1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Magis
  KRS 0000231822

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

1% na wspieranie działań edukacyjnych i społecznych!

Łacińskie słowo magis tłumaczy się jako więcej, lepiej, bardziej, pełniej.

Fundacja MAGIS wspiera nowatorskie inicjatywy edukacyjne, społeczne i kulturalne.

Misją Fundacji Magis jest inwestowanie we wszechstronny rozwój człowieka otwartego na potrzeby innych.

Fundacja została powołana, aby prowadzić i wspierać działalność edukacyjną oraz społeczną, a w szczególności wspierać działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane.

Jak wykorzystamy 1%

Środki przekazane w ramach 1 % przeznaczamy na:

 • Fundusz stypendialny dla uzdolnionych uczniów,
 • Rozwój talentów dzieci o trudnej sytuacji społecznej,
 • Misje prowadzone przez jezuitów poza granicami kraju,
 • Formację duchową młodzieży,
 • Profilaktykę uzależnień.

Więcej o nas

Fundacja Magis, z siedzibą w Gdyni, została powołana 16 marca 2005 roku i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 5 kwietnia 2005 roku. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Fundatorem Fundacji Magis jest KOLEGIUM JEZUITÓW, którego przełożonym jest Rektor mianowany przez Genarała Towarzystwa Jezusowego. Jezuici są obecni na Wzgórzu Świętego Stanisława Kostki od lat trzydziestych XX wieku.

Łacińskie słowo magis tłumaczy się jako więcej, lepiej, bardziej, pełniej.

Słowa tego często używał św. Ignacy Loyola, założyciel Jezuitów, wskazując, że autentycznie przeżywane chrześcijaństwo jest nieustannym wzrostem w człowieczeństwie i w służbie drugiemu człowiekowi. Dlatego MAGIS oznacza „więcej”.

Fundacja MAGIS, zgodnie z tym przesłaniem, wspiera nowatorskie inicjatywy edukacyjne, społeczne
i kulturalne.

Misją Fundacji Magis jest inwestowanie we wszechstronny rozwój człowieka otwartego na potrzeby innych.

Fundacja została powołana, aby prowadzić i wspierać działalność edukacyjną oraz społeczną,
a w szczególności wspierać działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane. Jej celami są:

a) promowanie działalności edukacyjnej, społecznej, prozdrowotnej i formacyjnej sektora pozarządowego;

b) podejmowanie działań służących polepszeniu warunków edukacji dzieci i młodzieży oraz wyrównywaniu szans w ich dostępie do edukacji;

c) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w innych krajach;

d) niesienie pomocy osobom represjonowanym, ofiarom przemocy, kataklizmów i wojen;

e) wspieranie rozwoju duchowego i kulturalnego młodzieży oraz osób dorosłych;

f) promocja kultury fizycznej i sportu, a także rekreacji i zdrowego stylu życia, w szczególności osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku;

g) rozwój społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem troski o rodzinę, osoby zagrożone marginalizacją społeczną, uzależnione, przeżywające życiowe kryzysy, niepełnosprawnych, bezrobotnych i samotne matki;

h) wymiana międzykulturowa i dialog między religiami;

i) podejmowanie działań w ramach edukacji regionalnej i rozwojowej oraz ochrony środowiska naturalnego;

j) promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) udzielanie grantów organizacjom oraz instytucjom niedziałającym dla zysku, w szczególności prowadzonym przez Towarzystwo Jezusowe, na cele zgodne z celami Fundacji według ustalonych przez Zarząd regulaminów (PKD 94.99.Z);

b) prowadzenie i finansowanie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym obozów i półkolonii dla dzieci i młodzieży (PKD 85.51.Z);

c) prowadzenie i finansowanie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

d) prowadzenie i finansowanie kursów o tematyce religijnej, szkoleń, konferencji, konkursów, sympozjów, kongresów, dyskusji panelowych kształtujących praktyczne umiejętności i rozwijających zainteresowania dla różnych grup wiekowych (PKD 85.59.B);

e) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom przeżywającym życiowe kryzysy, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dotkniętym problemem uzależnień i ich rodzinom (PKD 85.60.Z);

f) poradnictwo dla dzieci i młodzieży, poradnictwo rodzinne, działalność prewencyjną przeciwko przemocy, działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego a także działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, osobom represjonowanym, imigrantom oraz innym osobom potrzebujących pomocy w kraju i zagranicą; w tym działalność charytatywną pole-gającą na gromadzeniu funduszy i wspieraniu finansowym działalności charytatywnej innych organizacji oraz prowadzenie socjalnych programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów według zasad określonych w odrębnych regulaminach ustalonych przez Zarząd Fundacji (PKD 88.99.Z);

g) opiekę dzienną nad dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnymi (PKD 88.91.Z);

h) działalność rozrywkową i rekreacyjną, organizację imprez plenerowych i festynów oraz ich finansowanie (PKD 93.21.Z);

i) organizowanie oraz finansowanie koncertów, przedstawień teatralnych i innych (PKD 90.01.Z);

j) organizowanie pomocy osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym (PKD 88.10.Z);

k) organizowanie i wspieranie merytoryczne oraz finansowe działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą, w szczególności dotyczącej promocji Rzeczpospolitej Polskiej oraz upowszechniania dobrych praktyk dotyczących praw człowieka i rozwoju demokracji a także pomoc dla charytatywnej i edukacyjnej działalności misjonarzy pracujących poza granicami kraju (PKD 84.21.Z);

l) rozwijanie kontaktów i integrację z innymi organizacjami w kraju i za granicą oraz organizowanie i promowanie działalności wolontariuszy (PKD 94.99.Z).

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej a działalność nieodpłatną pożytku publicznego prowadzi w zakresie wymienionym w pkt. a.

Fundacja jest apolityczna i jej działalność nie preferuje żadnej religii czy wyznania.


 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000231822
 • Wizytówka:www.pitax.pl/magis
 • Konto:31 160 0 14 62 1 877 6609 000 0 00 01
 • Adres:Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
 • WWW:http://www.fundacjamagis.org.pl
 • E-mail:fundacja.magis@gmail.com
 • Telefon:506078451 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Magis

  KRS 0000231822

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Magis

 • 1% na wspieranie działań edukacyjnych i społecznych!

  Łacińskie słowo magis tłumaczy się jako więcej, lepiej, bardziej, pełniej.

  Fundacja MAGIS wspiera nowatorskie inicjatywy edukacyjne, społeczne i kulturalne.

  Misją Fundacji Magis jest inwestowanie we wszechstronny rozwój człowieka otwartego na potrzeby innych.

  Fundacja została powołana, aby prowadzić i wspierać działalność edukacyjną oraz społeczną, a w szczególności wspierać działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki przekazane w ramach 1 % przeznaczamy na:

  • Fundusz stypendialny dla uzdolnionych uczniów,
  • Rozwój talentów dzieci o trudnej sytuacji społecznej,
  • Misje prowadzone przez jezuitów poza granicami kraju,
  • Formację duchową młodzieży,
  • Profilaktykę uzależnień.
 • Więcej o nas

  Fundacja Magis, z siedzibą w Gdyni, została powołana 16 marca 2005 roku i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 5 kwietnia 2005 roku. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

  Fundatorem Fundacji Magis jest KOLEGIUM JEZUITÓW, którego przełożonym jest Rektor mianowany przez Genarała Towarzystwa Jezusowego. Jezuici są obecni na Wzgórzu Świętego Stanisława Kostki od lat trzydziestych XX wieku.

  Łacińskie słowo magis tłumaczy się jako więcej, lepiej, bardziej, pełniej.

  Słowa tego często używał św. Ignacy Loyola, założyciel Jezuitów, wskazując, że autentycznie przeżywane chrześcijaństwo jest nieustannym wzrostem w człowieczeństwie i w służbie drugiemu człowiekowi. Dlatego MAGIS oznacza „więcej”.

  Fundacja MAGIS, zgodnie z tym przesłaniem, wspiera nowatorskie inicjatywy edukacyjne, społeczne
  i kulturalne.

  Misją Fundacji Magis jest inwestowanie we wszechstronny rozwój człowieka otwartego na potrzeby innych.

  Fundacja została powołana, aby prowadzić i wspierać działalność edukacyjną oraz społeczną,
  a w szczególności wspierać działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane. Jej celami są:

  a) promowanie działalności edukacyjnej, społecznej, prozdrowotnej i formacyjnej sektora pozarządowego;

  b) podejmowanie działań służących polepszeniu warunków edukacji dzieci i młodzieży oraz wyrównywaniu szans w ich dostępie do edukacji;

  c) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w innych krajach;

  d) niesienie pomocy osobom represjonowanym, ofiarom przemocy, kataklizmów i wojen;

  e) wspieranie rozwoju duchowego i kulturalnego młodzieży oraz osób dorosłych;

  f) promocja kultury fizycznej i sportu, a także rekreacji i zdrowego stylu życia, w szczególności osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku;

  g) rozwój społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem troski o rodzinę, osoby zagrożone marginalizacją społeczną, uzależnione, przeżywające życiowe kryzysy, niepełnosprawnych, bezrobotnych i samotne matki;

  h) wymiana międzykulturowa i dialog między religiami;

  i) podejmowanie działań w ramach edukacji regionalnej i rozwojowej oraz ochrony środowiska naturalnego;

  j) promocja i organizacja wolontariatu.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  a) udzielanie grantów organizacjom oraz instytucjom niedziałającym dla zysku, w szczególności prowadzonym przez Towarzystwo Jezusowe, na cele zgodne z celami Fundacji według ustalonych przez Zarząd regulaminów (PKD 94.99.Z);

  b) prowadzenie i finansowanie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym obozów i półkolonii dla dzieci i młodzieży (PKD 85.51.Z);

  c) prowadzenie i finansowanie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

  d) prowadzenie i finansowanie kursów o tematyce religijnej, szkoleń, konferencji, konkursów, sympozjów, kongresów, dyskusji panelowych kształtujących praktyczne umiejętności i rozwijających zainteresowania dla różnych grup wiekowych (PKD 85.59.B);

  e) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom przeżywającym życiowe kryzysy, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dotkniętym problemem uzależnień i ich rodzinom (PKD 85.60.Z);

  f) poradnictwo dla dzieci i młodzieży, poradnictwo rodzinne, działalność prewencyjną przeciwko przemocy, działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego a także działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, osobom represjonowanym, imigrantom oraz innym osobom potrzebujących pomocy w kraju i zagranicą; w tym działalność charytatywną pole-gającą na gromadzeniu funduszy i wspieraniu finansowym działalności charytatywnej innych organizacji oraz prowadzenie socjalnych programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów według zasad określonych w odrębnych regulaminach ustalonych przez Zarząd Fundacji (PKD 88.99.Z);

  g) opiekę dzienną nad dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnymi (PKD 88.91.Z);

  h) działalność rozrywkową i rekreacyjną, organizację imprez plenerowych i festynów oraz ich finansowanie (PKD 93.21.Z);

  i) organizowanie oraz finansowanie koncertów, przedstawień teatralnych i innych (PKD 90.01.Z);

  j) organizowanie pomocy osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym (PKD 88.10.Z);

  k) organizowanie i wspieranie merytoryczne oraz finansowe działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą, w szczególności dotyczącej promocji Rzeczpospolitej Polskiej oraz upowszechniania dobrych praktyk dotyczących praw człowieka i rozwoju demokracji a także pomoc dla charytatywnej i edukacyjnej działalności misjonarzy pracujących poza granicami kraju (PKD 84.21.Z);

  l) rozwijanie kontaktów i integrację z innymi organizacjami w kraju i za granicą oraz organizowanie i promowanie działalności wolontariuszy (PKD 94.99.Z).

  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

  Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej a działalność nieodpłatną pożytku publicznego prowadzi w zakresie wymienionym w pkt. a.

  Fundacja jest apolityczna i jej działalność nie preferuje żadnej religii czy wyznania.

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000231822
 • Wizytówka:www.pitax.pl/magis
 • Konto:31 160 0 14 62 1 877 6609 000 0 00 01
 • Adres:Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
 • WWW:http://www.fundacjamagis.org.pl
 • E-mail:fundacja.magis@gmail.com
 • Telefon:506078451
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00