1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Działdowie

KRS 0000260155

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Działdowie

KRS 0000260155

Prezent OPP

Dbanie o godność, szczęście i niezależność Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie od 1994 r. prowadzi działania na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest największą organizacją w powiecie działdowskim, zrzeszającą rodziców i opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 PSONI koło w Działdowie prowadzi działania zgodnie ze statutem, którego priorytetem jest„…
- dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
- wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.”

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zarówno dorośli jak i dzieci, mogą liczyć na wsparcie i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie edukacji, rehabilitacji, opieki, wychowania i ochrony zdrowia. PSONI Koło w Działdowie świadczy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną pomoc instytucjonalną  w utworzonych i prowadzonych przez siebie placówkach:
- Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczym,
- Warsztacie Terapii Zajęciowej,
- Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
- Świetlicy Rewalidacyjno – Rehabilitacyjnej w ramach umowy z Zarządem Powiatu Działdowskiego,
- Programie pilotażowy "Rehabilitacja 25 plus" Działalność stowarzyszenia można pogrupować ze względu na rodzaj usług na  następujące kategorie:
I. Usługi z zakresu  edukacji i rehabilitacji oraz specjalistycznego leczenia zapewniane poprzez: Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowaczy,: Niepubliczną Szkołę Specjalną Przyspasabiającą do Pracy, Pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus",
II. Usługi z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zapewnione poprzez: prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 18 roku życia.
III. Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia uniemożliwia uczestnictwo w placówkach lub które ukończyły 25 r.ż. i nie kwalifikują się do w/w placówek.w ramach zleconego zadania prowadzona jest Świetlica Rewalidacyjno – Rehabilitacyjna.
IV. Prowadzenie działań na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
V.
Usługi z zakresu profesjonalnej pomocy rodzinie, osoby z niepełnosprawnościa intelektualną - w ramach których organizowane są warsztaty i szkolenia dotyczące problematyki niepełnosprawności.
VI. Prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywnego  uczestnictwa w życiu  społecznym przez osoby niepełnosprawne,tzw. działania specjalne obejmujące różne przedsięwzięcia wpisane w działalność Stowarzyszenia i jego placówek. Są to stałe, cykliczne lub okazjonalne działania adresowane do całej społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów. Obejmują organizację imprez o zasięgu lokalnym.PSONI Koło w Działdowie aktywnie współpracuje z władzami  w celu podjęcia wspólnych działań dla skutecznego zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opracowania lokalnej strategii w tej dziedzinie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Zebrane środki z 1% przeznaczamy na:
- zakup nowoczesnego sprzetu np.specjalistyczne komunikatory;
- na likwidację barier arhitektonicznych, zakup platformy schodowej, schodołazu;,
- remonty i ciagłą modernizację w  budynkach Stowarzyszenia.

Każda zebrana złotówka, to mała cegiełka służca  do poprawy  warunków nauki, pracy i rehablitacji  osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Działdowie jest organizacją pozarządową, niedochodową, samopomocową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP).Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.Stowarzyszenie działa od 1994 r. zrzeszając rodziców, profesjonalistów oraz przyjaciół zaangażowanych w działania zmierzające do pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, a do prowadzenia działalności statutowej, realizacji projektów i zadań zleconych Stowarzyszenie zatrudnia pracowników. Konsekwentnie rozwija się doskonaląc swoje działania przy zastosowaniu szerokiego zakresu nowoczesnych metod rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Działalnością Koła objętych jest około 360 osób, 164 osoby to uczestnicy placówek, a pozostałe osoby korzystają z ogólnodostępnych poradni logopedycznej i rehabilitacyjnej. Stowarzyszenie swoje zadania wykonuje poprzez kompleksowe usługi, realizując zadania statutowe, takie jak: edukacja; rehabilitacja lecznicza, terapia zajęciowa, terapia psychologiczna i logopedyczna;  opieka medyczna; rehabilitacja społeczna i zawodowa;  działania w zakresie wczesnego wspomagania i usprawniania rozwoju dziecka; działania w zakresie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych; działania samopomocowe członków; prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej, surdopedagogiki, muzykoterapii, tyflopedagogiki, dogoterapii i terapii behawioralnej; reprezentowanie na zewnątrz interesów organizacji; promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy; współpracę z mediami i światem nauki. Prowadzona działalność umożliwia osobom z niepełnosprawnością intelektualną rehabilitację artystyczną oraz aktywność sportową w ramach, których funkcjonują zespoły terapeutyczne  i sportowe.Stowarzyszenie prowadzi:Warsztat Terapii Zajęciowej(WTZ), Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW), Niepubliczną Szkołę Specjalną  Przyspasabiającą do Pracy(NSPdP).W ramach zadań zleceniowych i projektów stowarzyszenie zapewnia opiekę grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, która zakończyła edukację lub rewalidację w OREW
i NSPdP.
1.Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)- który swoją działalnością obejmuje 55 uczestników, powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. . Warsztat przygotowuje uczestników do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania, dokonywania wyborów i decydowania o swoich sprawach. Prowadzona terapia ma na celu umożliwienie podjęcia pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub na otwartym rynku pracy.

2.Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW)-jest niepubliczną placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach, z opieką dostosowaną do wieku i stanu psychofizycznego. OREW realizuje swoje zadania poprzez zapewnienie wychowankom wielokierunkową opiekę opartą na indywidualnych programach opracowanych dla każdego dziecka, obejmujących wszystkie jego potrzeby z uwzględnieniem motywującego i wychowawczego potencjału grupy. W szeregach OREW zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, psychologii (w tym klinicznej), logopedii (w tym surdo i neurologopedii), terapii behawioralnej, a także fizjoterapii, dogoterapii. OREW jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego ma podpisane dwa  kontrakty z NFZ:
- Kontrakt na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wg. zakontraktowanych jednostek chorobowych (ICD-10).Program opiera się na : kompleksowej i wieloaspektowej diagnozie, ciągłym i długotrwałym postępowaniu rehabilitacyjno-leczniczym, symulacji rozwoju psychoruchowego poprzez zastosowanie nowoczesnych metod neurorozwojowych.
- Poradnię Logopedyczną - prowadzona przez OREW, ze środków zakontraktowanych z NFZ,
w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Poradnia jest ogólnodostępna dla wszystkich wymagających terapii logopedycznej zaburzeń rozwoju i wad mowy.

3.Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy (NSPdP)-szkoła powołana 1 września 2013 roku, prowadzi edukację dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ze środków dotacji oświatowej NSPdP zapewnia realizację obowiązku nauki dla w/w młodzieży.  Priorytetem szkoły jest przygotowanie uczniów do najbardziej samodzielnego, dorosłego żyda, zdobycia przydatnej w życiu wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne funkcjonowanie w środowisku.

4.Krótkoterminową interwencyjną opiekę całodobową - funkcjonuje w przypadku konieczności doraźnego objęcia wychowanka placówki całodobową opieką w trudnej/kryzysowej sytuacji rodzinnej. Pozwala na czasowe zapewnienie opieki nad dzieckiem, gdy sytuacja losowa rodziny wymaga pozostawienia dziecka w placówce;

5.Świetlica: - prowadzona przez OREW, jako kolejna forma pomocy rodzinie, pozwala na pozostawienie wychowanków OREW i uczestników wynikających z potrzeby zapewnienia opieki wychowankowi lub uczniowi placówek po zajęciach.

W ramach zadań zleceniowych i projektów stowarzyszenie zapewnia opiekę grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, która zakończyła edukację lub rewalidację w OREW i NSPdP:

1. Świetlicę Rewalidacyjno-Rehabilitacyjną dla osób dorosłych, prowadzoną w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Działdowskiego. Bardzo istotne brakujące ogniwo w systemie. Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Umożliwia  ona uczestnikom świetlicy kontynuację  i prowadzenie systemowej i cyklicznej terapii, rewalidacji oraz rehabilitacji dorosłych osób z wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością. Uczestnicy ŚRR korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych, dogoterapii muzykoterapii mających na celu uniknięcie regresu fizjologicznego, usprawnianie fizyczne oraz rugowanie bólu.

2.Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” finansowany ze środków PFRON --beneficjentami programu są absolwenci naszych placówek OREW i NSPdP, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Celem przewodnim jest stworzenie możliwości zbierania doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Realizacja pilotażu obejmuje działania w postaci usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo; udział w zajęciach prowadzonych  w ramach kół zainteresowań; pomoc w rozwinięciu, wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności; pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie  w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także bieżących spraw życia codziennego.
Organizowane są wystawy dorobku artystycznego, wycieczki, zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, Ogólnopolska Spartakiada z Wiosną po Zdrowie i inne okazjonalne imprezy integracyjne.
W ramach swojej działalności Koło organizuje szkolenia dla rodziców i zajęcia pokazowe dotyczące profesjonalnej pracy z osobami niepełnosprawnymi, prowadzi bibliotekę z fachową literaturą, stronę internetową http://psonidzialdowo.org/ oraz  profil na Facebooku www.facebook.com/PSONIdzialdowo/
Od lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Wspiera pracowników placówek w ciągłym doskonaleniu zawodowym. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie, już od 1994 r.podejmuje szereg zadań służących niesieniu pomocy i wsparciu dla osób niepełnosprawnych       i ich rodzin.  Jest organizacją, która w harmonijny sposób łączy nowoczesność z historią. Nowoczesne podejście do osób niepełnosprawnych intelektualnie, to uznanie ich praw, takich samych, z jakich korzysta każdy obywatel Polski, a w szczególności mieszkaniec powiatu działdowskiego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000260155
 • Konto:43 1240 5338 1111 0000 5067 0178
 • Adres:13-200 Działdowo ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20
 • E-mail:zk.dzialdowo@psoni.org.pl
 • Telefon:23 697 21 76

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PSONI Koło w Działdowie” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
PSONI Koło w Działdowie

KRS 0000260155

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00