1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

KRS 0000219742

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

KRS 0000219742

Prezent OPP

Pomagajmy razem!

Przykazanie miłości zobowiązuje wrocławską Caritas do pomagania najszerzej, jak tylko potrafimy. Nie możemy pomóc każdemu, dlatego kierujemy wsparcie w obszary najbardziej podstawowe.

W chrześcijańskim duchu miłości pojawiamy się tam, gdzie brakuje nadziei i wiary w lepsze jutro. Otaczamy opieką potrzebujących, nieszczęśliwych, odrzuconych, wykluczonych, samotnych, zagubionych, ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzież, dorosłych i seniorów, rodziny oraz grupy społeczne.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wrocławska Caritas wydaje rocznie ponad 150 000 posiłków w jadłodajniach we Wrocławiu i Oławie. Środki przekazane z 1% pomagają nam dotrzeć z pomocą do najuboższych i bezdomnych.

Od samego początku wszelkiej działalności charytatywnej w Kościele chrześcijanie karmili głodnych. Wrocławska Caritas prowadzi dwie jadłodajnie: we Wrocławiu i w Oławie. Rocznie wydajemy ponad 150 000 posiłków, a środki przekazane z 1 % podatku dochodowego pomagają nam dotrzeć z pomocą do najuboższych i bezdomnych.

 

Naszym celem jest niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie ludzka bieda i bezradność przybiera postać głodu i pragnienia. Nie możemy pomóc każdemu, dlatego staramy się docierać ze wsparciem w obszary najbardziej podstawowe. Przykazanie miłości zobowiązuje Caritas Archidiecezji Wrocławskiej do pomagania najszerzej, jak tylko potrafimy.

 

 

Więcej o nas

Więcej o nas

W nawiązaniu do najlepszych i najstarszych tradycji Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku dnia 16 listopada 1989 r. nasz Metropolita reaktywuje Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, której dyrektorem zostaje ks. dr Edward Janiak. Pierwsza siedziba mieści się w małym pokoju w Domu Księży Emerytów przy ul. Katedralnej 12.

Na początku kładzie się szczególny nacisk na tworzenie kuchni dla ubogich, które w poprzednich granicach diecezji wydają codziennie 3500 posiłków. W tym czasie Caritas Wrocławska obejmuje swoją opieką schroniska dla kobiet, schroniska św. Brata Alberta, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej, domy dla niepełnosprawnych, domy dla narkomanów i hospicja.

Na terenie diecezji powstaje ponad 200 parafialnych zespołów charytatywnych, w których pracuje 1,5 tysiąca wolontariuszy.

Caritas wyszukuje darczyńców, którzy za jej pośrednictwem przekazują pomoc materialną. Obejmuje nią grupy najsłabsze, szczególnie osoby o niskim wykształceniu, pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych i spółdzielni produkcyjnych, rolników z niewielkich gospodarstw oraz mieszkańców małych miast, którzy okazują się bezradni wobec przekształceń społeczno-gospodarczych.

Caritas przekazuje specjalistyczny sprzęt dolnośląskim szpitalom, a także sprzęt rehabilitacyjny i lekarstwa chorym i niepełnosprawnym. Ta pomoc możliwa jest dzięki ofiarodawcom zagranicznym, zwłaszcza z Freiburga i Dortmundu.

W roku 1990 wrocławska Caritas pozyskuje pierwszy ośrodek kolonijny w Ulinii nad morzem. W ciągu 14 lat na kolonie wyjeżdża ponad 65 tysięcy dzieci z rodzin niepełnych, problemowych, z terenów popegeerowskich. Nasza instytucja pozyskuje kolejne cztery ośrodki wypoczynkowe nad morzem i w górach.

Prowadzona jest także akcja dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach. Tą formą pomocy tylko w roku szkolnym 2000/2001 objętych zostaje ponad 3.420 uczniów z 220 placówek oświatowych Dolnego Śląska. Pomoc ta okazuje się niezmiernie ważna, gdyż po przeprowadzeniu ankiety we wrocławskiej dzielnicy Fabryczna dowiadujemy się, że na 20 tysięcy dzieci uczęszczających do szkół, 10% z nich nie otrzymuje w domu żadnego posiłku. Beneficjentami są dzieci, które pochodzą z domów, gdzie dochód na jednego członka rodziny wynosi w granicach 15-150 zł.

W 1994 r. przy naszej Caritas powstaje Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Jego zadaniem jest rozwiązywanie problemów mieszkaniowych, umożliwienie dostępu do opieki medycznej, kompletowanie niezbędnej dokumentacji w procedurze legalizacji pobytu, nawiązanie kontaktów z przedstawicielami swoich religii. W ciągu 9 lat z pomocy biura korzysta ponad 600 osobom. Są to głównie obywatele Armenii, Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi, Tadżykistanu i Uzbekistanu. W czasie konfliktu zbrojnego na Bałkanach biuro to obejmuje opieką 64 osoby z Kosowa, które znajdują schronienie we Wrocławiu.

Od 1995 r. w Adwencie przeprowadzana jest akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. We wszystkich parafiach rozprowadzane są świece na stół wigilijny. Przez osiem edycji rozprowadzono ponad 1,2 miliona świec, z których uzyskano dochód w wysokości ponad 3,5 miliona złotych. Środki te są rozdysponowywane na rzecz dzieci potrzebujących, tj. dożywianie, organizację kolonii letnich i leczenie.

Od 2000 r. rozwija się także akcja rozprowadzania „Chleba Miłości”. Dochód w ten sposób pozyskiwany przeznaczany jest na prowadzenie jadłodajni, tworzenie i rozwijanie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, a także organizację wieczerzy wigilijnych, w których każdego roku uczestniczy kilka tysięcy osób.

W lipcu 1997 r. Wrocław i Dolny Śląsk zostaje dotknięty klęską powodzi tysiąclecia. W jednej chwili kilkanaście tysięcy rodzin traci niemalże wszystko. Woda pochłania 54 ofiary śmiertelne. Na wrocławskich osiedlach Kozanów, Popowice, Księże Małe, a także w centrum środkiem lokomocji stają się pontony, którymi wolontariusze dowożą wodę i żywność do wielopiętrowych domów oblanych ze wszystkich stron wodą. Od początku kataklizmu przez struktury Caritas przechodzi pomoc niemal z całego świata. Caritas przekazuje ponad 300 tirów z pomocą humanitarną zawierającą artykuły pierwszej potrzeby, żywność, środki higieny osobistej. Ponad piętnaście tysięcy rodzin zostaje wyposażonych w podstawowe artykuły gospodarstwa domowego i meble. Rolnicy otrzymują tysiące ton produktów rolnych i setki ton węgla. 16,5 tysiąca dzieci zostaje wyposażonych do szkoły. W ramach pomocy długofalowej wrocławska Caritas zakupuje ponad 7.300 ton materiałów budowlanych na remont mieszkań. Remontujemy 255 domów najbardziej poszkodowanym rodzinom we Wrocławiu, Trestnie, Kotowicach, Siedlcach i Zakrzowie. Za pośrednictwem Caritas udziela się pomocy rzeczowej na łączną kwotę 55 milionów nowych złotych.

W 1998 r. zostaje otwarty pierwszy dom opieki w Henrykowie, w którym zakwaterowanie i całodobową opiekę otrzymuje 60 osób. W roku obecnym dzięki zaangażowaniu Księdza Biskupa Edwarda powstaje podobny dom opieki w Malczycach, a następnie dom dla osób upośledzonych intelektualnie w Dobroszycach.

Jesienią 1998 r. wrocławska Caritas otrzymuje od Metropolity Wrocławskiego budynek przy ul. Katedralnej 7, który po kapitalnym remoncie w maju 1999 r. staje się nową siedzibą centrali Caritas. W budynku tym mieszczą się biura, pomieszczenia magazynowe i łaźnia, z której każdego dnia korzysta ok. 60 osób.

We wrześniu 1999 r. przy ul. Słowiańskiej 17 rozpoczyna swą działalność Centrum Socjalne Caritas. Mieszczą się w nim jadłodajnia, świetlice dla dzieci, klub seniora oraz poradnie. Codziennie w Centrum otrzymuje pomoc ponad 600 osób.

W listopadzie 1999 r. powstają pierwsze stacje opieki, w których pracę znajduje ponad 140 osób. Głównie są to pielęgniarki, położne i rehabilitanci. Pracownicy Stacji Opieki świadczą usługi z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego nad chorym i jego rodziną w domu. Wykonują zlecenia lekarskie, prowadzą edukację prozdrowotną, pomagają osobom starszym i niedołężnym. Obejmują opieką ponad 200 tysięcy ludzi. Przy Stacjach Opieki działają wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Dla najuboższych pacjentów zakupywane są lekarstwa niezbędne w procesie powrotu do zdrowia.

W czerwcu 2000 r. wrocławska Caritas, z inicjatywy Metropolity Wrocławskiego dokonuje zakupu mammobusu. Środki na jego zakup przekazuje nasz Arcybiskup i wierni Dolnego Śląska. W ciągu trzech lat działalności badaniom mammograficznym poddanych zostaje 30 tysięcy kobiet, głównie z małych miejscowości, gdzie dostęp do mammografii jest ograniczony.

W okresie od maja 2000 r. do października 2002 r. na polecenie Księdza Kardynała Caritas prowadzi budowę Domu Jana Pawła II, obiektu o powierzchni ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych, który obecnie pełni funkcję akademika, pensjonatu dla gości i centrum konferencyjnego. Tego lata obiekt zostaje uznany Budową Roku.

We wrześniu 2001 r. rozpoczyna działalność pierwsza katolicka szkoła podstawowa w powiecie świdnickim. Obecnie do placówek oświatowych Caritas uczęszcza 320 dzieci i młodzieży.

Od lipca 2002 r. Caritas prowadzi we Wrocławiu warsztat terapii zajęciowej, a od września tegoż roku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach, w których opiekę znajdują dzieci i młodzież upośledzone intelektualnie.

W 2003 r. Caritas i jej placówki są już stałymi miejscami pracy dla 370 osób, zaangażowanych zawodowo w dzieło miłosierdzia Kościoła Wrocławskiego.

W archidiecezji działa obecnie 220 grup charytatywnych i Zespołów Caritas, które wspierają pracę naszej instytucji na szczeblu parafialnym, poprzez identyfikowanie i ocenienie pojawiających się potrzeb oraz udzielanie pomocy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo dolnośląskie
 • KRS:0000219742
 • Konto:24 1020 5242 0000 2102 0019 7863
 • Adres:Ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław
 • WWW:wroclaw.caritas.pl
 • E-mail:wroclaw@caritas.pl
 • Telefon:71 327 1300

Formularze PIT 2023/2024 dla
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

KRS 0000219742

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00