1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku

KRS 0000288347

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku

KRS 0000288347

Prezent OPP

Przekaż 1% OSP w Piasku

Działalność OSP Piasek to działalność społeczna polegająca na ratowaniu życia, mienia ludzi przed różnego rodzaju zagrożeniami.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wsparcie finansowe wykorzystamy na zakup sprzętu służącego do naszych zadań.

Więcej o nas

Więcej o nas

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIASKU zwana dalej OSP.

§ 2 Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1987r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3 Siedzibą OSP jest miejscowość PIASEK.

§ 4 Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5 OSP posiada osobowość prawną.

§ 6 OSP jest utworzona na czas nieoznaczony.

§ 7 OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8 OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 9 Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 10 Celem OSP jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, sposobach ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 11 Zadania i cele wymienione w § 10 OSP realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych 
3. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5. Organizowanie Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowej i innych form pracy społeczno - wychowawczej i kulturalno - oświatowej.
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

§ 12

1. Działalność określona w § 10 i § 11 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust.1, jest w szczególności udział w akcjach ratowniczych.
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust.1, jest: 
- organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych
- występ Orkiestry Dętej
5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13 Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr. 20 poz. 104/.

§ 14 Przyjęcie w poczet członków następujące na podstawie uchwały Zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną stosownej deklaracji.

§ 15 Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków czynnych
2. Członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
3. Wspierających
4. Honorowych

§ 16 Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: "W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".

§ 17

1. Członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do OSP bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia
4. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
5. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 18 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz stowarzyszenia. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel - posiada wszystkie prawa członka czynnego oraz jest obowiązany do udzielania OSP zadeklarowanej pomocy oraz przestrzegania zapisów statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

§ 19 Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka czynnego, z zastrzeżeniem, że nie opłaca składek członkowskich.

§ 20 Członkowie czynni mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz OSP.
2. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu z prawem głosu.
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używać munduru i oznak.

§ 21 Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej przez udział w szkoleniu fachowym.
4. Dbać o mienie OSP.
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 22 Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.

§ 23 Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok.
4. Likwidacji OSP.
5. Śmierci.
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 24 Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 20 i 21 niniejszego statutu.

§ 25 W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały Zarządu OSP zatwierdzonej przez Walne Zebranie.

§ 26 Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STWOWARZYSZENIA OSP

§ 27 Władzami OSP są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

A. WALNE ZEBRANIE

§ 28 Walne Zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie wybiera spośród siebie od 5 - 9 członków zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 29 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP.
2. Uchwalanie i zmiany statutu OSP.
3. Wybieranie i odwoływanie członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności.
5. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
9. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
10. Podejmowanie uchwał o sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
12. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 30 Przebieg Walnego Zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 31 Zwyczajne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 32 Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 33 Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd OSP.
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP.
3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP.
4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 34

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP zwoływane jest przez Zarząd w terminie do 21 dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać na tę funkcję innych członków OSP do czasu przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

§ 35 Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność, co najmniej 1 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązań OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 
1 ogólnej liczby członków.

§ 36 W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, po upływie 15 minut odbywa się Walne Zebranie w drugim terminie według tego samego porządku obrad. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 37 Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000288347
 • Konto:23 1750 0012 0000 0000 2504 6544
 • Adres:ul. Katowicka 63, 43-211 Piasek
 • WWW:https://osp-piasek.net/
 • E-mail:m_glombek@interia.pl
 • Telefon:507 784 802

Formularze PIT 2023/2024 dla
Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku

KRS 0000288347

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00