1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Fiore
KRS 0000289594

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Działając wspólnie można osiagnąć więcej dobra dla wszystkich

- wspieranie integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, edukacyjnym,zawodowym,

- budowanie wzajemnych relacji o charakterze wspólnotowym, gdzie jest miejsce dla każdego człowieka, każdy jest ważny i każdy może wnieść swój wkład,

- wspieranie rodziny,

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

- finansujemy adaptację pomieszczeń i wyposażenie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego "Bratki",

- przygotowanie terenu i zakup wyposażenia dla Placu zabawa przy IPP "Bratki",

- finansowanie stypendium edukacyjnego dzieci i młodzieży,

- finansowanie organizacji spotkań formacyjnych Ruchu Focolarii,

          

Więcej o nas

Więcej o nas

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie rozwoju Miasteczka Fiore. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia jest wspieranie Miasteczka Fiore w:

 1. działalności formacyjnej,
 2. działalności społecznej,
 3. działalności edukacyjnej,
 4. działalności kulturalnej,
 5. współpracy międzynarodowej,
 6. rozbudowie infrastruktury.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzeznawiązanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz samorządami zawodowymi,

 1. współdziałanie ze strukturami państwa w realizacji zadań socjalnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i rehabilitacyjnych na rzecz jednostek i rodzin,
 2. współpraca z organizacjami i instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi w realizacji programów pomocowych, kulturalnych, edukacyjnych, wymiany młodzieży,
 3. wspieranie jednostki i rodziny w ich rozwoju,
 4. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, sportowej, rehabilitacyjnej,
 6. wspieranie instytucji i osób zaangażowanych w proces legislacyjny dla kształtowania prawa szanującego dobro jednostki, rodziny i społeczeństwa,
 7. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów i zjazdów dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, sektora publicznego i biznesu,
 8. organizowanie imprez kulturalnych, projekcji filmowych, koncertów, festynów, wystaw, spotkań i odczytów mających przyczynić się do, nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń, budowania wspólnoty lokalnej,
 9. działania na rzecz ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 10. rzecznictwo interesów osób indywidualnych i grup ludzi przez reprezentowanie ich przed organami państwowymi,
 11. promocję i organizację wolontariatu
 12. przygotowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych, czasopism, biuletynów, książek, broszur, ulotek, itp.,
 13. promowanie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w środkach społecznego przekazu, prasie, radiu, telewizji oraz Internecie,
 14. podejmowanie i prowadzenie badań oraz analiz nad kondycją edukacyjną, społeczną, kulturalną i religijną społeczności lokalnej.

Działalność Stowarzyszenia Fiore opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Dla wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani pracownicy. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Terenem działania Stowarzyszenia Fiore jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

W ramach Stowarzyszenia Fiore mogą działać niesamodzielne jednostki organizacyjne zwane zakładami, biurami i przedstawicielstwami. Stowarzyszenie może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.

FIORE ASSOCIATION

The aim of the Association is to support the comprehensive development of Fiore town especially in the area of:

 • formation activities,
 • social activities,
 • educational activities,
 • cultural activities,
 • international cooperation,
 • development of the infrastructure.  

You can support our activities by:

 • prayer,
 • personal involvement (voluntaries),
 • (tax-deductible) donation or paying any sum of money,
 • promotion of our activities among your friends.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000289594
 • Konto:08 1600 1101 0003 0502 1306 8001
 • Adres:ul. Zbożowa 35/2, 20-827 Lublin
 • WWW:www.profiore.fimeo.pl
 • E-mail:otrebski@kul.pl
 • Telefon:48516120094

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie Fiore

KRS 0000289594

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Fiore

 • Działając wspólnie można osiagnąć więcej dobra dla wszystkich

  - wspieranie integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, edukacyjnym,zawodowym,

  - budowanie wzajemnych relacji o charakterze wspólnotowym, gdzie jest miejsce dla każdego człowieka, każdy jest ważny i każdy może wnieść swój wkład,

  - wspieranie rodziny,

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  - finansujemy adaptację pomieszczeń i wyposażenie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego "Bratki",

  - przygotowanie terenu i zakup wyposażenia dla Placu zabawa przy IPP "Bratki",

  - finansowanie stypendium edukacyjnego dzieci i młodzieży,

  - finansowanie organizacji spotkań formacyjnych Ruchu Focolarii,

            

 • Więcej o nas

  Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie rozwoju Miasteczka Fiore. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia jest wspieranie Miasteczka Fiore w:

  1. działalności formacyjnej,
  2. działalności społecznej,
  3. działalności edukacyjnej,
  4. działalności kulturalnej,
  5. współpracy międzynarodowej,
  6. rozbudowie infrastruktury.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzeznawiązanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz samorządami zawodowymi,

  1. współdziałanie ze strukturami państwa w realizacji zadań socjalnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i rehabilitacyjnych na rzecz jednostek i rodzin,
  2. współpraca z organizacjami i instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi w realizacji programów pomocowych, kulturalnych, edukacyjnych, wymiany młodzieży,
  3. wspieranie jednostki i rodziny w ich rozwoju,
  4. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  5. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, sportowej, rehabilitacyjnej,
  6. wspieranie instytucji i osób zaangażowanych w proces legislacyjny dla kształtowania prawa szanującego dobro jednostki, rodziny i społeczeństwa,
  7. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów i zjazdów dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, sektora publicznego i biznesu,
  8. organizowanie imprez kulturalnych, projekcji filmowych, koncertów, festynów, wystaw, spotkań i odczytów mających przyczynić się do, nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń, budowania wspólnoty lokalnej,
  9. działania na rzecz ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  10. rzecznictwo interesów osób indywidualnych i grup ludzi przez reprezentowanie ich przed organami państwowymi,
  11. promocję i organizację wolontariatu
  12. przygotowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych, czasopism, biuletynów, książek, broszur, ulotek, itp.,
  13. promowanie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w środkach społecznego przekazu, prasie, radiu, telewizji oraz Internecie,
  14. podejmowanie i prowadzenie badań oraz analiz nad kondycją edukacyjną, społeczną, kulturalną i religijną społeczności lokalnej.

  Działalność Stowarzyszenia Fiore opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Dla wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani pracownicy. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

  Terenem działania Stowarzyszenia Fiore jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

  W ramach Stowarzyszenia Fiore mogą działać niesamodzielne jednostki organizacyjne zwane zakładami, biurami i przedstawicielstwami. Stowarzyszenie może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.

  FIORE ASSOCIATION

  The aim of the Association is to support the comprehensive development of Fiore town especially in the area of:

  • formation activities,
  • social activities,
  • educational activities,
  • cultural activities,
  • international cooperation,
  • development of the infrastructure.  

  You can support our activities by:

  • prayer,
  • personal involvement (voluntaries),
  • (tax-deductible) donation or paying any sum of money,
  • promotion of our activities among your friends.
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000289594
 • Konto:08 1600 1101 0003 0502 1306 8001
 • Adres:ul. Zbożowa 35/2, 20-827 Lublin
 • WWW:www.profiore.fimeo.pl
 • E-mail:otrebski@kul.pl
 • Telefon:48516120094
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00