1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie "Pomóż Nie Będę Sam"
KRS 0000235460

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomóż, nie będę sam

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenie ich ku aktywnemu życiu społecznemu.

Jak wykorzystamy 1%

Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w aktywnym życiu społecznym i zawodowym.

Więcej o nas

STATUT
Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam" w Nowej Soli
Tekst jednolity
Rozdział l
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Pomóż nie będę sam" w Nowej Soli
- dalej zwana "Stowarzyszeniem".
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 79,poz.855 z późn .zm./ oraz na podstawie
niniejszego statutu.
§2
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowa Sól
§4
Stowarzyszenie używa pieczęci o nazwie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży
niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam" z podaniem miejsca jego siedziby.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§5
Celem Stowarzyszenia jest;
1) integrowanie osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi;
2) propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności;
3) tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych;

4) wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw;
5) nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami;
promującymi rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych;
6) ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności, w tym czynności życia
codziennego oraz zaradności osobistej;
7) aktywizacja zawodowa;
8) rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
9) rozwój umiejętności planowania i komunikowania się;
10) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie
pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego;
11) pomoc psychologiczno - pedagogiczna oraz prawna;
12) pomoc medyczna;
13) przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzin i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
14) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
15) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej;
16)ochrona i promocji zdrowia;
17)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
18)działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
19)działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
20)działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
21)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
22)wspieranie turystyki i krajoznawstwa;
23)działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
24)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) współpracę z instytucjami państwowymi, pozarządowymi działającymi w zakresie
objętym celami Stowarzyszenia oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi
celami Stowarzyszenia;

2) współpraca z ośrodkami masowego przekazu w zakresie informowania o
potrzebach osób niepełnosprawnych, ich sytuacji społecznej i życiowej;
3) organizowanie aukcji, koncertów charytatywnych, imprez integracyjnych;
4) gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów;
5) organizowanie kursów, szkoleń w zakresie edukacji, rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, turnusów rehabilitacyjnych;
6) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej;
rehabilitacyjnej dla dzieci , młodzieży i dorosłych;
7) organizowanie lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby
niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim;
8) wspieranie materialne osób potrzebujących;
9) zorganizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
10) organizowanie wolontariatu;
11) tworzenie i prowadzenie hosteli dla uosób bezdomnych, niepełnosprawnych;
12) tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno - poradniczych;
13) organizowanie wsparcia materialnego i niematerialnego;
14) pośrednictwo w poszukiwaniu miejscy pracy;
15) inicjowanie i prowadzenie placówek prowadzących edukację dla uosób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej np. Klubów Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, świetlic
środowiskowych, socjoterapeutycznych, środowiskowych domów samopomocowych dla uosób
niepełnosprawnych, zakładów aktywizacji zawodowej i spółdzielnie socjalne;
16) przygotowywanie osób do udziału w działaniach edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz
przedsiębiorczości;
17) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz kursów nauki zawodu zmierzającej do
podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia członków Stowarzyszenia, osób wykluczonych
społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych;
18) tworzenie programów zatrudnienia tymczasowego, organizacja poradnictwa prawnego i działalności
samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

§7
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw
oraz zadań statutowych może zatrudnić pracowników.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych,
§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia która złoży deklarację członkowską
oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna która wniosła znaczący wkład
w rozwój idei Stowarzyszenia lub wyróżniła się w realizacji jego celów.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje
na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialną lub niematerialną. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§10
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia.
§11
Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek
Zarządu.
§12
Każdy członek zwyczajny posiada:
1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
2) prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
3) prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz
Stowarzyszenia.
§13
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,

2) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnie opłacać składki członkowskie.
§14
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie i posiadają głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.
§15
1 .Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka.
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zlegania z
płaceniem składek,
4) wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub
nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. Decyzje określone w ust.1 pkt. 3 i 4 podejmuje Zarząd.
1. O decyzji wymienionej w ust.1 pkt 3 i 4 Zarząd powiadamia członka, który w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji może odwołać się do Walnego
Zebrania Członków.

Rozdział IV
Struktura Organizacyjna
§16
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
§17
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej
liczby kandydatów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
do głosowania.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania chyba,
że przepisy statutu stanowią inaczej.
3. W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin i wtedy uchwały podejmuje się bez
względu na liczbę obecnych członków.
A. Walne Zebranie Członków
§18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§19
1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie zwołuje co najmniej raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na 3 lata -
Zarząd Stowarzyszenia.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemne umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty
złożenia wniosków wymienionych - w ust.3 pkt.2 i 3.
§20
W Walnym Zebraniu udział biorą:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i goście.
§21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie bilansu,
4) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu ,
5) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz uzupełnienie jego składu,
6) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie jej składu,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
8) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,
9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

12) podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady,
14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
B. Zarząd Stowarzyszenia
§22
1. Zarząd składa się z 4 do 5 członków w tym: prezesa, dwóch zastępców prezesa
Sekretarza.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
§23
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania.
2.Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub jednego z zastępców
Prezesa Zarządu i innego Członka Zarządu .
3..Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób:
Prezesa lub jednego z zastępców Prezesa i innego Członka Zarządu.
§24
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) realizowanie programu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania,
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
6) prowadzenie dokumentacji,
7) opracowanie i składanie sprawozdań na Walne Zebranie.
§25
Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach zgodnie z potrzebami podejmowania
stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Zarząd dokonuje podziału
czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających działania wspólnego.

C. Komisja Rewizyjna
§26
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Komisja Rewizyjna, wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i przedstawianie wniosków o
udzielenie absolutorium Zarządowi,

4) przedstawianie Zarządowi wyników kontroli wraz z wnioskami,
5) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§28
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w
posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od zarządu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej oraz jej członkowie :

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą by ć skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§29
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) środki pieniężne,
3) inne prawa majątkowe.

2. Majątek może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Majątek stowarzyszenia powstaje z następujących Źródeł:

1) składek członkowskich zgodnie z paragrafem 19 pkt.9,
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) wpływów z działalności własnej.

§30
Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nie obciążony.

§31
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków.
2. W zakresie gospodarowania majątkiem zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Działalność pożytku publicznego prowadzona na rzecz ogółu społeczności, lub
określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub
materialną w stosunku do społeczeństwa, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków
Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§32
1. Niniejszy statut może być zmieniany przez Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej
większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
§33
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania
podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków.
2. Likwidatorów wyznacza Walne Zebranie.
3. Pozostały po likwidacji majątek lub uzyskane z likwidacji pożytki zostają
przeznaczone na cele określone w uchwale Walnego Zebrania .


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000235460
 • Konto:10 249 0 00 05 0 000 4530 528 0 21 43
 • Adres:ul. Wróblewskiego 9, 67-100 Nowa Sól
 • WWW:wtznowasol.pl
 • E-mail:wtznowasol@gmail.com
 • Telefon:683 874 273Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie "Pomóż Nie Będę Sam"

KRS 0000235460

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Pomóż Nie Będę Sam"

 • Pomóż, nie będę sam

  Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenie ich ku aktywnemu życiu społecznemu.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w aktywnym życiu społecznym i zawodowym.

 • Więcej o nas

  STATUT
  Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam" w Nowej Soli
  Tekst jednolity
  Rozdział l
  Postanowienia ogólne
  §1
  1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
  „Pomóż nie będę sam" w Nowej Soli
  - dalej zwana "Stowarzyszeniem".
  2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość
  prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o
  stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 79,poz.855 z późn .zm./ oraz na podstawie
  niniejszego statutu.
  §2
  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  §3
  Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowa Sól
  §4
  Stowarzyszenie używa pieczęci o nazwie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży
  niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam" z podaniem miejsca jego siedziby.

  Rozdział II
  Cele i sposoby działania
  §5
  Celem Stowarzyszenia jest;
  1) integrowanie osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi;
  2) propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności;
  3) tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych;

  4) wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw;
  5) nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami;
  promującymi rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych;
  6) ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności, w tym czynności życia
  codziennego oraz zaradności osobistej;
  7) aktywizacja zawodowa;
  8) rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
  9) rozwój umiejętności planowania i komunikowania się;
  10) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie
  pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego;
  11) pomoc psychologiczno - pedagogiczna oraz prawna;
  12) pomoc medyczna;
  13) przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzin i osobom w trudnej sytuacji
  życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  14) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
  społecznym;
  15) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
  świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej;
  16)ochrona i promocji zdrowia;
  17)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
  18)działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  19)działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  20)działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  21)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  22)wspieranie turystyki i krajoznawstwa;
  23)działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
  społeczeństwami;
  24)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  §6
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1) współpracę z instytucjami państwowymi, pozarządowymi działającymi w zakresie
  objętym celami Stowarzyszenia oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi
  celami Stowarzyszenia;

  2) współpraca z ośrodkami masowego przekazu w zakresie informowania o
  potrzebach osób niepełnosprawnych, ich sytuacji społecznej i życiowej;
  3) organizowanie aukcji, koncertów charytatywnych, imprez integracyjnych;
  4) gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów;
  5) organizowanie kursów, szkoleń w zakresie edukacji, rehabilitacji osób
  niepełnosprawnych, turnusów rehabilitacyjnych;
  6) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej;
  rehabilitacyjnej dla dzieci , młodzieży i dorosłych;
  7) organizowanie lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby
  niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim;
  8) wspieranie materialne osób potrzebujących;
  9) zorganizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  10) organizowanie wolontariatu;
  11) tworzenie i prowadzenie hosteli dla uosób bezdomnych, niepełnosprawnych;
  12) tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno - poradniczych;
  13) organizowanie wsparcia materialnego i niematerialnego;
  14) pośrednictwo w poszukiwaniu miejscy pracy;
  15) inicjowanie i prowadzenie placówek prowadzących edukację dla uosób znajdujących się w trudnej
  sytuacji życiowej np. Klubów Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, świetlic
  środowiskowych, socjoterapeutycznych, środowiskowych domów samopomocowych dla uosób
  niepełnosprawnych, zakładów aktywizacji zawodowej i spółdzielnie socjalne;
  16) przygotowywanie osób do udziału w działaniach edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz
  przedsiębiorczości;
  17) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz kursów nauki zawodu zmierzającej do
  podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia członków Stowarzyszenia, osób wykluczonych
  społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych;
  18) tworzenie programów zatrudnienia tymczasowego, organizacja poradnictwa prawnego i działalności
  samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

  §7
  Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw
  oraz zadań statutowych może zatrudnić pracowników.

  Rozdział III

  Członkowie Stowarzyszenia
  §8
  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1) członków zwyczajnych,
  2) członków wspierających,
  3) członków honorowych,
  §9
  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia która złoży deklarację członkowską
  oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
  2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna która wniosła znaczący wkład
  w rozwój idei Stowarzyszenia lub wyróżniła się w realizacji jego celów.
  3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje
  na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialną lub niematerialną. Osoba prawna działa w
  Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
  §10
  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
  Stowarzyszenia.
  §11
  Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek
  Zarządu.
  §12
  Każdy członek zwyczajny posiada:
  1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
  2) prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
  3) prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz
  Stowarzyszenia.
  §13
  Członek zwyczajny jest zobowiązany:
  1) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,

  2) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3) regularnie opłacać składki członkowskie.
  §14
  Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych
  przez Stowarzyszenie i posiadają głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.
  §15
  1 .Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
  2) śmierci członka.
  3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zlegania z
  płaceniem składek,
  4) wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub
  nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. Decyzje określone w ust.1 pkt. 3 i 4 podejmuje Zarząd.
  1. O decyzji wymienionej w ust.1 pkt 3 i 4 Zarząd powiadamia członka, który w
  terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji może odwołać się do Walnego
  Zebrania Członków.

  Rozdział IV
  Struktura Organizacyjna
  §16
  Władzami Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zebranie Członków,
  2) Zarząd Stowarzyszenia,
  3) Komisja Rewizyjna.
  §17
  1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w
  głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej
  liczby kandydatów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
  do głosowania.
  2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w

  obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania chyba,
  że przepisy statutu stanowią inaczej.
  3. W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin i wtedy uchwały podejmuje się bez
  względu na liczbę obecnych członków.
  A. Walne Zebranie Członków
  §18
  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  §19
  1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  2. Walne Zebranie zwołuje co najmniej raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na 3 lata -
  Zarząd Stowarzyszenia.
  3.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemne umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty
  złożenia wniosków wymienionych - w ust.3 pkt.2 i 3.
  §20
  W Walnym Zebraniu udział biorą:
  1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i goście.
  §21
  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
  2) uchwalanie statutu i jego zmian,
  3) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie bilansu,
  4) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu ,
  5) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz uzupełnienie jego składu,
  6) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie jej składu,
  7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  8) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,
  9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

  12) podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady,
  14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
  B. Zarząd Stowarzyszenia
  §22
  1. Zarząd składa się z 4 do 5 członków w tym: prezesa, dwóch zastępców prezesa
  Sekretarza.
  2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
  §23
  1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego
  Zebrania.
  2.Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
  majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub jednego z zastępców
  Prezesa Zarządu i innego Członka Zarządu .
  3..Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób:
  Prezesa lub jednego z zastępców Prezesa i innego Członka Zarządu.
  §24
  Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1) realizowanie programu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
  2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
  3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
  4) zwoływanie Walnego Zebrania,
  5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  6) prowadzenie dokumentacji,
  7) opracowanie i składanie sprawozdań na Walne Zebranie.
  §25
  Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach zgodnie z potrzebami podejmowania
  stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Zarząd dokonuje podziału
  czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających działania wspólnego.

  C. Komisja Rewizyjna
  §26
  1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

  2. Komisja Rewizyjna, wybiera ze swego grona przewodniczącego.
  §27
  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1) przeprowadzanie kontroli z działalności merytorycznej i finansowej
  Stowarzyszenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku,
  2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i przedstawianie wniosków o
  udzielenie absolutorium Zarządowi,

  4) przedstawianie Zarządowi wyników kontroli wraz z wnioskami,
  5) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  §28
  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w
  posiedzeniach Zarządu.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
  Stowarzyszenia.
  3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od zarządu w zakresie wykonywania kontroli
  wewnętrznej oraz jej członkowie :

  1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
  stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2) nie mogą by ć skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

  Rozdział V
  Majątek Stowarzyszenia
  §29
  1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
  2) środki pieniężne,
  3) inne prawa majątkowe.

  2. Majątek może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  3. Majątek stowarzyszenia powstaje z następujących Źródeł:

  1) składek członkowskich zgodnie z paragrafem 19 pkt.9,
  2) darowizn, spadków i zapisów,
  3) wpływów z działalności własnej.

  §30
  Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nie obciążony.

  §31
  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
  określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
  Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
  do podziału między jego członków.
  2. W zakresie gospodarowania majątkiem zabronione jest:
  a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
  członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we
  wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
  przysposobienia, opieki lub kurateli,
  b) przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
  bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
  osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
  bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
  członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
  2. Działalność pożytku publicznego prowadzona na rzecz ogółu społeczności, lub
  określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub
  materialną w stosunku do społeczeństwa, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków
  Stowarzyszenia.

  Rozdział VI
  Postanowienia końcowe
  §32
  1. Niniejszy statut może być zmieniany przez Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej
  większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
  §33
  1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania
  podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy
  liczby członków.
  2. Likwidatorów wyznacza Walne Zebranie.
  3. Pozostały po likwidacji majątek lub uzyskane z likwidacji pożytki zostają
  przeznaczone na cele określone w uchwale Walnego Zebrania .

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000235460
 • Konto:10 249 0 00 05 0 000 4530 528 0 21 43
 • Adres:ul. Wróblewskiego 9, 67-100 Nowa Sól
 • WWW:wtznowasol.pl
 • E-mail:wtznowasol@gmail.com
 • Telefon:683 874 273
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00