1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Darłowskie Centrum Wolontariatu

KRS 0000271921

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Darłowskie Centrum Wolontariatu

KRS 0000271921

Prezent OPP

Dobro wraca!

Stowarzyszenie zostało założone 17 stycznia 2007 roku, od grudnia 2009 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a od 2010 prowadzimy Lokalną Sieć Wolontariatu, w ramach której już działa ponad pół tysiąca wolontariuszy.

Wśród członków DCW są pedagodzy, pracownicy instytucji publicznych i samorządowych, przedsiębiorcy oraz osoby prywatne, osoby, które współpracują na rzecz pewnej sprawy, sami będąc wolontariuszami. Przekazujemy swoje umiejętności, wiedzę i stwarzamy możliwości działania innym.

Naszym celem jest rozwój i propagowanie idei wolontariatu. Poprzez aktywizowanie i edukację młodych ludzi dążymy do wzmocnienia rozwoju społeczności lokalnej, w której działamy. Pomagamy rozwijać ciekawe inicjatywy dzieci, młodzieży i osób starszych. Pochylamy się nad losem dzieci chorych i niepełnosprawnych. Mamy odwagę angażować się w działania społeczne, wprowadzamy w życie duże i małe zamierzenia, które przynoszą innym radość, a nam satysfakcję. To nie zawsze są wielkie czyny, czasem tylko drobna pomoc.

Zmieniamy świat na lepszy!

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Podaruj nam 1% swojego podatku - inwestujemy w ludzi, ich pasje, marzenia, wiedzę, talenty, rozwiązujemy konkretne problemy. Odczarowujemy trudne hasła jak dobro wspólne czy granty.

Wystarczy w deklaracji PIT wpisać Nr KRS 0000271921, można też wybrać cel szczególny wpisując w informacji dodatkowej jeden z wymienionych powyżej funduszy Darłowskiego Wolontariatu, pamiętaj o nas w tym roku. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Jesteśmy grupą ludzi otwartych, kierujących się chęcią bezinteresownej pomocy, uczciwością i solidarnością.
Przekazujemy swoje umiejętności, wiedzę i stwarzamy możliwość działania innym.
Naszym celem jest rozwój i propagowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym.
Wspieramy młodzież w poszukiwaniu i realizacji ich pasji i zainteresowań.
Aktywizujemy i integrujemy mieszkańców Darłowa.

Prowadzone działania
Darłowskie Centrum Wolontariatu działa na zasadzie społecznej. Centrum skupia młodych i starszych ludzi podejmujących bezinteresowną pomoc na rzecz innych, wspiera ciekawe inicjatywy w środowisku lokalnym, promuje dobro, wyszukując autorytety i pomagając rozwijać zainteresowania dzieci, młodzieży i seniorów.

Nasz stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną, a swoją działalność opiera na aktywnej i społecznej pracy członków, mając pracowników zajmujących się sprawami administracyjnymi, jak i merytorycznie realizujących działania statutowe.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. 

Innymi słowy jako stowarzyszenie jesteśmy grupą osób, która postanawia wspólnie działać społecznie. 

Strukturę stowarzyszenia tworzą: walne zgromadzenie, które jest najwyższą władzą stowarzyszenia, komisja rewizyjna i zarząd. Najważniejszym organem stowarzyszenia jest walne zgromadzenie, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie stowarzyszenia i które wybiera zarząd i komisję rewizyjną. Walne zgromadzenie przyjmuje również sprawozdania roczne oraz udziela absolutorium dla zarządu. Natomiast zarząd reprezentuje stowarzyszenie i zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw stowarzyszenia (w ramach przyznanych mu w statucie kompetencji), w szczególności zarządza majątkiem. Komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli nad działalnością stowarzyszenia. Uchwały władz podejmowane się w drodze głosowania. 

Stowarzyszenie może mieć pracowników zarówno zajmujących się sprawami administracyjnymi, jak i merytorycznie realizującymi działania statutowe. Pracownikami mogą być członkowie stowarzyszenia, członkowie władz (pod warunkiem, że otrzymują wynagrodzenie za działania wykraczające poza funkcję pełnioną we władzach) oraz osoby spoza grona członków stowarzyszenia.

Aktualnie zatrudniamy na umowę o pracę (pół etatu) 1 osobę - referenta Drłowskiego Centrum Wolontariaru, koordynatora Stacji DCW. 

Majątek stowarzyszenia musi być wykorzystany w całości na realizację działań statutowych i nie może być podzielony między członków. W przypadku likwidacji, majątek może zostać przekazany innej organizacji o zbliżonych celach.

Dochody stowarzyszenia przeznaczone na działalność statutową korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli celem statutowym organizacji jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Prowadzimy działalność pożytku publicznego i korzystamy ze środków publicznych (uczestnicząc w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych). 

Jako stowarzyszenie mamy status organizacji pożytku publicznego, a to w odniesieniu do prowadzonej przez nas działalności pożytku publicznego przysługuje nam zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych.

Prowadzimy pełną księgowość. Nadzór nad nami pełni starosta sławieński ze względu na siedzibę stowarzyszenia oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast uprawnienia kontrolne przysługują instytucjom publicznym, które przekazały naszej organizacji dotacje, a w przypadku wszystkich dotacji ze środków publicznych – Naczelnej Izbie Kontroli. 

Raz w roku nasze stowarzyszenie przesyła rachunek wyników lub bilans wraz z formularzem CIT-8 do urzędu skarbowego oraz składa roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Ministrowi Pracy i Polityki Społeczne oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi sprawozdaniami przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na naszej stronie internetowej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000271921
 • Konto:97 8566 0003 0001 3097 2000 0001
 • Adres:Bogusława X 28 , 76-150 Darłowo
 • WWW:https://www.wolontariat.com.pl/
 • E-mail:biuro@wolontariat.com.pl
 • Telefon:943440497 781 830 0

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Darłowskie Centrum Wolontariatu

KRS 0000271921

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00