1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Emaus-Rzeszów
  KRS 0000254532

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

"Zanim zadbasz o siebie, zadbaj o wszystkich tych, którzy są mniej szczęśliwi od ciebie".

Celem działalności Stowarzyszenia  jest:

 

Objęcie wszechstronną  pomocą zagrożonych wykluczeniem osób:

 • bezdomnych,
 • ubogich,
 • samotnych,
 • bezrobotnych,
 • uzależnionych,
 • niezaradnych życiowo.
 • Występowanie w obronie prawa do dachu nad głową, godnej pracy
  i solidarnego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem.
  Realizowanie i promowanie działań proekologicznych na rzecz 
  ochrony środowiska naturalnego oraz stosowania odnawialnych 
  źródeł energii.

Jak wykorzystamy 1%

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

Prowadzenie domów ze wspólnotą pracy i zamieszkania dla  w/w osób z terenu Rzeczypospolitej Polskiej

i z zagranicy, które  z  własnego wyboru lub   konieczności życiowej chcą mieszkać i pracować razem,

stając się tym samym członkami wspólnoty,

Prowadzenie odpłatnej działalności  pożytku publicznego w zakresie:

 • sprzedaży produktów wytworzonych i usług świadczonych przez osoby zagrożone wykluczeniem
 • społecznym oraz członków wspólnoty,
 • sprzedaży używanych przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej i z darowizn,
 • sprzedaży surowców pochodzących z recyklingu.

Przy czym przychody uzyskane z tego tytułu  są przeznaczane w całości na  określoną statutem

działalność pożytku publicznego, w szczególności związaną z prowadzeniem wspólnoty i pomocą dla

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

 • udzielania miejsca do pobytu, wyżywienia, odzieży, artykułów pierwszej potrzeby,
 • udzielania miejsca do pracy na rzecz społeczeństwa lokalnego i  wspólnoty ,
 • promowania, wdrażania i realizowania względem osób zagrożonych wykluczeniem:
 • modelu samopomocy, solidarności i odpowiedzialnego wsparcia,
 • integracji i reintegracji społecznej i zawodowej,
 • skutecznych rozwiązań socjalnych i ekonomicznych.
 • wspierania i pomocy w rozwiązywaniu problemów i spraw:
 • socjalno-bytowych,
 • zdrowotnych ,
 • uzależnień,
 • prawnych,
 • zawodowych,

także poprzez  współpracę z innymi kompetentnymi instytucjami i osobami.

 • wypłacania świadczenia o charakterze motywacyjno-socjalnym mieszkańcom domów 
 • i członkom wspólnoty systematycznie zaangażowanym  w  pracę na  rzecz społeczeństwa
 • lokalnego i Stowarzyszenia. Przy czym  świadczenie to będzie do wysokości  nie przekraczającej
 • kwoty dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
 • Organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń.
 • Działania na rzecz promowania i rozwoju Podkarpacia.
 • Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz Ruchu Emmaüs International.

Więcej o nas

Stowarzyszenie działa w obszarze pożytku publicznego, w szczególności w obszarach wymienionych 

w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz. U. 2016 r.poz.239 z późniejszymi zmianami) w następujących punktach:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
 •       szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
 • wykluczeniem społecznym,
 • działalności charytatywnej,
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez prac i zagrożonych
 • zwolnieniem z  pracy,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 •  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 •  pomocy ofiarom katastrof ,klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i  za granicą,
 •  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między  społeczeństwami,
 •  promocji i organizacji wolontariatu,
 •  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Powszechny manifest Ruchu Emmaüs:

Przyjęty 24 maja 1969 roku w Bernie przez Pierwsze Zgromadzenie Międzynarodowe Ruchu Emaus

Preambuła Emaus to nazwa osady w Palestynie, w której zrozpaczeni ludzie odzyskali nadzieję.

Oznacza ona dla nas wszystkich, wierzących i niewierzących, nasze wspólne przekonanie, że jedynie miłość

może nas połączyć i poprowadzić razem naprzód.

Ruch Emaus zrodził się w listopadzie 1949 roku w wyniku spotkania:  ludzi, którzy zdali sobie sprawę ze swego

uprzywilejowanego położenia i z odpowiedzialności społecznej w obliczu niesprawiedliwości, oraz  ludzi, którzy nie mieli już,

po co żyć, przy czym jedni i drudzy postanowili połączyć swoją wolę i czyny by wzajemnie się wspomagać oraz nieść pomoc

cierpiącym w przekonaniu, że właśnie ratując innych człowiek ratuje siebie samego.

W tym celu powstały wspólnoty, które pracują, by żyć i dawać. Powstały oprócz tego grupy przyjaciół

i wolontariuszy, walczących w sferze publicznej i prywatnej.

1. Nasze Prawo

jest tym, od którego dla całej ludzkości zależy wszelkie życie warte przeżycia, wszelki prawdziwy pokój oraz radość każdego człowieka i każdej społeczności: Zanim zadbasz o siebie, zadbaj o wszystkich tych, którzy są mniej szczęśliwi od ciebie. Służ w pierwszym rzędzie najbardziej cierpiącym.

2. Jesteśmy pewni

że poszanowanie tego prawa powinno przyświecać wszelkim poszukiwaniom sprawiedliwości, a co za tym idzie - pokoju między ludźmi.

3. Nasz cel

to działanie na rzecz tego, by każdy człowiek, każda społeczność, każdy naród mógł żyć, realizować się i spełniać poprzez wymianę i dzielenie się, jak również poprzez równą godność.

4. Nasza metoda

polega na tworzeniu, wspieraniu i inspirowaniu działalności ośrodków, w których wszyscy, w poczuciu wolności i szacunku, mogą sprostać swoim potrzebom i wzajemnie się wspomagać.

5. Nasz podstawowy sposób działania 

to - wszędzie gdzie to możliwe - praca polegająca na zbieraniu przedmiotów i przywracaniu im wartości użytkowej oraz pomnażanie możliwości pilnych działań na rzecz najbardziej cierpiących.

6. Wszelkie inne sposoby działania

prowadzące do przebudzenia sumień i rzucające wyzwanie, powinny być również podejmowane, by służyć i zachęcać do służenia, w pierwszym rzędzie najbardziej cierpiącym poprzez dzielenie ich trudów i zmagań - w sferze prywatnej i publicznej - aż do zniesienia przyczyn wszelkiej nędzy.

7. Nasza wolność

W wykonywaniu swoich zadań Emaus nie jest podporządkowany żadnemu ideałowi, prócz tego, który został wyrażony w niniejszym manifeście, ani żadnej władzy, prócz tej, która konstytuowana jest w łonie Ruchu zgodnie z jego własnymi zasadami działania. Emaus działa zgodnie z przyjętą przez Narody Zjednoczone Deklaracją Praw Człowieka oraz słusznymi prawami każdej społeczności i każdego narodu, bez rozróżnień politycznych, rasowych, językowych, duchowych czy jakichkolwiek innych. Od osób pragnących uczestniczyć w naszym działaniu nie można wymagać niczego, prócz akceptacji treści niniejszego manifestu.

8. Nasi członkowie

Niniejszy manifest stanowi prostą i precyzyjną podstawę działalności Ruchu Emaus. Musi być przyjęty i stosowany przez każdą grupę pragnącą być aktywnym członkiem Ruchu.

 


 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000254532
 • Konto:22 864 2 11 84 2 018 0034 511 4 00 01
 • Adres:35-005 Rzeszów, ul. Batorego 22
 • WWW:www.emaus-rzeszow.pl
 • E-mail:emausrzeszow@emaus.hub.pl
 • Telefon:178590329 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Emaus-Rzeszów

  KRS 0000254532

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Emaus-Rzeszów

 • "Zanim zadbasz o siebie, zadbaj o wszystkich tych, którzy są mniej szczęśliwi od ciebie".

  Celem działalności Stowarzyszenia  jest:

   

  Objęcie wszechstronną  pomocą zagrożonych wykluczeniem osób:

  • bezdomnych,
  • ubogich,
  • samotnych,
  • bezrobotnych,
  • uzależnionych,
  • niezaradnych życiowo.
  • Występowanie w obronie prawa do dachu nad głową, godnej pracy
   i solidarnego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem.
   Realizowanie i promowanie działań proekologicznych na rzecz 
   ochrony środowiska naturalnego oraz stosowania odnawialnych 
   źródeł energii.
 • Jak wykorzystamy 1%

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

   

  Prowadzenie domów ze wspólnotą pracy i zamieszkania dla  w/w osób z terenu Rzeczypospolitej Polskiej

  i z zagranicy, które  z  własnego wyboru lub   konieczności życiowej chcą mieszkać i pracować razem,

  stając się tym samym członkami wspólnoty,

  Prowadzenie odpłatnej działalności  pożytku publicznego w zakresie:

  • sprzedaży produktów wytworzonych i usług świadczonych przez osoby zagrożone wykluczeniem
  • społecznym oraz członków wspólnoty,
  • sprzedaży używanych przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej i z darowizn,
  • sprzedaży surowców pochodzących z recyklingu.

  Przy czym przychody uzyskane z tego tytułu  są przeznaczane w całości na  określoną statutem

  działalność pożytku publicznego, w szczególności związaną z prowadzeniem wspólnoty i pomocą dla

  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

  • udzielania miejsca do pobytu, wyżywienia, odzieży, artykułów pierwszej potrzeby,
  • udzielania miejsca do pracy na rzecz społeczeństwa lokalnego i  wspólnoty ,
  • promowania, wdrażania i realizowania względem osób zagrożonych wykluczeniem:
  • modelu samopomocy, solidarności i odpowiedzialnego wsparcia,
  • integracji i reintegracji społecznej i zawodowej,
  • skutecznych rozwiązań socjalnych i ekonomicznych.
  • wspierania i pomocy w rozwiązywaniu problemów i spraw:
  • socjalno-bytowych,
  • zdrowotnych ,
  • uzależnień,
  • prawnych,
  • zawodowych,

  także poprzez  współpracę z innymi kompetentnymi instytucjami i osobami.

  • wypłacania świadczenia o charakterze motywacyjno-socjalnym mieszkańcom domów 
  • i członkom wspólnoty systematycznie zaangażowanym  w  pracę na  rzecz społeczeństwa
  • lokalnego i Stowarzyszenia. Przy czym  świadczenie to będzie do wysokości  nie przekraczającej
  • kwoty dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
  • Organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń.
  • Działania na rzecz promowania i rozwoju Podkarpacia.
  • Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz Ruchu Emmaüs International.
 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie działa w obszarze pożytku publicznego, w szczególności w obszarach wymienionych 

  w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

  (Dz. U. 2016 r.poz.239 z późniejszymi zmianami) w następujących punktach:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
  •       szans tych rodzin i osób,
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
  • wykluczeniem społecznym,
  • działalności charytatywnej,
  • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez prac i zagrożonych
  • zwolnieniem z  pracy,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  •  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  •  pomocy ofiarom katastrof ,klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i  za granicą,
  •  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między  społeczeństwami,
  •  promocji i organizacji wolontariatu,
  •  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  Powszechny manifest Ruchu Emmaüs:

  Przyjęty 24 maja 1969 roku w Bernie przez Pierwsze Zgromadzenie Międzynarodowe Ruchu Emaus

  Preambuła Emaus to nazwa osady w Palestynie, w której zrozpaczeni ludzie odzyskali nadzieję.

  Oznacza ona dla nas wszystkich, wierzących i niewierzących, nasze wspólne przekonanie, że jedynie miłość

  może nas połączyć i poprowadzić razem naprzód.

  Ruch Emaus zrodził się w listopadzie 1949 roku w wyniku spotkania:  ludzi, którzy zdali sobie sprawę ze swego

  uprzywilejowanego położenia i z odpowiedzialności społecznej w obliczu niesprawiedliwości, oraz  ludzi, którzy nie mieli już,

  po co żyć, przy czym jedni i drudzy postanowili połączyć swoją wolę i czyny by wzajemnie się wspomagać oraz nieść pomoc

  cierpiącym w przekonaniu, że właśnie ratując innych człowiek ratuje siebie samego.

  W tym celu powstały wspólnoty, które pracują, by żyć i dawać. Powstały oprócz tego grupy przyjaciół

  i wolontariuszy, walczących w sferze publicznej i prywatnej.

  1. Nasze Prawo

  jest tym, od którego dla całej ludzkości zależy wszelkie życie warte przeżycia, wszelki prawdziwy pokój oraz radość każdego człowieka i każdej społeczności: Zanim zadbasz o siebie, zadbaj o wszystkich tych, którzy są mniej szczęśliwi od ciebie. Służ w pierwszym rzędzie najbardziej cierpiącym.

  2. Jesteśmy pewni

  że poszanowanie tego prawa powinno przyświecać wszelkim poszukiwaniom sprawiedliwości, a co za tym idzie - pokoju między ludźmi.

  3. Nasz cel

  to działanie na rzecz tego, by każdy człowiek, każda społeczność, każdy naród mógł żyć, realizować się i spełniać poprzez wymianę i dzielenie się, jak również poprzez równą godność.

  4. Nasza metoda

  polega na tworzeniu, wspieraniu i inspirowaniu działalności ośrodków, w których wszyscy, w poczuciu wolności i szacunku, mogą sprostać swoim potrzebom i wzajemnie się wspomagać.

  5. Nasz podstawowy sposób działania 

  to - wszędzie gdzie to możliwe - praca polegająca na zbieraniu przedmiotów i przywracaniu im wartości użytkowej oraz pomnażanie możliwości pilnych działań na rzecz najbardziej cierpiących.

  6. Wszelkie inne sposoby działania

  prowadzące do przebudzenia sumień i rzucające wyzwanie, powinny być również podejmowane, by służyć i zachęcać do służenia, w pierwszym rzędzie najbardziej cierpiącym poprzez dzielenie ich trudów i zmagań - w sferze prywatnej i publicznej - aż do zniesienia przyczyn wszelkiej nędzy.

  7. Nasza wolność

  W wykonywaniu swoich zadań Emaus nie jest podporządkowany żadnemu ideałowi, prócz tego, który został wyrażony w niniejszym manifeście, ani żadnej władzy, prócz tej, która konstytuowana jest w łonie Ruchu zgodnie z jego własnymi zasadami działania. Emaus działa zgodnie z przyjętą przez Narody Zjednoczone Deklaracją Praw Człowieka oraz słusznymi prawami każdej społeczności i każdego narodu, bez rozróżnień politycznych, rasowych, językowych, duchowych czy jakichkolwiek innych. Od osób pragnących uczestniczyć w naszym działaniu nie można wymagać niczego, prócz akceptacji treści niniejszego manifestu.

  8. Nasi członkowie

  Niniejszy manifest stanowi prostą i precyzyjną podstawę działalności Ruchu Emaus. Musi być przyjęty i stosowany przez każdą grupę pragnącą być aktywnym członkiem Ruchu.

   

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000254532
 • Konto:22 864 2 11 84 2 018 0034 511 4 00 01
 • Adres:35-005 Rzeszów, ul. Batorego 22
 • WWW:www.emaus-rzeszow.pl
 • E-mail:emausrzeszow@emaus.hub.pl
 • Telefon:178590329
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00