1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA
KRS 0000235040

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Śpiewamy z pasji do muzyki

Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA jest jednym z najstarszych chórów w Polsce. Powstało w 1886 r. w Łodzi jako tzw. chór sumowy przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Starym Mieście. Chórzyści, rekrutowani ze środowiska robotniczego Łódzkiej Starówki, Bałut i Żubardzia musieli zbierać się potajemnie gdyż władza carska nie zezwalała na jego działalność. Dopiero w roku 1907 chór zalegalizowano nadając mu nazwę Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia". W czasie I Wojny Światowej zespół działał w konspiracji a jego intensywny rozkwit nastąpił w okresie międzywojennym. Wówczas, oprócz chóru mieszanego powstał zespół żeński oraz sekcja dramatyczna. Okres II Wojny Światowej przerwał pracę Stowarzyszenia i dopiero po wyzwoleniu chór podjął szeroką działalność z katolickiego przekształcając się w świecki. Od chwili powstania zapisywały się do niego całe rodziny, często sąsiedzi z jednego podwórka. Prze lata uczestniczyły i uczestniczą w chórze całe pokolenia łódzkich rodzin. Od 1886 roku w "Harmonii" działało ponad 1300 osób.

ROZŚPIEWAJMY NASZĄ WIELOKULTUROWĄ ŁÓDŹ projekt IV- Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej dofinansowany przez Urząd Miasta Łodzi - odbył się w okresie od 1.04. do 01.07.2012. Odbyły się trzy koncerty muzyki polskiej, niemieckiej i żydowskiej, których zadaniem było utrzymanie w świadomości społecznej mieszkańców Łodzi, kultury narodów tworzących historię Łodzi. Programy koncertów prezentujące bogatą kulturę muzyczną tych narodów oraz miejsca ich realizacji, przyczyniły się do procesu zrozumienia różnorodności narodów tworzących dawną społeczność Łodzi.

Nauka i wspólne wykonanie pieśni narodu, którego kultura prezentowana była podczas koncertów stanowiła element integrujący i budujący więzi międzykulturowe. Łódzka Jesień Chóralna - coroczny festiwal chórów łódzkich i regionu łódzkiego realizowany ze środków własnych. W bieżącym roku odbędzie się XII edycja. Ideą Łódzkiej Jesieni Chóralnej im. Prof. Henryka Blachy jest pozbawione aspektu konkursowej rywalizacji spotkanie chórów amatorskich regionu Łódzkiego mające na celu rozpowszechnianie śpiewu chóralnego. Corocznie udział bierze minimum osiem chórów z Łodzi i regionu. 

Z okazji 120. lecia w 2006 r. Stowarzyszenie zostało uhonorowane odznaczeniem „ Za Zasługi dla Miasta Łodzi ”- przyznawanym przez Radę Miasta za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania. W 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał "Harmonii" Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2016 r. podczas uroczystego koncertu jubileuszowego 130.

Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA wraz z Ogólnokształcąca Szkołą Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego jest współorganizatorem festiwalu „Łódzka Jesień Chóralna im prof. Henryka Blachy”.

Wybitnymi dyrygentami chóru HARMONIA byli; Aleksander Pędzimąż, Karol Prosnak, Bernard Pietrzak, Andrzej Zamolski i Henryk Blacha, prof. Jerzy Rachubiński, Mariusz Lewy. Od 12 stycznia 2020 r. dyrygentem chóru HARMONIA jest Michał Jan Barański aktywny dyrygent, artysta sceniczny, klarnecista, śpiewak, pedagog i wykładowca akademicki. Michał Jan Barański jest magistrem sztuki, w trakcie realizacji przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przede wszystkim gwarantujemy naszym darczyńcom, iż 100 % zebranych środków zostanie spożytkowane na działalność zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. Zapewniamy, iż ani jedna złotówka z 1% nie zostanie wydana na inne cele.

O korzyściach z przekazania jednego procenta podatku wielu osób nie trzeba przekonywać. Każdego roku coraz więcej podatników decyduje się na przekazanie tej kwoty jednej z organizacji pożytku publicznego. Ale jak, spośród tysięcy organizacji wybrać tę, której przekażemy 1%? 

Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA zostało założone w 1886 roku i właśnie w bieżącym roku obchodzimy swoje 135 lecie. Czas pandemii to trudny czas dla kultury a w szczególności dla zespołów amatorskich. Bardzo staramy się o przetrwanie, i właśnie dlatego liczymy się z każdą otrzymaną złotówką.  Ale pomimo sytuacji nie tylko w Polsce ale i na całym świecie nie załamujemy się i myślimy o kolejnych projektach. A przed nami nieustające wyzwania – naszym najbliższym projektem będzie nagranie kolejnej płyty – tym razem z kolędami. Naszym zamysłem jest wykorzystanie jak najwięcej aranżacji profesora Jerzego Rachubińskiego – wieloletniego dyrygenta HARMONII. Prezentacja płyty odbędzie się podczas koncertu – oczywiście jeśli warunki epidemiologiczne na to pozwolą….

Dotychczas środki z 1% były wykorzystywane na dofinansowanie wyjazdów chóru na koncerty w Polsce i poza granicami kraju, druk materiałów nutowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Repertuar Chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA obejmuje muzykę sakralną i świecką, od średniowiecza po współczesność. W bogatym dorobku artystycznym znajdują się zarówno pieśni chóralne a cappella jak i z towarzyszeniem instrumentalnym. Chór bierze udział w licznych konkursach krajowych i zagranicznych, na których zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. Zespół koncertował w takich krajach jak: Anglia, Francja, Austria, Grecja, Niemcy, Litwa, Chorwacja, Czechy, Holandia, Hiszpania, Włochy, Bośnia i Hercegowina. W roku 2008 został wydany album płytowy CD z muzyką sakralną „ HARMONIA - MUSICA SACRA”. Z okazji 120. lecia w 2006 r. Stowarzyszenie zostało uhonorowane odznaczeniem „ Za Zasługi dla Miasta Łodzi ”- przyznawanym przez Radę Miasta za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania. W 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał "Harmonii" Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2016 r. podczas uroczystego koncertu jubileuszowego 130. lecia ówczesny dyrygent chóru, dr hab. Jerzy Rachubiński został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, zaś kilkoro z członków odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia wydało płytę z POLSKIMI PIEŚNIAMI PATRIOTYCZNYMI – „Ta nasza pieśń”.

Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA ma obecnie około 50 aktywnych  członków biorących czynny udział w próbach, koncertach w Łodzi, kraju i za granicą. W „normalnych czasach” dajemy około 20 koncertów rocznie – co oczywiście zatrzymało się w czasie pandemii 2020. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Dobrowolne zrzeszanie członków.
 • Inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali z udziałem innych amatorskich chórów z Łodzi i województwa.
 • Współpracę z polonijnym ruchem muzycznym za granicą.
 • Działalność wydawniczą i fonograficzną dotyczącą propagowanie muzyki chóralnej.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami, środkami masowego przekazu, organizacjami kultury na terenie kraju .
 • Wyjazdy na koncerty i festiwale na terenie kraju i poza jego granicami.
 • Oprawy muzyczne obrzędów liturgicznych kościoła katolickiego, obchodów świąt państwowych oraz innych uroczystości okolicznościowych ekumenicznych i świeckich.
 • Organizowanie imprez integrujących środowisko Stowarzyszenia oraz osób ze Stowarzyszeniem związanych.
 • Sprzedaż przedmiotów z darowizny na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących do sfery zadań publicznych, o których jest mowa w art.4 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Inną działalność zmierzającą do realizacji celów statutowych.
 • Prowadzenie regularnych zajęć szkoleniowych w formie prób i warsztatów muzycznych aktywizujących środowisko seniorów  związane ze  Stowarzyszeniem oraz współpracę  z innymi organizacjami zrzeszającymi seniorów z terenu Łodzi i województwa.
 • Współpracę i współdziałanie edukacyjne ze szkołami dla szerszego udziału dzieci i młodzieży szkolnej w amatorskich zespołach chóralnych.
 • Kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków.
 • Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
 • publikowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących Stowarzyszenia oraz promocji miasta Łodzi
 • organizowanie zdarzeń kulturalnych w powiązaniu z szerzeniem idei patriotyzmu i podtrzymywanie tradycji narodowej
 • utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach oraz uczestnictwo w realizacji inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty,
 • organizowanie: koncertów, przeglądów i innych cyklicznych spotkań chórów w celu podtrzymywania tradycji śpiewu chóralnego,
 • animowanie współpracy pomiędzy chórami z różnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem chórów polonijnych,
 • działalność wydawniczą i fonograficzną dotyczącą propagowania szerokiego odbioru muzyki,
 • organizowanie tradycyjnych, okolicznościowych spotkań integracyjnych

Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

 • tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w naszym mieście i kraju.
 • pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji amatorskiego ruchu śpiewaczego w Łodzi.
 • podnoszenie poziomu artystycznego w ramach amatorskiego-społecznego ruchu chóralnego.
 • społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia łódzkiego środowiska.
 • współpraca  z polonijnym ruchem muzycznym za granicą.
 • popularyzacja polskiej twórczości za granicą.
 • inicjowanie i organizacja imprez, koncertów, przeglądów z udziałem innych amatorskich chórów z Łodzi i kraju.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000235040
 • Konto:88 1020 3352 0000 1702 0085 0594
 • Adres:ul. Zamenhofa 32, 90-547 Łódź
 • WWW:www.lodzchorharmonia.pl
 • E-mail:info@lodzchorharmonia.pl
 • Telefon:48601310899Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA

KRS 0000235040

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA

 • Śpiewamy z pasji do muzyki

  Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA jest jednym z najstarszych chórów w Polsce. Powstało w 1886 r. w Łodzi jako tzw. chór sumowy przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Starym Mieście. Chórzyści, rekrutowani ze środowiska robotniczego Łódzkiej Starówki, Bałut i Żubardzia musieli zbierać się potajemnie gdyż władza carska nie zezwalała na jego działalność. Dopiero w roku 1907 chór zalegalizowano nadając mu nazwę Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia". W czasie I Wojny Światowej zespół działał w konspiracji a jego intensywny rozkwit nastąpił w okresie międzywojennym. Wówczas, oprócz chóru mieszanego powstał zespół żeński oraz sekcja dramatyczna. Okres II Wojny Światowej przerwał pracę Stowarzyszenia i dopiero po wyzwoleniu chór podjął szeroką działalność z katolickiego przekształcając się w świecki. Od chwili powstania zapisywały się do niego całe rodziny, często sąsiedzi z jednego podwórka. Prze lata uczestniczyły i uczestniczą w chórze całe pokolenia łódzkich rodzin. Od 1886 roku w "Harmonii" działało ponad 1300 osób.

  ROZŚPIEWAJMY NASZĄ WIELOKULTUROWĄ ŁÓDŹ projekt IV- Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej dofinansowany przez Urząd Miasta Łodzi - odbył się w okresie od 1.04. do 01.07.2012. Odbyły się trzy koncerty muzyki polskiej, niemieckiej i żydowskiej, których zadaniem było utrzymanie w świadomości społecznej mieszkańców Łodzi, kultury narodów tworzących historię Łodzi. Programy koncertów prezentujące bogatą kulturę muzyczną tych narodów oraz miejsca ich realizacji, przyczyniły się do procesu zrozumienia różnorodności narodów tworzących dawną społeczność Łodzi.

  Nauka i wspólne wykonanie pieśni narodu, którego kultura prezentowana była podczas koncertów stanowiła element integrujący i budujący więzi międzykulturowe. Łódzka Jesień Chóralna - coroczny festiwal chórów łódzkich i regionu łódzkiego realizowany ze środków własnych. W bieżącym roku odbędzie się XII edycja. Ideą Łódzkiej Jesieni Chóralnej im. Prof. Henryka Blachy jest pozbawione aspektu konkursowej rywalizacji spotkanie chórów amatorskich regionu Łódzkiego mające na celu rozpowszechnianie śpiewu chóralnego. Corocznie udział bierze minimum osiem chórów z Łodzi i regionu. 

  Z okazji 120. lecia w 2006 r. Stowarzyszenie zostało uhonorowane odznaczeniem „ Za Zasługi dla Miasta Łodzi ”- przyznawanym przez Radę Miasta za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania. W 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał "Harmonii" Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2016 r. podczas uroczystego koncertu jubileuszowego 130.

  Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA wraz z Ogólnokształcąca Szkołą Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego jest współorganizatorem festiwalu „Łódzka Jesień Chóralna im prof. Henryka Blachy”.

  Wybitnymi dyrygentami chóru HARMONIA byli; Aleksander Pędzimąż, Karol Prosnak, Bernard Pietrzak, Andrzej Zamolski i Henryk Blacha, prof. Jerzy Rachubiński, Mariusz Lewy. Od 12 stycznia 2020 r. dyrygentem chóru HARMONIA jest Michał Jan Barański aktywny dyrygent, artysta sceniczny, klarnecista, śpiewak, pedagog i wykładowca akademicki. Michał Jan Barański jest magistrem sztuki, w trakcie realizacji przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przede wszystkim gwarantujemy naszym darczyńcom, iż 100 % zebranych środków zostanie spożytkowane na działalność zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. Zapewniamy, iż ani jedna złotówka z 1% nie zostanie wydana na inne cele.

  O korzyściach z przekazania jednego procenta podatku wielu osób nie trzeba przekonywać. Każdego roku coraz więcej podatników decyduje się na przekazanie tej kwoty jednej z organizacji pożytku publicznego. Ale jak, spośród tysięcy organizacji wybrać tę, której przekażemy 1%? 

  Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA zostało założone w 1886 roku i właśnie w bieżącym roku obchodzimy swoje 135 lecie. Czas pandemii to trudny czas dla kultury a w szczególności dla zespołów amatorskich. Bardzo staramy się o przetrwanie, i właśnie dlatego liczymy się z każdą otrzymaną złotówką.  Ale pomimo sytuacji nie tylko w Polsce ale i na całym świecie nie załamujemy się i myślimy o kolejnych projektach. A przed nami nieustające wyzwania – naszym najbliższym projektem będzie nagranie kolejnej płyty – tym razem z kolędami. Naszym zamysłem jest wykorzystanie jak najwięcej aranżacji profesora Jerzego Rachubińskiego – wieloletniego dyrygenta HARMONII. Prezentacja płyty odbędzie się podczas koncertu – oczywiście jeśli warunki epidemiologiczne na to pozwolą….

  Dotychczas środki z 1% były wykorzystywane na dofinansowanie wyjazdów chóru na koncerty w Polsce i poza granicami kraju, druk materiałów nutowych.

 • Więcej o nas

  Repertuar Chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA obejmuje muzykę sakralną i świecką, od średniowiecza po współczesność. W bogatym dorobku artystycznym znajdują się zarówno pieśni chóralne a cappella jak i z towarzyszeniem instrumentalnym. Chór bierze udział w licznych konkursach krajowych i zagranicznych, na których zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. Zespół koncertował w takich krajach jak: Anglia, Francja, Austria, Grecja, Niemcy, Litwa, Chorwacja, Czechy, Holandia, Hiszpania, Włochy, Bośnia i Hercegowina. W roku 2008 został wydany album płytowy CD z muzyką sakralną „ HARMONIA - MUSICA SACRA”. Z okazji 120. lecia w 2006 r. Stowarzyszenie zostało uhonorowane odznaczeniem „ Za Zasługi dla Miasta Łodzi ”- przyznawanym przez Radę Miasta za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania. W 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał "Harmonii" Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2016 r. podczas uroczystego koncertu jubileuszowego 130. lecia ówczesny dyrygent chóru, dr hab. Jerzy Rachubiński został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, zaś kilkoro z członków odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia wydało płytę z POLSKIMI PIEŚNIAMI PATRIOTYCZNYMI – „Ta nasza pieśń”.

  Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA ma obecnie około 50 aktywnych  członków biorących czynny udział w próbach, koncertach w Łodzi, kraju i za granicą. W „normalnych czasach” dajemy około 20 koncertów rocznie – co oczywiście zatrzymało się w czasie pandemii 2020. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  • Dobrowolne zrzeszanie członków.
  • Inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali z udziałem innych amatorskich chórów z Łodzi i województwa.
  • Współpracę z polonijnym ruchem muzycznym za granicą.
  • Działalność wydawniczą i fonograficzną dotyczącą propagowanie muzyki chóralnej.
  • Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami, środkami masowego przekazu, organizacjami kultury na terenie kraju .
  • Wyjazdy na koncerty i festiwale na terenie kraju i poza jego granicami.
  • Oprawy muzyczne obrzędów liturgicznych kościoła katolickiego, obchodów świąt państwowych oraz innych uroczystości okolicznościowych ekumenicznych i świeckich.
  • Organizowanie imprez integrujących środowisko Stowarzyszenia oraz osób ze Stowarzyszeniem związanych.
  • Sprzedaż przedmiotów z darowizny na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących do sfery zadań publicznych, o których jest mowa w art.4 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  • Inną działalność zmierzającą do realizacji celów statutowych.
  • Prowadzenie regularnych zajęć szkoleniowych w formie prób i warsztatów muzycznych aktywizujących środowisko seniorów  związane ze  Stowarzyszeniem oraz współpracę  z innymi organizacjami zrzeszającymi seniorów z terenu Łodzi i województwa.
  • Współpracę i współdziałanie edukacyjne ze szkołami dla szerszego udziału dzieci i młodzieży szkolnej w amatorskich zespołach chóralnych.
  • Kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków.
  • Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
  • publikowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących Stowarzyszenia oraz promocji miasta Łodzi
  • organizowanie zdarzeń kulturalnych w powiązaniu z szerzeniem idei patriotyzmu i podtrzymywanie tradycji narodowej
  • utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach oraz uczestnictwo w realizacji inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty,
  • organizowanie: koncertów, przeglądów i innych cyklicznych spotkań chórów w celu podtrzymywania tradycji śpiewu chóralnego,
  • animowanie współpracy pomiędzy chórami z różnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem chórów polonijnych,
  • działalność wydawniczą i fonograficzną dotyczącą propagowania szerokiego odbioru muzyki,
  • organizowanie tradycyjnych, okolicznościowych spotkań integracyjnych

  Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

  • tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w naszym mieście i kraju.
  • pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji amatorskiego ruchu śpiewaczego w Łodzi.
  • podnoszenie poziomu artystycznego w ramach amatorskiego-społecznego ruchu chóralnego.
  • społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia łódzkiego środowiska.
  • współpraca  z polonijnym ruchem muzycznym za granicą.
  • popularyzacja polskiej twórczości za granicą.
  • inicjowanie i organizacja imprez, koncertów, przeglądów z udziałem innych amatorskich chórów z Łodzi i kraju.
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000235040
 • Konto:88 1020 3352 0000 1702 0085 0594
 • Adres:ul. Zamenhofa 32, 90-547 Łódź
 • WWW:www.lodzchorharmonia.pl
 • E-mail:info@lodzchorharmonia.pl
 • Telefon:48601310899
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00