację zadań publicznych, w których chcemy brać udział, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót przy kolejnych 11 obiektach kompleksu Parowozowni.
  Zamierzamy też kontynuować prace przy Ty51-1, TKp 6042 i piwiarce oraz wystawach tematycznych dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej.

 • Więcej o nas

  Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei jest organizacją społeczną, skupiającą fascynatów piękna dawnej kolei z całej Polski. Stowarzyszenie działa od 1987 roku m.in. na rzecz: popularyzacji tematyki kolejowej w społeczeństwie, popierania indywidualnych i społecznych zainteresowań kolejnictwem, dokumentowania historii polskich kolei oraz prowadzenia aktywnej formy ochrony zabytków kolejnictwa. Szczegółowe cele działalności PSMK i metody ich realizacji sprecyzowane zostały w § 6 i 7 Statutu.

  Stowarzyszenie współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Grupy PKP, Państwową Służbą Ochrony Zabytków, wydawnictwami i filmem, służąc swoją wiedzą historyczną i pomocą w dziele ochrony materialnego dziedzictwa tej szczególnej cząstki naszej cywilizacji, jaką jest kolej…

  Najważniejszym przedmiotem działalności PSMK jest organizacja własnego, żywego muzeum dawnej kolei na terenie zabytkowej Parowozowni Skierniewice. Pragniemy, aby historia każdego zgromadzonego pod jej dachem pojazdu i urządzenia stanowiła pretekst do inteligentnej rozrywki i edukacji, zachęcając do samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozwijania osobowości każdego, kto się z nią zetknie. Tradycje skierniewickiej „szopy” sięgają początków Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej sprzed półtora wieku, a zręby pod część obecnej zabudowy położono z górą 130 lat temu. Jest to zatem jedna z najstarszych parowozowni, które do dziś nie utraciły swych pierwotnych funkcji.

  W Parowozowni zgromadzono wiele cennych przedmiotów, urządzeń technicznych, a przede wszystkim ponad setkę wagonów i lokomotyw. Niektóre liczą sobie ponad 120 lat, co najmniej kilka jest unikatami na skalę europejską. Większość zabezpieczonych pojazdów nadal oczekuje remontu. Stale konserwowane są także zabytkowe budynki. Więcej o naszych bieżących projektach piszemy w dziale Aktualności.

  Dnia 31 października 1991 roku po 146 latach Parowozownia Skierniewice przestała istnieć jako jednostka organizacyjna PKP. Kiedy likwidacja pracy trakcyjnej  była już przesądzona, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei podjęło inicjatywę stworzenia w najstarszej zachowanej parowozowni Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej zaplecza remontowego dla zabytkowego taboru PKP – zbliżał się bowiem wielki jubileusz 150-lecia kolei na ziemiach polskich. Z przyczyn finansowych PKP zrezygnowały jednak ostatecznie z eksploatacji obiektu, nad którym zawisła groźba fizycznej likwidacji lub, w najlepszym razie, przebudowy i adaptacji na cele nie związane z koleją.

  W tej sytuacji PSMK podjęło się społecznym wysiłkiem (choć nie bez pomocy ze strony Centralnej DOKP i Dyrekcji Generalnej PKP) „zakonserwować” parowozownię jako czynny skansen techniki kolejowej i muzeum zabytkowego taboru. Niestety, nie wszystkie urządzenia udało się uratować przed pocięciem na złom lub wywiezieniem do innych jednostek.

  Równocześnie trwało gromadzenie eksponatów pozyskiwanych przez PSMK: lokomotyw i wagonów, oczekujących złomowania w różnych zakątkach kraju, starych semaforów i innych urządzeń. Porządkowano też teren i zabezpieczano obiekty, usuwano skutki wandalizmu i wizyt nieproszonych „gości”. W 1994 r. dzięki staraniom PSMK i zrozumieniu służb konserwatorskich zespół parowozowni został wpisany do rejestru zabytków. Dopiero wówczas faktycznie ustała prowadzona od 1992 r. likwidacja „szopy”.

  W końcu grudnia 1992 roku, ówczesna Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie wystąpiła z propozycją przejęcia przez Stowarzyszenie niepotrzebnej już wtedy Kolei lokomotywowni. Po dwu tygodniach zostawionych władzom PSMK do namysłu, Stowarzyszenie propozycję przyjęło a Centralna DOKP nadała bieg tej, wtedy nowatorskiej, sprawie. Procedury okazały się znacznie bardziej skomplikowane niż się początkowo wydawało. Mimo życzliwości wszystkich stron biorących udział w przekazaniu obiektu, działania trwały niemal dziesięć lat. Dopiero 8 listopada 2002 r. PSMK stało się pełnoprawnym właścicielem zasadniczej części kompleksu byłej skierniewickiej parowozowni (oprócz jednego budynku, co do którego ówczesne władze miasta miały inne plany). Finał procesu nastąpił po kolejnych blisko 15 latach – 20 kwietnia 2017 r. Tego dnia, działający w imieniu Skarbu Państwa Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk podpisał akt notarialny przekazujący nam na własność ostatnią działkę wraz ze stojącym na niej budynkiem socjalno-administracyjnym mieszczącym niegdyś biura Parowozowni.

  Przyjęcie obiektu na własność umożliwiło podjęcie nowych aktywności i prac remontowych na znacznie większą niż dotąd skalę. W maju 2005 r. ruszyło udostępnianie Parowozowni turystom w trakcie regularnych Dni Otwartych – dotąd miało ono charakter stricte okazjonalny, np. związany z Dniem Dziecka czy projektów realizowanych wspólnie ze środowiskami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. W maju 2010 r. do kalendarza imprez realizowanych przez nas w Skierniewicach dołączyła Noc Muzeów. Warto podkreślić, ze byliśmy tu prekursorami – przed nami w grodzie na Łupią nikt nie podejmował wcześniej takiej inicjatywy.  W 2016 r. na stałe do kalendarza imprez weszły także realizowane w odstępach dwumiesięcznych plenery fotograficzne.

  Podjętych zostało jednocześnie, m.in. dzięki wsparciu Miasta Skierniewice, wiele działań inwestycyjnych. Zostały odbudowane brakujące tory i posadzki wewnątrz hali wachlarzowej oraz brama wjazdowa prowadząca na kanał nr 12. Prace te nierzadko poprzedzało ręczne przemieszczanie mas ziemnych i zasypywanie pozostałych po poprzednim gospodarzu wykopów. W kolejnych latach  wysiłek członków PSMK koncentrował się na remoncie obrotnicy (zabudowa nowych podkładów, renowacja mostu itp.) oraz sukcesywnej wymianie podkładów w najbardziej wyeksploatowanych fragmentach torowiska, obejmujące także bardziej skomplikowane prace przy rozjazdach. Prace tego typu są i nadal będą kontynuowane w najbliższych latach.

  W 2012 r. otworzył się nowy rozdział w dziejach gospodarzenia PSMK w Skierniewicach – rozpoczęły się szerokozakrojone prace remontowe budynków kompleksu skierniewickiej Parowozowni. Na pierwszy „ogień” poszedł dach hali wachlarzowej i tzw. przybudówka łowicka wymagająca bardziej kompleksowego remontu. W 2017 r. do grona remontowanych obiektów doszła znajdująca się nad rzeką Łupią tzw. pompownia. Prace te są prowadzone dzięki wsparciu szerokiego spektrum instytucji – przede wszystkim z zakresu administracji publicznej takich jak: Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Miasto Skierniewice oraz środków pochodzących z 1% podatku i sponsorów prywatnych.

  Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy oraz rzeczowej pomocy naszych sympatyków – osób i instytucji doceniających potrzebę niekomercyjnych działań w sferze kultury. Materialną podstawę tworzą składki członkowskie oraz darowizny Sponsorów. Członkiem PSMK może zostać każda osoba pełnoletnia (młodzież od 16 do 18 roku życia za zgodą rodziców) po:

  • złożeniu wypełnionej deklaracji ze zdjęciem,
  • odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej – na pierwsze spotkanie zapraszamy do skierniewickiej Parowozowni.

  O przyjęciu w poczet członków PSMK decyduje Zarząd Główny, podejmując stosowną uchwałę na najbliższym zebraniu. Odbiór legitymacji może nastąpić po opłaceniu składek członkowskich za minimum 6 miesięcy. Składka członkowska wynosi 9zł miesięcznie, przy czym uczniom, studentom i emerytom przysługuje zniżka 50%. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na ręce Skarbnika lub na konto bankowe stowarzyszenia.

  Od członków Stowarzyszenia oczekujemy zaangażowania w działalność statutową realizowaną w skierniewickiej Parowozowni; pozyskiwanie eksponatów, działania organizacyjne lub inne, rozwijane zgodnie z osobistymi zainteresowaniami. Jeśli chcesz w ramach Stowarzyszenia rozwinąć w sposób szczególny jakąś dziedzinę kolejowego hobby (modelarstwo, imprezy kolejowe, działalność propagandowa…), możesz zostać jej animatorem!

  Nasze szeregi są zawsze otwarte dla ludzi aktywnych i zaangażowanych w ideę popularyzacji kolei i pielęgnowania jej tradycji.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000216091
 • Konto:52 124 0 62 18 1 111 0000 461 7 35 35
 • Adres:Plac Defilad 1 (Muzeum Techniki)
 • WWW:www.psmk.org.pl
 • E-mail:zarzad@psmk.org.pl
 • Telefon:697858781
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00