1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  BSL
  KRS 0000294062

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Usunięcie krtani to nie koniec świata.

Zalążek Stowarzyszenia powstal w 1987 roku w formie Bydgoskiego Klubu Laryngektomowanych. Była to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Na jego bazie w 1991 roku powstało Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych. W kolejnych latach w Polsce powstawały oddziały rejonowe, a siedzibą Zarządu Głównego była Bydgoszcz. W grudniu 2005 Zarząd Główny został przeniesiony do Opola, a kilka lat później do Zabrza. Z inicjatywy członków Oddziału Rejonowego PTL w Bydgoszczy w listopadzie 2007  (w miejsce dotychczasowej struktury) powstało Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych.  W 2010 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W roku 2017, z udziałem przedstawicieli z całego kraju,  obchodziliśmy jubileusz 30 lat ruchu laryngektomowanych w Polsce.

Jak wykorzystamy 1%

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych z intensywną nauką emisji głosu i mowy dla osób po laryngektomii.

2. Organizowanie spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla osób laryngektomowanych i czlonków ich rodzin (opiekunów).

3. Wyjazdy integracyjno-turystyczne dla osób z usuniętą krtanią i czlonków ich rodzin (opiekunów). 

4. Utrzymywanie kontaktu z osobami po laaryngektomii za pośrednictwem telefonu i internetu, w tym mediów społecznościowych.

Więcej o nas

Stowarzyszenie zrzesza osoby po usunięciu krtani. Osobą laryngektomowaną nazywa się osoby po: całkowitym usunięciu krtani, częściowym usunięciu krtani lub całkowitym usunięciu krtani i zaopatrzoną w protezę tchawiczną. Członkami Stowarzyszenia mogą być także osoby, które merytorycznie lub materialnie wspomagają jego działalność lub deklarują działalnośc na rzecz Stowarzyszenia jako wolontariusze. Członkowie Stowarzyszenia mogą być: zwyczajni, honorowi lub wspierajcy.

Celem działania  Stowarzyszenia jest: 

 • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, w szczególności osobami laryngektomowanymi, poprzez udzielanie im wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i socjalnej w miarę posiadanych środków.
 • Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz państwowych, organów samorządowych i organizacji społecznych oraz międzynarodowych  stowarzyszeń czy konfederacji, których  Stowarzyszenie jest członkiem bądź się o nie ubiega.
 • Ochrona interesów osób niepełnosprawnych, w szczególności osób laryngektomowanych, w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.
 • Działalność rehabilitacyjna , szkoleniowa i informacyjna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie kursów rehabilitacji głosu, reedukacji, rekonwalescencji i wypoczynku
 • Opiekę nad ludźmi chorymi i po operacji, współpracę z rodzinami chorych,
 • Współpracę z rodzinami chorych;
 • Poszukiwanie najlepszych sposobów dostosowania społecznego członków Stowarzyszenia
 • Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju akcesoriów produkowanych w kraju i za granicą z myślą o laryngektomowanych
 • Wydawanie informatorów, poradników, czasopism i innych materiałów dla członków Stowarzyszenia oraz propagowanie jego działalności w całym społeczeństwie, poprzez ogólnopolskie i regionalne środki przekazu, a także prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród społeczeństwa, celem zapobiegania zachorowalności na raka krtani
 • Organizowanie spotkań, konferencji, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych 
 • Udzielanie pomocy materialnej członkom Stowarzyszenia  po laryngektomii w miarę posiadanych środków.wypoczynku

Stowarzyszenie zrzesza obecnie 55 członków. Osoby laryngektomowane przebyły operacje laryngektomii od jednego do kilkunastu lat temu, w jednym przypadku ponad 30 lat temu. Istotnym zalożeniem naszej działalności jest stworenie możliuwości spotkań dla osób z podobnymi problemami zdrowotnymi i wymiana doświadczeń dla członków rodzin w opiece nad osobami laryngektomowanymi. Wpływa to na zmniejszenie alienacji społecznej osób z niepełnosprawnością mowy. Oiekę medyczną , rehabilitacyjną i naukową  nad Stowarzyszeniem  sprawuje Poradnia Foniatryczno – Audiologiczna, działająca przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, także jako Klinika Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 W statucie Stowarzyszenia określono następujące władze i ich uprawnienia i obowiązki:

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów. Po wyczerpaniu możliwości uzupełnienia składu władz w trybie omówionym w ust. 2 przeprowadza się wybory uzupełniające. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym  zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

Walne Zebranie Członków 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i wspierający, z głosem doradczym – członkowie honorowi i zaproszeni goście. O miejscu, terminie i proponowanym porządku Zarząd powiadamia pisemnie, telefonicznie lub poprzez stronę internetową członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Proponowany porządek może być zmieniony lub uzupełniony przez Walne Zebranie Członków.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 1. Uchwalanie statutu   i programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdań finansowych,
 3. uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia,
 4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego majątku,
 8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 9. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków  lub jego władze,
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji, związków, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zebrania Członków. Zarząd ustali nowy termin w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym samym dniu i miejscu. W drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, z inicjatywy Zarządu lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 3, pkt  a i c Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

 


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000294062
 • Konto:63 234 0 00 09 1 340 2180 000 0 00 13
 • Adres:Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
 • WWW:www.laryngektomowani.pl
 • E-mail:laryngektomowani1@wp.pl
 • Telefon:668824884

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  BSL

  KRS 0000294062

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

BSL

 • Usunięcie krtani to nie koniec świata.

  Zalążek Stowarzyszenia powstal w 1987 roku w formie Bydgoskiego Klubu Laryngektomowanych. Była to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Na jego bazie w 1991 roku powstało Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych. W kolejnych latach w Polsce powstawały oddziały rejonowe, a siedzibą Zarządu Głównego była Bydgoszcz. W grudniu 2005 Zarząd Główny został przeniesiony do Opola, a kilka lat później do Zabrza. Z inicjatywy członków Oddziału Rejonowego PTL w Bydgoszczy w listopadzie 2007  (w miejsce dotychczasowej struktury) powstało Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych.  W 2010 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W roku 2017, z udziałem przedstawicieli z całego kraju,  obchodziliśmy jubileusz 30 lat ruchu laryngektomowanych w Polsce.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych z intensywną nauką emisji głosu i mowy dla osób po laryngektomii.

  2. Organizowanie spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla osób laryngektomowanych i czlonków ich rodzin (opiekunów).

  3. Wyjazdy integracyjno-turystyczne dla osób z usuniętą krtanią i czlonków ich rodzin (opiekunów). 

  4. Utrzymywanie kontaktu z osobami po laaryngektomii za pośrednictwem telefonu i internetu, w tym mediów społecznościowych.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie zrzesza osoby po usunięciu krtani. Osobą laryngektomowaną nazywa się osoby po: całkowitym usunięciu krtani, częściowym usunięciu krtani lub całkowitym usunięciu krtani i zaopatrzoną w protezę tchawiczną. Członkami Stowarzyszenia mogą być także osoby, które merytorycznie lub materialnie wspomagają jego działalność lub deklarują działalnośc na rzecz Stowarzyszenia jako wolontariusze. Członkowie Stowarzyszenia mogą być: zwyczajni, honorowi lub wspierajcy.

  Celem działania  Stowarzyszenia jest: 

  • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, w szczególności osobami laryngektomowanymi, poprzez udzielanie im wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i socjalnej w miarę posiadanych środków.
  • Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz państwowych, organów samorządowych i organizacji społecznych oraz międzynarodowych  stowarzyszeń czy konfederacji, których  Stowarzyszenie jest członkiem bądź się o nie ubiega.
  • Ochrona interesów osób niepełnosprawnych, w szczególności osób laryngektomowanych, w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.
  • Działalność rehabilitacyjna , szkoleniowa i informacyjna.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • Organizowanie kursów rehabilitacji głosu, reedukacji, rekonwalescencji i wypoczynku
  • Opiekę nad ludźmi chorymi i po operacji, współpracę z rodzinami chorych,
  • Współpracę z rodzinami chorych;
  • Poszukiwanie najlepszych sposobów dostosowania społecznego członków Stowarzyszenia
  • Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju akcesoriów produkowanych w kraju i za granicą z myślą o laryngektomowanych
  • Wydawanie informatorów, poradników, czasopism i innych materiałów dla członków Stowarzyszenia oraz propagowanie jego działalności w całym społeczeństwie, poprzez ogólnopolskie i regionalne środki przekazu, a także prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród społeczeństwa, celem zapobiegania zachorowalności na raka krtani
  • Organizowanie spotkań, konferencji, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych 
  • Udzielanie pomocy materialnej członkom Stowarzyszenia  po laryngektomii w miarę posiadanych środków.wypoczynku

  Stowarzyszenie zrzesza obecnie 55 członków. Osoby laryngektomowane przebyły operacje laryngektomii od jednego do kilkunastu lat temu, w jednym przypadku ponad 30 lat temu. Istotnym zalożeniem naszej działalności jest stworenie możliuwości spotkań dla osób z podobnymi problemami zdrowotnymi i wymiana doświadczeń dla członków rodzin w opiece nad osobami laryngektomowanymi. Wpływa to na zmniejszenie alienacji społecznej osób z niepełnosprawnością mowy. Oiekę medyczną , rehabilitacyjną i naukową  nad Stowarzyszeniem  sprawuje Poradnia Foniatryczno – Audiologiczna, działająca przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, także jako Klinika Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

   W statucie Stowarzyszenia określono następujące władze i ich uprawnienia i obowiązki:

  Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów. Po wyczerpaniu możliwości uzupełnienia składu władz w trybie omówionym w ust. 2 przeprowadza się wybory uzupełniające. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym  zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

  Walne Zebranie Członków 

  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i wspierający, z głosem doradczym – członkowie honorowi i zaproszeni goście. O miejscu, terminie i proponowanym porządku Zarząd powiadamia pisemnie, telefonicznie lub poprzez stronę internetową członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Proponowany porządek może być zmieniony lub uzupełniony przez Walne Zebranie Członków.

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

  1. Uchwalanie statutu   i programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdań finansowych,
  3. uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia,
  4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
  5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego majątku,
  8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
  9. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków  lub jego władze,
  11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
  12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji, związków, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

  Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zebrania Członków. Zarząd ustali nowy termin w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym samym dniu i miejscu. W drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, z inicjatywy Zarządu lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 3, pkt  a i c Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000294062
 • Konto:63 234 0 00 09 1 340 2180 000 0 00 13
 • Adres:Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
 • WWW:www.laryngektomowani.pl
 • E-mail:laryngektomowani1@wp.pl
 • Telefon:668824884
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00