1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Autyzm bez Tabu
KRS 0000305559

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomagamy sercem.

Od stycznia 2010 roku Fundacja świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z autyzmem za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie finansowanego przez Miasto Gdańsk.
Ponadto świadczymy również ww. usługi dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie i Władysławowie.
Od 01 lipca 2010 r do 31 sierpnia 2010 roku dzięki sponsorowi Fundacji PZU prowadzimy "Wakacyjną Integrację w Mieście" dla dzieci i młodzieży z autyzmem.
Od listopada 2011 roku prowadzimy Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "ORDA" w Pruszczu Gdańskim, gdzie nasi podopieczni wypełniają obowiązek nauki.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% wykorzystujemy na działania statutowe naszej Fundacji.

Więcej o nas

Więcej o nas

Cele  Fundacji:

 1. Celem Fundacji  jest upowszechnianie i popularyzacja ochrony zdrowia ludzkiego   i  działania na rzecz  walki z autyzmem  rozumiane jako wsparcie działań samorządowych  mających na celu  stworzenie chorym  bazy materialnej do  leczenia i dbałości o zdrowie poprzez dostępne  i zgodne z prawem działania terapeutyczne. oraz obcowanie z dziką przyrodą .

Fundacja  podejmować będzie   inicjatywy  edukacyjne i oświatowe  w  sferze  ochrony zdrowia współobywateli  zmierzające do budowania trwałych podstaw   społeczeństwa  obywatelskiego Regionu  poprzez eliminowanie uprzedzeń i warunków do akceptacji przez społeczeństwo chorych.

Poprzez rewalidację skorelowaną merytorycznie z rehabilitacją  Fundacja dążyć będzie do takiego usprawniania psychicznego społecznego i zawodowego dzieci ,młodzieży dorosłych będących  ofiarami chorób i wypadków.

Cele Fundacji   realizowane są poprzez następujące działania kierunkowe 

opracowywanie projektów szkoleniowych w formie ośrodków integracji społecznej dla poszkodowanych i upośledzonych, zakładające powrót w możliwie maksymalnym stopniu jednostki poszkodowanej na zdrowiu do normalnego życia.

- upowszechnianie  wiedzy na temat  wartości jakie niesie dbałość o zdrowie każdego człowieka i  rehabilitacja urazów rozwojowo - fizyczno -cywilizacyjnych.                                                                                                     

- organizowanie  konferencji , seminariów i szkoleń  dla celi samorządu  i organizacji młodzieżowych odpowiedzialnych  za rehabilitację  chorych , koordynację ich działań i nawiązanie stałej współpracy , 

- pomoc instruktażową w dostosowaniu  infrastruktury i organizacji terytorialnej z obszaru  rehabilitacji  zdrowotnej  w regionie do wymogów i standardów Unii Europejskiej – wspomagając rozwój demokracji lokalnych 

- upowszechnianie zasad tolerancji i kultury demokratycznej na rzecz zbliżenia między narodami – poprzez współpracę i współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

- organizacyjne i kadrowe  wspieranie  projektów mających na celu stałe propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego  spędzania wolnego czasu przez współmieszkańców  regionu,

- organizowanie całodziennej opieki rewalidacyjnej w wydzielonych ośrodkach leczniczych , wg ustalanych indywidualnie programów dla dzieci i młodzieży z autyzmem

- tworzenie strategii  szczegółowych dla  pozyskiwania funduszy  ze środków Unii Europejskiej  w ramach strategii rozwoju regionalnego na szczeblu powiatu ,a także dla innych –  zbieżnych z misjami organizacji pozarządowych  i samorządowych.

- zapobieganie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania) poprzez organizowanie profesjonalnej terapii oraz grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Obok celu zasadniczego misja Fundacji obejmuje również zadania w zakresie :

1.upowszechniania równych praw kobiet i mężczyzn , ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich ,

2.ekologii, ochrony środowiska naturalnego a także ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Regionu Pomorza

Obszary działań naszej organizacji:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

- Działalność charytatywna

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ochrona zdrowia

- Ochrona i promocja zdrowia

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

- Ochrona praw

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji

- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nauka, kultura, ekologia

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- Promocja i organizacja wolontariatu

Sport, turystyka, wypoczynek

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Turystyka i krajoznawstwo

- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, przedszkolami, szkołami oraz wolontariuszami. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000305559
 • Konto:77 1090 1098 0000 0001 0935 7347
 • Adres:Ul. Królikarnia 5/6, 80-744 Gdańsk
 • WWW:http://www.autyzmbeztabu.pl/
 • E-mail:beztabu@op.pl
 • Telefon:660245779

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2021/2022 dla
Fundacja Autyzm bez Tabu

KRS 0000305559

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Autyzm bez Tabu

 • Pomagamy sercem.

  Od stycznia 2010 roku Fundacja świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z autyzmem za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie finansowanego przez Miasto Gdańsk.
  Ponadto świadczymy również ww. usługi dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie i Władysławowie.
  Od 01 lipca 2010 r do 31 sierpnia 2010 roku dzięki sponsorowi Fundacji PZU prowadzimy "Wakacyjną Integrację w Mieście" dla dzieci i młodzieży z autyzmem.
  Od listopada 2011 roku prowadzimy Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "ORDA" w Pruszczu Gdańskim, gdzie nasi podopieczni wypełniają obowiązek nauki.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% wykorzystujemy na działania statutowe naszej Fundacji.

 • Więcej o nas

  Cele  Fundacji:

  1. Celem Fundacji  jest upowszechnianie i popularyzacja ochrony zdrowia ludzkiego   i  działania na rzecz  walki z autyzmem  rozumiane jako wsparcie działań samorządowych  mających na celu  stworzenie chorym  bazy materialnej do  leczenia i dbałości o zdrowie poprzez dostępne  i zgodne z prawem działania terapeutyczne. oraz obcowanie z dziką przyrodą .

  Fundacja  podejmować będzie   inicjatywy  edukacyjne i oświatowe  w  sferze  ochrony zdrowia współobywateli  zmierzające do budowania trwałych podstaw   społeczeństwa  obywatelskiego Regionu  poprzez eliminowanie uprzedzeń i warunków do akceptacji przez społeczeństwo chorych.

  Poprzez rewalidację skorelowaną merytorycznie z rehabilitacją  Fundacja dążyć będzie do takiego usprawniania psychicznego społecznego i zawodowego dzieci ,młodzieży dorosłych będących  ofiarami chorób i wypadków.

  Cele Fundacji   realizowane są poprzez następujące działania kierunkowe 

  opracowywanie projektów szkoleniowych w formie ośrodków integracji społecznej dla poszkodowanych i upośledzonych, zakładające powrót w możliwie maksymalnym stopniu jednostki poszkodowanej na zdrowiu do normalnego życia.

  - upowszechnianie  wiedzy na temat  wartości jakie niesie dbałość o zdrowie każdego człowieka i  rehabilitacja urazów rozwojowo - fizyczno -cywilizacyjnych.                                                                                                     

  - organizowanie  konferencji , seminariów i szkoleń  dla celi samorządu  i organizacji młodzieżowych odpowiedzialnych  za rehabilitację  chorych , koordynację ich działań i nawiązanie stałej współpracy , 

  - pomoc instruktażową w dostosowaniu  infrastruktury i organizacji terytorialnej z obszaru  rehabilitacji  zdrowotnej  w regionie do wymogów i standardów Unii Europejskiej – wspomagając rozwój demokracji lokalnych 

  - upowszechnianie zasad tolerancji i kultury demokratycznej na rzecz zbliżenia między narodami – poprzez współpracę i współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

  - organizacyjne i kadrowe  wspieranie  projektów mających na celu stałe propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego  spędzania wolnego czasu przez współmieszkańców  regionu,

  - organizowanie całodziennej opieki rewalidacyjnej w wydzielonych ośrodkach leczniczych , wg ustalanych indywidualnie programów dla dzieci i młodzieży z autyzmem

  - tworzenie strategii  szczegółowych dla  pozyskiwania funduszy  ze środków Unii Europejskiej  w ramach strategii rozwoju regionalnego na szczeblu powiatu ,a także dla innych –  zbieżnych z misjami organizacji pozarządowych  i samorządowych.

  - zapobieganie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania) poprzez organizowanie profesjonalnej terapii oraz grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

  Obok celu zasadniczego misja Fundacji obejmuje również zadania w zakresie :

  1.upowszechniania równych praw kobiet i mężczyzn , ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich ,

  2.ekologii, ochrony środowiska naturalnego a także ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Regionu Pomorza

  Obszary działań naszej organizacji:

  Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

  - Działalność charytatywna

  - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

  - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

  Ochrona zdrowia

  - Ochrona i promocja zdrowia

  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

  - Ochrona praw

  - Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji

  - Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

  - Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

  Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

  - Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Nauka, kultura, ekologia

  - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

  - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

  Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

  - Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

  - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

  - Promocja i organizacja wolontariatu

  Sport, turystyka, wypoczynek

  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

  - Turystyka i krajoznawstwo

  - Wypoczynek dzieci i młodzieży

  Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, przedszkolami, szkołami oraz wolontariuszami. 

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000305559
 • Konto:77 1090 1098 0000 0001 0935 7347
 • Adres:Ul. Królikarnia 5/6, 80-744 Gdańsk
 • WWW:http://www.autyzmbeztabu.pl/
 • E-mail:beztabu@op.pl
 • Telefon:660245779
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00