1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej
KRS 0000252350

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Twój 1% pomoże chorym i potrzebującym,Przekaż go Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej

Celami fundacji są:

 1.  inicjowanie, wspieranie, organizowanie i finansowanie działalności charytatywnej, zgodnie ze wskazaniami    katolickiej nauki społecznej,
 2.  skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli społeczności lokalnych i działaczy sfery społeczno-politycznej,
 3.  wspieranie, organizowanie i finansowanie ochrony dóbr kultury i zabytków Diecezji Łowickiej.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

     1.Organizowanie, prowadzenie i finansowanie:

1)  kształcenia w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywno - opiekuńczej,

2)  działalności szkoleniowej, konferencji i innych form upowszechniania idei działalności charytatywno - opiekuńczej,

 3)  działalności integrującej środowiska bliskie idei Fundacji przez zjazdy, konkursy, akcje społeczne, pielgrzymki, wycieczki, festyny, zbiórki, aukcje,  a także inicjatyw służących współpracy tych środowisk w skali krajowej i międzynarodowej

4)  zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie dóbr kultury i zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.

     2.Organizowanie i prowadzenie:

  1)  środków społecznego przekazu.

  2)  wspieranie działalności innych osób i instytucji, zbieżnych z celami Fundacji

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Fundacja stale wspiera działania Caritas Diecezji Łowickie,j w zależności od potrzeb kierując środki na dzieła podejmowane przez Caritas Diecezji Łowickiej. Są to w szczególności ;

 • Akcje wakacyjne dla dzieci i młodzieży,
 • Wsparcie działalności Stacji Opieki a w nich działalności hospicyjnej, rehabilitacyjnej i leczniczej,
 • Rodzinnego Domu Dziecka,
 • WTZ

W ciągu roku otrzymujemy wnioski o pomoc w realizacji zadań formacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanej w parafiach, wspieramy infrastrukturę pomocową: remonty i wyposażenie sal parafialnych zespołów Caritas.

Znaczna część środków przeznaczona jest na pomoc indywidualną osób w trudnej sytuacji na podstawie wniosków składanych przez samych zainteresowanych.Problemy dotyczą niepełnosprawności itp. Reagujemy również na klęski żywiołowe i ich ofiary, np. wsparcie powodzian i pogorzelców .

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja została ustanowiona przez Caritas Diecezji Łowickiej. Siedzibą Fundacji jest miasto Łowicz. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica, kiedy wymaga tego realizacja celów Fundacji. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku O fundacjach (Tekst jednolity Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 ze zm.) i art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.), oraz postanowień  statutu. Fundacja działa również jako organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. W tym zakresie działa również na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), postanowień niniejszego statutu oraz  innych przepisów dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego. Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej posiada numer KRS 0000252350

Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej realizuje cele statutowe i podjęła szereg działań, które można podzieli na kilka kategorii:

 • szeroko rozumiane działania na rzecz krzewienia miłosierdzia i działalności charytatywnej w szczególności poprzez spotkania, prelekcje w ramach rozmaitych spotkań formacyjnych w diecezji, wystąpienia w lokalnych mediach i spotkania z liderami życia społecznego. Działania na rzecz pozyskiwania środków w tym 1% na realizację działań statutowych.
 • współpraca z Caritas diecezjalną na rzecz diagnozy najpilniejszych potrzeb ubogich, opracowania planów pomocy i prewencji. W ramach tych działań Fundacja wsparła finansowo wypoczynek letni w ramach Kolonii i Obozu Caritas, likwidację barier transportowych utrudniających działalność Centrum Charytatywno - Opiekuńczego Caritas Diecezji Łowickiej.
 • współpraca z innymi instytucjami ,organizacjami i osobami( WTZ, Stacje Opieki Caritas, Kuratorzy, OPS, Parafialne Zespoły Caritas, parafie i inne) na co dzień stykającymi się z wszelkimi postaciami wykluczenia społecznego w celu jego zapobiegania. W wyniku tej współpracy udzielono pomocy finansowej osobom indywidualnym w formie dofinansowania aparatów i urządzeń rehabilitacyjnych ,aparatu słuchowego, materaca przeciwodleżynowego, pionowy podnośnik platformowy, pomoc w remoncie domu rodziny wielodzietnej, pomocy w odbudowie domu po pożarze, wsparcia rehabilitacji i terapii zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Wsparto również  organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaangażowanych w istniejące grupy parafialne z parafii znajdujących się na terenie diecezji łowickiej.
 • troska o najcenniejsze dobra kultury Diecezji Łowickiej – w ramach tych działań wparliśmy projekty mające na celu zachowanie zabytkowej substancji budynków i dzieł sztuki.

Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej realizując swoje cele statutowe prowadziła:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w formie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wolontariuszy Caritas i innych.
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- w formie wsparcia finansowego renowacji zabytkowych obrazów i prac budowlanych w obiektach zabytkowych
 • działalność charytatywną polegającą na wsparciu osób ubogich, niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych społecznie i innych - poprzez wsparcie działań Caritas Diecezji Łowickiej i jej jednostek organizacyjnych, Parafialnych Zespołów Charytatywnych i osób indywidualnych.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000252350
 • Konto:49 1240 3347 1111 0010 7784 2898
 • Adres:Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz
 • WWW:www.diecezja.lowicz.pl/fundacja-caritas
 • E-mail:fundacja@diecezja.lowicz.pl
 • Telefon:46 837 64 56

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej

KRS 0000252350

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej

 • Twój 1% pomoże chorym i potrzebującym,Przekaż go Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej

  Celami fundacji są:

  1.  inicjowanie, wspieranie, organizowanie i finansowanie działalności charytatywnej, zgodnie ze wskazaniami    katolickiej nauki społecznej,
  2.  skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli społeczności lokalnych i działaczy sfery społeczno-politycznej,
  3.  wspieranie, organizowanie i finansowanie ochrony dóbr kultury i zabytków Diecezji Łowickiej.

  Fundacja realizuje swoje cele przez:

       1.Organizowanie, prowadzenie i finansowanie:

  1)  kształcenia w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywno - opiekuńczej,

  2)  działalności szkoleniowej, konferencji i innych form upowszechniania idei działalności charytatywno - opiekuńczej,

   3)  działalności integrującej środowiska bliskie idei Fundacji przez zjazdy, konkursy, akcje społeczne, pielgrzymki, wycieczki, festyny, zbiórki, aukcje,  a także inicjatyw służących współpracy tych środowisk w skali krajowej i międzynarodowej

  4)  zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie dóbr kultury i zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.

       2.Organizowanie i prowadzenie:

    1)  środków społecznego przekazu.

    2)  wspieranie działalności innych osób i instytucji, zbieżnych z celami Fundacji

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundacja stale wspiera działania Caritas Diecezji Łowickie,j w zależności od potrzeb kierując środki na dzieła podejmowane przez Caritas Diecezji Łowickiej. Są to w szczególności ;

  • Akcje wakacyjne dla dzieci i młodzieży,
  • Wsparcie działalności Stacji Opieki a w nich działalności hospicyjnej, rehabilitacyjnej i leczniczej,
  • Rodzinnego Domu Dziecka,
  • WTZ

  W ciągu roku otrzymujemy wnioski o pomoc w realizacji zadań formacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanej w parafiach, wspieramy infrastrukturę pomocową: remonty i wyposażenie sal parafialnych zespołów Caritas.

  Znaczna część środków przeznaczona jest na pomoc indywidualną osób w trudnej sytuacji na podstawie wniosków składanych przez samych zainteresowanych.Problemy dotyczą niepełnosprawności itp. Reagujemy również na klęski żywiołowe i ich ofiary, np. wsparcie powodzian i pogorzelców .

 • Więcej o nas

  Fundacja została ustanowiona przez Caritas Diecezji Łowickiej. Siedzibą Fundacji jest miasto Łowicz. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica, kiedy wymaga tego realizacja celów Fundacji. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku O fundacjach (Tekst jednolity Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 ze zm.) i art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.), oraz postanowień  statutu. Fundacja działa również jako organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. W tym zakresie działa również na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), postanowień niniejszego statutu oraz  innych przepisów dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego. Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej posiada numer KRS 0000252350

  Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej realizuje cele statutowe i podjęła szereg działań, które można podzieli na kilka kategorii:

  • szeroko rozumiane działania na rzecz krzewienia miłosierdzia i działalności charytatywnej w szczególności poprzez spotkania, prelekcje w ramach rozmaitych spotkań formacyjnych w diecezji, wystąpienia w lokalnych mediach i spotkania z liderami życia społecznego. Działania na rzecz pozyskiwania środków w tym 1% na realizację działań statutowych.
  • współpraca z Caritas diecezjalną na rzecz diagnozy najpilniejszych potrzeb ubogich, opracowania planów pomocy i prewencji. W ramach tych działań Fundacja wsparła finansowo wypoczynek letni w ramach Kolonii i Obozu Caritas, likwidację barier transportowych utrudniających działalność Centrum Charytatywno - Opiekuńczego Caritas Diecezji Łowickiej.
  • współpraca z innymi instytucjami ,organizacjami i osobami( WTZ, Stacje Opieki Caritas, Kuratorzy, OPS, Parafialne Zespoły Caritas, parafie i inne) na co dzień stykającymi się z wszelkimi postaciami wykluczenia społecznego w celu jego zapobiegania. W wyniku tej współpracy udzielono pomocy finansowej osobom indywidualnym w formie dofinansowania aparatów i urządzeń rehabilitacyjnych ,aparatu słuchowego, materaca przeciwodleżynowego, pionowy podnośnik platformowy, pomoc w remoncie domu rodziny wielodzietnej, pomocy w odbudowie domu po pożarze, wsparcia rehabilitacji i terapii zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Wsparto również  organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaangażowanych w istniejące grupy parafialne z parafii znajdujących się na terenie diecezji łowickiej.
  • troska o najcenniejsze dobra kultury Diecezji Łowickiej – w ramach tych działań wparliśmy projekty mające na celu zachowanie zabytkowej substancji budynków i dzieł sztuki.

  Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej realizując swoje cele statutowe prowadziła:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w formie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wolontariuszy Caritas i innych.
  • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- w formie wsparcia finansowego renowacji zabytkowych obrazów i prac budowlanych w obiektach zabytkowych
  • działalność charytatywną polegającą na wsparciu osób ubogich, niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych społecznie i innych - poprzez wsparcie działań Caritas Diecezji Łowickiej i jej jednostek organizacyjnych, Parafialnych Zespołów Charytatywnych i osób indywidualnych.
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000252350
 • Konto:49 1240 3347 1111 0010 7784 2898
 • Adres:Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz
 • WWW:www.diecezja.lowicz.pl/fundacja-caritas
 • E-mail:fundacja@diecezja.lowicz.pl
 • Telefon:46 837 64 56
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00