1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

KRS 0000272024

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

KRS 0000272024

Prezent OPP

Integracja środowiska rodzicielstwa zastępczego

Nasze działania służą zintegrowaniu środowiska rodzinnej opieki zastępczej, wspieraniu współpracy opiekunów zastępczych z rodzinami biologicznymi dzieci, przeciwdziałaniu ”wypalenia sił” opiekunów zastępczych, wspieraniu więzi małżeńskiej i relacji w rodzinie, diagnozowaniu i korygowaniu zaburzeń rozwoju dzieci, edukowaniu w zakresie poalkoholowego Spektrum Zaburzeń Rozwojowych i zaburzenia więzi, rozwijaniu u dorosłych i dzieci umiejętności radzenia sobie w kryzysie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Organizujemy grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych, korepetycje, warsztaty i turnusy terapeutyczne dla dzieci, konsultacje psychologiczne, wczasy dla rodzin, obozy letnie dla dzieci. 
Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, pracowników socjalnych i pracowników schronisk, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Więcej o nas

Więcej o nas

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie TĘCZA SERC

Fundacja „Tęcza Serc” zarejestrowana została w dniu 7.02.2007 r. pod numerem KRS 0000272024.

Celem głównym Fundacji jest: 

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2) udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom rodzinnej opieki zastępczej oraz propagowanie rodzinnej opieki zastępczej,

3) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Fundacja nasza jest prężnie działającą organizacją pożytku publicznego (OPP), non-profit, powstałą z inicjatywy rodzin zastępczych.

Od 2009 r. prowadzimy pracę z dziećmi dotkniętymi Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS-Fetal Alcohol Syndrome). W listopadzie 2011 r. Zarząd Fundacji Tęcza Serc powołał taką placówkę –udzielającą pomocy dzieciom z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Jesteśmy pierwszą placówką w województwie pomagającą dzieciom z tym problemem i pierwszą organizacją prowadzącą szeroką działalność edukacyjną w zakresie FAS. Powodem zajęcia się tym tematem były zaburzenia dzieci wywołane narażeniem ich na alkohol w okresie prenatalnym, a wychowywanych w opiece zastępczej. Bazą Poradni są nasze doświadczenia w pracy z dziećmi z FAS/FASD i ich opiekunami coraz obszerna wiedza Zespołu Poradni o problemie, a przede wszystkim – coraz większa ilość zgłaszających się rodzin z dziećmi wymagającymi pomocy! Jednak dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym żyją również w rodzinach biologicznych i adopcyjnych. Odpowiadając na ich potrzeby prowadzimy diagnozę i terapię FAS, wspieramy rodziców/opiekunów w grupach wsparcia i grupach terapeutycznych, jak również dbamy o edukację kadry specjalistów, aby posiadała wiedzę o problemach naszych dzieci i wiedziała jak im pomagać (konferencje, warsztaty, wykłady). Troszczymy się także o profilaktykę abstynencji w czasie ciąży (prowadzimy zajęcia z młodzieżą i kobietami, zorganizowaliśmy kampanię społeczną „Po Maluchu !?”  (www.pomaluchu.pl) oraz kampanię społeczną „Pozwól dziecku rozkwitać” (www.pozwoldzieckurozkwitac.pl) .       

Od ponad jedenastu lat wspieramy rodziny zastępcze i dzieci w nich przebywające poprzez różnego rodzaju formy, np.: wczasy socjoterapeutyczne dla rodzin, turnusy i obozy terapeutyczne dla dzieci, warsztaty i szkolenia, grupy wsparcia, poradnictwo i terapie specjalistyczne. W 2013 r. utworzyliśmy CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY oraz SPECJALISTYCZNĄ PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO „KĄT” dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Współpracujemy zarówno z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego,  Urzędem Miasta  Szczecin, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, wieloma organizacjami, szkołami  ( zakładka współpracujemy).   Utrzymujemy kontakty ze środowiskiem zastępczym z różnych części Polski: Warszawy (Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych, Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Fundacja Ernst & Young, Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej), Koszalina i Poznania (Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego), Dąbrowy Górniczej (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei"). Staramy się pogłębiać własną wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, śledząc różne wydarzenia w Polsce oraz je organizując (szkolenia, konferencje).

Nasza Fundacja jako trzeci Ośrodek w Polsce  diagnozuje  i wspiera pracę z dzieckiem z Płodowym Zespołem Poalkoholowym, w tym celu powołaliśmy Specjalistyczną Poradnię FAS.

Ze względu na fakt iż zgłaszają się do nas nie tylko opiekunowie zastępczy, rodzice adopcyjni, ale też rodziny biologiczne powołaliśmy  Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny.

Specjalistyczna Poradnia FAS

Pracę diagnostyczno-terapeutyczną oraz działania profilaktyczne w obrzarze FASD prowadziliśmy o 2009 r. Monitorując naszą pracę z dziećmi z FAS/FASD zauważyliśmy potrzebę zinstytucjonalizowania dotychczasowych działań. W listopadzie 2011 r. Zarząd Fundacji powołał Specjalistyczną Poradnię FAS – pierwszą w województwie zachodniopomorskim udzielającą pomocy dzieciom z Płodowym Zespołem Alkoholowym.  Bazą Poradni są  nasze doświadczenia w pracy z dziećmi z FAS/FASD i ich opiekunami, coraz obszerniejsza wiedza Zespołu Poradni o problemie, a przede wszystkim coraz większa ilość zgłaszających się rodzin z dziećmi wymagającymi pomocy.

W ramach Poradni:

*dokonujemy diagnozy i wydajemy opinię z zaleceniami,

*na wniosek rodziców/opiekunów tworzymy indywidualne programy terapeutyczne,

*dzieci, które pracują programem terapeutycznym są pod stałą opieką terapeuty,

*ze względu na obszerność deficytów dzieci z FAS/FASD prowadzimy również diagnozę i terapię opóźnień neurorozwojowych, integracji sensorycznej SI, indywidualną stymulację słuchu Johansena IAS oraz terapię pedagogiczną dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami zachowania,

*prowadzimy konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci z FAS/FASD by mogli lepiej rozumieć co dzieje się z ich dziećmi i wiedzieli jak je wspierać,

*wspieramy rodziców/opiekunów w grupach wsparcia i grupach edukacyjno-wspierających,

*prowadzimy szkolenia dla młodzieży i różnych grup zawodowych (pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników schronisk dla kobiet i rodzin).

Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny

Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny zostało utworzone na bazie stale rozszerzającej się działalności Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” i stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby naszych podopiecznych i ich rodzin.

Celem Centrum jest:

·Rozpoznanie potrzeb dzieci i ich rodzin, w tym rodzinnych form pieczy zastępczej.

·Udzielenie specjalistycznej pomocy dzieciom, których rozwój nie przebiega prawidłowo / jest zaburzony.

·Wielokierunkowa pomoc rodzinie wychowującej dziecko z zaburzeniami rozwojowymi.

·Wspomaganie prawidłowego rozwoju fizycznego oraz emocjonalno-społecznego dzieci z pieczy zastępczej, rodzin adopcyjnych i naturalnych.

·Wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny oraz wzmacnianie prawidłowych relacji w rodzinie.

·Wsparcie i opieka dla dzieci i rodzin przeżywających kryzys i borykających się z trudnościami: szkolnymi, rówieśniczymi, osobistymi lub rodzinnymi.

·Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

·Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności przebywającej w pieczy zastępczej.

Działalność Centrum skierowana jest do wszystkich mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz do zainteresowanych rodzin z innych województw.

Pomagamy dzieciom już od 1 miesiąca życia do osiągnięcia pełnoletniości oraz osobom dorosłym.

Szeroka oferta Centrum jest w większości dostępna nieodpłatnie, jednakże prowadzona jest również działalność odpłatna.

Oferujemy:

*pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną

*pomoc psychoterapeutyczną

*terapię indywidualną i rodzinną

*terapię integracji sensorycznej SI

*indywidualną stymulację słuchu Johansena IAS

*terapię opóźnienia neurorozwojowego INPP (integracja odruchów) wg metody dr Sally Goddard-Blythe

*Integrację Bilateralną

*terapię ustno-twarzową wg Swietłany Masgutowej

*terapię pedagogiczną dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami zachowania

*Kinezjologię Edukacyjną

*Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową

*prowadzimy jedyną w województwie zachodniopomorskim Specjalistyczną Poradnię FAS dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym

*wsparcie dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów przez różnego rodzaju formy wyjazdowe: turnusy i obozy terapeutyczne, wczasy socjoterapeutyczne

Wszystkie diagnozy, terapie i porady specjalistów udzielane są po telefonicznym bądź osobistym uzgodnieniu terminu.

Zapraszamy do naszej Fundacji z piękną sentencją Janusza Korczaka na ustach:

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000272024
 • Wizytówka:www.pitax.pl/teczaserc
 • Konto:26 1240 3813 1111 0010 1329 3027
 • Adres:ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin
 • WWW:http://teczaserc.pl/
 • E-mail:sekretariat@teczaserc.pl
 • Telefon:91 433 27 27

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

KRS 0000272024

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00