1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja im. Ignacego Mościckiego
KRS 0000236702

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wspieramy szkołę i młode pokolenie

Przedmiot działalności statutowej Fundacji:

Działalność wydawnicza,

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Prace badawczo- rozwojowe bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej.

Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych,

Kształtowanie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Działalność zespołów teatralnych, dramatycznych i lalkowych.

Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana, Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Dochody fundacji pochodzą w szczególności z:

Darowizn

Subwencji osób prawnych.

Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

Dotacji.

Spodków.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przekaż swój 1% podatku

Fundacja im, Ignacego Mościckiego została powołana do działalności na rzecz uczniowskiej społeczności Zespołu Szkół Technicznych Tarnowie. Z przekazanego 1% na Organizację Pożytku Publicznego uczniowie otrzymują wsparcie finansowe i rzeczowe oraz szkoła doposażona jest w specjalistyczny sprzęt  do nauki zawodu

Jeden procent może przekazać ,

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Podatnik opodatkowany podatkiem od osób fizycznych i prawnych.

Podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych,

Na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym (PIT), jeden procent no konto bankowe Fundacji przekazuje Naczelnik Urzędu Skarbowego.

W odpowiednim formularzu PIT należy wpisać równowartość I należnego podatku dochodowego, dokładną nazwą Fundacji oraz numer KRS

 

Liczymy na życzliwość i wsparcie !

Fundatorzy Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pracę w organizacji.

Pozyskują środki finansowe  oraz sprzęt , który nieodpłatnie przekazują szkole do wykorzystania przez uczących i młodzież.

Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność statutową i wspiera społeczność szkolną, troszczy się o podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.

Pozyskane środki przeznacza na wyposażenie laboratoriów i pracowni do nauki zawodu.

Fundacja wspiera szkołę, która jest związana przemysłem chemicznym i kształci młodzież  
w zawodach technik analityk oraz technik technologii chemicznej.

Szkoła, którą wspiera Fundacja kształci również w innych kierunkach t6akich ja :

- technik informatyk

- technik elektronik

-technik mechanik

- technik elektryk

- technik fotografii i multimediów.

Wszystkie kierunki wymagają wsparcia rzeczowego i finansowego.

Dobrze wyposażone pracownie , laboratoria i sale do nauki przedmiotów ogólnokształcących to lepsza jakość kształcenia i lepiej przygotowana młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie.

Zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne, odczynniki chemiczne są przekazywane szkole nieodpłatnie.

Młodzież otrzymuje stypendia za osiągnięcia naukowe.

Młodzież wspierana jest w zawodach sportowych, olimpiadach tematycznych i przedmiotowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja im. Ignacego Mościckiego jest organizacją pożytku publicznego od 2005 r., prowadzi działalność statutową i wspiera społeczność szkolną, troszczy się o podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.

Fundatorzy Fundacji im. Ignacego Mościckiego nie  i nie pobierają wynagrodzenia za pracę w organizacji.

Fundacja im. Ignacego Mościckiego nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście, nie posiada wartości materialnych
i niematerialnych, nie dokonuje odpisów umorzeniowych, nie udziela pożyczek i nie zaciąga zobowiązań finansowych.

 

Pozyskują  środki:

-  finansowe na zakup sprzętu,

-  rzeczowe  tj. pomoce dydaktyczne, odczynniki chemiczne i inne przydatne do nauki
               zawodu,

-  nagrody dla wybitnie uzdolnionych uczniów

który nieodpłatnie przekazują szkole .

            Na podstawie zapotrzebowania przygotowanego przez uczących przedmiotów zawodowych Fundacja w miarę posiadanych środków  stara się doposażyć pracownie do nauki zawodu, laboratoria do nauki zawodu , ćwiczeń oraz egzaminów zewnętrznych.

            Pozyskane środki finansowe i rzeczowe Fundacja przeznacza również na :

 -   odczynniki chemiczne,

 -  olimpiady,

 -   konkursy

 -   stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Fundacja wspiera szkołę z tradycjami,  związaną przemysłem chemicznym , która kształci młodzież między innymi w zawodach chemicznych.

Fundacja wspiera kształcenie takich kierunków technicznych jak :

-  technik analityk

-  technik technologii chemicznej.

-  technik informatyk

-  technik elektronik

-  technik mechanik

-  technik elektryk

-  technik fotografii i multimediów.

Wszystkie szkoły a w szczególności te które w swojej ofercie mają kierunki techniczne wymagają wsparcia rzeczowego i finansowego ze względu na bardzo wysokie koszty związane z wyposażeniem lub uzupełnieniem pracowni w przedmioty dydaktyczne, pomoce naukowe, odczynniki chemiczne.

Dobrze wyposażone pracownie , laboratoria i sale do nauki przedmiotów ogólnokształcących to lepsza jakość kształcenia i lepiej przygotowana młodzież do funkcjonowania                      w społeczeństwie w przyszłości..

Zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne, odczynniki chemiczne są przekazywane szkole nieodpłatnie.

Młodzież ma możliwość korzystania z programu stypendialnego, otrzymuje nagrody rzeczowe i finansowe za osiągnięcia naukowe.

Od 2014 roku Fundacja im. Ignacego Mościckiego przyznaje jednorazowe stypendia

za osiągnięcia naukowe. W roku 2014 było pięciu stypendystów, w roku 2015 również pięciu najzdolniejszych uczniów otrzymało stypendia, w roku 2016 sześciu stypendystów, w roku 2017 pięciu uzdolnionych uczniów, w 2018 pięciu stypendystów a w 2019 sześciu stypendystów.

Młodzież uczestnicząca w turniejach  sportowych, w olimpiadach tematycznych, olimpiadach przedmiotowych jest również konkursach może liczyć na pomoc i wsparcie.

Uczniowie wspieranej szkoły mają lepsze możliwości kształcenia w dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach co przekłada się na to że osiągają wysokie lokaty w olimpiadach technicznych rejonowych i na szczeblu centralnym zdobywają tytuły laureatów i finalistów co daje możliwość kształceni na prestiżowych uczelniach technicznych.

Już od pięciu lat w rankingu „PERSPEKTYWY” szkoła jest zdobywcą srebrnej tarczy.

Wysoka zdawalność egzaminu dojrzałości i egzaminów z kwalifikacji daje satysfakcję że działalność między innymi Fundatorów , wolontariuszy współpracujących
z Fundacją i sympatykami Fundacji .

Fundacja ściśle współpracuje z:

- Radą Rodziców,

- Dyrekcją,

- nauczycielami jak również z młodzieżą.

Przez współpracę z wyżej wymienionymi rozeznaje i poznaje potrzeby środowiska szkolnego oraz jakie są oczekiwania i potrzeby młodzieży.

 

 

 


Dane Organizacji
  • Obszar działalności:Edukacja
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000236702
  • Konto:34 1020 4955 0000 7302 0082 4417
  • Adres:33-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 17
  • WWW:www.zst.tarnow
  • E-mail:sekretzst@umt.tarnow.pl
  • Telefon:14 6889900Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja im. Ignacego Mościckiego

KRS 0000236702

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja im. Ignacego Mościckiego

  • Wspieramy szkołę i młode pokolenie

    Przedmiot działalności statutowej Fundacji:

    Działalność wydawnicza,

    Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych.

    Prace badawczo- rozwojowe bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej.

    Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych,

    Kształtowanie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

    Działalność zespołów teatralnych, dramatycznych i lalkowych.

    Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana, Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

    Dochody fundacji pochodzą w szczególności z:

    Darowizn

    Subwencji osób prawnych.

    Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

    Dotacji.

    Spodków.

  • Jak wykorzystamy 1%

    Przekaż swój 1% podatku

    Fundacja im, Ignacego Mościckiego została powołana do działalności na rzecz uczniowskiej społeczności Zespołu Szkół Technicznych Tarnowie. Z przekazanego 1% na Organizację Pożytku Publicznego uczniowie otrzymują wsparcie finansowe i rzeczowe oraz szkoła doposażona jest w specjalistyczny sprzęt  do nauki zawodu

    Jeden procent może przekazać ,

    Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

    Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Podatnik opodatkowany podatkiem od osób fizycznych i prawnych.

    Podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych,

    Na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym (PIT), jeden procent no konto bankowe Fundacji przekazuje Naczelnik Urzędu Skarbowego.

    W odpowiednim formularzu PIT należy wpisać równowartość I należnego podatku dochodowego, dokładną nazwą Fundacji oraz numer KRS

     

    Liczymy na życzliwość i wsparcie !

    Fundatorzy Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pracę w organizacji.

    Pozyskują środki finansowe  oraz sprzęt , który nieodpłatnie przekazują szkole do wykorzystania przez uczących i młodzież.

    Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność statutową i wspiera społeczność szkolną, troszczy się o podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.

    Pozyskane środki przeznacza na wyposażenie laboratoriów i pracowni do nauki zawodu.

    Fundacja wspiera szkołę, która jest związana przemysłem chemicznym i kształci młodzież  
    w zawodach technik analityk oraz technik technologii chemicznej.

    Szkoła, którą wspiera Fundacja kształci również w innych kierunkach t6akich ja :

    - technik informatyk

    - technik elektronik

    -technik mechanik

    - technik elektryk

    - technik fotografii i multimediów.

    Wszystkie kierunki wymagają wsparcia rzeczowego i finansowego.

    Dobrze wyposażone pracownie , laboratoria i sale do nauki przedmiotów ogólnokształcących to lepsza jakość kształcenia i lepiej przygotowana młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie.

    Zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne, odczynniki chemiczne są przekazywane szkole nieodpłatnie.

    Młodzież otrzymuje stypendia za osiągnięcia naukowe.

    Młodzież wspierana jest w zawodach sportowych, olimpiadach tematycznych i przedmiotowych.

  • Więcej o nas

    Fundacja im. Ignacego Mościckiego jest organizacją pożytku publicznego od 2005 r., prowadzi działalność statutową i wspiera społeczność szkolną, troszczy się o podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.

    Fundatorzy Fundacji im. Ignacego Mościckiego nie  i nie pobierają wynagrodzenia za pracę w organizacji.

    Fundacja im. Ignacego Mościckiego nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście, nie posiada wartości materialnych
    i niematerialnych, nie dokonuje odpisów umorzeniowych, nie udziela pożyczek i nie zaciąga zobowiązań finansowych.

     

    Pozyskują  środki:

    -  finansowe na zakup sprzętu,

    -  rzeczowe  tj. pomoce dydaktyczne, odczynniki chemiczne i inne przydatne do nauki
                   zawodu,

    -  nagrody dla wybitnie uzdolnionych uczniów

    który nieodpłatnie przekazują szkole .

                Na podstawie zapotrzebowania przygotowanego przez uczących przedmiotów zawodowych Fundacja w miarę posiadanych środków  stara się doposażyć pracownie do nauki zawodu, laboratoria do nauki zawodu , ćwiczeń oraz egzaminów zewnętrznych.

                Pozyskane środki finansowe i rzeczowe Fundacja przeznacza również na :

     -   odczynniki chemiczne,

     -  olimpiady,

     -   konkursy

     -   stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

    Fundacja wspiera szkołę z tradycjami,  związaną przemysłem chemicznym , która kształci młodzież między innymi w zawodach chemicznych.

    Fundacja wspiera kształcenie takich kierunków technicznych jak :

    -  technik analityk

    -  technik technologii chemicznej.

    -  technik informatyk

    -  technik elektronik

    -  technik mechanik

    -  technik elektryk

    -  technik fotografii i multimediów.

    Wszystkie szkoły a w szczególności te które w swojej ofercie mają kierunki techniczne wymagają wsparcia rzeczowego i finansowego ze względu na bardzo wysokie koszty związane z wyposażeniem lub uzupełnieniem pracowni w przedmioty dydaktyczne, pomoce naukowe, odczynniki chemiczne.

    Dobrze wyposażone pracownie , laboratoria i sale do nauki przedmiotów ogólnokształcących to lepsza jakość kształcenia i lepiej przygotowana młodzież do funkcjonowania                      w społeczeństwie w przyszłości..

    Zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne, odczynniki chemiczne są przekazywane szkole nieodpłatnie.

    Młodzież ma możliwość korzystania z programu stypendialnego, otrzymuje nagrody rzeczowe i finansowe za osiągnięcia naukowe.

    Od 2014 roku Fundacja im. Ignacego Mościckiego przyznaje jednorazowe stypendia

    za osiągnięcia naukowe. W roku 2014 było pięciu stypendystów, w roku 2015 również pięciu najzdolniejszych uczniów otrzymało stypendia, w roku 2016 sześciu stypendystów, w roku 2017 pięciu uzdolnionych uczniów, w 2018 pięciu stypendystów a w 2019 sześciu stypendystów.

    Młodzież uczestnicząca w turniejach  sportowych, w olimpiadach tematycznych, olimpiadach przedmiotowych jest również konkursach może liczyć na pomoc i wsparcie.

    Uczniowie wspieranej szkoły mają lepsze możliwości kształcenia w dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach co przekłada się na to że osiągają wysokie lokaty w olimpiadach technicznych rejonowych i na szczeblu centralnym zdobywają tytuły laureatów i finalistów co daje możliwość kształceni na prestiżowych uczelniach technicznych.

    Już od pięciu lat w rankingu „PERSPEKTYWY” szkoła jest zdobywcą srebrnej tarczy.

    Wysoka zdawalność egzaminu dojrzałości i egzaminów z kwalifikacji daje satysfakcję że działalność między innymi Fundatorów , wolontariuszy współpracujących
    z Fundacją i sympatykami Fundacji .

    Fundacja ściśle współpracuje z:

    - Radą Rodziców,

    - Dyrekcją,

    - nauczycielami jak również z młodzieżą.

    Przez współpracę z wyżej wymienionymi rozeznaje i poznaje potrzeby środowiska szkolnego oraz jakie są oczekiwania i potrzeby młodzieży.

     

     

     

  • Obszar działalności:Edukacja
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000236702
  • Konto:34 1020 4955 0000 7302 0082 4417
  • Adres:33-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 17
  • WWW:www.zst.tarnow
  • E-mail:sekretzst@umt.tarnow.pl
  • Telefon:14 6889900
    • Rozliczenie na zasadach ogólnych

      Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

    • Rozliczenie na zasadach ogólnych

      Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

    • Dochody kapitałowe

      Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

    • Dochody rozliczane ryczałtowo

      Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

    • Zbycie nieruchomości

      Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

    • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

      Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

    • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

      PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

    • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

      Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

    • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

    • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

    • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

    • Odpowiedz na tylko proste pytania
      bez cytowania ustaw i języka
      prawnego

    • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

    • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

    Pomoc Techniczna

    • 534 30 50 40
    • pn-pt 9:00-16:00

    Krajowa Informacja Skarbowa

    • 22 330 0 330
    • pn-pt 7:00-18:00