1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE
KRS 0000254079

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Mądra edukacja

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne (CHSE) istnieje od 2007 roku. W swoich działaniach od początku skupia się na edukacji, wspieraniu rodzin w wychowywaniu dzieci oraz pomocy potrzebującym.

CHSP "Salomon"

CHSE jest organem założycielskim i prowadzącym Chrześcijańską Szkołę Podstawową "Salomon" działającą w Zielonej Górze. W Szkole naukę pobiera obecnie ponad osiemdziesięcioro dzieci w ośmiu oddziałach klasowych oraz w zerówce. Od początku istnienia szkoły jej absolwentami stało się już ponad sto dzieci. Szkoła, poza zadaniami edukacyjnymi, stawia sobie za cel wpajanie dzieciom wartości i wychowywanie w duchu Pisma Świętego. Szkoła prowadzi także wiele działań adresowanych do społeczności pozaszkolnej oraz lokalnej. Organizujemy liczne i cieszące się popularnością wydarzenia adresowane do dzieci i całych rodzin z terenu miasta Zielona Góra. Uczniowie Salomona odnoszą liczne sukcesy w konkursach i festiwalach organizowanych przez miejskie placówki kulturalne i oświatowe.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki uzyskane przez Stowarzyszenie dzięki Państwa zaufaniu przeznaczymy na realne i najważniejsze potrzeby naszych podopiecznych. Od ubiegłego roku Stowarzyszenie i prowadzona przez nie Szkoła "Salomon" działa w nowym budynku, który wymaga wciąż nakładów na adaptację do potrzeb edukacyjnych. Naszym celem jest, aby budynek ten służył nie tylko uczniom Szkoły, ale docelowo stał się także miejskim centrum aktywności chrześcijańskiej, ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby dzieci i ich rodzin oraz szerokiego środowiska nauczycielskiego z Zielonej Górze.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z biurem CHSE.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie dotychczasowe wsparcie finansowe i każdą inną udzieloną przez Państwa pomoc!

Więcej o nas

Więcej o nas

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne istnieje od maja 2006 roku i prowadzi działania edukacyjne i społeczne, z których najważniejsze to:

 • Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon”,
 • Niepubliczne Przedszkole "Salomonek" (w trakcie tworzenia),
 • działania edukacyjne skierowane do rodziców i nauczycieli,
 • działalność charytatywna.

Stowarzyszenie od 2009 roku posiada status OPP.

Statutowymi celami Stowarzyszenia są:

 1. Realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 2. Pomoc w edukacji dzieci i młodzieży.
 3. Zakładanie lub pomoc w zakładaniu szkół i przedszkoli.
 4. Pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży zgodnym z filozofią chrześcijańską, oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego.
 5. Zakładanie lub pomoc w zakładaniu świetlic, klubów oraz innych placówek służących dzieciom i młodzieży.
 6. Prowadzenie działań popularyzujących idee i wartości chrześcijańskie wśród dzieci i młodzieży.
 7. Prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym.
 8. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Integracji środowiska lokalnego i działalność na jego rzecz.
 11. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 12. Realizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 13. Promocja i organizacja wolontariatu.

Działania odpłatne prowadzone przez Stowarzyszenie

Prowadzenie Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej “Salomon”.
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa “Salomon” została założona i jest prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne, którego jednym z głównych celów jest realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2007 roku. Szkoła mieści się w Zielonej Górze przy ul. Rydza-Śmiegłego 1. Szkoła się rozwija, prowadzone są na bieżąco inwestycje związane z doposażeniem bazy dydaktycznej i prace remontowe. Od sierpnia 2018 roku szkoła mieści się w nowej przestronnej lokalizacji, którą dzierżawi na dogodnych warunkach.

Półkolonie w Salomonie (zimowe i letnie)
W ramach zadania został zorganizowany wypoczynek zimowy i letni dla uczniów ChSP „Salomon” oraz dla dzieci z miasta Zielona Góra.

Kurs szybkiego czytania i zapamiętywania
Podczas ferii zimowych został zorganizowany w szkole Kurs dla uczniów zielonogórskich szkół. Kurs prowadził nauczyciel szkoły Salomon.

Działania nieodpłatne Stowarzyszenia

Współpraca z Misją Przyjaciół Dzieci (MPD)
Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z MPD. W roku 2016 zostało udzielone wsparcie finansowe, które zostało przeznaczone na dofinansowanie pracy stołówki dla dzieci w miejscowości Riecia na Mołdawii.

Współpraca z Fundacją ESPA (Adopcja Serca, Zbiórka na szkołę na Filipinach)
Stowarzyszenie w ramach współpracy udzieliło wsparcia finansowego w ramach projektu Adopcja Serca. Oprócz tego na terenie ChSP Salomon zorganizowano zbiórkę publiczną. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na doposażenie szkoły na Filipinach prowadzonej przez fundacje ESPA.

Działania skierowane do lokalnego środowiska.

Współpraca międzywyznaniowa z lokalnymi Kościołami
W ramach współpracy po raz 9 została zorganizowana Wigilijka dla duchownych lokalnych Kościołów Chrześcijańskich.

Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zielonej Górze
W ramach współpracy uczniowie ChSP Salomon przygotowali przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Organizacja Pikniku Rodzinnego
W czerwcu  2016 roku w Świdnicy, odbył się Piknik Rodzinny, który był adresowany do rodzin i dzieci uczniów szkoły Salomon oraz mieszkańców naszego miasta. Celem zadania było szerzenie podstawowych wartości jakie reprezentuje sobą rodzina. Podczas imprezy dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach i rywalizacjach sportowych, poczęstunku.

VI Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej
Dnia 11 listopada 2016 roku  w Zielonogórskiej Palmiarni, odbył się VI Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej. Był to nasz wkład w miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości, honorowy patronat nad imprezą objęła Pani Wiceprezydent Wioletta Haręźlak. Na festiwalu obecni byli Pan Prezydent – Janusz Kubicki, wiceprezydenci oraz  kombatanci ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  i wielu innych gości.

Realizowane projekty:

Erasmus +: Mobilność edukacyjna – „Kopalnie Króla Salomona – szlifujemy diamenty”
Program realizowany cyklicznie  od  2010 roku, w ramach programu w CHSP „Salomon” gościliśmy wolontariuszy z krajów Europy. Wolontariusze  są czynnie zaangażowani w pracę na rzecz szkoły i stowarzyszenia.

POWER -  Mobilność edukacyjna – „Edukacja językowa ścieżką rozwoju CHSP Salomon w Zielonej Górze” oraz  „Wysoka jakość dydaktyki poprzez indywidualizację metod nauczania w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej "Salomon" w Zielonej Górze”
W ramach projektu nauczyciele ChSP Salomon, podnoszą swoje kompetencje językowe w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

Zielonogórski Program wyrównywania szans edukacyjnych
W ramach programu w ChSP „Salomon” realizowane są dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów w wymiarze 1 godz. w tygodniu.

Nowa siedziba, nowe możliwości i wyzwania

Od 1 września 2018 roku szkoła Salomon mieści się w nowej siedzibie przy ul. Rydza Śmigłego 1. W związku z tym, że dysponujemy obecnie dużą przestrzenią możliwą do zagospodarowania na cele edukacyjne, zdecydowaliśmy się na otwarcie Niepublicznego Przedszkola "Salomonek". Przedszkole powstaje w ramach projektu - „Przedszkole na równy start - Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.” współfinansowanego ze środków EFS w ramach REGIONALNEGO  PROGRAMU  OPERACYJNYEGO LUBUSKIE 2020.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000254079
 • Konto:46 1090 1636 0000 0001 0917 9825
 • Adres:ul. Rydza-Śmigłego 1
 • WWW:www.salomon.edu.pl
 • E-mail:sekretariat@salomon.edu.pl
 • Telefon:68 320 77 77Formularze PIT 2019/2020 dla
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE

KRS 0000254079

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE

 • Mądra edukacja

  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne (CHSE) istnieje od 2007 roku. W swoich działaniach od początku skupia się na edukacji, wspieraniu rodzin w wychowywaniu dzieci oraz pomocy potrzebującym.

  CHSP "Salomon"

  CHSE jest organem założycielskim i prowadzącym Chrześcijańską Szkołę Podstawową "Salomon" działającą w Zielonej Górze. W Szkole naukę pobiera obecnie ponad osiemdziesięcioro dzieci w ośmiu oddziałach klasowych oraz w zerówce. Od początku istnienia szkoły jej absolwentami stało się już ponad sto dzieci. Szkoła, poza zadaniami edukacyjnymi, stawia sobie za cel wpajanie dzieciom wartości i wychowywanie w duchu Pisma Świętego. Szkoła prowadzi także wiele działań adresowanych do społeczności pozaszkolnej oraz lokalnej. Organizujemy liczne i cieszące się popularnością wydarzenia adresowane do dzieci i całych rodzin z terenu miasta Zielona Góra. Uczniowie Salomona odnoszą liczne sukcesy w konkursach i festiwalach organizowanych przez miejskie placówki kulturalne i oświatowe.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki uzyskane przez Stowarzyszenie dzięki Państwa zaufaniu przeznaczymy na realne i najważniejsze potrzeby naszych podopiecznych. Od ubiegłego roku Stowarzyszenie i prowadzona przez nie Szkoła "Salomon" działa w nowym budynku, który wymaga wciąż nakładów na adaptację do potrzeb edukacyjnych. Naszym celem jest, aby budynek ten służył nie tylko uczniom Szkoły, ale docelowo stał się także miejskim centrum aktywności chrześcijańskiej, ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby dzieci i ich rodzin oraz szerokiego środowiska nauczycielskiego z Zielonej Górze.

  W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z biurem CHSE.

  Serdecznie dziękujemy za wszelkie dotychczasowe wsparcie finansowe i każdą inną udzieloną przez Państwa pomoc!

 • Więcej o nas

  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne istnieje od maja 2006 roku i prowadzi działania edukacyjne i społeczne, z których najważniejsze to:

  • Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon”,
  • Niepubliczne Przedszkole "Salomonek" (w trakcie tworzenia),
  • działania edukacyjne skierowane do rodziców i nauczycieli,
  • działalność charytatywna.

  Stowarzyszenie od 2009 roku posiada status OPP.

  Statutowymi celami Stowarzyszenia są:

  1. Realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  2. Pomoc w edukacji dzieci i młodzieży.
  3. Zakładanie lub pomoc w zakładaniu szkół i przedszkoli.
  4. Pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży zgodnym z filozofią chrześcijańską, oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego.
  5. Zakładanie lub pomoc w zakładaniu świetlic, klubów oraz innych placówek służących dzieciom i młodzieży.
  6. Prowadzenie działań popularyzujących idee i wartości chrześcijańskie wśród dzieci i młodzieży.
  7. Prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym.
  8. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
  10. Integracji środowiska lokalnego i działalność na jego rzecz.
  11. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
  12. Realizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  13. Promocja i organizacja wolontariatu.

  Działania odpłatne prowadzone przez Stowarzyszenie

  Prowadzenie Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej “Salomon”.
  Chrześcijańska Szkoła Podstawowa “Salomon” została założona i jest prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne, którego jednym z głównych celów jest realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2007 roku. Szkoła mieści się w Zielonej Górze przy ul. Rydza-Śmiegłego 1. Szkoła się rozwija, prowadzone są na bieżąco inwestycje związane z doposażeniem bazy dydaktycznej i prace remontowe. Od sierpnia 2018 roku szkoła mieści się w nowej przestronnej lokalizacji, którą dzierżawi na dogodnych warunkach.

  Półkolonie w Salomonie (zimowe i letnie)
  W ramach zadania został zorganizowany wypoczynek zimowy i letni dla uczniów ChSP „Salomon” oraz dla dzieci z miasta Zielona Góra.

  Kurs szybkiego czytania i zapamiętywania
  Podczas ferii zimowych został zorganizowany w szkole Kurs dla uczniów zielonogórskich szkół. Kurs prowadził nauczyciel szkoły Salomon.

  Działania nieodpłatne Stowarzyszenia

  Współpraca z Misją Przyjaciół Dzieci (MPD)
  Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z MPD. W roku 2016 zostało udzielone wsparcie finansowe, które zostało przeznaczone na dofinansowanie pracy stołówki dla dzieci w miejscowości Riecia na Mołdawii.

  Współpraca z Fundacją ESPA (Adopcja Serca, Zbiórka na szkołę na Filipinach)
  Stowarzyszenie w ramach współpracy udzieliło wsparcia finansowego w ramach projektu Adopcja Serca. Oprócz tego na terenie ChSP Salomon zorganizowano zbiórkę publiczną. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na doposażenie szkoły na Filipinach prowadzonej przez fundacje ESPA.

  Działania skierowane do lokalnego środowiska.

  Współpraca międzywyznaniowa z lokalnymi Kościołami
  W ramach współpracy po raz 9 została zorganizowana Wigilijka dla duchownych lokalnych Kościołów Chrześcijańskich.

  Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zielonej Górze
  W ramach współpracy uczniowie ChSP Salomon przygotowali przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia

  Organizacja Pikniku Rodzinnego
  W czerwcu  2016 roku w Świdnicy, odbył się Piknik Rodzinny, który był adresowany do rodzin i dzieci uczniów szkoły Salomon oraz mieszkańców naszego miasta. Celem zadania było szerzenie podstawowych wartości jakie reprezentuje sobą rodzina. Podczas imprezy dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach i rywalizacjach sportowych, poczęstunku.

  VI Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej
  Dnia 11 listopada 2016 roku  w Zielonogórskiej Palmiarni, odbył się VI Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej. Był to nasz wkład w miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości, honorowy patronat nad imprezą objęła Pani Wiceprezydent Wioletta Haręźlak. Na festiwalu obecni byli Pan Prezydent – Janusz Kubicki, wiceprezydenci oraz  kombatanci ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  i wielu innych gości.

  Realizowane projekty:

  Erasmus +: Mobilność edukacyjna – „Kopalnie Króla Salomona – szlifujemy diamenty”
  Program realizowany cyklicznie  od  2010 roku, w ramach programu w CHSP „Salomon” gościliśmy wolontariuszy z krajów Europy. Wolontariusze  są czynnie zaangażowani w pracę na rzecz szkoły i stowarzyszenia.

  POWER -  Mobilność edukacyjna – „Edukacja językowa ścieżką rozwoju CHSP Salomon w Zielonej Górze” oraz  „Wysoka jakość dydaktyki poprzez indywidualizację metod nauczania w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej "Salomon" w Zielonej Górze”
  W ramach projektu nauczyciele ChSP Salomon, podnoszą swoje kompetencje językowe w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

  Zielonogórski Program wyrównywania szans edukacyjnych
  W ramach programu w ChSP „Salomon” realizowane są dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów w wymiarze 1 godz. w tygodniu.

  Nowa siedziba, nowe możliwości i wyzwania

  Od 1 września 2018 roku szkoła Salomon mieści się w nowej siedzibie przy ul. Rydza Śmigłego 1. W związku z tym, że dysponujemy obecnie dużą przestrzenią możliwą do zagospodarowania na cele edukacyjne, zdecydowaliśmy się na otwarcie Niepublicznego Przedszkola "Salomonek". Przedszkole powstaje w ramach projektu - „Przedszkole na równy start - Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.” współfinansowanego ze środków EFS w ramach REGIONALNEGO  PROGRAMU  OPERACYJNYEGO LUBUSKIE 2020.

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000254079
 • Konto:46 1090 1636 0000 0001 0917 9825
 • Adres:ul. Rydza-Śmigłego 1
 • WWW:www.salomon.edu.pl
 • E-mail:sekretariat@salomon.edu.pl
 • Telefon:68 320 77 77
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00