1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

KRS 0000301501

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

KRS 0000301501

Prezent OPP

Wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania.

Fundacja BIS powstała 15 lat temu. Działalność statutowa Fundacji BIS ogniskuje się w 3 obszarach tematycznych: 

1. Zaangażowani mieszkańcy. BIS rozwija społeczności lokalne poprzez wspieranie liderów lokalnych, grup aktywnych mieszkańców i instytucji/organizacji w działaniach na rzecz swoich sąsiedztw i wspólnot. 

2. Obywatelskie organizacje. Rezultatem naszych działań jest wzrost kompetencji organizacji do rozwijania swoich działań oraz współpracy w środowisku. Ważnym nurtem jest profesjonalizacja i ekonomizacja małopolskich NGO.

3. Dialog i współpraca. BIS działa na rzecz tworzenia warunków do aktywności społecznej i obywatelskiej. W tym celu włączamy się w działania służące wprowadzania sprzyjających rozwiązań prawnych i organizacyjnych. Szczególnie ważne jest wdrażanie w praktyce Modelu Współpracy między samorządami a mieszkańcami/ organizacjami pozarządowymi.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Masz szansę wesprzeć lokalne społeczności! Przekazując 1,5% podatku na działania wzmacniające i rozwijające obszary lokalne, możesz mieć realny wpływ na ich przyszłość. 

Lokalne społeczności stanowią podstawowe źródło wsparcia emocjonalnego, integracji społecznej i poczucia przynależności. Wzmacnianie ich sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich, co przekłada się na lepsze relacje między sąsiadami i większe poczucie wspólnoty. Działania na rzecz rozwoju społeczności pomagają mieszkańcom rozwijać umiejętności, budować pewność siebie i poczucie własnej wartości. To z kolei skutkuje większym zaangażowaniem społecznym i aktywnością obywatelską. 

Silne społeczności są bardziej odporne na kryzysy i trudności. Wzmacnianie lokalnych społeczności poprzez budowanie solidarności, sieci wsparcia oraz umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów może przyczynić się do skuteczniejszej reakcji na sytuacje kryzysowe,  
z którymi mierzymy się niemalże codziennie - od wojen po katastrofy naturalne i epidemie. W samym tylko 2023 roku nasza Fundacja wsparła ponad 100 lokalnych inicjatyw w województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. To tylko jeden z wielu przykładów naszego 16-letniego zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności 

Chcesz wspierać lokalną społeczność, w której mieszkasz lub pracujesz?  

Przekaż 1,5% swojego podatku dla Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, w której wspieramy działania społeczne i uczymy, jak zamieniać marzenia w działania. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową, powołaną w grudniu 2007 po to, by wspierać rozwój i współpracę sektora pozarządowego w Małopolsce.

Stanowimy zespól ekspertów, doświadczonych w tematyce rozwoju organizacji, ekonomii społecznej, partycypacji i współpracy lokalnej. Chcemy, żeby mieszkańcy w dialogu i współpracy decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Zależy nam, aby organizacje pozarządowe, poprzez zaangażowanie ludzi, skutecznie realizowały swoją misję. Aktywnie uczestniczymy w dialogu na rzecz tworzenia lepszego prawa, sprzyjającego aktywności społecznej i obywatelskiej.

Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego. Pomagamy ludziom zaangażowanym w działalność społeczną w działaniach na rzecz wspólnego dobra. Wspieramy samorządy terytorialne w praktycznej współpracy z organizacjami społecznymi, a ludzi biznesu zachęcamy do aktywności w lokalne przedsięwzięcia. Wiemy, jak zmieniać marzenia w działania i naszą wiedzą oraz doświadczeniem chcemy wspierać innych.

Otrzymaliśmy nagrodę Kryształy Soli od Marszałka Województwa Małopolskiego „za niezwykłe zaangażowanie na rzecz wzmacniania potencjału sektora pozarządowego, integrację oraz profesjonalizację III sektora oraz budowanie mostów pomiędzy mieszkańcami, organizacjami i samorządami.

Grupy docelowe: 

Mieszkańcy - proponujemy różne możliwości działania: konsultacje społ. i inne formy partycypacji (budżet obyw, inicjatywa lok.); działania animacyjne, edukacyjne, przekazujemy mikrodotacje. 

Organizacje pozarządowe - działania edukac. w różnych formach m. in poprzez: doradztwo, mentoring, cykle edukacyjne, grupy wymiany doświadczeń, mikrodotacje. 

Samorządy - uczymy, jak współpracować z organizacjami i grupami nieformalnymi. Prowadzimy dwa nurty działań: A. Fora Pełnomocników, które służą edukacji i wymianie doświadczeń dot. współpracy z organizacjami oraz B. Pracujemy w oparciu o Model Współpracy, wypracowany przez ogólnopolskie grono ekspertów na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Biznes - od 2015 roku to wolontariat pracowniczy w formie szkoleń prowadzonych przez wolontariuszy z firm dla członków NGO i grup nieformalnych, akcje wspierające budowanie zaplecza technicznego NGO - przekazywanie darowizn rzeczowych uzyskanych od dużych firm; wsparcie wolontariuszy akcyjne. 

W okresie 2008-2020 w Fundacji wsparliśmy 27 832 osób zaangażowanych w przedsięwzięcia lokalne; 777 grup inicjatywnych (proceduralnie i finansowo). 2152 organizacje w Małopolsce skorzystały z naszej oferty rozwoju; 1753 zrealizowane szkolenia; 5953 przeprowadzonych konsultacji, 371 organizacji aktywnie uczestniczyło w konsultacjach.

BIS współpracuje z wieloma Partnerami: 

samorządy - ponad 20 w województwie: m.in. UMWM, UM Kraków, Powiaty: Wielicki, Myślenicki, Oświęcimski, Krakowski, Gmina Klucze 

inne NGO - m.in.: MISTIA, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, Regionalne Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Spółdzielnia Socjalna OPOKA. 

duże korporacje międzynarodowe - m.in.: Alexander Mann Solutions, UBS BSC Poland Sp. z o. o., State Street Bank International GmbH sp. z o.o. 

uczelnie wyższe - m.in.: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W ramach działań fundraisingowych pozyskaliśmy ponad 130 darczyńców. 

Fundacja jest jednym ze współzałożycieli Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich powstałego w 2008r., a kilka lat później Federacji Małopolska Pozarządowa (2015r). 

Od 2009r. Fundacja BIS jest członkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Ośrodki Sieci SPLOT pracują w oparciu o standardy działalności, które są systematycznie weryfikowane przez Komisję Standaryzacyjną SPLOT. Działają w 7 województwach i prowadzą podobne, czasami bliźniacze działania - sieć jest ważną platformą wymiany doświadczeń i wypracowywania nowych rozwiązań. 

Od 2008r. Fundacja zrealizowała kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków lokalnych, regionalnych, centralnych oraz funduszy unijnych i innych. 

Poniżej podsumowanie największych projektów zrealizowanych w ostatnich latach: 

Dwa projekty, w dwóch edycjach: MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, jeden realizowany w Małopolsce Zachodniej i drugi w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym w latach 2016-2019 (I edycja) oraz 2020- 2024 (II edycja). Obydwa dotyczą rozwoju ekonomii społecznej i obejmują działania animacyjne pod kątem tworzenia PES w formie fundacji i stowarzyszeń oraz wspierania (także finansowo) przedsięwzięć aktywizujących społeczność. W ramach projektów współpracujemy z JST nad tworzeniem narzędzi i warunków dla dialogu społ. i rozwoju ES. Wsparliśmy powstanie 43 NGO i 171 mikroprojektów. 

FIO Małopolska Lokalnie. Realizacja w latach 2014 – 2020. Projekt regrantingowy. Celem projektu jest wsparcie małych i młodych NGO oraz grup nieformalnych poprzez umożliwienie im rozwoju oraz podejmowanie oddolnych inicjatyw. Od 2014 przyznaliśmy 234 granty. 

Miejsce Aktywnych Mieszkańców. Głównym celem projektu jest zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej usługi społecznej- Centrum Społecznościowego, świadczonej na zlecenie samorządów przez organizacje pozarządowe, na rzecz społeczności lokalnych. Partnerzy Miasto Nowy Sącz o Chrzanów. Realizacja w latach 2018 - obecnie. 

Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Krakowski Obszar Metropolitalny, 15.06.2018 - 31.12.2018. Celem projektu było rozwinięcie potencjału co najmniej 100 małopolskich organizacji pozarządowych oraz wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego na terenie województwa małopolskiego, w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Partnerzy projektu: Fundacja BIS i Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Całkowity budżet: 176 216,99 zł, zadanie dofinasowane z budżetu województwa małopolskiego. W projekcie objętych wsparciem zostało 174 organizacje pozarządowe i grupy nieformalne oraz 437 uczestników różnych wydarzeń i działań zrealizowanych. 

Święto Organizacji Pozarządowych - Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych, 10-12.2017. Głównym celem była promocja krakowskich NGO oraz budowanie pozytywnego wizerunku III sektora wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Projekt objął realizację Tygodnia Otwartego, akcji edukacyjno-promocyjnej "Poznaj III Sektor” oraz Balu Społecznika. Budżet projektu: 37.500,00, Gmina Miejska Kraków. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000301501
 • Konto:16 1600 1462 1821 3194 8000 0009
 • Adres:ul. Krasickiego 18, I piętro 30-503 Kraków
 • WWW:https://bis-krakow.pl/
 • E-mail:biuro@bis-krakow.pl
 • Telefon:48 12 412 15 24

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

KRS 0000301501

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00