1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

KRS 0000226818

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

KRS 0000226818

Prezent OPP

Warto być dobrym! Oddaj 1,5 % na Caritas!

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest największą organizacją pożytku publicznego w województwie lubuskim działającą od ponad 30 lat. Przez cały rok pomagamy biednym, potrzebującym, dzieciom, osobom starszym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym. Jesteśmy obecni z oferowaną pomocą niemal we wszystkim sytuacjach kryzysowych na naszyj terenie. Ludzie są dla nas najważniejsi. Poprzez posługę naszych pracowników i ponad 2000 wolontariuszy niesiemy realną pomoc, nadzieję na lepsze jutro i nadzieję każdego dnia. Nasza pomoc niesiona jest na terenie całej diecezji we współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas oraz Szkolnymi Kołami Caritas. 

Pomagamy wszystkim, którzy zwrócą się do nas z prośbą o pomoc.

A jest tych ludzi wielu, niemal każdego dnia.

Wiele osób pisze do nas pisma oraz przychodzi osobiście z prośbą m.in. o leki, wsparcie finansowe, ciepły posiłek, pomoc wolontariusza, sprzęt medyczny itp.

Caritas Diecezjalna to ważna część systemu pomocy społecznej, ale też organizacja pozarządowa wychodząca poza ten system i traktująca każdego indywidualnie, nie patrząc na „widełki”, wskaźniki itp. 

W sytuacjach wyjątkowych lub w celu uzyskania szerszych informacji można kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem Caritas diecezjalnej telefonicznie w godzinach otwarcia biura.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dochód w ramach akcji 1,5 % podatku- 100% serca przeznaczymy na:

Indywidualną pomoc w leczeniu i rehabilitacji 

Organizację wakacji letnich dla dzieci z ubogich rodzin.

Działalność placówek dla dzieci i młodzieży w naszej diecezji

Dystrybucję pomocy rzeczowej i żywnościowej na teren naszej diecezji

Rozwój i promocja wolontariatu głównie poprzez prowadzenie Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze

Prowadzenie Schroniska Aktywizujacego dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Zielonej Górze

Remont i prowadzenie Schroniska Caritas dla bezdomnych im. Św. Siostry Faustyny w Żukowicach

Działalność łaźni i ogrzewalni dla bezdomnych w Zielonej Górze

Pomoc i wsparcie dla rodzin z Ukrainy, ktore uciekły prze wojną.  

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej bierze czynny udział w wielu działaniach w ciągu całego roku, dostarczając przede wszystkim materialnego wsparcia dla ludzi najbardziej potrzebujących.
Do takich zadań należą między innymi:
– pomoc rodzinom pogorzelców
– pomoc w remontach i doposażeniu domów i mieszkań
– pomoc w sytuacjach kryzysowych
– pomoc w zakupie takich rzeczy, jak: meble, sprzęt AGD, RTV, środki czystości, żywność.
– pomoc materialna w postaci materiałów budowlanych

Oprócz tego warto wspomnieć o pomocy, takiej jak:
– pomoc w zakupie węgla na opał domu dla rodzin najbardziej potrzebujących
– realizacja programu żywnościowego FEAD

Za wszelką pomoc i wsparcie DZIĘKUJEMY!

Więcej o nas

Więcej o nas

Nadrzędnym celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Do zadań Caritas jako organizacji pożytku publicznego należy: 1) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania, 2) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów oraz innych osób i grup społecznych będących w potrzebie, 3) pomoc społeczna w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mająca na celu w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wspierająca osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) ochrona i promocja zdrowia, 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzające w szczególności do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, 7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 10) działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 11) wypoczynek dzieci i młodzieży, 12) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego, 13) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 14) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 16) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 17) promocja i organizacja wolontariatu, 18) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty funkcjonujące w sferze pożytku publicznego, 19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 20) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, 21) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 22) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 23) działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej pomaga każdemu, kto się do nas zgłosi.

Nikogo nie odsyłamy z pustymi rękoma. Każdy jest wart uwagi i szacunku. Fundusze z tytuły 1,5 % podatku od Polaków to dla nas ważny punkt w budżecie, dzięki któremu możemy lepiej i sprawniej pomagać ludziom w potrzebie. Oddaj 1,5 % podatku- to nic nie kosztuje.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000226818
 • Wizytówka:www.pitax.pl/caritas_zgora
 • Konto:86 1090 1636 0000 0001 0345 9015
 • Adres:Ul. Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra
 • WWW:www.caritaszg.pl
 • E-mail:zielonagora@caritas.pl
 • Telefon:535 44 25 44

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

KRS 0000226818

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00