1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Autyzm bez Tabu

KRS 0000305559

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Autyzm bez Tabu

KRS 0000305559

Prezent OPP

Pomagamy sercem.

Od stycznia 2010 roku Fundacja świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z autyzmem za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie finansowanego przez Miasto Gdańsk.
Ponadto świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie i  Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie. 

01 stycznia 2012 roku do 30 września 2013 roku świadczyliśmy specjalistyczne usłgi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla MOPS w Gdyni.
Od 01 lipca 2010 r do 31 sierpnia 2010 roku dzięki sponsorowi Fundacji PZU prowadziliśmy "Wakacyjną Integrację w Mieście" dla dzieci i młodzieży z autyzmem.

Od 10 listopada do 07 grudnia 2011 roku Fundacja zoorganizowała indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z autyzmem "W cieniu autyzmu" współfinansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków PFRON.

Od 30 stycznia do 4 lutego 2012 roku realizowaliśmy  projekt feryjny"Techniczne ciekawostki" dla dzieci z autyzmem współfinansowany przez Gminę Miejską  Pruszcz Gdański.

Od grudnia 2014 roku do 31 marca 2019 roku współpracowaliśmy z Fundacją "Pierwszy Krok"  realizując zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z autyzmem.
Od listopada 2011 roku prowadzimy Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "ORDA" w Pruszczu Gdańskim, gdzie nasi podopieczni wypełniają obowiązek nauki.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1,5 % wykorzystujemy na działania statutowe i koszty administracyjne zwiazane z działalnością naszej Fundacji tj; :

1. pokrywamy niezbędne do prowadzenia działalności koszty materiałów biurowych

2. pokrywamy koszty abonametów telefonicznych

3. kupujemy niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, zabawki i gry edukacyjne

4. finansujemy imprezy okolicznościowe dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem " ORDA " w Pruszczu Gdańskim ( min. mikołajki, wigilię, zajaczka, dzień dziecka )

5. pokrywamy koszty upominków dla naszych podopiecznych z Ośrodka 

6. finansujemy wycieczki dla podopiecznych Ośrodka oraz przejazdy na nie

7. ponosimy koszty opłat pocztowych

8. na koordynowanie działań przy specjalistycznych usługach opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w Żukowie i we Władysławowie

9. pokrywamy też koszty obsługi prawnej, kiedy zajdzie taka potrzeba

10. pokrywamy koszty bieżących drobnych napraw w Ośrodku "ORDA"

Więcej o nas

Więcej o nas

Cele  Fundacji:

Celem Fundacji  jest upowszechnianie i popularyzacja ochrony zdrowia ludzkiego   i  działania na rzecz  walki z autyzmem  rozumiane jako wsparcie działań samorządowych  mających na celu  stworzenie chorym  bazy materialnej do  leczenia i dbałości o zdrowie poprzez dostępne  i zgodne z prawem działania terapeutyczne. oraz obcowanie z dziką przyrodą .

Fundacja  podejmować będzie   inicjatywy  edukacyjne i oświatowe  w  sferze  ochrony zdrowia współobywateli  zmierzające do budowania trwałych podstaw   społeczeństwa  obywatelskiego Regionu  poprzez eliminowanie uprzedzeń i warunków do akceptacji przez społeczeństwo chorych.

Poprzez rewalidację skorelowaną merytorycznie z rehabilitacją  Fundacja dążyć będzie do takiego usprawniania psychicznego społecznego i zawodowego dzieci ,młodzieży dorosłych będących  ofiarami chorób i wypadków.

Cele Fundacji   realizowane są poprzez następujące działania kierunkowe 

- opracowywanie projektów szkoleniowych w formie ośrodków integracji społecznej dla poszkodowanych i upośledzonych, zakładające powrót w możliwie maksymalnym stopniu jednostki poszkodowanej na zdrowiu do normalnego życia.

- upowszechnianie  wiedzy na temat  wartości jakie niesie dbałość o zdrowie każdego człowieka i  rehabilitacja urazów rozwojowo - fizyczno -cywilizacyjnych.

- organizowanie  konferencji , seminariów i szkoleń  dla celi samorządu  i organizacji młodzieżowych odpowiedzialnych  za rehabilitację  chorych , koordynację ich działań i nawiązanie stałej współpracy , 

- pomoc instruktażową w dostosowaniu  infrastruktury i organizacji terytorialnej z obszaru  rehabilitacji  zdrowotnej  w regionie do wymogów i standardów Unii Europejskiej – wspomagając rozwój demokracji lokalnych 

- upowszechnianie zasad tolerancji i kultury demokratycznej na rzecz zbliżenia między narodami – poprzez współpracę i współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

- organizacyjne i kadrowe  wspieranie  projektów mających na celu stałe propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego  spędzania wolnego czasu przez współmieszkańców  regionu,

- organizowanie całodziennej opieki rewalidacyjnej w wydzielonych ośrodkach leczniczych , wg ustalanych indywidualnie programów dla dzieci i młodzieży z autyzmem

- tworzenie strategii  szczegółowych dla  pozyskiwania funduszy  ze środków Unii Europejskiej  w ramach strategii rozwoju regionalnego na szczeblu powiatu ,a także dla innych –  zbieżnych z misjami organizacji pozarządowych  i samorządowych.

- zapobieganie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania) poprzez organizowanie profesjonalnej terapii oraz grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Obok celu zasadniczego misja Fundacji obejmuje również zadania w zakresie :

1.upowszechniania równych praw kobiet i mężczyzn , ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich ,

2.ekologii, ochrony środowiska naturalnego a także ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Regionu Pomorza

Obszary działań naszej organizacji:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

- Działalność charytatywna

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ochrona zdrowia

- Ochrona i promocja zdrowia

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

- Ochrona praw

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji

- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nauka, kultura, ekologia

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- Promocja i organizacja wolontariatu

Sport, turystyka, wypoczynek

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Turystyka i krajoznawstwo

- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, przedszkolami, szkołami oraz wolontariuszami. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000305559
 • Konto:77 1090 1098 0000 0001 0935 7347
 • Adres:Ul. Królikarnia 5/6, 80-744 Gdańsk
 • WWW:http://www.autyzmbeztabu.pl/
 • E-mail:beztabu@op.pl
 • Telefon:660245779

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Autyzm bez Tabu

KRS 0000305559

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00