1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Teatr Per Se
KRS 0000271735

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Teatr - uczy, leczy, bawi.

Stowarzyszenia Teatr Per Se istnieje od 2007r. Przez 10 lat zrealizowało ponad sześć tysięcy bezpłatnych godzin warsztatowych między innymi z dziedziny: teatru, radia, tańca i dziennikarstwa. Zrealizowaliśmy ponad sto spektakli, pokazów, koncertów, happeningów, spotkań promocyjnych, odczytów i paneli naukowych. Ponad 10 osób zawodowo zajęło się teatrem i sztukami pokrewnymi.

Prezesem zarządu i głównym inicjatorem działań jest Mariusz Pogonowski. Obecnie radny Rady Miasta Płocka. Od 2000 roku aktor etatowy Teatru w Płocku i instruktor teatralny w POKiS. W 2007 roku wraz z przyjaciółmi założył Stowarzyszenie Teatr Per Se, które stało się przestrzenią do spotkań scenicznych profesjonalnych twórców z amatorami. W trakcie 19 lat działając na różnych polach przygotował z młodzieżą ponad 100 przedstawień. Na profesjonalnej scenie wyreżyserował 9 spektakli, z czego pięciu był autorem. Zagrał ponad 60 ról.

Dwukrotna nominacja do tytułu Płocczanina Roku (2006, 2009)

Dwukrotnie otrzymał Srebrną Maskę Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru (2006 i 2015)

W plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza” organizowanym przez Tygodnik Płocki - Kulturalną imprezą 2011 r. został cykl letnich przedstawień teatralnych pod nazwą Płocki Spacerniak Teatralny realizowany przez Stowarzyszenie Teatr Per Se.

Najlepszą organizacją pozarządową 2012r w Płocku zostało Stowarzyszenie Teatr Per Se

Projekty:

Zrealizowaliśmy cykle rocznych warsztatów teatralnych efektem których były takie działania jak np.: Festiwal płockich szkół teatralnych, Teatr Letni czy Płocki Spacerniak Teatralny - czyli 81 spektakli w 9 dni.

Dwu krotnie zrealizowaliśmy darmowe cykliczne pokazy spektakli w galeriach handlowych. Spektakle obejrzało ponad 2500 osób.

Os czterech lat realizujemy „Spotkania SUMA” w płockim amfiteatrze które zrzeszają lokalnych muzyków i twórców muzyki elektronicznej.

Czterokrotnie zrealizowaliśmy cykl bezpłatnych wakacyjnych spotkań dla młodzieży: „Lato w Teatrze” i „Wakacje z Orlenem” dzięki którym 150 dzieci po raz pierwszy wystąpiło na scenie i zrealizowało rolę.

We współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” stowarzyszenie zrealizowało projekty, w ramach których wystawiane były sztuki z udziałem niewidomych i słabowidzących, z których większość jest prezentowana po raz pierwszy w ramach dorocznego Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych w Płocku. Pierwszą sztuką było Życie jest snem Pedro Calderóna de la Barca (2006), z udziałem trzydziestu osób, dorosłych i dzieci, podopiecznych płockich warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej o różnych schorzeniach i stopniach niepełnosprawności, nawet mających trudności z mową. Następnie „Machina” (2007) autorstwa Mariusza Pogonowskiego w podobnej obsadzie, „Niebieski  Ptak” Maurice Maeterlinck w (2008) i „Rozmowy Naiwne” (2009) w mniejszej obsadzie bardziej sprawnych pamięciowo (tekst powstał z improwizacji występujących). Kolejną sztuką byli Ślepcy Maurice Maeterlincka (2011) w obsadzie 13 osób niewidomych i słabowidzących. Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem była Manufaktura obrazu (2013), której scenariusz został oparty na prawdziwych historiach z życia osób niewidomych i słabowidzących występujących na scenie. Po tym przedstawieniu zawiązała się Grupa Teatralna Poligon BLACK złożona z kilkunastu osób z dysfunkcją wzorku pochodzących z różnych stron Polski. Poligon BLACK zrealizował  audycję radiową o niewidomym chłopcu Jak Dorosłem (2013) , a następnie sztukę Mileny Rytlewskiej Laska, czyli ergonomiczna miłość do życia (2016) oraz Kto nie ma, nie płaci Dario Fo (wrzesień 2017).

Zrealizowaliśmy spektakle profilaktyczne, między innymi z grupą dzieci z Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w temacie przeciwdziałania Alkoholizmowi i Dopalaczom. Spektakle obejrzało 3500 osób.

Razem z lokalnymi grupami twórców muzycznych współorganizujemy koncerty: rokowe, punkowe, heavymetalowe  i muzyki elektronicznej, a wszystko w piwnicy na 3 maja 18 która jest przestrzenią twórczą wykreowaną przez Stowarzyszenie.

Realizujemy happeningi, spektakle i widowiska które upamiętniają ważne rocznice związane z historią Polski i Płocka. Ostatnio wystawiliśmy w płockim amfiteatrze Medaliony Zofii Nałkowskiej z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Realizujemy warsztaty teatralne dla nauczycieli szkół podstawowych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Aby ubiegać się o środki i dofinasowania z samorządów potrzebny jest wkład własny. Często jest on ustalany na poziomie 10 %. zatem na każdy 1000 dotacji stowarzyszenie musi mieć 110 zł wkłądu własnego. Po części jest on uzyskiwany ze skłądek a po części od sponsorów jednak coraz trudniej pozyskać środki od sponsorów. Zatem środki pozyskane z 1 % pozwalają nam zabezpieczyć wkład własny i ubiegać się o dofinansowanie a co z tym idzie realizować społeczne projekty kulturalne.

Więcej o nas

Więcej o nas

Cele działania:

Stowarzyszenie ma na celu:

działanie na rzecz rozwoju twórczości artystycznej,

propagowanie twórczości teatralnej i twórczości pokrewnych bezpośrednio związanych z twórczością teatralną,

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, działań, na rzecz rozwoju twórczości teatralnej i kulturalnej,

wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują

działania z taką twórczością związane,

wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką twórczości związane,
budowanie wizerunku stowarzyszenia jako miejsca atrakcyjnego kulturalnie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

organizowania imprez kulturalnych w tym także warsztatów, plenerów, instalacji, happeningów, na rzecz twórców profesjonalnych i amatorskich.

organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, plenerów, itp. w celu zgłębiania i propagowania wiedzy z dziedziny teatru i dziedzin pokrewnych

umożliwianie artystom profesjonalnym i amatorskim udziału we wszelkich formach rozwoju artystycznego,

współpracę z wszelkimi osobami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, szkołami, placówkami kultury oraz instytucjami o podobnych celach działania,

tworzenie profesjonalnych i amatorskich spektakli teatralnych, kabaretów, filmów, audycji, wystaw, itp.,

upowszechnianie i promowanie kultury, twórców, twórczości i samego stowarzyszenia,

zbieranie informacji i wymianę doświadczeń w dziedzinie integracji,

współpracę ze środowiskami ludzi niepełnosprawnych, z rodzin patologicznych, psychicznie chorych i resocjalizowanie przez sztukę,

współpracę ze środkami masowego przekazu w promocji kultury oraz propagowaniu sztuki (audycje radiowe i telewizyjne, informacje i artykuły prasowe itp.),

prowadzenie działań dążących do eskalacji wizerunku kultury w Polsce, a w szczególności w Płocku,

propagowanie i prowadzenie działalności charytatywnej,

organizację i dofinansowywanie turnusów, dla profesjonalistów i amatorów, warsztatów twórczych,

samodzielne wykonywanie badań społecznych dotyczących poziomu i zapotrzebowania na kulturę w wybranych grupach reprezentacyjnych, dokonywanie analiz zebranych danych,

popularyzacja raportów z badań własnych,

współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

pomoc dla osób szczególnie uzdolnionych, (pomoc finansowa, wykłady, spotkania, warsztaty twórcze, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów edukacyjnych)

udzielanie pomocy finansowej i przyznawanie nagród w związku z prowadzoną działalnością statutową Stowarzyszenia ,

prowadzenie szkoleń wolontariuszy,

zbieranie funduszy z organizowanych imprez teatralnych, bali charytatywnych, aukcji, koncertów, ze sprzedaży cegiełek, z prowadzonych zbiórek pieniężnych i rzeczowych,

inicjowanie i organizowanie czynów społecznych i imprez dobroczynnych,

inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie w następującym zakresie:

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

artystyczna i literacka działalność twórcza

działalność wspomagająca edukację

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

działalność obiektów kulturalnych i. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą

oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000271735
 • Konto:32 1750 0012 0000 0000 3150 8134
 • Adres:Boczna 2
 • WWW:plockteatr.pl
 • E-mail:teatrperse@gmail.com
 • Telefon:606373922Formularze PIT 2020/2021 dla
Teatr Per Se

KRS 0000271735

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Teatr Per Se

 • Teatr - uczy, leczy, bawi.

  Stowarzyszenia Teatr Per Se istnieje od 2007r. Przez 10 lat zrealizowało ponad sześć tysięcy bezpłatnych godzin warsztatowych między innymi z dziedziny: teatru, radia, tańca i dziennikarstwa. Zrealizowaliśmy ponad sto spektakli, pokazów, koncertów, happeningów, spotkań promocyjnych, odczytów i paneli naukowych. Ponad 10 osób zawodowo zajęło się teatrem i sztukami pokrewnymi.

  Prezesem zarządu i głównym inicjatorem działań jest Mariusz Pogonowski. Obecnie radny Rady Miasta Płocka. Od 2000 roku aktor etatowy Teatru w Płocku i instruktor teatralny w POKiS. W 2007 roku wraz z przyjaciółmi założył Stowarzyszenie Teatr Per Se, które stało się przestrzenią do spotkań scenicznych profesjonalnych twórców z amatorami. W trakcie 19 lat działając na różnych polach przygotował z młodzieżą ponad 100 przedstawień. Na profesjonalnej scenie wyreżyserował 9 spektakli, z czego pięciu był autorem. Zagrał ponad 60 ról.

  Dwukrotna nominacja do tytułu Płocczanina Roku (2006, 2009)

  Dwukrotnie otrzymał Srebrną Maskę Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru (2006 i 2015)

  W plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza” organizowanym przez Tygodnik Płocki - Kulturalną imprezą 2011 r. został cykl letnich przedstawień teatralnych pod nazwą Płocki Spacerniak Teatralny realizowany przez Stowarzyszenie Teatr Per Se.

  Najlepszą organizacją pozarządową 2012r w Płocku zostało Stowarzyszenie Teatr Per Se

  Projekty:

  Zrealizowaliśmy cykle rocznych warsztatów teatralnych efektem których były takie działania jak np.: Festiwal płockich szkół teatralnych, Teatr Letni czy Płocki Spacerniak Teatralny - czyli 81 spektakli w 9 dni.

  Dwu krotnie zrealizowaliśmy darmowe cykliczne pokazy spektakli w galeriach handlowych. Spektakle obejrzało ponad 2500 osób.

  Os czterech lat realizujemy „Spotkania SUMA” w płockim amfiteatrze które zrzeszają lokalnych muzyków i twórców muzyki elektronicznej.

  Czterokrotnie zrealizowaliśmy cykl bezpłatnych wakacyjnych spotkań dla młodzieży: „Lato w Teatrze” i „Wakacje z Orlenem” dzięki którym 150 dzieci po raz pierwszy wystąpiło na scenie i zrealizowało rolę.

  We współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” stowarzyszenie zrealizowało projekty, w ramach których wystawiane były sztuki z udziałem niewidomych i słabowidzących, z których większość jest prezentowana po raz pierwszy w ramach dorocznego Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych w Płocku. Pierwszą sztuką było Życie jest snem Pedro Calderóna de la Barca (2006), z udziałem trzydziestu osób, dorosłych i dzieci, podopiecznych płockich warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej o różnych schorzeniach i stopniach niepełnosprawności, nawet mających trudności z mową. Następnie „Machina” (2007) autorstwa Mariusza Pogonowskiego w podobnej obsadzie, „Niebieski  Ptak” Maurice Maeterlinck w (2008) i „Rozmowy Naiwne” (2009) w mniejszej obsadzie bardziej sprawnych pamięciowo (tekst powstał z improwizacji występujących). Kolejną sztuką byli Ślepcy Maurice Maeterlincka (2011) w obsadzie 13 osób niewidomych i słabowidzących. Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem była Manufaktura obrazu (2013), której scenariusz został oparty na prawdziwych historiach z życia osób niewidomych i słabowidzących występujących na scenie. Po tym przedstawieniu zawiązała się Grupa Teatralna Poligon BLACK złożona z kilkunastu osób z dysfunkcją wzorku pochodzących z różnych stron Polski. Poligon BLACK zrealizował  audycję radiową o niewidomym chłopcu Jak Dorosłem (2013) , a następnie sztukę Mileny Rytlewskiej Laska, czyli ergonomiczna miłość do życia (2016) oraz Kto nie ma, nie płaci Dario Fo (wrzesień 2017).

  Zrealizowaliśmy spektakle profilaktyczne, między innymi z grupą dzieci z Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w temacie przeciwdziałania Alkoholizmowi i Dopalaczom. Spektakle obejrzało 3500 osób.

  Razem z lokalnymi grupami twórców muzycznych współorganizujemy koncerty: rokowe, punkowe, heavymetalowe  i muzyki elektronicznej, a wszystko w piwnicy na 3 maja 18 która jest przestrzenią twórczą wykreowaną przez Stowarzyszenie.

  Realizujemy happeningi, spektakle i widowiska które upamiętniają ważne rocznice związane z historią Polski i Płocka. Ostatnio wystawiliśmy w płockim amfiteatrze Medaliony Zofii Nałkowskiej z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

  Realizujemy warsztaty teatralne dla nauczycieli szkół podstawowych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Aby ubiegać się o środki i dofinasowania z samorządów potrzebny jest wkład własny. Często jest on ustalany na poziomie 10 %. zatem na każdy 1000 dotacji stowarzyszenie musi mieć 110 zł wkłądu własnego. Po części jest on uzyskiwany ze skłądek a po części od sponsorów jednak coraz trudniej pozyskać środki od sponsorów. Zatem środki pozyskane z 1 % pozwalają nam zabezpieczyć wkład własny i ubiegać się o dofinansowanie a co z tym idzie realizować społeczne projekty kulturalne.

 • Więcej o nas

  Cele działania:

  Stowarzyszenie ma na celu:

  działanie na rzecz rozwoju twórczości artystycznej,

  propagowanie twórczości teatralnej i twórczości pokrewnych bezpośrednio związanych z twórczością teatralną,

  rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, działań, na rzecz rozwoju twórczości teatralnej i kulturalnej,

  wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują

  działania z taką twórczością związane,

  wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką twórczości związane,
  budowanie wizerunku stowarzyszenia jako miejsca atrakcyjnego kulturalnie.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  organizowania imprez kulturalnych w tym także warsztatów, plenerów, instalacji, happeningów, na rzecz twórców profesjonalnych i amatorskich.

  organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, plenerów, itp. w celu zgłębiania i propagowania wiedzy z dziedziny teatru i dziedzin pokrewnych

  umożliwianie artystom profesjonalnym i amatorskim udziału we wszelkich formach rozwoju artystycznego,

  współpracę z wszelkimi osobami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, szkołami, placówkami kultury oraz instytucjami o podobnych celach działania,

  tworzenie profesjonalnych i amatorskich spektakli teatralnych, kabaretów, filmów, audycji, wystaw, itp.,

  upowszechnianie i promowanie kultury, twórców, twórczości i samego stowarzyszenia,

  zbieranie informacji i wymianę doświadczeń w dziedzinie integracji,

  współpracę ze środowiskami ludzi niepełnosprawnych, z rodzin patologicznych, psychicznie chorych i resocjalizowanie przez sztukę,

  współpracę ze środkami masowego przekazu w promocji kultury oraz propagowaniu sztuki (audycje radiowe i telewizyjne, informacje i artykuły prasowe itp.),

  prowadzenie działań dążących do eskalacji wizerunku kultury w Polsce, a w szczególności w Płocku,

  propagowanie i prowadzenie działalności charytatywnej,

  organizację i dofinansowywanie turnusów, dla profesjonalistów i amatorów, warsztatów twórczych,

  samodzielne wykonywanie badań społecznych dotyczących poziomu i zapotrzebowania na kulturę w wybranych grupach reprezentacyjnych, dokonywanie analiz zebranych danych,

  popularyzacja raportów z badań własnych,

  współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

  doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

  pomoc dla osób szczególnie uzdolnionych, (pomoc finansowa, wykłady, spotkania, warsztaty twórcze, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów edukacyjnych)

  udzielanie pomocy finansowej i przyznawanie nagród w związku z prowadzoną działalnością statutową Stowarzyszenia ,

  prowadzenie szkoleń wolontariuszy,

  zbieranie funduszy z organizowanych imprez teatralnych, bali charytatywnych, aukcji, koncertów, ze sprzedaży cegiełek, z prowadzonych zbiórek pieniężnych i rzeczowych,

  inicjowanie i organizowanie czynów społecznych i imprez dobroczynnych,

  inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

   

  Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie w następującym zakresie:

  działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  artystyczna i literacka działalność twórcza

  działalność wspomagająca edukację

  pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

  działalność obiektów kulturalnych i. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą

  oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000271735
 • Konto:32 1750 0012 0000 0000 3150 8134
 • Adres:Boczna 2
 • WWW:plockteatr.pl
 • E-mail:teatrperse@gmail.com
 • Telefon:606373922
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00