1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI koło w Myślenicach.

KRS 0000280606

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI koło w Myślenicach.

KRS 0000280606

Prezent OPP

Art. 31 Misją Stowarzyszenia jest:  dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,  wspieranie ro

Myślenickie Koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządowa, która tworzą rodzice i opiekunowi osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jako organizacja pożytku publicznego utrzymujemy się z dotacji, wsparcia darczyńców oraz składek członkowskich. Świadczona przez nas pomoc, rehabilitacja i edukacja są niezbędne dla naszych podopiecznych. Prowadzimy szereg placówek takich jak: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, w stadium organizacji jest Grupa Wsparcia dla naszych dotychczasowych podopiecznych, którzy ukończyli 25 rok życia, ponadto organizujemy szereg imprez integracyjnych dla dzieci i rodziców takich jak Olimpiada Sportowa, Dzień Godności, Jasełka Bożonarodzeniowe oraz Dzień Dziecka który jest jednocześnie dniem spotkania dla naszych podopiecznych, wolontariuszy i osób wspierających nasze stowarzyszenie itd. W chwili obecnej obejmujemy wsparciem ponad 200 osób: dzieci, młodzież i dorosłych z terenu Powiatu Myślenice i okolic. Udało nam się zmienić życie wielu osób upośledzonych umysłowo i ich rodzin. Osoby niepełnosprawne zaczęły uczestniczyć w lokalnym życiu na równych prawach – są aktywni i szczęśliwi! Naszym mottem działania w Stowarzyszeniu jest hasło „ #OtwórzmyprzedNimiŻycie ”. Realizując to hasło wspólnie otwórzmy przed osobami z niepełnosprawnością szansę na godne życie!

Naszą misją jest:

dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,

wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

 

Naszym celem jest:

działanie na rzecz wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.


#wspieramPSONI
#PSONImaMoc
#OtwórzmyprzedNimiŻycie 
#PSONIkołowMyślenicach 
#OtwieramyprzedNimiŻycie

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pozyskane z 1,5 % zostaną przeznaczone na wkład własny do projektów które będą wspomagały rehabilitację naszych wychowanków oraz opiekę wytchnieniową czyli wsparcie ich rodzin. 

W ubiegłych latach pozyskalismy  natepujace projekty:

Działania akcyjne obejmują organizację imprez tematycznych, prowadzenie różnych projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, rodziców, opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy. Pozyskiwaliśmy fundusze i realizowaliśmy różnorodne projekty skierowane do osób niepełnosprawnych i ch rodzin, m.in:
- "Otwórzcie przed nami życie" w ramach programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi , MPiPS, w latach 2013,2014,2015, (organizacja systemu wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnością intelektualną, zorganizowanie wyjazdów integracyjnych – uwzględniających poznanie dziedzictwa
kulturowego regionu, zorganizowanie wyjazdu wypoczynkowego i realizacja reportażu filmowego)
- Niepełnosprawność intelektualna nie może byś barierą wykluczającą z uczestnictwa w rekreacji ruchowej, która jest niezbędna do indywidualnego psychofizycznego
rozwoju (wyjazd wakacyjny)

Wygenerowano: 13:41:15 09-01-2023 Strona 3 z 36 2c280723f8f52d5c52c3d54c4539538f
- "Sprawni, aktywni, samodzielni. Zajęcia rehabilitacyjne dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną", realizowany w ramach Konkursu 4/2017 PFRON na zadania zlecane.
- „Aktywni i samodzielni! Zajęcia rehabilitacyjne dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” Konkurs nr 1/2021 na Zadania Zlecone PFRON
- "Moc pomocy" - projekt obejmujący asystenturę dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców, wsparcie edukacyjne dla rodziców/ opiekunów, warsztaty artystyczne- finansowany ze środków PFRON na rok 2021 w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

- Zaczarowany Ogród w OREW – hortiterapia dla osób z niepełnosprawnościami. Konkurs: „Fundusz Naturalnej Energii” Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM SA (2022)

- „Integracyjny piknik dla seniorów i wychowanków OREW” Realizowany w ramach zadania publicznego – Starostwo Powiatowe (2022)

Więcej o nas

Więcej o nas

Zadania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obejmują w szczególności:
- rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
- inicjowanie rozwiązań prawnych,
- organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej,
wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także
pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),
- współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej
polityki społecznej,
- szkolenia rodziców i profesjonalistów,
- działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.
Członkami Stowarzyszenia są (art.7 Statutu) rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także
przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra. (134 osoby stan na 15.12.2022)
Nasze działania kierujemy przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków ich rodzin.
Aktualnie obejmujemy wsparciem ok 250 osób z terenu Powiatu Myślenickiego - w większości w prowadzonych przez nas placówkach: Zespole Wczesnego
Wspomagania Rozwoju, Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym oraz Środowiskowym Domu Samopomocy "Magiczny Dom".
Działalność ciągła realizowana jest poprzez prowadzenie placówek:
• Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) placówka edukacyjna dla podopiecznych od 3 do 25 roku życia, która umożliwia realizację
obowiązku szkolnego Podstawowym celem działalności OREW jest kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc: rehabilitacyjna, medyczna, terapeutyczna,
psychologiczna i logopedyczna oraz edukacja dostosowana do możliwości i potrzeb podopiecznych. OREW przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością
• Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWR)
Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się
nieprawidłowości rozwojowe. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka. Zajęcia WWRD prowadzone są od momentu wykrycia niepełnosprawności
dziecka do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Rozpoczęcie pracy z dzieckiem i rodziną jak najwcześniej pozwala na skuteczną pomoc dziecku, dzięki której możliwe
jest wyrównanie istniejących deficytów rozwojowych
• Środowiskowy Dom Samopomocy „Magiczny Dom” (ŚDS) placówka wsparcia dziennego typu B– przeznaczona dla 28 dorosłych osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Podstawowym celem Domu jest wspieranie i aktywizowanie uczestników oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz utrzymanie osoby
niepełnosprawnej w jej naturalnym środowisku rodzinnym i społecznym.

By zapoznać się z naszą bieżącą dzielnością zapraszamy na nasza stronę internetową :

https://psonimyslenice.pl/

oraz do mediów społecznościowych: 

PSONI koło w Myślenicach

OREW Myślenice

Magiczny Dom


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000280606
 • Konto:22 8619 0006 0020 0816 1311 0001
 • Adres:Ul. Zdrojowa 119, 32-400 Myślenice
 • WWW:https://psonimyslenice.pl/
 • E-mail:zk.myslenice@psouu.org.pl
 • Telefon:502936618

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PSONI koło w Myślenicach.” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
PSONI koło w Myślenicach.

KRS 0000280606

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00